Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den cirkulära ekonomin: EU-kommissionen presenterar utlovade resultat, ger vägledning om energiåtervinning från avfall och samarbetar med EIB för att stimulera investeringar

Bryssel den 26 januari 2017

Ett år efter antagandet av åtgärdspaketet för den cirkulära ekonomin lägger EU-kommissionen idag fram en rapport om hur de centrala åtgärderna i handlingsplanen från 2015 framskrider.

Tillsammans med rapporten presenterar kommissionen också

  • ytterligare åtgärder, genom att idag inrätta en plattform för finansiering av den cirkulära ekonomin tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB), där investerare och innovatörer förs samman,
  • riktlinjer till medlemsstaterna om omvandling av avfall till energi,
  • förslag till en riktad förbättring av lagstiftningen om vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

– Att bygga upp en cirkulär ekonomi för Europa är en av den här kommissionens viktigaste prioriteringar, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som har ansvar för hållbar utveckling. Vi har gjort stora framsteg och planerar nya initiativ under 2017. Vi sluter kretsloppet – från design, produktion och konsumtion till avfallshantering – och skapar på så sätt ett grönt, cirkulärt och konkurrenskraftigt Europa.

Vice ordförande Jyrki Katainen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft konstaterade i sin tur att det är glädjande att kommissionen, genom att utnyttja erfarenheterna från arbetet med Junckers investeringsplan för Europa, även här kan arbeta tillsammans med EIB för att föra samman investerare och innovatörer. – Vårt mål är att öka både offentliga och privata investeringar i den cirkulära ekonomin. Det handlar ofta om en ny affärsmodell och det kan krävas nya och innovativa finansieringsmetoder. Den nya plattformen är ett utmärkt sätt att sprida kunskap om den enorma affärspotentialen hos projekt inom den cirkulära ekonomin och därmed locka mer finansiering. Den cirkulära ekonomin är en viktig del av en moderniserad ekonomi i Europa och vi ligger väl till för att förverkliga denna hållbara förändring.

Från EIB:s sida ser vice ordförande Jonathan Taylor, som ansvarar för finansiering av miljö- och klimatåtgärder och cirkulär ekonomi, fram emot samarbetet mellan EIB och EU-kommissionen så att de kan använda sin kombinerade finansiella styrka och expertis för att arbeta mot ett kretsloppssamhälle. – EIB är världens största multilaterala långivare till klimatåtgärder med mer än 19 miljarder riktad finansiering förra året. Vi anser att den cirkulära ekonomin är nödvändig för att vi ska kunna vända klimatutvecklingen, använda vår planets knappa resurser på ett mer hållbar sätt och bidra till tillväxten i Europa. För att skynda på denna övergång kommer vi att fortsätta att ge råd och investera mer i innovativa affärsmodeller och ny teknik för den cirkulära ekonomin, utöver de mer traditionella projekten för resurseffektivitet. Den nya plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin är ett viktigt verktyg för att sprida kunskap om och finansiera projekt på detta område.

Med positiva erfarenheter från investeringsplanen för Europa i ryggen, vilken i slutet av 2016 redan hade mobiliserat 164 miljarder euro i investeringar, kommer plattformen för finansiering av den cirkulära ekonomin att stärka kopplingarna mellan befintliga instrument, bland annat Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och InnovFin-programmet (EU-finansiering för innovatörer) inom ramen för Horisont 2020, och eventuellt utveckla nya finansiella instrument för projekt inom den cirkulära ekonomin. Plattformen är ett forum där EU-kommissionen, EIB, nationella investeringsbanker, institutionella investerare och andra berörda parter förs samman, och genom vilket man kan sprida kunskap om investeringsmöjligheter inom den cirkulära ekonomin, främja bästa praxis bland projektansvariga, granska projekt och deras finansieringsbehov samt ge råd om projektens upplägg och ekonomiska bärkraft.

Dagens meddelande från EU-kommissionen om omvandling av avfall till energi och den roll sådana processer har i den cirkulära ekonomin kommer att maximera nyttan av denna lilla men innovativa komponent i den nationella energimixen. I meddelandet ges vägledning till medlemsstaterna när det gäller att finna den rätta avvägningen för omvandling av avfall till energi, med betoning på avfallshierarkin där alternativ för avfallshantering rangordnas efter hur hållbara de är. Enligt denna hierarki är förebyggande och återvinning av avfall de bästa alternativen. Meddelandet hjälper medlemsstaterna att optimera sitt bidrag till energiunionen och undersöka möjligheter till gränsöverskridande partnerskap där detta är lämpligt och i linje med EU:s miljömål.

Det åtgärdspaket som antas av EU-kommissionen idag innehåller också ett förslag om att uppdatera lagstiftningen om begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet). Förslaget syftar till att farliga material ska ersättas för att göra det mer lönsamt att materialåtervinna utrustningens komponenter. Genom de föreslagna ändringarna underlättas verksamhet på andrahandsmarknaden (t.ex. återförsäljning) och reparation av elektrisk och elektronisk utrustning. Man uppskattar att åtgärderna kommer att förhindra mer än 3 000 ton farligt avfall per år i EU och göra det möjligt att spara energi och råvaror. Bara inom hälso- och sjukvården beräknas kostnader på 170 miljoner euro kunna sparas in.

Vidare redovisar kommissionen i sin rapport om det senaste årets framsteg de centrala åtgärder som har vidtagits inom områden som avfall, ekodesign, livsmedelsavfall, organiska gödselmedel, garantier för konsumentvaror, och innovation och investeringar. Principerna för den cirkulära ekonomin har gradvis integrerats i bästa praxis inom industrin, i grön offentlig upphandling, i användningen av sammanhållningsfonderna och genom nya initiativ inom byggnadssektorn och vattensektorn. För att göra verklighet av övergången till en cirkulär ekonomi uppmanar EU-kommissionen också Europaparlamentet och rådet att gå vidare med antagandet av lagstiftning, i linje med den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017. Under det kommande året kommer kommissionen att fortsätta att genomföra handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, bland annat genom en strategi för plast, en övervakningsram för den cirkulära ekonomin och ett förslag för att främja återanvändning av vatten.

Bakgrund

Den 2 december 2015 antog EU-kommissionen ett ambitiöst åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin . Paketet består av en EU-handlingsplan med åtgärder som omfattar hela produktens livscykel: från design, materialval, produktion och konsumtion till avfallshantering och returråvarumarknaden.

Övergången till en mer cirkulär ekonomi för med sig stora möjligheter för Europa och dess medborgare. Den är en viktig del av arbetet med att modernisera och omvandla den europeiska ekonomin för att leda in den på en mer hållbar kurs. Det finns starka ekonomiska argument för en sådan omvandling, och möjligheter till betydande ekonomiska vinster och bättre konkurrenskraft öppnas upp för Europas företag. En cirkulär ekonomi leder till stora energibesparingar och miljövinster och skapar nya lokala arbetstillfällen och möjligheter till social integration. Den cirkulära ekonomin hänger också nära samman med de viktiga EU-prioriteringarna jobb och tillväxt, investeringar, den sociala agendan och industriell innovation.

För att visa fram de viktigaste delarna i vad som hittills uppnåtts och diskutera framtida resultat med berörda parter anordnar EU-kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en konferens om den cirkulära ekonomin den 9–10 mars 2017. Vid konferensen kommer man också att presentera den europeiska intressentplattformen för den cirkulära ekonomin.

Närmare upplysningar

MEMO: Frågor och svar

EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Genomföranderapport

Meddelande om omvandling av avfall till energi

RoHS-direktivet

Paketet för ren energi

Meddelande om en arbetsplan för ekodesign 2016–2019

EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall

Förslag till en förordning om tillhandahållande på marknaden av gödselprodukter

Miljöanpassad offentlig upphandling

EIB i den cirkulära ekonomin

IP/17/104

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar