Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Krožno gospodarstvo: Komisija izpolnjuje svoje obljube, daje smernice za pridobivanje energije iz odpadkov in sodeluje z EIB za spodbujanje naložb

Bruselj, 26. januarja 2017

Eno leto po sprejetju svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo Komisija danes poroča o rezultatih in napredku ključnih pobud iz svojega akcijskega načrta iz leta 2015.

Poleg navedenega poročila je Komisija tudi:

  • skupaj z Evropsko investicijsko banko (EIB) danes sprejela nadaljnje ukrepe za vzpostavitev platforme za podporo financiranju krožnega gospodarstva, s čimer bosta združili vlagatelje in inovatorje,
  • izdala smernice, namenjene državam članicam, glede predelave energije iz odpadkov ter
  • predlagala ciljno usmerjeno izboljšanje zakonodaje o nekaterih nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za trajnostni razvoj, je povedal: Vzpostavitev krožnega gospodarstva za Evropo je ključna prednostna naloga te Komisije. Dosegli smo že precejšen napredek, za leto 2017 pa načrtujemo nove pobude. V zanko bomo povezali konce zasnove, proizvodnje, porabe in ravnanja z odpadki, s čimer bomo ustvarili okolju prijazno in konkurenčno Evropo s krožnim gospodarstvom.

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, pa je dejal: „Veseli me, da lahko na temeljih dosežkov Junckerjevega naložbenega načrta ponovno sodelujemo z EIB ter tako pripeljemo skupaj vlagatelje in inovatorje. Naš cilj je povečati naložbe, tako javne kot tudi zasebne, v krožno gospodarstvo. To pogosto pomeni nov poslovni model, ki lahko zahteva nove, inovativne načine financiranja. Ta nova platforma je odlično sredstvo za ozaveščanje o ogromnem poslovnem potencialu projektov krožnega gospodarstva in posledično za privabljanje dodatnih sredstev za njihovo financiranje. Krožno gospodarstvo je pomemben element za posodobitev evropskega gospodarstva in smo na dobri poti k udejanjenju te trajnostne spremembe.“

Podpredsednik EIB Jonathan Taylor, pristojen za financiranje okolja, podnebnih ukrepov in krožnega gospodarstva, je dejal: EIB bo z veseljem združila moči z Evropsko komisijo ter uporabila skupne finančne zmogljivosti in strokovno znanje, da postanejo naša gospodarstva bolj krožna. Kot največji svetovni večstranski posojilodajalec na področju podnebnih ukrepov z več kot 19 milijardami evrov namenskega financiranja lansko leto v EIB na krožno gospodarstvo gledamo kot na ključni element za boj proti podnebnim spremembam, saj bo omogočilo bolj trajnostno uporabo omejenih virov našega planeta in prispevalo k rasti v Evropi. Za pospeševanje tega prehoda bomo še naprej svetovali in vse bolj vlagali v inovativne krožne poslovne modele in nove tehnologije, pa tudi v bolj tradicionalne projekte za učinkovito rabo virov.  Nova platforma za podporo financiranju krožnega gospodarstva bo ključnega pomena za povečanje ozaveščenosti in financiranje projektov krožnega gospodarstva.

Na podlagi trenutnega zagona naložbenega načrta za Evropo, ki je do konca leta 2016 že prinesel naložbe v vrednosti 164 milijard evrov, bo platforma za podporo financiranju krožnega gospodarstva okrepila povezavo med obstoječimi instrumenti, kot sta Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) in pobuda InnovFin – finančna sredstva EU za inovatorje, ki ima podporo v programu Obzorje 2020, morebiti pa bo tudi razvila nove finančne instrumente za projekte krožnega gospodarstva. Platforma bo povezala Komisijo, EIB, nacionalne spodbujevalne banke, institucionalne vlagatelje ter druge deležnike in pomagala pri ozaveščanju o možnostih za naložbe, ki jih ponuja krožno gospodarstvo, poleg tega bo spodbujala najboljše prakse med potencialnimi spodbujevalci projektov, saj jim bo omogočala analizo projektov in finančnih potreb ter svetovanje o strukturiranju in dobičkonosnosti.

Današnje sporočilo Komisije o vlogi procesov za pridobivanje energije iz odpadkov v krožnem gospodarstvu bo povečalo koristi tega majhnega, a inovativnega dela nacionalne mešanice virov energije. Državam članicam zagotavlja smernice za doseganje pravega ravnovesja zmogljivosti pridobivanja energije iz odpadkov in poudarja vlogo hierarhije ravnanja z odpadki, znotraj katere so razvrščene možnosti ravnanja z odpadki glede na njihovo trajnost, obenem pa daje največjo prednost preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovemu recikliranju. Prav tako prispeva k izboljšanju prispevka držav članic k energetski uniji in izkoriščanju priložnosti za čezmejna partnerstva, kjer je to primerno in v skladu z našimi okoljskimi cilji.

Sveženj, ki ga je danes sprejela Komisija, vsebuje tudi predlog za posodobitev zakonodaje o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS). Predlog spodbuja k zamenjavi nevarnih materialov, da bi recikliranje sestavnih delov postalo bolj dobičkonosno. Predlagane spremembe bodo dodatno olajšale dejavnosti na trgu rabljenih materialov (npr. preprodaja) ter popravila električne in elektronske opreme. Ukrepi bodo po nekaterih ocenah preprečili nastanek več kot 3 000 ton nevarnih odpadkov na leto v EU ter omogočili prihranek energije in surovin. Samo v zdravstvenem sektorju bi se, sodeč po ocenah, pri stroških zdravstvenega varstva lahko prihranilo 170 milijonov evrov.

Komisija v svojem poročilu o napredku, doseženem lansko leto, navaja ključne ukrepe, ki so bili sprejeti na področjih, kot so odpadki, okoljsko primerna zasnova, zavržki hrane, organska gnojila, garancije za potrošniško blago ter inovacije in naložbe. Načela krožnega gospodarstva so se postopoma vnesla v industrijske najboljše prakse, zelena javna naročila, uporabo sredstev kohezijske politike, prek novih pobud pa tudi v gradbeni in vodni sektor. Da bi se prehod na krožno gospodarstvo resnično izvedel, Komisija poziva tudi Evropski parlament in Svet, naj naredita korak naprej pri sprejemanju predlogov zakonodaje o odpadkih, v skladu s Skupno izjavo o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017. V prihajajočem letu si bo Komisija prizadevala doseči nadaljnji napredek pri akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, med drugim s strategijo o plastiki, okvirom za spremljanje krožnega gospodarstva in predlogom za spodbujanje ponovne uporabe vode.

Ozadje

Evropska komisija je 2. decembra 2015 sprejela ambiciozen sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo. Ta vsebuje akcijski načrt EU z ukrepi, ki zajemajo celoten življenjski cikel proizvoda: od zasnove, pridobivanja, proizvodnje in potrošnje do ravnanja z odpadki in trga za sekundarne surovine.

Prehod na bolj krožno gospodarstvo prinaša velike priložnosti za Evropo in njene državljane. To je pomemben del naših prizadevanj za posodobitev in preoblikovanje evropskega gospodarstva tako, da ga naravnamo v bolj trajnostno smer. Za tem se skriva velik poslovni potencial, ki podjetjem omogoča znatne gospodarske koristi in večjo konkurenčnost. Zagotavlja namreč pomembne prihranke energije in koristi za okolje, prav tako ustvarja delovna mesta na lokalni ravni in priložnosti za družbeno vključevanje ter je tesno povezan s ključnimi prednostnimi nalogami EU glede delovnih mest in rasti, naložb, socialne agende in industrijskih inovacij.

Za predstavitev doslej doseženih ključnih ciljev in razpravo z deležniki o prihodnjih ciljih Komisija in Evropski ekonomsko-socialni odbor organizirata konferenco o krožnem gospodarstvu dne 9. in 10. marca 2017. Ob tej priložnosti bo objavljena tudi platforma deležnikov za krožno gospodarstvo.

Več informacij

MEMO: Vprašanja in odgovori

Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo

Poročilo o izvajanju

Sporočilo o pridobivanju energije iz odpadkov

Direktiva RoHS

Sveženj ukrepov za čisto energijo

Sporočilo o delovnem načrtu za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019

Protokol EU o gradbenih odpadkih in odpadkih iz rušenja objektov

Predlog uredbe o dostopnosti proizvodov za gnojenje na trgu

Zelena javna naročila

EIB v krožnem gospodarstvu

IP/17/104

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar