Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Aprites ekonomika: Komisija pilda solījumus, piedāvā pamatnostādnes par enerģijas ieguvi no atkritumiem un sadarbojas ar EIB, lai palielinātu ieguldījumus

Briselē, 2017. gada 26. janvārī

Ir pagājis gads kopš aprites ekonomikas paketes pieņemšanas, un šodien Komisija jau ziņo par to, ciktāl ir īstenotas svarīgākās iniciatīvas atbilstoši tās 2015. gada rīcības plānam.

Papildus ziņojumam Komisija:

  • šodien kopā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) arī izveidoja aprites ekonomikas finansiālā atbalsta platformu, kurā satiksies ieguldītāji ar novatoriem;
  • izdeva pamatnostādnes dalībvalstīm par atkritumu pārvēršanu enerģijā;
  • ierosināja selektīvi pilnveidot tiesību aktus par dažām bīstamām vielām elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss, kas atbild par ilgtspējīgu attīstību, apstiprina: “Aprites ekonomikas veidošana Eiropā ir šīs komisāru kolēģijas prioritāte. Esam paveikuši lielu darbu un plānojam jaunas iniciatīvas 2017. gadā. Mēs noslēdzam dizaina, ražošanas, patēriņa un atkritumu apsaimniekošanas loku, līdz ar to veidojot zaļu un konkurētspējīgu Eiropu, kurā darbojas aprites ekonomika."

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens atzīst: Atskatoties uz Junkera ieguldījuma plāna rezultātiem, man ir prieks, ka mēs atkal varam strādāt kopā ar EIB un savest kopā ieguldītājus ar novatoriem. Mūsu mērķis ir palielināt gan publiskos, gan privātos ieguldījumus aprites ekonomikā. Tas ļoti bieži ir saistīts ar jaunu uzņēmējdarbības modeli un var prasīt jaunus, oriģinālus finansēšanas veidus. Šī jaunā platforma ir lielisks līdzeklis, kas var palīdzēt apzināties aprites ekonomikas projektu milzīgo uzņēmējdarbības potenciālu un līdz ar to piesaistīt vairāk līdzekļu šo projektu finansēšanai. Aprites ekonomika ir nozīmīgs elements Eiropas ekonomikas modernizācijā, un mēs esam gatavi īstenot šīs būtiskās pārmaiņas.

EIB direktora vietnieks Džonatans Teilors, kura pārziņā ir vides, klimata politikas un aprites ekonomikas finansēšana, saka: "EIB labprāt apvienojas ar Eiropas Komisiju, lai ar abu iestāžu finansiālo jaudu un kompetenci pārorientētos uz aprites ekonomiku. Tā kā pērn klimata politikas īstenošanai piešķirtais finansējums pārsniedza 19 miljardus eiro, esam vislielākais daudzpusējais aizdevējs pasaulē un uzskatām, ka aprites ekonomikai ir liela nozīme klimata pārmaiņu procesa apturēšanā, jo tiks ilgtspējīgāk izlietoti mūsu planētas niecīgie resursi un veicināta Eiropas ekonomiskā izaugsme. Lai šo pāreju paātrinātu, mēs turpināsim sniegt padomus un arvien vairāk ieguldīt novatoriskos aprites uzņēmējdarbības modeļos un jaunās tehnoloģijās, kā arī tradicionālākos resursu efektīvas izmantošanas projektos.  Jaunā aprites ekonomikas finansiālā atbalsta platforma būs būtisks palīglīdzeklis izpratnes veidošanai par aprites ekonomiku un šādu projektu finansēšanai."

Balstoties uz impulsu, ko radījis Investīciju plāns Eiropai, kurš līdz 2016. gada beigām jau ir piesaistījis ieguldījumus 164 miljardu eiro vērtībā, aprites ekonomikas finansēšanas platforma uzlabos saiti starp esošajiem instrumentiem, kā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) un ar programmu “Apvārsnis 2020” atbalstītā iniciatīva “InnovFin — ES finansējums novatoriem”, un varbūt palīdzēs attīstīt jaunus finanšu instrumentus aprites ekonomikas projektiem. Platformā varēs tikties Komisija, EIB, valsts attīstību veicinošas bankas, institucionālie ieguldītāji un citi ieinteresētie. Tā palielinās informētību par iespējām investēt aprites ekonomikā, popularizēs labākās metodes potenciālo atbalstītāju vidū, analizēs projektus un tiem nepieciešamās finanses un sniegs padomu par projektu strukturēšanu un izredzēm piesaistīt finansējumu.

Šodien publiskotais Komisijas paziņojums par to, kāda nozīme aprites ekonomikā ir atkritumu pārvēršanai enerģijā, maksimāli palielinās labumu, ko var iegūt no šīs mazās, bet novatoriskās valsts energoresursu struktūras daļas. Tajā ir pamatnostādnes dalībvalstīm par to, kā tās var pareizi līdzsvarot spēju atkritumus pārvērst enerģijā, un ir uzsvērta atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas nozīme, kur atkritumu apsaimniekošanas metodes tiek novērtētas pēc ilgtspējības un galvenā priekšroka tiek dota atkritumu radīšanas novēršanai un atkritumu pārstrādei. Tas palīdz optimizēt dalībvalstu ieguldījumu enerģētikas savienībā un izmantot pārrobežu partnerību iespējas, kur tas ir atbilstoši un saskan ar mūsu mērķiem vides jomā.

Šodien pieņemtajā Komisijas paketē ir arī priekšlikums atjaunināt tiesību aktus, lai ierobežotu atsevišķu bīstamo vielu izmantošanu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (RoHS direktīva). Priekšlikums atbalsta bīstamu vielu aizstāšanu, lai sastāvdaļu pārstrādi padarītu ienesīgāku. Ierosinātās izmaiņas vēl vairāk sekmēs lietotu preču tirgus operācijas (piemēram, tālākpārdošanu) un elektrisko un elektronisko iekārtu remontu. Tiek lēsts, ka šie pasākumi Eiropas Savienību ik gadus pasargās no vairāk nekā 3000 tonnu bīstamu atkritumu un līdzēs taupīt enerģiju un izejvielas. Veselības aprūpē vien varētu aiztaupīt izmaksas 170 miljonu eiro vērtībā.

Visbeidzot, savā ziņojumā par gada laikā paveikto Komisija uzskaita svarīgākos pasākumus, kas veikti tādās jomās, kā atkritumi, ekodizains, pārtikas atkritumi, organiskie mēslošanas līdzekļi, patēriņa preču garantijas, inovācija un ieguldījumi. Aprites ekonomikas principi ir pakāpeniski iekļauti labākajā rūpniecības praksē, zaļajā publiskajā iepirkumā, kohēzijas politikas fondu izlietojumā un ar jaunām iniciatīvām būvniecības un ūdensapgādes nozarē. Lai pāreju uz aprites ekonomiku varētu īstenot praksē, Komisija arī aicina Eiropas Parlamentu un Padomi rīkoties, lai tiktu pieņemti tiesību aktu priekšlikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā atbilstoši kopīgajai deklarācijai par ES likumdošanas prioritātēm 2017. gadā. Šogad Komisija ir apņēmusies turpināt pildīt aprites ekonomikas rīcības plānu, proti, ar stratēģiju attiecībā uz plastmasu, aprites ekonomikas uzraudzības sistēmu un priekšlikumu par ūdens atkārtotu izmantošanu.

Konteksts

Eiropas Komisija 2015. gada 2. decembrī pieņēma vērienīgu aprites ekonomikas paketi. Tajā ir ES rīcības plāns ar pasākumiem attiecībā uz visu ražojuma aprites ciklu: no dizaina, materiālā nodrošinājuma, ražošanas un patēriņa līdz atkritumu apsaimniekošanai un otrreizējo izejmateriālu tirgum.

Pāreja aprites ekonomikas virzienā Eiropai un tās iedzīvotājiem paver lieliskas iespējas. Mēs pieliekam lielas pūles, lai modernizētu un pārveidotu Eiropas ekonomiku, orientējoties uz ilgtspēju. Tai ir spēcīgs uzņēmējdarbības aspekts, kas uzņēmumiem dod ievērojamus ekonomiskos ieguvumus un ļauj kļūt konkurētspējīgākiem. Tā palīdz krietni ietaupīt enerģiju un saudzē vidi. Tā rada darbvietas un sociālās integrācijas iespējas. Tā ir cieši saistīta ar svarīgām ES prioritātēm attiecībā uz nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi, ieguldījumiem, sociālo programmu un rūpniecisko inovāciju.

Lai iepazīstinātu ar paveikto un ar ieinteresētajām personām diskutētu par turpmāk darāmo, Komisija un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2017. gada 9.–10. martā rīko aprites ekonomikas konferenci. Šajā pasākumā pavēstīs par Eiropas aprites ekonomikā ieinteresēto personu platformu.

Papildinformācijai

Informatīvs paziņojums: jautājumi un atbildes

ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku

Īstenošanas ziņojums

Paziņojums par atkritumu pārvēršanu enerģijā

RoHS direktīva

Tīras enerģijas pakete

Paziņojums par ekodizaina darba plānu 2016.–2019. gadam

ES protokols par atkritumiem, kas radušies būvdarbos un ēku nojaukšanā

Priekšlikums regulai par to, kā mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū

Zaļais publiskais iepirkums

EIB aprites ekonomikā

IP/17/104

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar