Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija tesi savo žiedinės ekonomikos pažadus, pateikia energijos iš atliekų gavybos gaires ir bendradarbiauja su EIB siekdama skatinti investicijas

Briuselis, 2017 m. sausio 26 d.

Praėjus metams po žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio priėmimo Komisija šiandien atsiskaito, kaip įgyvendinamos jos 2015 m. veiksmų plano pagrindinės iniciatyvos ir kokia pažanga padaryta.

Be to, kad parengė ataskaitą, Komisija:

  • šiandien žengė dar vieną žingsnį drauge su Europos investicijų banku (EIB) įsteigdama Žiedinės ekonomikos finansavimo rėmimo platformą, skirtą suburti investuotojams ir inovacijų diegėjams,
  • parengė energijos iš atliekų gavybos gaires valstybėms narėms,
  • pasiūlė kryptingai tobulinti tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje teisės aktus.

Už darnų vystymąsi atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas: Žiedinės ekonomikos kūrimas Europoje yra vienas iš pagrindinių dabartinės Komisijos prioritetų. Padarėme nemažą pažangą ir numatėme imtis naujų iniciatyvų 2017 m. Kuriame uždarą projektavimo, gamybos, vartojimo ir atliekų tvarkymo ciklą, kad Europa būtų ekologiška ir konkurencinga, o jos ekonomika – žiedinė.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas: „Atsižvelgdamas į laimėjimus įgyvendinant J.-C. Junckerio investicijų planą, džiaugiuosi, kad vėl galime bendradarbiauti su EIB, kad suvestume investuotojus ir inovacijų diegėjus. Siekiame, kad į žiedinę ekonomiką būtų investuojama daugiau tiek viešojo, tiek privačiojo sektorių lėšų. Labai dažnai tai reiškia, kad reikia naujo verslo modelio ir novatoriškų finansavimo būdų. Ši nauja platforma yra puiki priemonė skleisti informaciją apie milžinišką žiedinės ekonomikos projektų verslo potencialą ir taip pritraukti daugiau lėšų jiems finansuoti. Žiedinė ekonomika yra svarbus Europos ekonomikos modernizavimo elementas, ir sėkmingai dirbame, kad šie tvarūs pokyčiai įvyktų.“

Už aplinkos, klimato politikos ir žiedinės ekonomikos finansavimą atsakingas EIB pirmininko pavaduotojas Jonathanas Tayloras: EIB džiaugiasi galėdamas suvienyti jėgas su Europos Komisija ir panaudoti bendrus mūsų finansinius pajėgumus ir patirtį žiedinei ekonomikai plėtoti. EIB yra didžiausias pasaulyje daugiašalei klimato srities veiklai reikalingų lėšų skolintojas, pernai šiai sričiai skyręs per 19 mlrd. eurų. Žiedinę ekonomiką laikome vienu iš esminių elementų, galinčių pakeisti klimato kaitos tendenciją, padėti tausiau naudoti ribotus mūsų planetos išteklius ir prisidėti prie Europos ekonomikos augimo. Kad perėjimas vyktų sparčiau, daugiau investuosime į novatoriškus žiedinius verslo modelius, naujas technologijas, taip pat į labiau tradicinius efektyvaus išteklių naudojimo projektus ir toliau teiksime su tuo susijusias konsultacijas.  Nauja Žiedinės ekonomikos finansavimo rėmimo platforma bus itin svarbi žiedinės ekonomikos projektų finansavimo ir informacijos apie juos sklaidos priemonė.

Investicijų planas Europai, pagal kurį iki 2016 m. pabaigos jau mobilizuota 164 mlrd. eurų investicijų, davė postūmį Žiedinės ekonomikos finansavimo rėmimo platformai, kuri sutvirtins ryšius tarp esamų priemonių, pavyzdžiui, Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) ir programos „InnovFin“ finansavimo novatoriams iniciatyvos „EU Finance for Innovators“, remiamos pagal programą „Horizontas 2020“. Naudojantis platforma galės būti kuriamos naujos žiedinės ekonomikos projektų finansinės priemonės. Platforma suburs Komisiją, EIB, nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus, institucinius investuotojus ir kitus suinteresuotuosius subjektus, ja naudojantis bus informuojama apie investavimo į žiedinę ekonomiką galimybes, galimi projektų vykdytojai bus skatinami sekti geriausios patirties pavyzdžiais, bus analizuojami projektai ir jų finansavimo poreikiai, konsultuojama struktūros ir priimtinumo bankams klausimais.

Šiandien paskelbtas Komisijos komunikatas dėl energijos iš atliekų gavybos procesų vaidmens žiedinėje ekonomikoje padės kuo geriau pasinaudoti šios mažos, tačiau novatoriškos nacionalinio energijos rūšių derinio dalies privalumais. Jame valstybėms narėms pateikiamos gairės, kaip pasiekti tinkamą energijos iš atliekų gavybos pajėgumą, pabrėžiama, kokia svarbi atliekų hierarchija – atliekų tvarkymo būdų eiliškumas atsižvelgiant į jų darnumą – pagal kurią didžiausi prioritetai yra atliekų susidarymo prevencija ir perdirbimas. Komunikatu valstybėms narėms padedama optimizuoti savo įnašą į energetikos sąjungą ir išnaudoti partnerystės su kitomis valstybėmis narėmis galimybes, jei tai naudinga ir atitinka mūsų aplinkosaugos tikslus.

Šiandien Komisijos priimtam dokumentų rinkiniui priklauso ir pasiūlymas atnaujinti teisės aktą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS direktyvą). Pasiūlyme skatinama keisti pavojingas medžiagas kitomis medžiagomis, kad būtų gaunama daugiau naudos iš komponentų perdirbimo. Priėmus siūlomus pakeitimus vykdyti panaudotų produktų rinkos operacijas (pavyzdžiui, pardavimo) ir taisyti elektros bei elektroninę įrangą bus dar paprasčiau. Apskaičiuota, kad dėl šių priemonių ES kasmet bus išvengiama daugiau kaip 3000 tonų pavojingų atliekų susidarymo, atsiras galimybių sutaupyti energijos ir žaliavų. Vien sveikatos sektoriuje būtų galima sutaupyti apie 170 mln. eurų.

Be to, praeitų metų pažangos ataskaitoje Komisija išvardija, kokių svarbiausių priemonių imtasi atliekų, ekologinio projektavimo, maisto atliekų, organinių trąšų, vartojimo prekių garantijų, inovacijų ir investicijų srityse. Žiedinės ekonomikos principai laipsniškai integruoti į geriausią pramonės praktiką, žaliąjį viešąjį pirkimą, sanglaudos politikos lėšų naudojimą. Įgyvendinus naujas iniciatyvas jie taikomi statybų ir vandens sektoriuose. Siekdama, kad būtų iš tiesų pereita prie žiedinės ekonomikos, Komisija taip pat tikisi, kad Europos Parlamentas ir Taryba suaktyvins atliekų teisės aktų priėmimo procesą atsižvelgdami į Bendrą deklaraciją dėl 2017 m. ES teisėkūros prioritetų. Komisija įsipareigojo kitais metais toliau įgyvendinti Žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Tarp numatomų darbų – strategija dėl plastiko, žiedinės ekonomikos stebėsenos planas ir pasiūlymas dėl pakartotinio vandens naudojimo skatinimo.

Pagrindiniai faktai

2015 m. gruodžio 2 d. Europos Komisija priėmė plataus užmojo žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinį. Jame pateikiamas ES veiksmų planas, kuriame nustatytos priemonės, skirtos visam produkto gyvavimo ciklui nuo projekto, medžiagų gavimo, gamybos ir vartojimo iki atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų rinkos.

Platesnio masto žiedinės ekonomikos kūrimas suteikia Europai ir jos piliečiams puikių galimybių. Tai svarbi mūsų pastangų modernizuoti ir pertvarkyti Europos ekonomiką ir pasukti darnesnio vystymosi kryptimi dalis. Esama svarių ekonominių argumentų rinktis šį kelią, suteikiantį įmonėms galimybių gauti didelę ekonominę naudą ir tapti konkurencingesnėmis. Sukūrus žiedinę ekonomiką galima sutaupyti daug energijos, tai naudinga aplinkai, vietoje kuriamos darbo vietos, atsiranda socialinės integracijos galimybių. Tai glaudžiai susiję su pagrindiniais ES prioritetais darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, investicijų, socialinės darbotvarkės ir pramonės inovacijų srityse.

Siekdami parodyti svarbiausius iki šiol pasiektus rezultatus ir padiskutuoti su suinteresuotaisiais subjektais apie būsimus rezultatus, Komisija ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2017 m. kovo 9–10 d. rengia Žiedinės ekonomikos konferenciją. Per ją bus pranešta apie Europos žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformą.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA: klausimai ir atsakymai

ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas

Įgyvendinimo ataskaita

Energijos iš atliekų gavybos komunikatas

Direktyva dėl pavojingų medžiagų apribojimo

Švarios energetikos priemonių rinkinys

Komunikatas dėl 2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo plano

ES protokolas dėl statybos ir griovimo atliekų

Reglamento, kuriuo nustatomos tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės, pasiūlymas

Žalieji viešieji pirkimai

EIB žiedinėje ekonomikoje

IP/17/104

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar