Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio lunastaa lupauksensa kiertotalouden alalla, antaa ohjeita jätteiden energiakäyttöön ja toimii yhdessä EIP:n kanssa investointien lisäämiseksi

Bryssel 26. tammikuuta 2017

Kiertotaloutta koskevan lainsäädäntöpaketin hyväksymisestä on nyt vuosi, ja komissio raportoi tänään vuoden 2015 toimintasuunnitelmansa keskeisten aloitteiden toteutuksesta ja edistymisestä.

Raportin yhteydessä komissio

  • toteutti tänään muitakin toimia perustamalla Euroopan investointipankin EIP:n kanssa kiertotalouden rahoitustukijärjestelyn, jolla tuodaan yhteen sijoittajia ja innovoijia
  • antoi jäsenvaltioille jätteen energiakäyttöä koskevia ohjeita
  • ehdotti kohdennettuja parannuksia lainsäädäntöön, joka koskee tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Kiertotalouden kehittäminen Euroopassa on edelleen etusijalla tälle komissiolle”, totesi kestävästä kehityksestä vastaava komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. ”Olemme edistyneet hyvin ja vuodeksi 2017 on suunnitteilla uusia aloitteita. Suunnittelun, tuotannon, kulutuksen ja jätehuollon muodostama ympyrä on sulkeutumassa ja edistämässä näin vihreän, kilpailukykyisen ja kiertotalouteen perustuvan Euroopan syntymistä”, Timmermans jatkoi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi olevansa tyytyväinen EIP:n kanssa tehtävään yhteistyöhön sijoittajien ja innovoijien yhdistämiseksi Junckerin investointiohjelman saavutusten pohjalta. ”Tavoitteenamme on lisätä sekä julkisia että yksityisiä investointeja kiertotalouteen. Usein se tarkoittaa uuden liiketoimintamallin omaksumista, mikä edellyttää uusia innovatiivisia rahoitustapoja. Tämä uusi järjestely on oiva väline lisätä tietoisuutta kiertotaloushankkeiden valtavasta potentiaalista ja houkutella lisää varoja niiden rahoitukseen. Kiertotalous on tärkeä tekijä Euroopan talouden nykyaikaistamisessa, ja olemme oikealle tiellä kestävän muutoksen aikaansaamiseksi.”

Ympäristöön, ilmastotoimiin ja kiertotalouteen liittyvästä rahoituksesta vastaavan EIP:n varapääjohtajan Jonathan Taylorin mukaan EIP on tyytyväinen voidessaan yhdistää voimansa Euroopan komission kanssa ja käyttää yhteistä rahoitusvoimaa ja asiantuntemusta kiertotalouden edistämiseksi. ”Maailman suurimpana monenvälisten ilmastotoimien luotottajana – alalle myönnettiin viime vuonna 19 miljardia euroa rahoitusta – pidämme kiertotaloutta keskeisenä niissä toimissa, joilla pyritään ilmastonmuutoksen suunnan vaihtamiseen, planeettamme rajallisten resurssien kestävämpään käyttöön ja Euroopan kasvun edistämiseen. Muutoksen vauhdittamiseksi investoimme yhä enemmän innovatiivisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja uuteen teknologiaan samoin kuin perinteisempiin resurssitehokkuushankkeisiin ja annamme niihin liittyvää neuvontaa.  Uusi kiertotalouden rahoitustukijärjestely on keskeinen väline, jolla parannetaan tietoisuutta kiertotalouden hankkeista ja lisätään niiden rahoitusta”, Taylor jatkoi.

Kiertotalouden rahoitustukijärjestely pohjautuu Euroopan investointiohjelman – joka oli saanut aikaan 164 miljardin euron edestä investointeja vuoden 2016 loppuun mennessä – luomaan nosteeseen. Järjestelyllä vahvistetaan olemassa olevien välineiden, kuten Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan innovointirahoitusaloitteen (InnovFin), välisiä yhteyksiä ja kehitetään mahdollisesti uusia rahoitusvälineitä kiertotaloushankkeisiin. Järjestelyllä tuodaan yhteen komissio, EIP, kansalliset kehityspankit, institutionaaliset sijoittajat ja muut sidosryhmät ja lisätään tietoisuutta kiertotalouteen liittyvistä sijoitusmahdollisuuksista, edistetään hyviä toimintatapoja mahdollisten hanketoteuttajien parissa, analysoidaan hankkeita ja niiden rahoitustarpeita ja annetaan neuvoja rahoitusoperaatioiden pilkkomisesta ja luottokelpoisuudesta.

Tämänpäiväisessä komission tiedonannossa jätteiden energiakäytöstä kiertotaloudessa käsitellään sitä, miten tästä kansallisen energialähdeyhdistelmän pienestä mutta innovatiivisesta osasta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Siinä annetaan jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten ne voivat saavuttaa jätehuollossaan oikeanlaisen jätteiden energiakäyttökapasiteetin tasapainon, ja korostetaan jätehierarkiaa, jossa asetetaan jätehuoltovaihtoehdot järjestykseen niiden kestävyyden mukaan ja asetetaan etusijalle jätteen syntymisen ehkäisy ja jätekierrätys. Sillä autetaan jäsenvaltioita optimoimaan panoksensa energiaunionin toteutumiseen ja hyödyntämään valtioiden rajat ylittävien kumppanuuksien tarjoamia mahdollisuuksia, kun tämä on asianmukaista ja sopii ympäristötavoitteisiin.

Komission tänään hyväksymä paketti sisältää myös ehdotuksen, jolla päivitetään vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaa lainsäädäntöä (nk. RoHS-direktiivi). Ehdotuksella pyritään edistämään vaarallisten aineiden korvaamista, jotta komponenttien kierrättämisestä tulisi kannattavampaa. Ehdotetuilla muutoksilla helpotetaan toimintaa käytettyjen tuotteiden markkinoilla (esim. jälleenmyynti) ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjauksia. Arvioiden mukaan toimenpiteillä vältetään yli 3 000 tonnia vaarallista jätettä vuodessa EU:ssa ja mahdollistetaan energian ja raaka-aineiden säästöjä. Pelkästään terveydenhuoltoalan kustannuksissa voitaisiin säästää arviolta 170 miljoonaa euroa.

Raportoidessaan edistymisestä viime vuoteen nähden komissio luettelee keskeisiä toimenpiteitä, joita on toteutettu esimerkiksi jätteiden, ekosuunnittelun, elintarvikejätteen, orgaanisten lannoitteiden, kulutustavaroiden takuun sekä innovoinnin ja investointien alalla. Kiertotalouden periaatteita on sisällytetty vähitellen teollisiin hyviin toimintatapoihin, vihreisiin julkisiin hankintoihin, koheesiopolitiikan rahastojen käyttöön ja uusiin aloitteisiin rakennusalalla ja vesihuollossa. Jotta siirtyminen kiertotalouteen tapahtuisi käytännössä, komissio toivoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto edistyisivät jätelainsäädäntöehdotusten hyväksymisessä EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuodelle 2017 koskevan yhteisen julistuksen mukaisesti. Tulevana vuonna komissio on sitoutunut kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseen esimerkiksi muoveja koskevalla strategialla, kiertotaloutta koskevilla seurantapuitteilla ja veden uudelleenkäyttöä edistävällä ehdotuksella.

Tausta

Euroopan komissio hyväksyi 2. joulukuuta 2015 kunnianhimoisen kiertotalouspaketin. Siihen sisältyy EU:n toimintasuunnitelma, joka sisältää tuotteen koko elinkaaren kattavia toimenpiteitä suunnittelusta, hankinnasta, tuotannosta ja kulutuksesta jätehuoltoon sekä uusioraaka-aineiden markkinoihin.

Kiertotalouteen siirtyminen tarjoaa mittavia mahdollisuuksia Euroopalle ja sen kansalaisille. Se on tärkeä osa toimia, joilla pyritään nykyaikaistamaan ja muuttamaan Euroopan taloutta siirtämällä sitä kestävämpään suuntaan. Taustalla on vahvat liiketaloudelliset perusteet, jotka antavat yrityksille mahdollisuuden saada merkittävää taloudellista hyötyä ja tulla kilpailukykyisemmiksi. Se tuo merkittäviä energiasäästöjä ja ympäristöhyötyjä. Se luo paikallisia työpaikkoja ja mahdollisuuksia sosiaaliseen integroitumiseen. Se liittyy tiiviisti työllisyyttä ja kasvua, investointeja, sosiaalista toimintaohjelmaa ja teollista innovointia koskeviin EU:n prioriteetteihin.

Esitelläkseen tähänastisia keskeisiä saavutuksia ja keskustellakseen tulevista toimista sidosryhmien kanssa komissio ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestävät 9.–10. maaliskuuta 2017 kiertotalouskonferenssin. Tilaisuudessa ilmoitetaan Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumista.

Lisätietoa

Taustatiedote: Kysymyksiä ja vastauksia

Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Täytäntöönpanokertomus

Jätteiden energiakäyttöä koskeva tiedonanto

RoHS-direktiivi

Puhdasta energiaa koskeva säädöspaketti

Tiedonanto ekologisen suunnittelun työohjelmasta (2016–2019)

EU:n rakennus- ja purkujätteen kierrätysmalli

Asetusehdotus lannoitevalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat

EIP ja kiertotalous

IP/17/104

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar