Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ringmajandus: komisjon täidab oma lubadused, annab juhiseid jäätmetest energia tootmiseks ja teeb koostööd Euroopa Investeerimispangaga investeeringute suurendamiseks

Brüssel, 26. jaanuar 2017

Üks aasta pärast ringmajanduse paketi vastuvõtmist esitas komisjon täna aruande oma 2015. aasta tegevuskava tulemuste ja peamiste algatuste edenemise kohta.

Koos aruandega esitles komisjon

  • täiendavaid meetmeid, millega luuakse koos Euroopa Investeerimispangaga (EIP) ringmajanduse rahastamise tugiplatvorm investorite ja novaatorite kokkuviimiseks;
  • jäätmetest energia tootmise juhiseid liikmesriikidele;
  • elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvaid teatavaid ohtlikke aineid käsitlevate õigusaktide sihipärase tõhustamise ettepanekut.

Säästva arengu eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: Ringmajanduse ülesehitamine Euroopas on praeguse komisjoni peamine prioriteet. Oleme olnud selles valdkonnas edukad ja kavandame 2017. aastaks uusi algatusi. Ühendame omavahel disaini, tootmise, tarbimise ja jäätmekäitluse ning loome seeläbi rohelise, ringmajandava ja konkurentsivõimelise Euroopa.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen sõnas: „Mul on hea meel, et tänu Junckeri investeerimiskava tulemustele on meil investorite ja novaatorite kokkuviimiseks võimalik taas töötada koos Euroopa Investeerimispangaga. Meie eesmärk on suurendada nii era- kui ka avaliku sektori investeeringuid ringmajandusse. Sageli tähendab see uut ärimudelit ja võib-olla ka uusi, innovaatilisi rahastamisviise. Uus platvorm on suurepärane vahend, et suurendada teadlikkust ringmajanduse projektidega seotud tohututest ärivõimalustest ja aitab seega leida ka paremaid võimalusi nende projektide rahastamiseks. Ringmajandus on tähtis vahend Euroopa majanduse ajakohastamiseks ning liigume kindlalt selle jätkusuutliku muutuse kursil.“

Euroopa Investeerimispanga asepresident Jonathan Taylor, kes vastutab keskkonna-, kliima- ja ringmajanduse meetmete rahastamise eest, ütles: Euroopa Investeerimispangal on hea meel ühendada jõud Euroopa Komisjoniga ja kasutada ringmajanduse edendamiseks meie mõlema rahalisi vahendeid ja oskusteavet. Maailma suurima mitmepoolse laenuandjana kliimameetmete valdkonnas – eelmisel aastal rahastati valdkonda 19 miljardi euroga – näeme ringmajandust peamise kliimamuutuste pidurdajana, mis aitab kasutada planeedi nappe ressursse säästlikult ja edendada Euroopa majanduskasvu. Ringmajandusele ülemineku kiirendamiseks jätkame nõustamist ja investeerime üha rohkem innovaatilistesse ringmajanduse ärimudelitesse ja uutesse tehnoloogialahendustesse, samuti traditsioonilistesse ressursitõhususe projektidesse.   Uus ringmajanduse rahastamise tugiplatvorm on oluline vahend ringmajanduse projektide paremaks teadvustamiseks ja nende rahastamise suurendamiseks.

2016. aasta lõpuks oli Euroopa investeerimiskava abiga koondatud 164 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Sellele saavutusele tuginedes tõhustab ringmajanduse rahastamise tugiplatvorm selliste olemasolevate rahastamisvahendite nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ja programmi „InnovFin” (ELi rahastamisalgatus novaatoritele, mida toetab programm „Horisont 2020“) vahelist seost ning platvormi raames töötatakse tõenäoliselt välja uusi rahastamisvahendeid ringmajanduse projektide rahastamiseks. Platvorm hakkab ühendama komisjoni, EIPd, riiklikke tugipanku, institutsionaalseid investoreid ja muid sidusrühmasid ning selle abil suurendatakse teadlikkust ringmajandusse investeerimise võimalustest ja edendatakse parimaid tavasid võimalike projektijuhtide hulgas, analüüsitakse projekte ja nendega seotud rahastamisvajadusi ning antakse nõu projektide kavandamise ja pankadelt toetuse taotlemise kohta.

Tänane komisjoni teatis jäätmetest energia tootmise rolli kohta ringmajanduses suurendab sellest väikesest, kuid innovaatilisest energiaallikast saadavat kasu. Teatises antakse liikmesriikidele juhiseid, kuidas saavutada jäätmetest energia tootmises õige tasakaal ning rõhutatakse jäätmehierarhia tähtsust jäätmekäitlusvõimaluste järjestamiseks säästlikkuse põhjal, eelistades esmajärjekorras jäätmete vältimist ja ringlussevõttu. See aitab suurendada liikmesriigi panust energialiidu edendamisse ja kasutada võimalusi piiriüleste partnerluste loomiseks seal, kus see on asjakohane ja kooskõlas liidu keskkonnaeesmärkidega.

Komisjoni täna vastuvõetud pakett sisaldab ka ettepanekut ajakohastada õigusakte, millega piiratakse teatavate ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS direktiiv). Ettepanekuga soovitakse edendada ohtlike materjalide asendamist, et muuta komponentide ringlussevõtt kasumlikumaks. Kavandatud muudatustega lihtsustatakse veelgi järelturu toiminguid (nt edasimüümine) ning elektri- ja elektroonikaseadmete remonti. Hinnangute kohaselt hoitakse Euroopas meetmetega ära rohkem kui 3000 tonni ohtlike jäätmete teke aastas ning võimaldatakse säästa energiat ja toorainet. Üksnes tervishoiusektoris oleks võimalik säästa hinnanguliselt 170 miljonit eurot tervishoiukulusid.

Eelmise aasta eduaruandes loetles komisjon võtmetähtsusega meetmed, mis on võetud sellistes valdkondades nagu jäätmed, ökodisain, toidujäätmed, orgaanilised väetised, tarbekaupade garantiid ning innovatsioon ja investeeringud. Ringmajanduse põhimõtteid on järk-järgult lõimitud selliste valdkondadega nagu parimad tööstustavad, keskkonnahoidlikud riigihanked, ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamine ning uued algatused ehitus- ja veepoliitika valdkonnas. Selleks et ringmajandusele üleminek praktikas teoks saaks, kutsub komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles edendama jäätmealaste õigusaktiettepanekute vastuvõtmist kooskõlas ühisavaldusega ELi 2017. aasta seadusandlike prioriteetide kohta. Järgmisel aastal jätkab komisjon ringmajanduse tegevuskava elluviimist ning esitab muu hulgas vee taaskasutamist, plastistrateegiat ning ringmajanduse seire raamistikku käsitlevad ettepanekud.

Taust

2. detsembril 2015 võttis Euroopa Komisjon vastu ringmajanduse ambitsioonika paketi. Pakett koosneb ELi tegevuskavast ja meetmetest, millega hõlmatakse toote kogu olelusring alates kavandi loomisest, tooraine hankimisest, tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teisese tooraine turuni.

Ringmajandusele üleminek pakub Euroopa ja selle kodanike jaoks suurepäraseid võimalusi. See on tähtis osa meetmetest, millega püütakse Euroopa majandust ajakohastada ja muuta selle kurssi jätkusuutlikumaks. Selle alus on tugev ärimudel, mis võimaldab ettevõtetel saada olulist majanduslikku kasu ja suurendada konkurentsivõimet. See aitab säästa energiat ja kaitsta keskkonda. See aitab luua kohalikul tasandil töökohti ja pakub sotsiaalse lõimumise võimalusi. See on tihedalt seotud ELi prioriteetidega töökohtade ja majanduskasvu, investeeringute, sotsiaalmeetmete kava ja tööstusinnovatsiooni valdkonnas.

Seni saavutatud tulemuste tutvustamiseks ja edasiste sammude arutamiseks sidusrühmadega korraldavad komisjon ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9.–10. märtsil 2017 ringmajanduse konverentsi. Sel puhul kuulutatakse välja ringmajanduse sidusrühmade Euroopa platvorm.

Lisateave

TEABEKIRI: Küsimused ja vastused

ELi ringmajanduse tegevuskava

Rakendusaruanne

Jäätmetest energia tootmist käsitlev teatis

RoHS direktiiv

Puhta energeetika pakett

Teatis ökodisaini 2016.–2019. aasta töökava kohta

Ehitus- ja lammutusjäätmeid käsitlev ELi protokoll

Määruse ettepanek väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta

Keskkonnahoidlikud riigihanked

EIP ja ringmajandus

IP/17/104

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar