Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Кръгова икономика: Комисията изпълнява обещанията си, предлага насоки за оползотворяване на енергия от отпадъци и работи с ЕИБ за стимулиране на инвестициите

Брюксел, 26 януари 2017 r.

Днес, една година, след като прие пакета от мерки за кръговата икономика, Комисията представя доклад за изпълнението и напредъка по ключови инициативи от своя план за действие от 2015 г.

Освен доклада Комисията:

  • създаде платформа за финансова подкрепа на кръговата икономика заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Платформата ще свързва новаторите с инвеститори;
  • публикува насоки за държавите от ЕС относно производството на енергия от отпадъци;
  • предложи целево подобряване на законодателството за определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: Изграждането на кръгова икономика в Европа е основен приоритет за тази Комисия. Постигнахме добър напредък и планираме нови инициативи през 2017 г. Затваряме цикъла на проектирането, производството, потреблението и управлението на отпадъците, като по този начин създаваме екологична, кръгова и конкурентоспособна Европа.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: След постиженията по плана за инвестиции „Юнкер“ се радвам, че отново можем да работим с ЕИБ, за да свържем новаторите с инвеститори. Нашата цел е да се увеличат инвестициите в кръговата икономика, както публичните, така и частните. Това често означава, че са необходими нови бизнес модели, които може да изискват нови, иновативни начини на финансиране. Тази платформа е отличен инструмент за повишаване на осведомеността за огромния бизнес потенциал на проектите в областта на кръговата икономика и в резултат от това – за привличане на повече средства за тяхното финансиране. Кръговата икономика е важен елемент за модернизиране на европейската икономика и ние сме на път да реализираме тази устойчива промяна.

Заместник-председателят на ЕИБ Джонатан Тейлър, отговарящ за финансирането в областта на околната среда, климата и кръговата икономика, заяви: ЕИБ се радва да обедини усилията си с Европейската комисия и да използваме нашата комбинирана финансова мощ и експертен опит, за да направим нашите икономики кръгови в по-голяма степен. С над 19 млрд. евро специално финансиране през миналата година ние сме най-големият многостранен кредитор в областта на климата и гледаме на кръговата икономика като на основно средство за обръщане на хода на изменението на климата, по-устойчиво използване на ограничените ресурси на нашата планета и допринасяне за растежа в Европа. За да се ускори този преход, ще продължим да предоставяме съвети и да инвестираме все повече в иновативни кръгови бизнес модели и нови технологии, както и в по-традиционни проекти за ефективно използване на ресурсите.  Новата платформа за финансова подкрепа на кръговата икономика ще бъде основен инструмент за повишаване на осведомеността и финансиране на проекти в тази област.

Въз основа на набраната инерция с Плана за инвестиции за Европа, по който до края на 2016 г. са мобилизирани инвестиции на стойност 164 млрд. евро, с платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика ще се подобрят връзките между съществуващите инструменти, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и програма „InnovFin – Финансиране от ЕС за новатори“ по „Хоризонт 2020“, и евентуално ще бъдат разработени нови инструменти за финансиране на проекти в тази област. Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки, институционалните инвеститори и други заинтересовани страни ще обединят усилията си в рамките на платформата. Чрез нея ще се повишава осведомеността за възможностите за инвестиции в кръговата икономика и ще се стимулират добрите практики сред организаторите на проекти, ще се анализират проекти и свързаните с тях финансови нужди и ще се предоставят съвети относно структурирането и рентабилността на проектите.

Днешното съобщение на Комисията за ролята на производството на енергия от отпадъци в рамките на кръговата икономика ще допринесе за постигане на максимални ползи от тази малка, но иновативна част от националния енергиен микс. То съдържа насоки как държавите от ЕС да постигнат баланс по отношение на капацитета за производство на енергия от отпадъци. Подчертава се ролята на йерархията на отпадъците, при която вариантите за управление на отпадъците се оценяват според тяхната устойчивост и с най-голям приоритет са предотвратяването и рециклирането на отпадъци. Съобщението помага на държавите да оптимизират приноса си към енергийния съюз и да използват възможностите за трансгранични партньорства, когато това е уместно и е в съответствие с нашите цели в областта на околната среда.

Пакетът, приет от Комисията днес, включва и предложение за актуализиране на законодателството, за да се ограничи употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директивата за ограничение на опасните вещества). С предложението се насърчава замяната на опасните материали, за да се повиши рентабилността на рециклирането на компонентите. Допълнително ще се улеснят операциите на пазара на стоки втора употреба (напр. препродажбата) и ремонтът на електрическо и електронно оборудване. Според оценките с тези мерки ще се предотвратят повече от 3000 тона опасни отпадъци на година в ЕС и ще се реализират икономии на енергия и суровини. Само в здравния сектор може да бъдат спестени разходи в размер на 170 млн. евро.

В своя доклад за напредъка от миналата година насам Комисията посочва основните мерки, предприети в области като отпадъците, екопроектирането, хранителните отпадъци, органичните торове, гаранциите за потребителските стоки и иновациите и инвестициите. Принципите на кръговата икономика постепенно се интегрират в добрите промишлени практики, екологосъобразните обществени поръчки, използването на фондовете по политиката на сближаване и чрез нови инициативи в строителния и водния сектор. За да може преходът към кръгова икономика да се осъществи на практика, Комисията също така призовава Европейския парламент и Съвета да приемат законодателните предложения в областта на отпадъците в съответствие със съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г. През идната година Комисията ще продължи да изпълнява плана за действие за кръговата икономика – тя ще изготви стратегия за пластмасите, рамка за мониторинг на кръговата икономика, предложение за насърчаване на повторното използване на водата и др.

Контекст

Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика на 2 декември 2015 г. Пакетът включва план за действие на ЕС, обхващащ целия жизнен цикъл на продуктите – от проектирането, снабдяването със суровини, производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини.

Преходът към кръгова икономика предлага големи възможности на Европа и нейните граждани. Той е важна част от нашите усилия за модернизиране и трансформиране на европейската икономика, поемайки в една по-устойчива посока. В основата му стоят силни икономически аргументи – предприятията имат възможност да извлекат големи печалби и да станат по-конкурентоспособни. Преходът води до значителни икономии на енергия и ползи за околната среда. Благодарение на него се създават нови работни места и възможности за социална интеграция. Преминаването към кръгова икономика е тясно свързано с основните приоритети на ЕС в областта на заетостта и растежа, инвестициите, социалната програма и индустриалните иновации.

Комисията и Европейският икономически и социален комитет организират конференция за кръговата икономика. Тя ще се проведе на 9 – 10 март 2017 г. и на нея ще бъдат представени основните резултати, постигнати до момента, и ще бъдат обсъдени бъдещите резултати със заинтересованите страни. По този повод ще бъде обявена европейската платформа за заинтересованите страни относно кръговата икономика.

За повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори

План за действие на ЕС за кръговата икономика

Доклад за изпълнението

Съобщение за производството на енергия от отпадъци

Директива за ограничение на опасните вещества

Пакет за чиста енергия

Съобщение относно работен план за екопроектирането за периода 2016 – 2019 г.

Протокол на ЕС за отпадъците от строителство и разрушаване

Предложение за регламент относно предоставянето на пазара на продукти за наторяване

Екологосъобразни обществени поръчки

ЕИБ в кръговата икономика

IP/17/104

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar