Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie gaat nadenken over de sociale dimensie van Europa tegen 2025

Brussel, 26 april 2017

Nadat de Commissie op 1 maart met haar witboek de aanzet heeft gegeven voor een discussie over de toekomst van Europa, gaat zij nu nadenken over hoe de sociale dimensie van Europa er tegen 2025 moet uitzien.

De vandaag gepubliceerde discussienota over de sociale dimensie van Europa geeft het startschot voor een debat met burgers, sociale partners, de Europese instellingen en overheden om een antwoord te vinden op de uitdagingen waar onze samenleving en burgers de komende jaren mee geconfronteerd zullen worden. Met de nota wordt tevens verduidelijkt hoe de EU deze uitdagingen kan helpen aangaan.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, financiële stabiliteit, de financiële diensten en de Kapitaalmarktenunie zegt hierover: " In deze discussienota wordt de basis gelegd voor een debat over welke sociale dimensie we aan Europa willen geven, en welke maatregelen op Europees niveau kunnen worden genomen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar we vandaag mee worden geconfronteerd. Om tot een consensus te komen rond de ideeën die in de discussienota naar voren worden gebracht, rekenen wij op een actieve participatie van de nationale parlementen, de sociale partners en de burgers."

De discussienota over de sociale dimensie van Europa, die is opgesteld onder leiding van vicevoorzitter Dombrovskis en commissaris Thyssen, werpt brede en maatschappelijke vragen op over hoe we leven en hoe maatschappijen georganiseerd zijn, maar ook hoe we onze levensstandaard kunnen behouden, meer en betere banen kunnen scheppen, mensen met de juiste vaardigheden kunnen uitrusten en meer samenhang in onze maatschappij kunnen creëren met het oog op de samenleving en arbeidsmarkt van morgen.

Hiertoe worden drie mogelijke opties voor de toekomst voorgelegd die ook vaak in het openbaar debat worden beargumenteerd:

  • De sociale dimensie beperken tot vrij verkeer: Deze optie houdt in dat de Unie de regels ter bevordering van grensoverschrijdend verkeer van personen handhaaft (zoals die met betrekking tot socialezekerheidsrechten van mobiele burgers, de detachering van werknemers, grensoverschrijdende gezondheidszorg en de erkenning van diploma's). Er zouden echter niet langer EU-minimumnormen zijn voor bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid van werknemers, werk- en rusttijd of zwangerschaps- en vaderschapsverlof. Europa zou de mogelijkheden voor lidstaten om beste praktijken uit te wisselen op het gebied van onderwijs, gezondheid, cultuur en sport niet langer stimuleren, en de met EU-geld medegefinancierde programma's voor sociale en regionale omschakeling in de lidstaten zouden moeten worden stopgezet of nationaal worden gefinancierd.
  • Degenen die op sociaal gebied meer willen doen, doen dat: verschillende groepen landen zouden kunnen beslissen om meer te doen op sociaal gebied. Dit kunnen de eurolanden zijn, om de sterkte en stabiliteit van de eurozone te behouden en plotse veranderingen in de levensstandaard van hun burgers te vermijden, of om het even welke andere groep van landen die zich op andere kwesties wil richten.
  • De EU-27 verdiepen gezamenlijk de sociale dimensie van Europa: hoewel vooral de nationale en lokale overheden het zwaartepunt moeten en zullen blijven voor het sociale beleid, zou de EU kunnen nagaan hoe ze met alle beschikbare instrumenten de lidstaten verder kan ondersteunen. Er zouden niet alleen wettelijke minimumnormen worden vastgesteld, maar de rechten van alle EU-burgers zouden op een aantal gebieden ook geharmoniseerd kunnen worden met het oog op sociale convergentie.

De discussie over de sociale dimensie van onze Unie komt op het juiste moment en is van essentieel belang, nu het Europa van 27 zich buigt over de vraag hoe het zijn toekomst vorm zal geven. In de zin van het witboek over de toekomst van Europa geeft de discussienota de aanzet tot een politiek debat door verschillende ideeën, voorstellen en opties aan te reiken voor de sociale dimensie van Europa tegen 2025. De ideeën die in de verschillende opties worden aangereikt, kunnen gecombineerd worden en zijn niet te nemen of te laten. Het doel ervan is een debat op gang te brengen dat kan leiden tot maatregelen.

Tegelijk wil de Commissie zich blijven inzetten voor een sociaal Europa overeenkomstig haar politieke beleidslijnen en werkprogramma van de Commissie. De lancering vandaag van de Europese pijler van sociale rechten en de bijhorende initiatieven is een vlaggenschipinitiatief in dit mandaat dat tot doel heeft tot billijkere en beter functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels te komen en een hernieuwd convergentieproces te ondersteunen voor betere levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Achtergrond

Een socialer en eerlijker Europa tot stand brengen, is een topprioriteit voor deze Commissie. Ondanks recente verbeteringen van de economische en sociale omstandigheden in heel Europa blijven er verschillen tussen landen en regio's voortbestaan. De economische crisis heeft diepe sporen gelaten in het leven van de mensen en in onze maatschappijen, maar we delen nog altijd dezelfde sociale verlangens.

Dit is ook bevestigd in de Verklaring van Rome, die op 25 maart 2017 door de EU-leiders is aangenomen, en die de nadruk legt op het belang van een sterk sociaal Europa dat op duurzame groei is gebaseerd en dat zowel economische en sociale vooruitgang als de samenhang en convergentie bevordert en de integriteit van de interne markt handhaaft, daarbij rekening houdend met de diversiteit van de nationale systemen en de sleutelrol van de sociale partners, voor de vooruitgang van de EU-27.

In al hun diversiteit hebben de landen van de EU-27 de mogelijkheid om samen en afzonderlijk het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke uitdagingen, in de wetenschap dat zij de verantwoordelijkheid voor de voorbereidingen op de toekomst grotendeels in eigen handen hebben. De presentatie van de scenario's in de nota biedt een overzicht van wat op Europees niveau bereikt zou kunnen worden en wat de beperkingen zouden kunnen zijn, afhankelijk van de mate van ambitie die wordt nagestreefd en de mate waarin sommige — dan wel alle — lidstaten bereid zijn om samen te werken. De discussienota is ook bedoeld als aanzet voor een debat dat duidelijkheid zou moeten scheppen over twee open vragen: Welke uitdagingen zouden onze landen samen moeten aanpakken? Welke toegevoegde waarde kunnen instrumenten op EU-niveau hierbij bieden?

Samen met de Zweedse regering is de Commissie bezig met de voorbereiding van een "Sociale Top voor eerlijke banen en groei" in Göteborg op 17 november 2017, die een verdere kans biedt om deze discussie voort te zetten.

De discussienota over de sociale dimensie van Europa bouwt voort op het witboek over de toekomst van Europa dat op 1 maart werd gepresenteerd en waarin de belangrijkste uitdagingen en kansen voor Europa in het komende decennium worden uiteengezet. Met het witboek is een proces begonnen waarin de EU-27 keuzes gaat maken over de toekomst van de Unie. Om dit debat aan te zwengelen, zal de Europese Commissie samen met het Europees Parlement en belangstellende lidstaten een reeks debatten over de toekomst van Europa organiseren in de nationale parlementen, steden en regio's van Europa.

De nota over de sociale dimensie van Europa wordt gevolgd door een reeks discussienota's over:

  • het beheersen van de globalisering,
  • het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie op basis van het verslag van de vijf voorzitters van juni 2015,
  • de toekomst van Europa's defensie, en
  • de toekomst van de financiën van de EU.

Meer informatie

Discussienota over de sociale dimensie van Europa

Volg vicevoorzitter Valdis Dombrovskis op Facebook en Twitter

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #SocialRights

 

IP/17/1008

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar