Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Plieno sektorius. Komisija imasi veiksmų, kad išsaugotų tvarias darbo vietas ir ekonomikos augimą Europoje

Briuselis, 2016 m. kovo 16 d.

Komisija siūlo Europos plieno sektoriaus rėmimo politikos priemonių, padėsiančių įveikti dideles problemas, didžia dalimi atsiradusias dėl pajėgumų pertekliaus pasaulyje.

Europos Komisija šiandien paskelbė komunikatą, kuriame dėsto, kaip padedant valstybėms narėms ir ES institucijoms Europos plieno sektorius gali išspręsti trumpalaikes ir ilgalaikes problemas.

Problemos nepaprastai paaštrėjo dėl pajėgumų pertekliaus pasaulyje, didžiulio eksporto padidėjimo ir labai padažnėjusios nesąžiningos prekybos praktikos. Tokioms rimtoms problemoms spręsti reikia bendrų pastangų. Dėl didelių išlaidų energijai ir kintančių rinkos sąlygų energijai imlūs sektoriai, norėdami ilgam likti konkurencingi ir tvarūs, turi prisitaikyti ir diegti naujoves.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Turime labiau padėti plieno ir kitiems energijai imliems sektoriams prisitaikyti, diegti naujoves ir konkuruoti kokybe, pažangiausiomis technologijomis, našia gamyba ir aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Dabar esame patvirtinę rekordiškai daug antidempingo priemonių dėl plieno produktų. Komisija yra pasiryžusi pasaulyje atkurti vienodas veiklos sąlygas. Imsimės veiksmų toliau racionalizuoti procedūras, tačiau valstybės narės taip pat turi veikti kartu ir skubiai priimti teisėkūros pasiūlymą dėl ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimo ir prisidėti prie sąžiningesnių prekybos sąlygų užtikrinimo.“

Komisija jau ryžtingai ėmėsi veiksmų, siekdama padėti plieno sektoriui įveikti trumpalaikes problemas. Komunikate „Plienas. Tvarių darbo vietų ir ekonomikos augimo Europoje apsauga“ Komisija skelbia naujas greito poveikio priemones, kurios sustiprins ES gynybą nuo nesąžiningos prekybos praktikos, ir ilgalaikius veiksmus, užtikrinsiančius ilgalaikį energijai imlių sektorių, tokių kaip plieno, konkurencingumą ir tvarumą:

  • Gynyba nuo nesąžiningos prekybos praktikos. Siekdama atsverti žalingą dempingo poveikį Komisija jau dabar yra nustačiusi rekordiškai daug priemonių– iš viso 37 plieno gaminiams taikomas antidempingo ir kompensacines (antisubsidijų) priemones (iš kurių 16 taikomos importui iš Kinijos). Komisija dar sparčiau tvirtins antidempingo priemones ir yra pasirengusi teikti papildomų pasiūlymų, kaip paspartinti visą procedūrą ir pagerinti dabartinės sistemos veiksmingumą. Atėjo laikas žodžius pagrįsti veiksmais: siekiant supaprastinti ir paspartinti procedūras ir padidinti jų veiksmingumą būtina, kad abu teisės aktų leidėjai skubiai priimtų 2013 m. Komisijos pasiūlymą modernizuoti prekybos apsaugos priemones. Pavyzdžiui, panaikinus vadinamąją mažesnio muito taisyklę tam tikromis aplinkybėmis būtų galima nustatyti didesnius antidempingo muitus. Komisija taip pat pasiūlys plieno produktų išankstinės priežiūros sistemą. Išankstinės priežiūros priemonės yra numatytos ES apsaugos dokumente ir gali būti įvestos, kai importo tendencijos kelia žalos grėsmę Sąjungos gamintojams.
  • Perteklinio pajėgumo pasaulyje priežasčių šalinimas. Komisija ne tik imasi priemonių pajėgumo pertekliui pasaulyje mažinti, bet ir siekia dvišaliais ir daugiašaliais santykiais šalinti giliąsias problemos priežastis. Šiuo metu ji derasi su pagrindinėmis ES partnerėmis (Kinija, Japonija, Indija, Rusija, Turkija ir Jungtinėmis Valstijomis) ir veikia atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, EBPO ir Pasaulio prekybos organizacijoje. Kaip tik praėjusią savaitę surengti dvišaliai susitikimai su Kinija ir Japonija. Komisija toliau stiprins šią veiklą tarptautinėje arenoje, ypač G 20 susitikimuose.
  • Investicijos į ateities sprendimus ir technologijas siekiant padidinti sektoriaus konkurencingumą. Ilgalaikis energijai imlių sektorių konkurencingumas priklauso nuo jų pajėgumo kurti pažangias technologijas tokiose srityse kaip energijos vartojimo efektyvumas ar anglies dioksido surinkimas ir panaudojimas. Tam reikia daugiau privačiųjų ir viešųjų investicijų į naujoves, mokslinius tyrimus ir naujas technologijas. Įvairūs ES fondai gali prisidėti prie pastangų modernizuoti plieno sektorių. Tarp tų fondų – Europos strateginių investicijų fondas (315 mlrd. EUR), kuris jau parėmė vienos plieno gamyklos modernizavimą, ES struktūriniai ir investicijų fondai ir ES mokslinių tyrimų finansavimo programa „Horizontas 2020“. Šiandienos komunikate aiškiai nurodytos įvairios galimybės. Sektorius turėtų visapusiškai jomis pasinaudoti.
  • Plieno sektoriaus modernizavimas investuojant į žmones. Siekiant išsaugoti modernų ir konkurencingą plieno sektorių reikia kvalifikuotos ir gerai apmokytos darbo jėgos. Naujų įgūdžių darbotvarke, kuri bus netrukus paskelbta, Komisija glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais sieks užtikrinti bendrą įsipareigojimą investuoti į žmones ir jų kvalifikaciją. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir Europos socialinis fondas gali sušvelninti neigiamą socialinį gamybos perkėlimo poveikį ir taip padėti darbuotojams ir jų vietos bendruomenėms.

 

  • Tikslinė politika tokiose srityse kaip konkurencija, energetika, prekyba apyvartiniais taršos leidimais ir žiedinė ekonomika padės plieno pramonei atsigauti. Komisijos persvarstytomis valstybės pagalbos taisyklėmis valstybėms narėms suteikta daug galimybių remti tarpvalstybines technologijų, mokslinių tyrimų, inovacijų ir atsinaujinančiosios energijos schemas. Pasiūlyta persvarstyta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kurią šiuo metu svarsto teisėkūros institucijos, turėtų būti naudinga plieno sektoriui ir užtikrinti jam pakankamą paramą, kai bus skirstomi apyvartiniai taršos leidimai. Šiomis aplinkybės aktuali ir Komisijos politika klimato kaitos ir žiedinės ekonomikos srityje.

Pagrindiniai faktai

Europos plieno sektorius pirmauja pasaulyje tam tikrų plieno produktų segmente. 2015 m. sektoriuje sukurta 1,3 % ES BVP ir maždaug 328 000 darbo vietų. Plieno sektorius taip pat daug darbų vietų sukuria netiesiogiai, nes jis svarbus daugeliui kitų sektorių, pavyzdžiui, automobilių pramonei. Nors Europos plieno sektoriaus potencialas didelis ir dėtos didelės atsinaujinimo ir modernizavimo pastangos, jo konkurencinė pozicija pasaulinėje plieno rinkoje pastaraisiais metais blogėjo. Dėl plieno produkcijos pertekliaus trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, išaugo eksportas, krito kainos ir neprilygstamu mastu išplito nesąžininga prekyba, kuri iškraipo rinkos sąlygas visame pasaulyje.

Dabartiniai plieno sektoriui kylantys iššūkiai yra dideli, tačiau juos galima įveikti, jei visi suinteresuoti subjektai nuoširdžiai bendradarbiaus. Komisija ir toliau atidžiai stebės padėtį ir yra pasirengusi prireikus imtis papildomų priemonių. Norint Europoje išsaugoti tvarias darbo vietas ir augimą, negalima švaistyti laiko.

Komunikatas „Plienas. Tvarių darbo vietų ir ekonomikos augimo Europoje apsauga“

Teminė apžvalga. Dažnai užduodami klausimai

Investicijų planas Europai ir Europos strateginių investicijų fondas

Struktūriniai ir investicijų fondai

Programa „Horizontas 2020“

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

Energetikos sąjunga

Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys

IP/16/804

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar