Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kalandus: Komisjon detsentraliseerib ja lihtsustab tehnilisi kaitsemeetmeid

Brüssel, 11. märts 2016

Komisjon jätkab parema kalandusalase õigusloome edendamist

Euroopa Komisjon jätkab parema õigusloome edendamist ning esitles täna selles valguses Euroopa kalandust puudutavate uute kaitsemeetmete ettepanekut. Meetmetega nähakse ette, kuidas, kus ja millal kalurid võivad kala püüda. Lisaks määratakse kindlaks lubatud püügivahendid, saagi koostis ja see, kuidas käsitleda juhuslikku püüki. Seni on selliseid eeskirju võetud vastu ELi tasandil pikaajalise protsessi abil ning aastate jooksul on õiguslik struktuur muutunud väga keeruliseks.

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Tänase ettepanekuga tagame, et säästva kalanduse ja mereelupaikade kaitse eesmärgid saavutatakse kogu ELis. Ettepanekus esitatud „piirkondlik lähenemisviis” lihtsustab eeskirju vastavalt ELi parema õigusloome tegevuskavale. Uus lähenemisviis võimaldab teha kalandusalaseid juhtimisotsuseid kohalikul tasandil, lähemal inimestele, keda need otsused mõjutavad.”

Uut lihtsustatud lähenemisviisi käsitlev ettepanek on esitatud uue ühise kalanduspoliitika ja parema õiguskeskkonna loomise kontekstis. Komisjon pakub välja paindlikuma juhtimissüsteemi, andes otsuste tegemise õiguse piirkondlikele osalejatele, kes tunnevad kohalikke olusid kõige paremini, et kohandada tehnilisi kaitsemeetmeid oma mereala jaoks. Lisaks koondatakse ettepanekuga mitu eraldi määrust ühte õigusakti, mis peaks hõlbustama tõlgendamist ja nõuete täitmist.

EL kehtestab kalanduse üldpõhimõtted ja -eesmärgid ning alles jääb teatav hulk põhieeskirju, mida kohaldatakse keelatud püügivahenditele või teatavate liikide ja elupaikade kaitseks. Kuid konkreetset mereala puudutavate tehniliste meetmetega seoses võivad riikide valitsused ja ettevõtjad kavandatud eeskirju kohandada vastavalt kohalikele oludele, et saavutada soovitud tulemusi.

Kui näiteks konkreetne püügipiirkond on vaja teatava elupaiga (nt tundlike korallrahude) kaitseks sulgeda või kui konkreetsele laevale, kelle tegevus ei mõjuta merepõhja, on vaja teha erand, saavad seda tehniliste meetmete abil teha kõnealuse mereala liikmesriigid, konsulteerides asjaomaste sidusrühmadega.

Ettepanek sisaldab meetmeid mereökosüsteemide ja -elupaikade kaitsmiseks ning mittetöönduslike ja tundlike liikide (nt merelinnud ja -imetajad) kaaspüügi vähendamiseks.

Lisateave

Küsimused ja vastused: Komisjon detsentraliseerib ja lihtsustab kalanduse tehnilisi kaitsemeetmeid

IP/16/721

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar