Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamise ettepaneku keskmes on õiglus

Brüssel, 13. detsember 2016

Euroopa Komisjon esitab täna ettepaneku vaadata läbi sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevad ELi õigusaktid.

See on osa komisjoni 2016. aasta tööprogrammist ja komisjoni jõupingutustest hõlbustada tööjõu liikuvust, tagada õiglane kohtlemine nii liikuvate inimeste kui ka maksumaksjate jaoks ning tagada parem koostöö liikmesriikide ametiasutuste vahel. Ettepanekuga ajakohastatakse olemasolevaid eeskirju, tagamaks, et need on õiglased, selged ja kergemini rakendatavad.

Ilma sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjadeta ei oleks isikute vaba liikumine võimalik. Nendega tagatakse, et inimene ei kaota sotsiaalkindlustuskaitset, kui asub elama teise liikmesriiki. Eeskirjad kehtivad alates 1959. aastast ja neid ajakohastatakse korrapäraselt, et need oleksid eesmärgipärased ning vastaksid ELi sotsiaalsele ja majanduslikule olukorrale.

Tänane ajakohastamisettepanek peegeldab praeguse komisjoni poliitilist tahet tagada õiglane tööjõu liikuvus. Ettepanekuga hõlbustatakse töötajate vaba liikumist ning kaitstakse nende õigusi, tugevdades samal ajal ametiasutuste vahendeid kuritarvitus- või pettusohtude vastu võitlemiseks. See võimaldab luua tihedama seose kohtade vahel, kus sissemakseid tehakse ja hüvitisi taotletakse, tagades õiglase rahalise koormuse jagunemise liikmesriikide vahel.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen sõnas: „Vaba liikumine on liidu põhiõigus, mida kodanikud väga hindavad. See toob kasu töötajatele, tööandjatele ja majandusele laiemalt, aidates lahendada tööjõupuudust ja oskuste nappust. Tööjõu liikuvust on vaja majanduskasvu ja konkurentsivõime taastamiseks. Kuid liikuvuse aluseks peavad olema selged, õiglased ja jõustatavad eeskirjad. See ongi meie sotsiaalkindlustuse eeskirjade muutmisettepaneku eesmärk. Soovime kaitsta vaba liikumist ja kodanike õigusi, kuid samas tõhustada vahendeid võimalike kuritarvituste vastu võitlemiseks.“

Ettepanekuga ajakohastatakse ELi eeskirju järgmises neljas valdkonnas:

1. Töötushüvitised.

  • Tööotsijad võivad kanda oma töötushüvitised üle vähemalt 6 kuuks senise 3 kuu asemel. See annab neile paremad võimalused leida tööd ning aitab ühtlasi lahendada kogu ELi hõlmava töötuse ja oskuste mittevastavuse probleemi.
  • Piirialatöötajate puhul (kes elavad ühes riigis ja töötavad teises riigis ning lähevad koju vähemalt kord nädalas) muutub töötushüvitiste maksmise eest vastutavaks liikmesriik, kus inimene töötas viimase 12 kuu jooksul. Lähtutakse põhimõttest, et liikmesriik, kus on tehtud sissemaksed, maksab ka hüvitisi.
  • Liikmesriigid võivad nõuda, et isik on töötanud vähemalt 3 kuud tema territooriumil enne, kui töötuks jääv isik saab töötushüvitise saamiseks tugineda varasematele kogemustele teises liikmesriigis.

2. Pikaajalise hoolduse hüvitised.

Käesoleva ettepanekuga täpsustatakse, mis on pikaajalise hoolduse hüvitised ja kus liikuvad kodanikud võivad neid taotleda. Sellega tagatakse parem õiguskindlus meie vananevate ühiskondade järjest suuremale inimrühmale, kes vajab pikaajalist hooldust.

3. Majanduslikult mitteaktiivsete isikute juurdepääs sotsiaaltoetustele.

Tuginedes Euroopa Kohtu praktikale täpsustatakse ettepanekuga, et liikmesriigid võivad otsustada mitte anda sotsiaalabi majanduslikult mitteaktiivsetele isikutele – see tähendab neile, kes ei tööta, ei otsi aktiivselt tööd ega oma seaduslikku õigust elada nende territooriumil. Majanduslikult mitteaktiivsetel kodanikel on riigis elamise õigus ainult siis, kui nad omavad elatusvahendeid ja ravikindlustust.

4. Sotsiaalkindlustuse koordineerimine lähetatud töötajate puhul.

Komisjon teeb ettepaneku tugevdada sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju lähetatud töötajate jaoks. Komisjon soovib tagada, et ametiasutustel on õiged vahendid selliste töötajate sotsiaalkindlustuse kontrollimiseks, ning sätestada selgema korra liikmesriikide ametiasutuste vaheliseks koostööks potentsiaalselt ebaõiglase tegevuse või kuritarvituste vastu võitlemiseks.

Ettepanekuga ei muudeta olemasolevaid lastetoetuste ülekandmist käsitlevaid eeskirju. Lastetoetuste indekseerimist ei ole ette nähtud: liikmesriik, kus vanem või vanemad töötavad, vastutab lapsetoetuse maksmise eest ning seda summat ei ole võimalik kohandada, kui laps elab mujal. ELis kantakse ühest liikmesriigist teise üle vähem kui 1% lastetoetustest.

Üldiselt tagavad kavandatud muudatused suurema läbipaistvuse, õiguskindluse ja õigluse nii liikuvate kodanike, ametiasutuste, tööandjate kui ka maksumaksjate jaoks. Nendega edendatakse vaba liikumist, andes samas liikmesriikidele paremad vahendid kuritarvituste vältimiseks.

Taustteave

EL sätestab eeskirjad, millega koordineeritakse riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme ning tagatakse sotsiaalkindlustuse kaitse, kui liigute Euroopas (EL 28, Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits). Eeskirjadega nähakse ette vaid sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, et määrata kindlaks, millist süsteemi liikuva kodaniku suhtes kohaldatakse. Eeskirjadega välditakse olukordi, et inimene jäetakse ilma sotsiaalkaitseta või on piiriüleses olukorras kahekordselt kindlustatud.

Iga liikmesriik võib ise määrata kindlaks oma sotsiaalkindlustussüsteemide tingimused, sealhulgas selle, milliseid hüvitisi antakse, abikõlblikkuse tingimused, kuidas neid hüvitisi arvutatakse ja kui palju tuleks teha sissemakseid, ning kõikide sotsiaalkindlustuse valdkondade puhul, näiteks vanadus-, töötushüvitised ja perehüvitised, tingimuse, et selliste riiklike toetuste korral järgitakse liidu õiguse põhimõtteid, eelkõige võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise valdkonnas. Liikmesriikidel on õigus jälgida arenguid seoses kõnealuste hüvitiste maksmisega, sealhulgas kodanikele, kes elavad mõnes teises liikmesriigis. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjonil on eriline roll sellise teabe vahetamisel.

Sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade läbivaatamisest teatati komisjoni 2016. aasta tööprogrammis osana komisjoni laiematest jõupingutustest töötajate vaba liikumise edendamiseks.

Lisateave

TEABEKIRI: Küsimused seoses sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade läbivaatamisega

Uudisnupp tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Teatis, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

Marianne Thyssen Twitteris ja Facebookis

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

IP/16/4301

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Videos