Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ren energi för alla i Europa – att frigöra Europas tillväxtpotential

Bryssel den 30 november 2016

Europeiska kommissionen lägger idag fram ett åtgärdspaket som syftar till att bibehålla EU:s konkurrenskraft i en situation där övergången till ren energi förändrar de globala energimarknaderna.

Kommissionen vill att EU ska leda övergången till ren energi, inte bara anpassa sig till den. Därför har EU åtagit sig att skära ner CO2-utsläppen med minst 40 % fram till 2030, samtidigt som man moderniserar EU:s ekonomi och skapar arbetstillfällen och tillväxt för invånarna i Europa. Dagens förslag har tre mål: prioritering av energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna. 

Konsumenterna är aktiva och centrala aktörer på framtidens energimarknader. Konsumenterna i hela EU kommer i framtiden att ha ett större urval av försörjningskällor, tillgång till pålitliga verktyg för jämförelse av energipriser och möjlighet att framställa och sälja sin egen energi. Ökad insyn och bättre reglering ger det civila samhället fler möjligheter att i högre grad delta i energisystemet och reagera på prissignaler. Paketet innehåller också ett antal åtgärder för att skydda de mest utsatta konsumenterna.

– Dagens paket kommer att stärka övergången till ren energi genom att modernisera vår ekonomi, säger Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen. Efter att ha lett åtgärderna mot klimatförändringen under de senaste åren föregår EU nu med gott exempel genom att skapa förutsättningar för hållbara arbetstillfällen, tillväxt och investeringar. Dagens förslag berör alla sektorer på området ren energi, t.ex. forskning och innovation, kompetens, byggnader, industri, transport, it och finanssektorn. Åtgärderna kommer att ge EU:s alla invånare och företag verktyg för att få ut det mesta av övergången till ren energi.

– Våra förslag skapar en stor efterfrågan på marknaden efter ny teknik, ger investerarna rätt förutsättningar, ger konsumenterna egenmakt, får energimarknaderna att fungera bättre och hjälper oss att nå våra klimatmål, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi. Jag är särskilt stolt över det bindande målet på en energieffektivitet på 30 %, eftersom det kommer att minska vårt beroende av energiimport, skapa arbetstillfällen och minska utsläppen. EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Precis som i Paris kan vi bara hamna rätt om vi samarbetar. Med dessa förslag har kommissionen banat väg för ett mer konkurrenskraftigt, modernt och rent energisystem. Vi räknar nu med Europaparlamentet och våra medlemsstater gör det till verklighet.

Kommissionens förslag i paketet ”Ren energi för alla i Europa” syftar till att visa att övergången till ren energi är framtidens tillväxtsektor, att det är där som de smarta pengarna finns. Ren energi attraherade 2015 globala investeringar på över 300 miljarder euro. EU har goda förutsättningar att använda sin forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik för att omsätta denna övergång till en konkret möjlighet för näringslivet. Genom att mobilisera upp till 177 miljarder euro i offentliga och privata investeringar per år fram till 2021 kan paketet leda till en ökning av BNP med upp till 1 % under det närmaste årtiondet och till 900 000 nya arbetstillfällen.

Lagstiftningsförslagen inom paketet ”Ren energi för alla i Europa” omfattar energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning. Dessutom föreslår kommissionen ett nytt sätt att göra framsteg med ekodesign, och en strategi för ansluten och automatiserad rörlighet.

Paketet innehåller också åtgärder för att påskynda innovationen om ren energi och renovera Europas byggnader. Det inbegriper åtgärder för att uppmuntra offentliga och privata investeringar, stärka konkurrenskraften hos EU:s industri och begränsa effekterna på samhället av övergången till ren energi. Vi håller också på att utforska sätt för EU att visa större ledarskap inom teknik och tjänster för ren energi för att hjälpa tredjeländer att nå sina politiska mål.

 

Bakgrund

I oktober 2014 enades Europeiska rådet om EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 där man fastställde ett ambitiöst mål för hela EU-ekonomin som går ut på att minska växthusgasutsläppen med minst 40 % fram till 2030. Parisavtalet bekräftar EU:s strategi. Genomförandet av ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 i enlighet med Europeiska rådets överenskommelse är en prioritering som en uppföljning av Parisavtalet.

EU håller på att befästa möjligheterna att genomföra övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom en lång rad sinsemellan beroende strategier och instrument som avspeglas i strategin för energiunionen, en av Junckerkommissionens tio prioriteringar.

Kommissionen har redan lagt fram nyckelförslag för att genomföra EU:s mål i fråga om minskning av växthusgasutsläppen fram till 2030. År 2015 lade den fram ett förslag om att reformera EU:s utsläppshandelssystem för att se till att energisektorn och energiintensiva industrier åstadkommer de utsläppsminskningar som behövs. Under sommaren 2016 lade kommissionen fram förslag om att påskynda övergången till lägre koldioxidutsläpp inom den europeiska ekonomins övriga nyckelsektorer. Dagens förslag innehåller de återstående viktiga pusselbitar som behövs för att fullt ut genomföra EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, särskilt i fråga om förnybara energikällor och energieffektivitet.

Alla lagstiftningsförslag som kommissionen lagt fram under 2015 och 2016 på området energiunionen måste prioriteras av Europaparlamentet och rådet. 

 

Närmare upplysningar

Alla handlingar i paketet för ren energi

Faktablad: Prioritera energieffektivitet: konsumera bättre, bli renare

Faktablad: Att uppnå globalt ledarskap inom förnybar energi

Faktablad: Att ge konsumenterna rättvisa villkor

Pressmeddelande: Statligt stöd: slutrapport om branschutredningen om kapacitetsmekanismer

Faktablad: Statligt stöd: slutrapport om branschutredningen om kapacitetsmekanismer

Strategin för energiunionen

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

IP/16/4009

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar