Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Čista energija za vse Evropejce – sprostitev možnosti Evrope za gospodarsko rast

Bruselj, 30. novembra 2016

Evropska komisija danes predstavlja sveženj ukrepov, s katerimi bo Evropa še naprej konkurenčna na svetovnih trgih energije, ki se spreminjajo zaradi prehoda na čisto energijo.

Komisija želi, da se Evropa ne bi samo prilagodila prehodu na čisto energijo, temveč da bi pri njem prevzela vodilno vlogo. Zato se je EU zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije CO2 za najmanj 40 %, hkrati pa modernizirala gospodarstvo EU ter zagotovila delovna mesta in gospodarsko rast za vse evropske državljane. Trije glavni cilji današnjih predlogov so: postaviti energetsko učinkovitost na prvo mesto, prevzeti vodilno vlogo v energiji iz obnovljivih virov v svetovnem merilu in zagotoviti pošteno obravnavo odjemalcev. 

Odjemalci so dejavni in osrednji akterji na energetskih trgih prihodnosti. Povsod po EU bodo imeli odjemalci v prihodnje na izbiro več možnosti dobave, dostop do zanesljivih orodij za primerjavo cen energije in možnost za proizvodnjo lastne električne energije. Zaradi večje preglednosti in boljšega pravnega urejanja lahko civilna družba dejavneje sodeluje v energetskem sistemu in se odziva na cenovne signale. Več ukrepov v paketu je namenjeno tudi zaščiti najranljivejših odjemalcev.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za energetsko unijo Maroš Šefčovič je dejal: „Današnji sveženj bo spodbudil prehod na čisto energijo z modernizacijo našega gospodarstva. Evropa je bila v zadnjih letih na čelu podnebnih ukrepov v svetovnem merilu, zdaj pa daje zgled z ustvarjanjem pogojev za trajnostna delovna mesta, rast in naložbe. Današnji predlogi zadevajo vse sektorje, povezane s čisto energijo: raziskave in inovacije, znanja in spretnosti, zgradbe, industrija, promet, digitalne storitve, finance in druge. S temi ukrepi bodo lahko vsi evropski odjemalci in podjetja kar najbolje izkoristili prehod na čisto energijo.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je povedal:Naši predlogi so močna spodbuda trgu za nove tehnologije, ustvarjajo ustrezne pogoje za vlagatelje, krepijo položaj odjemalcev, omogočajo boljše delovanje trgov energije in so nam v pomoč pri doseganju naši podnebnih ciljev. Še posebej ponosen sem na zavezujoči 30-odstotni cilj energetske učinkovitosti, saj bomo z njim manj odvisni od uvoza energije, ustvarjali bomo nova delovna mesta in še bolj zmanjšali emisije. Evropa je tik pred revolucijo na področju čiste energije. Tudi tukaj nam lahko, podobno kot v Parizu, uspe le, če bomo sodelovali. S temi predlogi je Komisija utrla pot h konkurenčnejšemu, sodobnejšemu in čistejšemu energetskemu sistemu. Zdaj pa računamo na to, da ga bodo Evropski parlament in države članice uresničili.“

Predlogi Komisije z geslom „Čista energija za vse Evropejce“ jasno kažejo, da je prehod na čisto energijo rastoči sektor prihodnosti, torej priložnost za pametne vlagatelje. Naložbe v čiste energetske vire so v letu 2015 znašale nad 300 milijard evrov. EU ima možnost, da z dosežki naše politike na področju raziskav, razvoja in inovacij ta prehod spremeni v konkretno priložnost za industrijo. Ob dodatnih 177 milijardah evrov javnih in zasebnih naložb na leto od leta 2021 lahko s tem svežnjem dosežemo 1-odstotno rast bruto domačega proizvoda v naslednjem desetletju in ustvarimo 900 000 novih delovnih mest.

Zakonodajni predlogi v okviru predlogov „Čista energija za vse Evropejce“ zadevajo energetsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija poleg njih predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost.

V tem svežnju so tudi ukrepi za pospeševanje inovacij na področju čiste energije in obnovo zgradb v Evropi. V njem so tudi ukrepi za spodbujanje javnih in zasebnih naložb, spodbujanje konkurenčnosti industrije ter blažitev družbenih učinkov prehoda na čisto energijo. Preučujemo tudi, kako bi EU ohranila vodilno vlogo na področju tehnologij in storitev za čisto energijo, s katero bi pomagala tretjim državam, da bi dosegle cilje svojih politik.

 

Ozadje

Evropski svet je oktobra 2014 sprejel okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 za EU. V njem je postavljen drzen cilj za celotno domače gospodarstvo, in sicer zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za najmanj 40 %. Pariški sporazum potrjuje pristop EU. Izvajanje okvira podnebne in energetske politike do leta 2030, o katerem se je dogovoril Evropski svet, je prednostna naloga pri izvajanju nadaljnjih ukrepov po Pariškem sporazumu.

Z več medsebojno povezanimi politikami in instrumenti, ki se odražajo v strategiji energetske unije, eni izmed 10 prednostnih nalog Junckerjeve Komisije, EU ustvarja okolje, ki bo spodbujalo prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Komisija je že podala ključne predloge za uresničitev ciljev EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Leta 2015 je predstavila predlog za reformo sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), da bi lahko energetski sektor in energetsko intenzivne panoge dosegle potrebno zmanjšanje emisij. Poleti 2016 je podala predloge za hitrejši prehod na nizkoogljično gospodarstvo v drugih ključnih sektorjih evropskega gospodarstva. Današnji predlogi so še zadnje ključne sestavine, potrebne za popolno uresničitev okvira podnebne in energetske politike do leta 2030, predvsem na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.

Evropski parlament in Svet morata vse ustrezne zakonodajne predloge o energetski uniji, ki jih je Komisija predstavila v letih 2015 in 2016, obravnavati prednostno. 

 

Več informacij

Vsi dokumenti v svežnjuČista energija

Informativni pregled: Energetska učinkovitost na prvem mestu: boljša in čistejša poraba

Informativni pregled: Kako doseči vodilno vlogo na področju energije iz obnovljivih virov v svetovnem merilu

Informativni pregled: Kako zagotoviti pošteno obravnavo odjemalcev

Sporočilo za medije Državna pomoč: končno poročilo o sektorski preiskavi mehanizmov zmogljivosti

Informativni pregled: Državna pomoč: končno poročilo o sektorski preiskavi mehanizmov zmogljivosti

Strategija za energetsko unijo

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)

IP/16/4009

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar