Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Švarioji energija visiems europiečiams – Europos augimo potencialas

Briuselis, 2016 m. lapkričio 30 d.

Perėjimas prie švariosios energetikos keičia pasaulio energijos rinkas, todėl šiandien Europos Komisija teikia priemonių rinkinį, kuriuo siekiama, kad Europos Sąjunga išliktų konkurencinga.

Komisija nori, kad ES būtų šio perėjimo lyderė, o ne pasyvi dalyvė. Todėl ES įsipareigojo iki 2030 m. CO2 išmetimą sumažinti bent 40 proc. kartu modernizuodama ES ekonomiką, kurdama darbo vietas ir užtikrindama ekonomikos augimą visų Europos piliečių labui. Šiandien pateiktais pasiūlymais siekiama trijų pagrindinių tikslų: pirmenybę teikti energijos vartojimo efektyvumui, tapti atsinaujinančiosios energijos srities pasaulio lyderiais ir sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams. 

Ateityje vartotojai bus aktyvūs ir pagrindiniai energijos rinkos dalyviai. Ateityje ES vartotojai turės daugiau tiekimo galimybių, naudosis patikimomis energijos kainų lyginimo priemonėmis ir galės gaminti bei parduoti savo pagamintą elektrą. Didesnis skaidrumas ir geresnis reglamentavimas suteiks pilietinei visuomenei daugiau galimybių aktyviau dalyvauti energetikos sistemoje ir reaguoti į kainų signalus. Priemonių rinkinyje taip pat numatyta priemonių patiems pažeidžiamiausiems vartotojams apsaugoti.

Už energetikos sąjungą atsakingas pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: Šiandien skelbiamomis priemonėmis bus modernizuota mūsų ekonomika ir taip bus paskatintas perėjimas prie švariosios energetikos. Pastaraisiais metais Europa pirmavo kovos su klimato kaita priemonėmis, o dabar ji rodo pavyzdį sudarydama sąlygas tvarioms darbo vietoms, augimui ir investicijoms. Šiandienos pasiūlymai susiję su visais švariosios energetikos sektoriais – pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir inovacijų, įgūdžių, pastatų, pramonės, transporto, skaitmeniniu, finansų. Šios priemonės visiems Europos piliečiams ir įmonėms sudarys sąlygas kuo geriau pasinaudoti perėjimo prie švariosios energetikos teikiamomis galimybėmis.

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete sakė:Mūsų pasiūlymai paskatins naujų technologijų radimąsi rinkoje, sudarys tinkamas sąlygas investuotojams, suteiks daugiau galių vartotojams, pagerins energijos rinkų veikimą ir padės mums įgyvendinti mūsų klimato srities tikslus. Ypač džiaugiuosi, kad nustatytas privalomas 30 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslas, nes taip sumažinsime savo priklausomybę nuo energijos importo, sukursime darbo vietų ir dar labiau sumažinsime išmetamųjų teršalų kiekį. Europa yra ant švariosios energetikos revoliucijos slenksčio. Kaip ir Paryžiuje, sėkmė mus lydės tik jei dirbsime drauge. Pateikdama šiuos pasiūlymus Komisija atvėrė galimybes energetikos sistemą padaryti konkurencingesnę, modernesnę ir švaresnę. Tikimės, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės padės šioms idėjoms virsti tikrove.

Komisijos teikiamas švariosios energijos visiems europiečiams priemonių rinkinys rodo, kad perėjimas prie švariosios energetikos bus labai perspektyvi sritis, kuriai bus skiriamas pažangusis finansavimas. 2015 m. į švariąją energetiką pasaulio mastu investuota per 300 mlrd. eurų. ES turi visas sąlygas, naudodamasi mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijos politika, šio perėjimo teikiamas galimybes praktiškai išnaudoti savo pramonėje. Pagal šį priemonių rinkinį kasmet nuo 2021 m. turėtų būti sutelkiama iki 177 mlrd. eurų vertės viešųjų ir privačiųjų investicijų – taip turėtų būti paskatintas iki 1 proc. BVP augimas per ateinantį dešimtmetį ir sukurta 900 000 naujų darbo vietų.

Švariosios energijos visiems europiečiams priemonių rinkinį sudaro energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos, energijos rinkos modelio, elektros energijos tiekimo saugumo ir energetikos sąjungos valdymo taisyklių teisėkūros pasiūlymai. Be to, Komisija siūlo ekologinio ženklo naujovių ir sujungto bei automatizuoto judumo strategiją.

Į priemonių rinkinį įtraukta švariosios energijos inovacijų ir Europos pastatų renovacijos skatinimo priemonių, taip pat priemonių, kuriomis siekiama paskatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas, paskatinti ES pramonės konkurencingumą ir padėti visuomenei prisitaikyti prie perėjimo prie švariosios energetikos sukeliamų pokyčių. Kartu ieškome būdų, kaip ES galėtų toliau rodyti pavyzdį švariosios energijos technologijų ir paslaugų srityje ir padėti trečiosioms šalims pasiekti savo politikos tikslus.

 

Pagrindiniai faktai

2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba susitarė dėl ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, nustatydama plataus užmojo bendrą visos ES ekonomikos tikslą iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc. Paryžiaus susitarimas rodo, kad Europa eina teisingu keliu. Taryba susitarė, kad vienas iš tolesnių veiksmų po Paryžiaus susitarimo – pirmumo tvarka įgyvendinti 2030 m. energetikos ir klimato politikos strategiją.

Įgyvendindama energetikos sąjungos strategiją, kuri yra vienas iš 10 J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų, ES įvairiomis ir viena kitą teigiamai veikiančiomis politikos ir kitomis priemonėmis visapusiškai sudaro palankią aplinką perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Be to, Komisija jau pateikė pagrindinius pasiūlymus, kuriais siekiama įgyvendinti ES 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo tikslą. 2015 m. ji pateikė ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pertvarkymo pasiūlymą, siekdama užtikrinti, kad energetikos sektorius ir pramonės sektoriai, kuriuose suvartojama daug energijos, išmetamųjų teršalų kiekį sumažintų tiek, kiek reikia. 2016 m. vasarą Komisija pateikė pasiūlymų, kuriais siekiama, kad ir kituose svarbiuose Europos ekonomikos sektoriuose būtų sparčiau pereinama prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų. Šiandienos pasiūlymai – svarbiausi elementai, kurių dar trūko, kad būtų visiškai įgyvendinta ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija, visų pirma jos dalys, skirtos atsinaujinančiajai energijai ir energijos vartojimo efektyvumui.

Visi 2015 ir 2016 m. Komisijos pateikti su energetikos sąjunga susiję teisės aktų pasiūlymai turėtų būti Europos Parlamento ir Tarybos svarstomi prioriteto tvarka. 

 

Daugiau informacijos

Visi švariosios energetikos priemonių rinkinio dokumentai

Informacijos suvestinė Pirmiausia energijos vartojimo efektyvumas: vartoti tausiau, gyventi švariau

Informacijos suvestinė Siekiant pasaulinės lyderystės atsinaujinančiosios energetikos srityje

Informacijos suvestinė Tinkamų sąlygų vartotojams sudarymas

Pranešimas spaudai Valstybės pagalba. Sektoriaus tyrimo dėl pajėgumų mechanizmų galutinė ataskaita

Informacijos suvestinė Valstybės pagalba. Sektoriaus tyrimo dėl pajėgumų mechanizmų galutinė ataskaita

Energetikos sąjungos strategija

Europos strateginių investicijų fondas (EFSI)

IP/16/4009

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar