Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Puhas energeetika kõigile eurooplastele – Euroopa majanduskasvu potentsiaali valla päästmine

Brüssel, 30. november 2016

Komisjon tutvustab täna meetmepaketti, mille abil hoida Euroopa Liitu konkurentsivõimelisena, kuna puhtale energeetikale üleminek on muutmas ülemaailmset energiaturgu.

Komisjon soovib, et EL juhiks seda üleminekuprotsessi, mitte ainult ei kohaneks sellega. Sel põhjusel on komisjon võtnud eesmärgiks vähendada CO2 heitkoguseid 2030. aastaks 40% ning ajakohastada samal ajal ELi majandust, pakkuda töökohti ja tagada majanduskasv kõigile Euroopa kodanikele. Tänastel ettepanekutel on kolm eesmärki: seada esikohale energiatõhusus, saavutada juhtpositsioon taastuvenergia alal ja pakkuda tarbijale kaupu ja teenuseid õiglase hinnaga. 

Tarbijad on tulevikus energiaturul aktiivsed osalejad, kellel on keskne roll. Tulevikus on tarbijatel kogu ELis rohkem valikuid, juurdepääs taastuvenergia hinnavõrdlusvahenditele ning võimalus toota ja müüa oma elektrit ise. Suurem läbipaistvus ja parem õigusloome annavad kodanikuühiskonnale rohkem võimalusi, et osaleda aktiivselt energiasüsteemis ja reageerida hinnasignaalidele. Samuti sisaldab pakett teatavaid meetmeid, mille eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid tarbijaid.

Energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „Pakett hoogustab puhtale energeetikale üleminekut, ajakohastades meie majandust“. Euroopa, kes on viimastel aastatel juhtinud ülemaailmseid kliimameetmeid, näitab nüüd eeskuju, luues tingimused jätkusuutlike töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute jaoks. Tänased ettepanekud puudutavad kõiki puhta energeetikaga seotud sektoreid, muu hulgas teadusuuringute ja innovatsiooni, oskuste, hoonete, tööstuse, transpordi, digitaal- ja finantsvaldkonda. Need meetmed aitavad kõigil Euroopa kodanikel ja ettevõtjatel puhtale energiale üleminekust võimalikult palju kasu saada.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas:Meie ettepanekud pakuvad uutele tehnoloogiatele tugevat turgu, loovad õiged tingimused investoritele, suurendavad tarbijate mõjuvõimu, panevad energiaturu paremini toimima ning aitavad meil saavutada oma kliimaeesmärke. Ma olen eriti uhke siduva 30 %-lise energiatõhususe eesmärgi üle, kuna see vähendab meie sõltuvust energiaimpordist, loob uusi töökohti ning vähendab veelgi heitkoguseid. Euroopa on puhta energeetika revolutsiooni lävel. Ainult koos töötades suudame me midagi ära teha, täpselt nagu me tegime seda Pariisis. Nende ettepanekutega on komisjon rajanud teed konkurentsivõimelisemale, kaasaegsemale ja keskkonnahoidlikumale energiasüsteemile. Loodame nüüd, et Euroopa Parlament ja liikmesriigid aitavad sellel tõeks saada.”

Komisjoni puhta energeetika ettepanekutega püütakse näidata, et puhtale energeetikale üleminek on tuleviku kasvusektor, kus liigub raha. Puhtasse energiasse investeeriti maailmas 2015. aastal üle 300 miljardi euro. EL on heal positsioonil, et meie teadusuuringuid, arengu- ja innovatsioonipoliitikat kasutades muuta kõnealune üleminek ettevõtjatele konkreetseks võimaluseks. Kui paketi abil suudetakse alates 2021. aastast teha igal aastal kuni 177 miljardit eurot avaliku ja erasektori investeeringuid, on järgmise kümne aasta jooksul võimalik kasvatada SKPd kuni 1% ja luua 900 000 uut töökohta.

Õigusakti ettepanekud hõlmavad energiatõhusust, taastuvenergiat, elektrituru ülesehitust, elektrienergia varustuskindlust ja energialiidu juhtimise eeskirju. Lisaks pakub komisjon välja uusi ideid seoses ökodisaini tulevikuga ning strateegia ühendatud ja automatiseeritud liikuvuseks.  

Samuti sisaldab pakett meetmeid innovatsiooni kiirendamiseks puhta energeetika valdkonnas ning Euroopa hoonete renoveerimiseks. Paketis esitatakse meetmed, et soodustada avaliku ja erasektori investeeringuid, edendada ELi ettevõtete konkurentsivõimet ning leevendada puhtale energeetikale ülemineku sotsiaalset mõju. Samuti otsime võimalusi, kuidas EL saaks kasutada juhtpositsiooni puhta energiatehnoloogia ja -teenuste valdkonnas, et aidata kolmandatel riikidel saavutada oma poliitilised eesmärgid.

 

Taust

Euroopa Ülemkogu leppis 2014. aasta oktoobris kokku 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikus ning püstitas ulatusliku kogu majandust hõlmava liidusisese eesmärgi, mille kohaselt tuleb 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 40 %. Pariisi kokkulepe annab tõestust ELi lähenemisviisi õigsusest. Euroopa Ülemkogus heaks kiidetud 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku rakendamine on Pariisi kokkuleppe järelmeetmena esmatähtis.

EL kindlustab vähese CO2-heitega majandusele üleminekut soodustava keskkonna, milleks peab ta rakendama rea omavahel seotud poliitikameetmeid ja vahendeid. Need on osa energialiidu strateegiast, mis on üks Junckeri juhitava komisjoni kümnest prioriteedist.

Komisjon on juba esitanud olulisemad ettepanekud, et viia ellu ELi eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks. Komisjon esitas 2015. aastal ettepaneku reformida ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, kindlustamaks, et energiasektor ja energiamahukad tööstusharud vähendavad heitkoguseid vajalikul määral. Komisjon esitas 2016. aasta suvel ettepanekud, et kiirendada vähese CO2-heitega majandusele üleminekut Euroopa majanduse teistes olulisemates sektorites. Tänased ettepanekud on tähtsamad allesjäänud elemendid ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku elluviimiseks, eelkõige taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas.

Kõiki energialiiduga seotud seadusandlikke ettepanekuid, mille komisjon esitas 2015. ja 2016. aastal, peaksid Euroopa parlament ja nõukogu käsitlema prioriteedina. 

 

Lisateave

Kõik dokumendid, mis kuuluvad puhta energeetika paketti

Teabeleht: Seada esikohale energiatõhusus: tarbida tõhusamalt, toota puhtamalt

Teabeleht: Saavutada juhtpositsioon taastuvenergia alal

Teabeleht: Pakkuda tarbijale kaupu ja teenuseid õiglase hinnaga

Pressiteade: Riigiabi: lõpuaruanne võimsuse tagamise mehhanisme käsitleva sektoriuuringu kohta

Teabeleht: Riigiabi: lõpuaruanne võimsuse tagamise mehhanisme käsitleva sektoriuuringu kohta

Energialiidu strateegia

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

IP/16/4009

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar