Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Чиста енергия за всички европейци — освобождаване на европейския потенциал за растеж

Брюксел, 30 ноември 2016 r.

Европейската комисия представя днес пакет от мерки, насочени към запазване на конкурентоспособността на Европейския съюз в условията на прехода към чиста енергия, който променя облика на глобалните енергийни пазари.

Желанието на Комисията е ЕС да играе водеща роля в този преход, а не само да се адаптира към него. По тази причина ЕС пое ангажимент да намали до 2030 г. емисиите си на СО2 с поне 40 %, едновременно с модернизация на европейската икономика, създаване на нови работни места и стопански растеж за всички европейски граждани. Днешните предложения имат три основни цели: поставяне на енергийната ефективност на първо място, постигане на глобално лидерство в областта на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на потребителите на справедливи сделки. 

Потребителите ще се превърнат в активни и централни участници в енергийните пазари на бъдещето. В бъдеще потребителите навсякъде в ЕС ще имат по-добър избор на доставки, достъп до надеждни инструменти за ценови сравнения и възможност сами да произвеждат и продават електроенергия. Увеличената прозрачност и по-добрата регулаторна уредба ще създадат възможности за гражданското общество да участва по-активно в енергийната система и да реагира на ценови сигнали. Пакетът съдържа също няколко мерки, насочени към защита на най-уязвимите потребители.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: „Днешният пакет от документи ще даде тласък на прехода към чиста енергия посредством модернизация на нашата икономика. След като вече имаше през последните години водеща роля в дейностите в областта на климата, Европа сега дава пример чрез създаване на условия за свързани с устойчивото развитие работни места, стопански растеж и инвестиции. Днешните предложения се отнасят за всички сектори, имащи отношение към чистата енергия, включително, за да спомена само някои от тях: научните изследвания и иновации, уменията, сградите, промишлеността, цифровите технологии и финансите. Тези мерки ще осигурят на всички европейски потребители и стопански предприятия способи да реализират в най-голяма степен ползите от прехода към чиста енергия.“

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Каньете заяви:Нашите предложения осигуряват силен пазарен тласък на нови технологии, създават подходящи условия на инвеститорите, увеличават възможностите на потребителите, подобряват функционирането на енергийните пазари и ни помагат да постигнем нашите климатични цели. Особено се гордея с обвързващата 30-процентна цел за подобряване на енергийната ефективност, тъй като тя ще намали нашата зависимост от внос на енергия, ще създаде работни места и допълнително ще намали емисиите. Европа е пред прага на революция на чистата енергия. И точно както постъпихме в Париж, ние можем да постигнем добър резултат ако работим заедно. С тези предложения Европейската комисия е прокарала път към по-конкурентна, по-модерна о по-чиста енергийна система. Сега разчитаме на Европейския парламент и на нашите държави членки да превърнат това в реалност.“

Предложенията на Европейската комисия за „Чиста енергия за всички европейци“ имат за цел да покажат, че преходът към чиста енергия е секторът с голям бъдещ растеж — в него се намират находчивите инвестиции. През 2015 г. секторът на чистите енергийни технологии е привлякъл в световен мащаб инвестиции в размер на над 300 милиарда евро. В ЕС съществуват добри условия за използване на нашите политики в областта на научните изследвания, развойните дейности и иновацията, така че този преход да се превърне в конкретна индустриална възможност. Чрез мобилизирането на до 177 милиарда евро годишно публични и частни инвестиции през периода от 2021 г. нататък, този пакет от документи може да генерира до 1 % ръст на БВП през следващото десетилетие и да създаде 900 000 нови работни места.

Законодателните предложения за „Чиста енергия за всички европейци“ обхващат енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, устройството на пазара за електроенергия, сигурността на електроенергийните доставки и правилата за управление на Енергийния съюз. Освен това Европейската комисия предлага нов път за развитие в областта на екопроектирането, както и стратегия за информационно свързана и автоматизирана транспортна мобилност.

Пакетът от документи включва също законодателни действия за ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия и за саниране на сградите в Европа. Той осигурява мерки за насърчаване на публичните и частните инвестиции, за засилване на конкурентоспособността на европейската промишленост и за смекчаване на социалното въздействие на прехода към чиста енергия. Също така ние търсим пътища, по които ЕС да продължи да проявява лидерство в технологиите и услугите в областта на чистата енергия и да оказва помощ на трети страни да постигат своите цели по енергийните политики.

 

Контекстуални данни

През октомври 2014 г. Европейският съвет взе решение за рамковата политика в областта на климата и енергетиката през периода до 2030 г., с което бе зададена амбициозна и обхващаща цялата икономика цел за 2030 г. — за вътрешно намаление в ЕС на емисиите на парникови газове с поне 40 %. Парижкото споразумение потвърждава, че този подход на ЕС е правилен. Прилагането на рамковата политика в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., която бе договорена от Европейския съвет, има приоритетно значение за последващите действия във връзка с Парижкото споразумение.

ЕС консолидира средата, даваща възможност за преход към нисковъглеродна икономика, посредством широк спектър от взаимодействащи политики и инструменти, отразени в Стратегията за Енергийния съюз, която е един от десетте приоритета на Комисията Юнкер.

Европейската комисия вече е представила ключови предложения, необходими за изпълнението на целта на ЕС за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове. В 2015 г. тя представи предложение за реформиране на Схемата за търговия с емисии (ETS) на ЕС, за да се осигури постигане от страна на енергийния сектор и енергийно интензивните промишлени отрасли на необходимите намаления на емисии. През лятото на 2016 г. Европейската комисия представи предложения за ускоряване на прехода към нисковъглеродност във всички останали ключови сектори на европейската икономика. Днешните предложения представляват останалите ключови елементи за цялостно прилагане на рамковата политика на ЕС в областта на климата и енергетиката, по-специално във връзка с енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност.

Необходимо е всички законодателни предложения за Енергийния съюз, представени от Европейската комисия през 2015 г. и 2016 г., да бъдат разглеждани от Европейския парламент и Съвета като приоритетни предложения. 

 

Допълнителна информация:

Всички документи, съдържащи се в пакета Чиста енергия

Представени факти: Putting energy efficiency first: consuming better, getting cleaner (Поставяне на енергийната ефективност на първо място — по-добро потребление, увеличена чистота)

Представени факти: Achieving global leadership in renewable energies (Постигане на глобално лидерство в областта на енергията от възобновяеми източници)

Представени факти: Providing a fair deal for consumers (Осигуряване на честни сделки за потребителите)

Съобщение за пресата: State aid: final report on sector inquiry into capacity mechanisms (Държавната помощ — окончателен доклад за секторно проучване на механизмите за осигуряване на генериращи мощности)

Представени факти: State aid: final report on sector inquiry into capacity mechanisms (Държавната помощ — окончателен доклад за секторно проучване на механизмите за осигуряване на генериращи мощности)

Energy Union Strategy (Стратегия за Енергиен съюз)

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

IP/16/4009

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar