Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага мерки за подкрепа на стартиращите предприятия в Европа

Страсбург, 22 ноември 2016 r.

Със своята Инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия Комисията има за цел да се осигурят всички условия многото европейски иновативни фирми да се превръщат във водещи световни компании. Обединяват се всички възможности, които ЕС вече предлага, и се добавя нов акцент върху инвестициите в рисков капитал, законодателството в областта на несъстоятелността и данъчното облагане.

В Европа не липсват новаторски идеи и предприемачески дух. Много нови фирми обаче не успяват да оцелеят през първите няколко критични години или опитват късмета си в страни извън ЕС вместо да използват пазара от 500 млн. потребители в Съюза. Европейската комисия е решена да промени това и да помогне на стартиращите предприятия да реализират целия си потенциал за иновации и създаване на работни места.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешните местни стартиращи предприятия могат да се превърнат в утрешните глобални успешни компании. Искаме да им помогнем да остават и да се развиват в Европа. Като им помогнем да се ориентират в това, което често се възприема като регулаторни бариери, за да могат напълно да се възползват от единния пазар. Като създадем условия по-лесно да получават втори шанс, без да бъдат заклеймявани, ако идеята им не успее от първия път. И като подобрим достъпа до финансиране чрез увеличаване на частните инвестиции в рисков капитал“.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, каза: „Днешните стартиращи предприятия не се възползват изцяло от възможностите на единния пазар. Стартирането и разрастването на предприятие в цяла Европа трябва да е по-лесно. Европа трябва да стане първия избор на място, където чудесните бизнес идеи се превръщат в успешни компании. Говорим за нови работни места, иновации и конкурентоспособност за Европа“.

С инициативата се обединяват редица съществуващи и нови действия, за да се създаде по-съгласувана рамка, която да даде възможност на стартиращите предприятия да се разрастват и да извършват бизнес дейност в цяла Европа, и по-конкретно:

  • Подобряване на достъпа до финансиране – Комисията и групата на Европейската инвестиционна банка дават началото на общоевропейски фонд на фондове за рисков капитал. ЕС ще предостави основополагащи инвестиции в размер до 400 млн. евро, а мениджърите на фондове трябва да наберат поне три пъти повече от частни източници. Така ще се осигури финансиране с рисков капитал в размер на 1,6 млрд. евро. Фондът ще се управлява от един или повече професионални и опитни мениджъри, с което ще се гарантира истински пазарен подход. Той допълва съществуващите инструменти на ЕС за финансиране, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), програмата за малките и средните предприятия (COSME) и програмата за финансиране на научните изследвания и иновациите Хоризонт 2020.
  • Втори шанс за предприемачите – Комисията внесе законодателно предложение относно правото в областта на несъстоятелността. С него се дава възможност на предприятията да се преструктурират на ранен етап, за да избегнат фалита и уволнението на персонал. Освен това честните предприемачи ще могат да опитват отново, без да бъдат наказвани за предишните си неуспехи, тъй като ще бъдат напълно освобождавани от дълга си след период от максимум 3 години.
  • Опростяване на данъчното облагане – Комисията също така работи по редица мерки за опростяване на данъчното облагане, например неотдавнашното предложение за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), което има за цел подпомагането на малките и иновативните предприятия, желаещи да разширят дейността си зад граница. Сред другите инициативи са планове за опростяване на системата за ДДС в ЕС и разширяване на предстоящите насоки за добри практики по отношение на данъчните режими за рисковия капитал в страните от ЕС.

С инициативата също така се поставя акцент върху помощта за ориентирането в регулаторните изисквания, подобряването на подкрепата за иновации чрез реформи на „Хоризонт 2020“ и насърчаване на развитието на екосистеми, в които стартиращите предприятия могат да се свързват с потенциални партньори, като инвеститори, други компании, университети и научноизследователски центрове. С промените в „Хоризонт 2020“ ще се осигурят условия за създаването на Европейски съвет по иновациите. Те включват и използването на 1,6 млрд. евро през 2018 – 2020 г. за подпомагане на революционни новаторски проекти на стартиращи предприятия с потенциал за растеж. Мрежата Startup Europe ще бъде подсилена, за да може да свърже клъстери и екосистеми от цяла Европа. През 2017 г. Комисията ще представи предложения за единен цифров портал, който ще дава лесен онлайн достъп до информация, процедури, помощ и съвети за гражданите и предприятията в рамките на единния пазар. Мрежата Enterprise Europe Network (EEN) предоставя консултантски услуги за стартиращите предприятия, които искат да разширят дейността си – например съвети за възможностите за финансиране, намирането на партньори и достъпа до трансгранични обществени поръчки. Комисията ще приеме набор от мерки във връзка с използването на права върху интелектуална собственост от страна на МСП. Тя ще работи и за улесняване на достъпа на стартиращите предприятия до европейския пазар на обществени поръчки, който е в размер на 2 трилиона евро.

Контекст

През последните години Комисията предложи редица политики в полза на стартиращите предприятия в Европа – например съюз на капиталовите пазари, стратегия за единния пазар и цифров единен пазар. Заедно с усилията на държавите от ЕС това доведе до създаването на множество пазарни лидери, като Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify и Deliveroo.

Инициативата включва мерки във връзка с три основни пречки пред стартирането и разрастването на предприятия в Европа, посочени в неотдавнашна обществена консултация:

  • Достъпът до финансиране е най-сериозният проблем пред предприемачите, когато създават предприятие или искат да разширят дейността си.
  • Спазването на регулаторните и административните изисквания отклонява твърде много енергия от развитието на бизнес дейността, особено при трансгранична дейност.
  • Намирането на подходящи бизнес партньори, пазари и квалифицирани работници все още е твърде трудно въпреки наличието на единен европейски пазар от 500 милиона души.

Повече информация:

 

IP/16/3882

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar