Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Finansų sistemos stiprinimas. Naujos pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo ES taisyklės

Briuselis, 2016 m. lapkričio 28 d.

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujų taisyklių, kuriomis užtikrinama, kad būtų galima veiksmingai įveikti sunkumus, kai jų kyla finansų sistemai svarbioms rinkos infrastruktūroms, t. y. pagrindinėms sandorio šalims.

Pagrindinė sandorio šalis veikia kaip tarpininkė abiem sandorio dėl finansinių priemonių, įskaitant obligacijas, akcijas, išvestines finansines priemones ir biržos prekes (pvz., žemės ūkio produktus, naftą ir gamtines dujas), šalims. Pagrindinių sandorio šalių svarba mažinant riziką ir tarpusavio sąsajas finansų sistemoje yra ypatinga. Jos padeda finansų įmonėms ir galutiniams naudotojams, pvz., verslo įmonėms, valdyti savo verslo riziką. Didžiajam dvidešimtukui (G 20) po krizės įsipareigojus standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą atlikti per pagrindines sandorio šalis, jų mastas ir svarba Europoje ir pasaulyje išaugo beveik dvigubai. 17 Europos pagrindinių sandorio šalių atlieka didelės dalies 500 trilijonų EUR vertės išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurios vis dažniau tarptautinės, tarpuskaitą.

ES pagrindinėms sandorio šalims jau yra taikomi aukšti reguliavimo standartai, nustatyti Europos rinkos infrastruktūros reglamentu (ERIR, žr. MEMO/12/232). Tačiau visoje ES galiojančių taisyklių nėra nustatyta mažai tikėtinam scenarijui, kai pagrindinėms sandorio šalims kyla didelių sunkumų ar žlugimo grėsmė ir dėl to jas reikia tvarkingai gaivinti ar pertvarkyti. Šiandien priimto pasiūlymo tikslas – pagrindinėms sandorio šalims, kurios yra finansų sistemai svarbūs subjektai, nustatyti gaivinimo ir pertvarkymo taisykles. Taip bus užtikrinta, kad pagrindinių sandorio šalių ypatingos svarbos funkcijos būtų išsaugotos palaikant finansinį stabilumą ir iš principo vengiant situacijos, kai žlungančių pagrindinių sandorio šalių restruktūrizavimo ir pertvarkymo sąnaudos tenka mokesčių mokėtojams.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiuo pasiūlymu bus dar labiau sustiprinta Europos finansų sistema ir siekiama apsaugoti mokesčių mokėtojus užtikrinant, kad būtų sprendžiama sunkumų patiriančios pagrindinės sandorio šalies problema. Tai svarbu, nes pagrindinės sandorio šalys, padedančios įmonėms valdyti savo riziką, – esminė mūsų finansų sistemos dalis. Pasiūlymas papildys po krizės nustatytą griežtesnį išvestinių finansinių priemonių rinkų reguliavimą.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Pagrindinių sandorio šalių veikla tarpvalstybinė ir itin svarbi mažinant riziką visoje finansų sistemoje. Vis dėlto turime būti pasirengę pagrindinės sandorio šalies žlugimui, kad ir kokia maža būtų jo tikimybė, ir turėti būtinas taisykles. Šiandien teikiamas pasiūlymas – svarbus pasitikėjimo mūsų finansų sistema užtikrinimo elementas.“

Finansų krizė aiškiai parodė, kad svarbios finansų įstaigos žlugimas gali sukelti kritinių problemų likusiai finansų sistemos daliai ir neigiamai paveikti visos ekonomikos augimą. Svarbu, kad valdžios institucijos Europoje turėtų įgaliojimus imtis veiksmų, jei pagrindinė sandorio šalis žlugtų, ir situaciją valdyti tvarkingai.

Svarbiausi pasiūlymo aspektai

Siūlomos taisyklės dėl pagrindinių sandorio šalių yra panašios į bankų gaivinimo ir pertvarkymo taisykles (Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos nuostatas) ir grindžiamos tarptautiniais standartais. Kadangi pagrindinės sandorio šalys labai skiriasi nuo bankų, šiame pasiūlyme pateikiamos tik joms skirtos priemonės, kurios geriau atitinka pagrindinių sandorio šalių įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procedūras ir veiklos taisykles, visų pirma siekiant nustatyti, kaip reikėtų pasidalyti nuostolius.

Pagal siūlomas taisykles pagrindinės sandorio šalys ir institucijos įpareigojamos pasirengti galimoms problemoms, imtis ankstyvų veiksmų, kad išvengtų konkrečios problemos, ir įsikišti kilus problemų.

Pasirengimas ir prevencija

Pagal siūlomas taisykles pagrindinės sandorio šalys įpareigojamos parengti gaivinimo planus, kuriuose būtų numatytos visų rūšių finansinių sunkumų, viršijančių turimus įsipareigojimų neįvykdymo valdymo išteklius ir kitus ERIR reikalavimus, įveikimo priemonės. Toks planas turėtų apimti scenarijus, susijusius su pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių įsipareigojimų neįvykdymu ir kitos pačiai pagrindinei sandorio šaliai kylančios rizikos bei nuostolių materializacija, pvz., sukčiavimu ar kibernetinėmis atakomis. Gaivinimo planus turės išnagrinėti pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijos.

Už pagrindinių sandorio šalių pertvarkymą atsakingos institucijos (t. y. pertvarkymo institucijos) turi parengti pertvarkymo planus, kuriuose būtų nurodyta, kaip mažai tikėtinu žlugimo atveju pagrindinės sandorio šalys būtų restruktūrizuojamos ir kaip būtų vykdomos jų ypatingos svarbos funkcijos.

Ankstyvoji intervencija

Ankstyvąja intervencija bus užtikrinta, kad finansiniai sunkumai būtų šalinami vos jiems kilus ir būtų galima išvengti problemų. Pagrindinių sandorio šalių priežiūros institucijoms suteikiami konkretūs įgaliojimai įsikišti į pagrindinių sandorio šalių veiklą, kai jų gyvybingumui kyla grėsmė, bet jos dar nepasiekė žlugimo momento arba kai jų veiksmai gali kenkti bendram finansiniam stabilumui. Be to, priežiūros institucijos galėtų reikalauti, kad pagrindinė sandorio šalis imtųsi konkrečių veiksmų pagal savo gaivinimo planą arba pakeistų savo verslo strategiją ar teisinę arba veiklos struktūrą.

Pertvarkymo įgaliojimai ir priemonės

Vadovaujantis Finansinio stabilumo tarybos gairėmis, žlunganti arba galinti žlugti pagrindinė sandorio šalis bus pertvarkoma, kai žlugimo neįmanoma išvengti pasinaudojant privataus sektoriaus priemonėmis ir kai jos žlugimas sukeltų grėsmę viešajam interesui ir finansiniam stabilumui. Be to, ji galėtų būti pertvarkoma, kai tolesnių gaivinimo priemonių naudojimas galėtų pakenkti finansiniam stabilumui, nors ir nesilaikoma pirmiau nurodytų sąlygų.

Nacionalinių institucijų bendradarbiavimas

Pagrindinių sandorio šalių veikla yra tarpvalstybinio pobūdžio, o didžiausios pagrindinės sandorio šalys veikia tarptautiniu mastu. Svarbu, kad skirtingų valstybių narių institucijos bendradarbiautų siekdamos užtikrinti veiksmingą planavimą ir prireikus tvarkingą pertvarkymą. Pagal pasiūlymą kiekvienai pagrindinei sandorio šaliai sudaroma vadinamoji pertvarkymo kolegija, kuriai priklauso visos atitinkamos institucijos, įskaitant Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI) ir Europos bankininkystės instituciją.

Pagal ERIR esamos kolegijos ir naujai sudarytos pertvarkymo kolegijos turėtų bendrai vykdyti konkrečias užduotis, joms priskirtas pagal šį reglamentą. EVPRI padės vykdyti bendrus veiksmus ir prireikus imsis privalomo tarpininkavimo.

Dabar reglamento projektas bus pateiktas Europos Parlamentui ir ES Tarybai patvirtinti ir priimti.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2012 m. spalio 5 d. iki gruodžio 28 d. vyko Europos Komisijos surengtos viešos konsultacijos dėl galimos finansų įstaigų, kurios nėra bankai, gaivinimo ir pertvarkymo sistemos. Per jas aiškintasi, ar reikia tokių įstaigų, kaip pagrindinės sandorio šalys, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai ir draudimo įmonės, gaivinimo ir pertvarkymo susitarimų. Apskritai per konsultacijas nustatyta, kad pirmiausia reikėtų parengti visoje ES galiojančias pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo taisykles. Vienas iš įtikinamų argumentų imtis veiksmų buvo poreikis įgyvendinti G 20 reikalavimą, kad standartizuotų ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą atliktų pagrindinė sandorio šalis.

Pasaulio mastu G 20 vadovai patvirtino Finansinio stabilumo tarybos (FST) parengtą metodą, pagal kurį visapusiškomis ir tinkamomis gaivinimo ir pertvarkymo priemonėmis mažinama rizika, kurią finansų sistemai gali sukelti bet kuri pasaulinės sisteminės svarbos finansų įstaiga (bankas, finansų rinkos infrastruktūra, draudimo įmonė ir pan.). Be to, Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komitetas ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija parengė finansų rinkų infrastruktūrų, įskaitant pagrindines sandorio šalis, gaivinimo planų rengimo gaires, o FST paskelbė papildomas Pagrindinių veiksmingo finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementų taikymo finansų rinkos infrastruktūroms, pvz., pagrindinėms sandorio šalims, gaires. Į šias gaires atsižvelgta rengiant Komisijos pasiūlymą.

Kitos su pertvarkymu susijusios pastangos

Ar reikia imtis veiksmų dėl galimo kitų finansų įmonių, išskyrus bankus ir pagrindines sandorio šalis, gaivinimo ir pertvarkymo, vis dar analizuojama. Per finansų krizę įgyta patirtis parodė, kad tokių priemonių poreikis nėra tiek aktualus. Vis dėlto, turint omenyje ekonominės ir finansinės rizikos atitinkamuose sektoriuose raidą, jų gali prireikti ateityje.

Platesnė tarptautinė G 20 vykdoma draudimo įmonių situacijos analizė dar tik pradėta. Europoje Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pradėjo nuodugnią, lyginamąją ir visapusišką nacionalinės gaivinimo ir pertvarkymo praktikos bei pokyčių šioje srityje peržiūrą ir ataskaitą šia tema turėtų pateikti pirmoje 2017 m. pusėje. Remdamasi ta ataskaita Komisija išsamiai konsultuodamasi su Europos Parlamentu, Taryba ir visomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis apsvarstys galimus tolesnius veiksmus.

Pagrindiniai duomenys

2015 m. pagrindinės sandorio šalys atliko vidutiniškai daugiau kaip 50 proc. pasaulinės ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos, kurios vertė – 493 trilijonai USD, sutarčių tarpuskaitą.Nuo 2009 m., kai G 20 prisiėmė savo įsipareigojimą, ši dalis išaugo beveik dvigubai. Šiuo metu būtų galima atlikti vidutiniškai 70 proc. visų naujų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių tarpuskaitą.

Daugiau informacijos

Žr. mūsų klausimus ir atsakymus.

IP/16/3747

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar