Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et mere robust finansielt system: Nye EU-bestemmelser om genopretning og afvikling af centrale modparter

Bruxelles, den 28. november 2016

Europa-Kommissionen har i dag fremsat forslag om nye regler, som skal sikre, at det er muligt at håndtere systemiske markedsinfrastrukturer i det finansielle system, de såkaldte centrale modparter (CCP'er), effektivt, når noget går galt.

CCP'er optræder som mellemled i forhold til begge parter i en transaktion med et finansielt instrument, herunder obligationer, aktier, derivater og råvarer (f.eks. landbrugsprodukter, olie og naturgas). De er af afgørende betydning for begrænsning af risici og forbundethed i hele det finansielle system. De gør det lettere for finansielle virksomheder og slutbrugere, f.eks. selskaber, at styre deres forretningsrisici. CCP'ernes omfang og betydning i Europa og globalt er næsten fordoblet siden G20-landenes tilsagn efter krisen om at cleare standardiserede OTC-derivater gennem CCP'er. En stor del af de derivataftaler, svarende til 500 billioner EUR, som er udestående globalt, cleares af 17 CCP'er i Europa.

Der findes allerede høje reguleringsmæssige standarder for CCP'er i EU, jf. forordningen om europæisk markedsinfrastruktur ("EMIR", se MEMO/12/232). Der findes dog ingen EU-regler for de tilfælde, hvor CCP'er mod forventning konfronteres med alvorlige vanskeligheder eller fare for at blive nødlidende og derfor har behov for at blive genoprettet eller afviklet på en velordnet måde. Det forslag, som fremsættes i dag, tager sigte på at etablere et regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er, som er af systemisk betydning for det finansielle system. På den måde sikres det, at CCP'ernes kritiske funktioner opretholdes, samtidig med at den finansielle stabilitet bevares og man bidrager til at forhindre, at omkostningerne til genopretning og afvikling af nødlidende CCP'er væltes over på skatteyderne.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtalte: "Dette forslag vil gøre det finansielle system i Europa mere robust og sigter mod at beskytte skatteyderne ved at sikre, at vi kan håndtere en central modpart, hvis den får vanskeligheder. Dette er vigtigt, for centrale modparter er et kritisk led i vores finansielle system og hjælper virksomhederne med at styre deres risici. Forslaget vil supplere den strengere regulering af derivatmarkeder, som vi indførte efter krisen".

Næstformand Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Centrale modparter arbejder på tværs af grænser og er af kritisk betydning, når det drejer sig om at bidrage til at reducere risici i hele det finansielle system. Vi skal dog være forberedt på det tilfælde, hvor en CCP - mod al forventning - bliver nødlidende, og have de nødvendige regler på plads. Det forslag, der fremsættes i dag, er vigtigt, når det drejer sig om at sikre tilliden til vores finansielle."

Den finansielle krise har klart vist, hvordan en nødlidende vigtig finansiel institution kan skabe alvorlige problemer for resten af det finansielle system og indvirke negativt på væksten i økonomien som helhed. Det er vigtigt, at myndighederne i Europa har beføjelse til at gribe ind, hvis en CCP skulle blive nødlidende, således at situationen kan håndteres på en velordnet måde.

Centrale aspekter af forslaget

Forslaget til regler for CCP'er indeholder bestemmelser, som svarer til reglerne for genopretning og afvikling af banker (direktiv om genopretning og afvikling af banker– BRRD), og er baseret på internationale standarder. CCP'er er dog vidt forskellige fra banker, og derfor indeholder dette forslag CCP-specifikke redskaber, som stemmer bedre overens med CCP'ers procedurer i tilfælde af misligholdelse og driftsregler, særlig når det drejer sig om at bestemme, hvordan tab skal fordeles.

I henhold til de foreslåede regler skal CCP'erne og myndighederne forberede sig på eventuelle problemer, intervenere på et tidligt tidspunkt for at komme problemer i forkøbet, og gribe ind, når det et gået galt.

Forberedelse og forebyggelse

I henhold til forslaget til regler skal CCP'er udarbejde genopretningsplaner, der omfatter foranstaltninger til afhjælpning af alle former for finansielle vanskeligheder, som fordrer mere end deres ressourcer til håndtering af misligholdelse og andre krav i henhold til EMIR. Dette bør omfatte scenarier med misligholdelse blandt CCP'ens clearingsmedlemmer samt følger af andre risici og tab for CCP'en selv, f.eks. i forbindelse med svig eller cyberangreb. Genopretningsplanerne skal kontrolleres af CCP'ens tilsynsmyndighed.

Myndigheder med ansvar for afvikling af CCP'er (dvs. afviklingsmyndigheder) skal forberede afviklingsplaner for, hvordan CCP'er kan omstruktureres og deres kritiske funktioner bevares i det tilfælde, at de mod forventning bliver nødlidende.

Tidlig intervention

Intervention på et tidligt tidspunkt vil sikre, at finansielle vanskeligheder håndteres, så snart de opstår, og at problemer kan kommes i forkøbet. CCP'ers tilsynsmyndigheder får særlige beføjelser til at intervenere i CCP'ers aktiviteter, hvis deres levedygtighed er i fare, og inden de når dertil, at de bliver nødlidende, eller at deres aktiviteter kan skade den finansielle stabilitet i sin helhed. Tilsynsmyndighederne kan også kræve, at en given CCP træffer særlige foranstaltninger som led i sin genopretningsplan eller ændrer sin forretningsstrategi eller sin juridiske eller operationelle struktur.

Afviklingsbeføjelser og -redskaber

I overensstemmelse med retningslinjerne fra Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) vil en CCP blive anbragt under afvikling, når den er nødlidende eller forventeligt nødlidende, når ingen alternativer i den private sektor kan afværge sammenbrud, og når sammenbrud ville skade den offentlige interesse og den finansielle stabilitet. Endvidere kan den blive anbragt under afvikling, hvis anvendelse af yderligere genopretningsforanstaltninger kunne kompromittere den finansielle stabilitet, også selv om ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.

Samarbejde mellem nationale myndigheder

CCP'er er grænseoverskrivende af natur, og de største CCP'er er aktive på internationalt plan. Det er vigtigt, at myndighederne samarbejder på tværs af grænser for at sikre effektiv planlægning og velordnet afvikling om nødvendigt. I henhold til forslaget oprettes der såkaldte afviklingskollegier for hver enkelt CCP, som omfatter alle relevante myndigheder, herunder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

De nuværende kollegier under EMIR og de nyoprettede afviklingskollegier bør sammen løse de særlige opgaver, som de tillægges i henhold til denne forordning. ESMA vil fremme fælles tiltag og fungere som mellemled om nødvendigt.

Udkastet til forordning vil nu blive forelagt for Europa-Parlamentet og EU-Rådet til godkendelse og vedtagelse.

Baggrund

Europa-Kommissionen afholdt en offentlig høring om et eventuelt regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren i perioden fra den 5. oktober til den 28. december 2012. Den ønskede oplysninger om behovet for genopretnings- og afviklingsordninger, hovedsagelig i forhold til CCP'er, værdipapircentraler og forsikringsselskaber. I henhold til høringen burde der stort set fokuseres på at udvikle et EU-regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er. Gennemførelsen af G20-landenes krav om central clearing af standardiserede OTC-derivater blev set som et vigtigt argument for at træffe foranstaltninger.

På internationalt plan har G20-landenes ledere tilsluttet sig FSB's tilgang til håndtering af de risici, som sammenbrud af enhver finansiel institution (bank, finansiel markedsinfrastruktur, forsikringsselskab osv.) af global systemisk betydning kunne indebære for det finansielle system ved hjælp af omfattende og passende genopretnings- og afviklingsredskaber. Endvidere har Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer (CPMI) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) udarbejdet retningslinjer for genopretningsplaner for finansielle markedsinfrastrukturer, herunder CCP'er, mens FSB har udstedt yderligere retningslinjer om "Key attributes of Effective Resolution Regimes" for finansielle markedsinfrastrukturer som f.eks. CCP'er. Disse retningslinjer er afspejlet i Kommissionens forslag.

Yderligere tiltag i forhold til afvikling

Analysen af behovet for at reagere på eventuel genopretning og afvikling af andre finansielle virksomheder end banker og CCP'er pågår stadig. Det skyldes hovedsagelig erfaringerne fra finanskrisen, som viste, at der ikke er lige påtrængende behov for sådanne foranstaltninger. De kan dog blive nødvendige i fremtiden i betragtning af udviklingen af økonomiske og finansielle risici i de berørte sektorer.

Yderligere internationale tiltag vedrørende forsikringsselskaber på G20-niveau befinder sig på et relativt tidligt stadium. I Europa har Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) foretaget en grundig, sammenlignende og vidtrækkende analyse af national genopretnings- og afviklingspraksis og udviklingen på dette område og fremlægger efter planen en rapport om dette emne i den første halvdel af 2017. Kommissionen vil med udgangspunkt i den pågældende rapport og i tæt samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådet og alle relevante interessenter overveje, hvilke foranstaltninger det vil være passende at træffe fremover.

Nøgledata

I 2015 blev i gennemsnit mere end 50 % af alle OTC-derivater på det globale marked, svarende til 493 billioner USD, clearet centralt af CCP'er. Det er næsten dobbelt så mange, som da G20-landene gav deres tilsagn i 2009. 70 % i gennemsnit af alle nye OTC-derivattransaktioner kan nu cleares.

Yderligere oplysninger

Se vores Spørgsmål & Svar

IP/16/3747

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar