Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Vytváření silnějšího finančního systému: Nová pravidla EU pro záchranu ústředních protistran

Brusel 28. listopadu 2016

Evropská komise dnes představila nová pravidla zajišťující, že v případě krize infrastruktur finančního trhu se systémovým významem, nazývaných „ústřední protistrany“, bude možné účinně reagovat.

Ústřední protistrana jedná jako zprostředkovatel mezi oběma stranami transakce s určitým finančním nástrojem, včetně dluhopisů, akcií, derivátů a komodit (to jsou např. zemědělské produkty, ropa a zemní plyn). Tyto subjekty mají kritický význam při snižování rizik a omezování propojenosti v rámci finančního systému. Pomáhají finančním firmám a koncovým uživatelům, například obchodním společnostem, řídit jejich obchodní rizika. Velikost a význam ústředních protistran v Evropě se téměř zdvojnásobily poté, co skupina G20 v reakci na finanční krizi přijala závazek provádět jejich prostřednictvím clearing standardizovaných mimoburzovních (OTC) derivátů. Vypořádání („clearing“) velké části derivátových smluv v hodnotě 500 bilionů eur, jež jsou po celém světě aktivní, provádí 17 ústředních protistran v Evropě.

Pro ústřední protistrany byly již v EU zavedeny přísné regulační standardy – jsou stanoveny v nařízení o infrastruktuře evropských trhů (označovaným zkratkou „EMIR“; viz MEMO/12/232). Žádná pravidla však pro celou EU neexistují pro nepravděpodobnou situaci, kdy by se ústřední protistrany dostaly do závažných obtíží nebo selhání, a bylo by proto nutné zorganizovat jejich ozdravení nebo krizové řešení. Účelem dnešního návrhu je stanovit pro ústřední protistrany, jež mají pro finanční systém systémový význam, rámec ozdravných postupů a postupů pro řešení krize. Ten zajistí zachování kritických funkcí ústředních protistran. Současně také zachová finanční stabilitu a pomůže zabránit tomu, aby náklady spojené s restrukturalizací a řešením krize ústředních protistran v selhání nesli daňoví poplatníci.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, prohlásil: „Tento návrh dále posílí evropský finanční systém a usiluje o ochranu daňových poplatníků zajištěním toho, že se budeme moci vypořádat s ústřední protistranou, pokud se dostane do obtíží. To je důležité, protože ústřední protistrany představují kritickou součást našeho finančního systému a pomáhají firmám řídit jejich rizika. Tato pravidla doplní silnou regulaci trhů s deriváty, kterou jsme zavedli po finanční krizi.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Ústřední protistrany fungují napříč hranicemi a mají kritický význam při snižování rizik v rámci finančního systému. Musíme být nicméně připraveni pro případ – jakkoli nepravděpodobného – selhání ústřední protistrany a mít zavedena nezbytná pravidla. Dnešní návrh má důležitou roli pro zajištění důvěry v náš finanční systém.“

Finanční krize jasně ukázala, že selhání významné finanční instituce může ostatním součástem finančního systému způsobit kritické problémy a v celé širší ekonomice může negativně ovlivnit růst. Je důležité, aby orgány evropských států disponovaly pravomocemi, jež jim umožní zasáhnout, pokud dojde k selhání ústřední protistrany, a zajistit spořádané řešení.

Hlavní prvky návrhu

Navrhovaná pravidla pro ústřední protistrany jsou založena na mezinárodních standardech a zavádějí ustanovení srovnatelná s pravidly v oblasti ozdravných postupů a řešení krize pro banky (směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank – BRRD). Nicméně protože se ústřední protistrany od bank značně liší, obsahuje návrh specifické nástroje, které lépe odpovídají postupům řízení selhání ústředních protistran a jejich provozním pravidlům, a které zejména stanoví, jak budou rozděleny ztráty.

Navrhovaná pravidla ukládají ústředním protistranám a příslušným orgánům povinnost připravit se na výskyt možných problémů, provést včasný zásah s cílem zamezit problému a zakročit v případě krize.

Příprava a prevence

Navrhovaná pravidla ukládají ústředním protistranám povinnost vypracovat ozdravné plány, které by zahrnovaly opatření pro překonání jakýchkoliv finančních obtíží překračujících rámec zdrojů pro řízení selhání a dalších požadavků podle nařízení EMIR. Měly by obsahovat scénáře, jako je selhání členů clearingového systému, jakož i realizace jiných rizik a ztrát pro samotnou ústřední protistranu (např. podvod nebo kybernetické útoky). Orgán dohledu nad ústřední protistranou provádí přezkum ozdravných plánů.

Orgány příslušné k řešení krize ústředních protistran jsou povinny vypracovat plány řešení krize uvádějící, jak by ústřední protistrany byly v nepravděpodobném případě jejich selhání restrukturalizovány a jejich kritické funkce zachovány.

Včasný zásah

Včasný zásah zajistí, že se finanční problémy začnou řešit, jakmile se objeví, a že bude možné odvrátit krizi. Orgány dohledu nad ústředními protistranami disponují zvláštními pravomocemi k zásahu do jejich činnosti, je-li ohrožena jejich životaschopnost, avšak předtím, než dojde k selhání, nebo v případě, že jejich činnost může být škodlivá pro celkovou finanční stabilitu. Orgány dohledu by ústředním protistranám také mohly nařídit, aby do svého ozdravného plánu zařadily konkrétní opatření, nebo aby provedly změny ve své obchodní strategii nebo právní či provozní struktuře.

Pravomoci a nástroje k řešení krize

V souladu s pokyny vydanými Radou pro finanční stabilitu bude u ústřední protistrany zahájeno řešení krize v případě, že u ní došlo k selhání nebo je selhání pravděpodobné, přičemž toto selhání nelze odvrátit alternativním řešením se zapojením soukromého sektoru a ohrozilo by veřejný zájem a finanční stabilitu. Dále by u ústřední protistrany mohlo být zahájeno řešení krize, i když výše uvedené podmínky nejsou splněny, pokud by uplatnění dalších ozdravných opatření mohlo ohrozit finanční stabilitu.

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány

Ústřední protistrany mají přirozeně přeshraniční charakter a největší z nich fungují na mezinárodní úrovni. Je důležité, aby i příslušné orgány spolupracovaly přeshraničně, a zajistily tak efektivní plánování a spořádané řešení krize, bude-li to nutné. Návrh zřizuje pro každou ústřední protistranu takzvané kolegium k řešení krize, zahrnující všechny příslušné orgány včetně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Existující kolegia podle nařízení EMIR a nově zřízená kolegia k řešení problémů by měla společně provádět specifické úkoly, jimiž je pověřuje toto nařízení. ESMA usnadní přijetí společných opatření a v případě potřeby bude vystupovat jako zprostředkovatel, jehož pokyny jsou závazné.

Návrh nařízení bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě EU, aby jej schválily a přijaly.

Souvislosti

Evropská komise uskutečnila od 5. října do 28. prosince 2012 veřejnou konzultaci o možném rámci pro ozdravné postupy a řešení krizí nebankovních institucí. Konzultace zjišťovala potřebu mechanismů pro ozdravné postupy a řešení krizí zejména ve vztahu k ústředním protistranám, centrálním depozitářům cenných papírů a pojišťovnám. Vyplynulo z ní, že prioritou by mělo být vytvoření takových mechanismů pro ústřední protistrany (v rámci celé EU). Splnění požadavku skupiny G20 na to, aby byl u standardizovaných OTC derivátů prováděn centrální clearing, bylo považováno za pádný důvod ve prospěch přijetí takových opatření.

Na mezinárodní úrovni vedoucí představitelé skupiny G20 schválili metodu vypracovanou Radou pro finanční stabilitu (FSB), tj. aby byla prostřednictvím komplexních a vhodných nástrojů pro ozdravné postupy a řešení krizí řešena rizika, která může selhání jakékoli finanční instituce (např. banky, infrastruktury finančního trhu, pojišťovny) s globálním systémovým významem představovat pro finanční systém. Kromě toho Výbor pro platební a vypořádací systémy (CPMI) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) vypracovaly pokyny k plánům řešení krizí pro infrastruktury finančních trhů, včetně ústředních protistran. FSB také vydala další doporučení ohledně uplatňování jejích „Klíčových atributů účinných režimů řešení krizí pro finanční instituce“ na infrastruktury finančních trhů, jako jsou ústřední protistrany. Návrh Komise tato doporučení zohledňuje.

Širší práce v oblasti řešení krizí

Analýza potřeby reagovat pomocí ozdravných postupů a řešení krize na problémy jiných finančních firem, než jsou banky a ústřední protistrany, dosud probíhá. Je to dáno zejména zkušenostmi získanými během finanční krize, z nichž nevyplývá stejně naléhavá potřeba takových opatření. Tato opatření však mohou být s ohledem na vývoj hospodářského a finančního rizika v dotyčných odvětvích nezbytná v budoucnosti.

Širší mezinárodní práce ve vztahu k pojišťovnám na úrovni skupiny G20 je v relativně rané fázi. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) provádí důkladný a dalekosáhlý komparativní přezkum vnitrostátní praxe v oblasti ozdravných postupů a řešení krize v dané oblasti v Evropě; v první polovině roku 2017 má na toto téma předložit zprávu. Na jejím základě Komise zváží vhodný postup, a to za úzké konzultace s Evropským parlamentem, Radou a všemi relevantními zúčastněnými stranami.

Klíčové údaje

V roce 2015 provedly ústřední protistrany centrální clearing OTC derivátů, jejichž celkový objem představoval v průměru více než 50 % globálního trhu, jenž dosáhl hodnoty 493 bilionů USD.To je téměř dvojnásobek podílu z roku 2009, kdy skupina G20 formulovala svůj závazek. Nyní by mohl být prováděn clearing v průměru 70 % všech nových obchodů s OTC deriváty.

Další informace

Viz často kladené dotazy

IP/16/3747

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar