Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Bankarska reforma u EU-u: Snažne banke poduprijet će rast i ponovno uspostaviti povjerenje

Bruxelles, 23. studenoga 2016.

Komisija danas predstavlja sveobuhvatan paket reformi za daljnje povećanje otpornosti banaka u EU-u.

Taj se prijedlog temelji na postojećim bankarskim propisima u EU-u te se njime nastoji dopuniti regulatorni program za razdoblje nakon krize tako što će osigurati da se regulatornim okvirom rješavaju preostali problemi u pogledu financijske sigurnosti te da se istovremeno osigura da banke i dalje mogu podupirati realno gospodarstvo.

Banke imaju središnju ulogu u financiranju gospodarstva te promicanju rasta i otvaranja novih radnih mjesta. One su ključan izvor financiranja za kućanstva i poduzeća. Nakon financijske krize EU je provodio ambicioznu reformu financijskog regulatornog sustava kako bi ponovno uspostavio financijsku stabilnost i povjerenje na tržištu. Cilj je današnjeg prijedloga da se taj program reforme dovrši provedbom preostalih elemenata nužnih za daljnje jačanje sposobnosti banaka da podnesu moguće šokove. Prijedlozima se i po potrebi detaljnije uređuju određeni aspekti novog regulatornog okvira kako bi bio povoljniji za rast i proporcionalniji složenosti, veličini i poslovnom profilu banaka. Uključuje i mjere kojima će se poduprijeti MSP-ovi i ulaganja u infrastrukturu.

Potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, nadležan za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Europi je potreban snažan i raznolik bankarski sektor za financiranje gospodarstva. Zajmovi banaka potrebni su poduzećima kako bi mogla ulagati, ostati konkurentna i prodavati na većim tržištima, a kućanstvima kako bi mogla planirati unaprijed. Danas smo iznijeli nove prijedloge za smanjenje rizika koji se temelje na dogovorenim globalnim standardima, a istovremeno uzimaju u obzir posebnosti europskog bankarskog sektora.”

Danas predložene mjere dio su i trenutačnih nastojanja Komisije da smanji rizik u bankarskom sektoru, kako je navedeno u Komunikaciji „Ususret dovršetku bankarske unije” (studeni 2015.). U skladu su i sa zaključcima Vijeća ECOFIN-a iz lipnja, na kojemu je Komisija bila pozvana da najkasnije do kraja 2016. iznese relevantne prijedloge.

Prijedlozima se mijenjaju sljedeći zakonodavni akti:

Današnjim se mjerama međunarodne norme ugrađuju u pravo EU-a i istovremeno se u obzir uzimaju europske posebnosti i izbjegava se nepotreban utjecaj na financiranje realnog gospodarstva. Uzimaju se u obzir i rezultati Poziva na dostavu očitovanja.

Detaljan prikaz prijedloga

Prijedlozi obuhvaćaju sljedeće ključne elemente:

1. Mjere za povećanje otpornosti institucija u EU-u i jačanje financijske stabilnosti.

U prijedloge su uključeni preostali elementi regulatornog okvira koji je nedavno prihvaćen u Bazelskom odboru za nadzor banaka (BCBS) i Odboru za financijsku stabilnost (FSB). Obuhvaćaju:

 • kapitalne zahtjeve usmjerenije na moguće rizike, posebice u području tržišnog rizika, kreditnog rizika druge ugovorne strane te izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama (CCP-ovima),

 • provedbu metodologija kojima se točnije mogu odraziti stvarni rizici kojima su banke izložene,

 • obvezujući omjer poluge kojim bi se u institucijama spriječila prekomjerna financijska poluga,

 • obvezujući omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) za rješavanje problema pretjeranog oslanjanja na velike izvore kratkoročnog financiranja i za smanjivanje rizika dugoročnog financiranja,

 • zahtjev prema kojem globalne sistemski važne institucije (G-SII) moraju zadržati minimalne razine kapitala i druge instrumente za podnošenje gubitaka. Taj zahtjev, poznat kao „ukupna sposobnost pokrivanja gubitaka” – TLAC, ugradit će se u postojeći sustav MREL (minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze), koji je primjenjiv na sve banke, te će poboljšati sposobnost EU-a da sanira propadajuće G-SII-e uz istovremenu zaštitu financijske stabilnosti i svođenje rizika za porezne obveznike na najmanju moguću mjeru. Predlaže se usklađeno nacionalno rangiranje nesolventnosti za neosigurane dužničke instrumente kako bi se bankama olakšalo izdavanje takvih dužničkih instrumenata za pokrivanje gubitaka.

2. Mjere za poboljšanje sposobnosti banaka za davanje zajmova radi potpore gospodarstvu EU-a

Posebice se predlažu posebne mjere za:

 • poboljšanje sposobnosti banaka za davanje zajmova malim i srednjim poduzećima te za financiranje infrastrukturnih projekata,

 • za jednostavne, male banke smanjenje administrativnog opterećenja povezanog s određenim pravilima u području primanja (posebice onima u pogledu odgode plaćanja i primanja primjenom instrumenata kao što su dionice) koja se za te banke čine neproporcionalnima,

 • povećanje proporcionalnosti pravila iz CRD-a/CRR-a i smanjenje opterećenja koje stvaraju manjim i jednostavnijim institucijama kad se čini da neki od trenutačnih zahtjeva u pogledu objavljivanja i izvješćivanja te knjige trgovanja nisu opravdani prema načelima stabilnog i sigurnog poslovanja. Poziv na dostavu očitovanja i analiza koju je provela Komisija pokazali su da se postojeći okvir može primijeniti na proporcionalniji način uzimajući u obzir njihovu posebnu situaciju.

3. Mjere za daljnje olakšavanje uloge banaka u postizanju dubljih i likvidnijih tržišta kapitala u EU-u kako bi se poduprlo stvaranje Unije tržišta kapitala

Predviđene su posebne prilagodbe predloženim mjerama kako bi se:

 • izbjegli neproporcionalni kapitalni zahtjevi za pozicije u knjizi trgovanja, uključujući one povezane s aktivnostima održavanja tržišta,

 • smanjili troškovi izdavanja/zadržavanja određenih instrumenata (pokrivenih obveznica, visoko kvalitetnih sekuritizacijskih instrumenata, državnih dužničkih instrumenata, izvedenih instrumenata za zaštitu od rizika),

 • izbjegla eventualna destimulacija tih institucija koje djeluju kao posrednici za klijente u odnosu na transakcije koje odobre CCP-ovi.

Ti će se zakonodavni prijedlozi sada podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću na savjetovanje i donošenje.

Kontekst

U svojoj Komunikaciji od 24. studenoga 2015.[1] Europska komisija obvezala se iznijeti zakonodavne prijedloge na temelju međunarodnih sporazuma kako bi se riješile utvrđene slabe točke u postojećem bonitetnom okviru. Posebna je obveza bila dio paketa mjera za smanjenje rizika namijenjenog postizanju daljnjeg napretka u dovršetku bankarske unije.

Dodatne informacije

Pročitajte najčešća pitanja

CRR/CRD IV

BRRD

SRM

 

[1] Komunikacija „Ususret dovršetku bankarske unije”, 24.11.2015., COM(2015) 587 final

IP/16/3731

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf