Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Komisija ierosina Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)

Briselē, 2016. gada 16. novembrī

“Mums jāzina, kas šķērso mūsu robežas. Līdz novembrim mēs ierosināsim automatizētu sistēmu, lai noteiktu, kurām personām būs ļauts ceļot uz Eiropu. Šādā veidā mēs zināsim, kas dodas uz Eiropu, vēl pirms šīs personas nonāk šeit.” — Priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera teiktais 2016. gada runā par stāvokli Savienībā.

Komisija šodien ierosina izveidot Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), lai pastiprinātu drošības pārbaudes ceļotājiem, kam nav nepieciešama vīza. Tas tiek darīts pēc priekšsēdētāja Junkera paziņojuma 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā, un tas ir pirmais Bratislavas ceļvedī noteikto darbības prioritāšu rezultāts. ETIAS tiks vākta informācija par visiem, kam ceļojumam uz Eiropas Savienību nav nepieciešama vīza, nolūkā dot iespēju veikt iepriekšējas neatbilstīgās migrācijas un drošības pārbaudes. Tas veicinās efektīvāku ES ārējo robežu pārvaldību un uzlabos iekšējo drošību, vienlaikus atvieglojot Šengenas robežu likumīgu šķērsošanu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: “Mūsu robežu drošība un mūsu pilsoņu aizsardzība ir galvenā mūsu prioritāte. ETIAS novērsīs informācijas trūkumu, informāciju par pieteikuma iesniedzējiem, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības, pārbaudot visās mūsu sistēmās. Tajā pašā laikā nākotnē ETIAS būs vienkārša, ātra, lēta un efektīva sistēma.”

Migrācijas un iekšlietu komisārs Dimitris Avramopuls teica: “ETIAS ir trūkstošā saikne mūsu robežu pārvaldībā, kas veido saikni ar mūsu migrācijas un drošības politiku un kas sekmē ieceļošanu Šengenas zonā vismaz 95 % ceļotāju, kam nav nepieciešama vīza. Eiropas atvērtība netiek garantēta uz tās drošības rēķina.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings teica: “Teroristiem un noziedzniekiem nerūp valstu robežas. Vienīgais ceļš, kā izjaukt viņu plānus, ir kopīgs un efektīvs darbs. ETIAS palīdzēs to īstenot: nosakot personas, kas rada problēmas, un apturot viņu ierašanos, mēs palielināsim Eiropas iekšējo drošību.

ETIAS atļauja nav tas pats, kas vīza; tas ir vieglāks un apmeklētājiem draudzīgāks režīms. Atvieglota vīzu režīma valstu valstspiederīgie joprojām varēs ceļot bez vīzas, taču viņiem būs jāsaņem vienkārša ceļošanas atļauja vēl pirms došanās uz Šengenas zonu. Tas palīdzēs noteikt personas, kuras varētu radīt neatbilstīgas migrācijas vai drošības risku, pirms to ierašanās pie robežas, un būtiski uzlabos ārējās robežas drošību. ETIAS turklāt novērsīs pastāvošo informācijas trūkumu par ceļotājiem, kam nav nepieciešama vīza, pirms šo personu ierašanās pie Šengenas zonas robežas vācot informāciju, kas varētu būt būtiska dalībvalstu iestādēm. Tāpēc ETIAS ir svarīgs pasākums virzībā uz spēcīgākām un viedākām robežu un drošības informācijas sistēmām. ETIAS turklāt atvieglos ārējās robežas šķērsošanu to trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nav nepieciešama vīza. Ceļotāji saņems uzticamas un agrīnas norādes ieceļošanai Šengenas zonā, kas tādējādi ievērojami samazinās ieceļošanas atteikumu skaitu.

Lai lemtu par to, vai piešķirt tiesības vai noraidīt pieprasījumu ieceļot ES, automatizētā sistēma veiks iepriekšējas pārbaudes, pilnībā ievērojot pamattiesības un personas datu aizsardzību. Kaut gan galīgo lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanas atļauju vienmēr pieņems valsts robežsargi, kas veic robežkontroles saskaņā ar Šengenas Robežu kodu, iepriekšējas visu ceļotāju pārbaudes atvieglos robežpārbaudes un nodrošinās koordinētu un saskaņotu novērtējumu par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nav nepieciešama vīza.

Sistēmu ETIAS pārvaldīs Eiropas Robežu un krasta apsardze, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Eiropolu. Aģentūra eu–Lisa izstrādās un nodrošinās šīs informācijas sistēmas tehnisko pārvaldību.

ETIAS galvenās funkcijas būs šādas:

  • trešo valstu valstspiederīgo, kuriem nav nepieciešama vīza, iesniegtās informācijas pārbaude (piemēram, informācija par identitāti, ceļošanas dokumentu, dzīvesvietu, kontaktinformācija utt.), jo pirms došanās uz ES un tās ārējo robežu šķērsošanas tiešsaistē būs jāiesniedz pieteikums, kas ļaus noteikt, vai personas rada neatbilstīgas migrācijas vai drošības risku vai risku sabiedrības veselībai;
  • automatizēta visu to pieteikumu apstrāde, kas iesniegti tīmekļa vietnē vai ar mobilo lietojumprogrammu, un to salīdzināšana ar datiem citās ES informācijas sistēmās (piemēram, SIS, VIS, Eiropola un Interpola datubāzēs, EES, Eurodac, ECRIS), īpašs ETIAS novērošanas saraksts (ko izveidojis Eiropols) un mērķorientēti, samērīgi un skaidri definēti pārbaudes noteikumi, kas vajadzīgi, lai noteiktu, vai pastāv faktiskas norādes vai pamatots iemesls piešķirt vai atteikt ceļošanas atļauju;
  • ceļošanas atļauju izsniegšana. Ja netiks noteiktas atbilsmes vai elementi, kas liecinās par papildu analīzes nepieciešamību, ceļošanas atļauja tiks piešķirta automātiski dažu minūšu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Atļauja tiks izsniegta vienkāršā, lētā un ātrā procedūrā; vairumā gadījumu atļauja būtu jāsaņem dažu minūšu laikā. Atļauja, kuras pieteikuma iesniegšana aizņems ne vairāk kā desmit minūtes un kurai nepieciešams tikai derīgs ceļošanas dokuments, būs derīga piecus gadus, un to varēs izmantot daudzkārt. Pieteikuma nodeva 5 eiro apmērā būs jāmaksā tikai pretendentiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

Konteksts

Drošība ir bijusi pastāvīga tēma kopš Junkera vadītās Komisijas pilnvaru sākuma gan priekšsēdētāja Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs, gan jaunākajā 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā. Priekšsēdētājs Junkers savā runā paziņoja, ka Komisija novembrī ierosinās Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) — automatizētu sistēmu to personu noteikšanai, kam tiks atļauts ieceļot Šengenas zonā. Šīs sistēmas izveide tika noteikta par prioritāti jau Bratislavas ceļvedī, kuru parakstīja un par kuru vienojās ES–27 vadītāji, apņemoties: “izveidot Ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), lai varētu veikt iepriekšējas pārbaudes un vajadzības gadījumā liegt ieceļošanu personām, kam vīza nav vajadzīga.”

Eiropas Komisija 2015. gada 28. aprīlī pieņēma Eiropas Drošības programmu, nosakot galvenās darbības, kas veicamas, lai 2015.-2020. gadā nodrošinātu efektīvu ES reakciju uz terorismu un drošības apdraudējumiem Eiropas Savienībā.

Kopš programmas pieņemšanas ir panākts ievērojams progress tās īstenošanā. Komisija 2015. gada novembrī ierosināja pārskatīt Šaujamieroču direktīvu un 2015. gada decembrī ierosināja Rīcības plānu šaujamieroču un sprāgstvielu jomā. Terorisma apkarošanai Komisija 2015. gada decembrī pieņēma jaunu Direktīvu par terorisma apkarošanu un 2016. gada februārī — īpašu Rīcības plānu par teroristu finansēšanas apkarošanu. Aprīlī Komisija ierosināja izveidot ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS) un nāca klajā ar paziņojumu par virzību uz efektīvu un patiesu drošības savienību. Turklāt septembrī tika pieņemta vienota ES sertifikācijas sistēma aviācijas drošības iekārtām.

Pavisam nesen, 2016. gada 14. septembrī, Komisija nāca klajā ar paziņojumu “Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte”, kas apliecināja vajadzību nodrošināt līdzsvaru starp mobilitātes nodrošināšanu un drošības stiprināšanu, vienlaikus atvieglojot likumīgu ieceļošanu Šengenas zonā bez vīzas. Turklāt 6. oktobrī — tikai 9 mēnešus pēc Komisijas ierosinājuma decembrī — sāka darboties Eiropas Robežu un krasta apsardze, kas liecina par nepārprotamu apņemšanos pastiprināt ES ārējās robežas pārvaldību un drošību.

Priekšsēdētājs Junkers, 2016. gada augustā izveidodams īpašu drošības savienības komisāra amatu, ir akcentējis lielo vērību, kādu Komisija velta spēcīgākai reakcijai uz terorisma draudiem.

Papildu informācija

Priekšlikums regulai, ar kuru izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)

Pielikums

Priekšizpēte par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS: Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma. Jautājumi un atbildes

FAKTU LAPA: Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma

Paziņojums presei: Eiropas Drošības programma — otrais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un noturīgu drošības savienību

Eiropas Drošības programma

Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001 (2001. gada 15. marts), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas.

IP/16/3674

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar