Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen Kommissionen foreslår EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser

Bruxelles, den 16. november 2016

"Vi har behov for at vide, hvem der krydser vore grænser. I november vil vi fremsætte forslag om et automatiseret system med henblik på at afgøre, hvem der vil få lov at rejse ind i EU. På den måde vil vi vide, hvem der rejser til EU, før de ankommer her." – Formand Jean-Claude Juncker, tale om Unionens tilstand 2016

Kommissionen fremsætter i dag et forslag om at oprette et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS) for at styrke sikkerhedskontrollen af visumfri rejsende. Dette sker efter en meddelelse fra formand Jean-Claude Juncker i hans tale om Unionens tilstand i 2016 fra september og er det første konkrete resultat af de prioriterede indsatsområder, der blev opstillet i Bratislavakøreplanen. ETIAS vil indsamle oplysninger om alle dem, der rejser til EU uden visum for at gøre det muligt på forhånd at foretage kontrol af irregulær migration og sikkerhedskontrol. Dette vil bidrage til en mere effektiv forvaltning af EU's ydre grænser, forbedre den indre sikkerhed og samtidig lette den lovlige passage over grænserne til Schengen.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Vores førsteprioritet er at sikre vores grænser og beskytte vores borgere. ETIAS vil afhjælpe manglen på oplysninger ved at krydstjekke visumfritagne ansøgeres oplysninger i forhold til alle vores andre systemer. Samtidig vil det fremtidige system være let, hurtigt, billigt og effektivt."

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration og indre anliggender udtaler: "ETIAS er det manglende led i vores grænseforvaltning, idet det samler trådene i forhold til vores migrations- og sikkerhedspolitik og forbedrer indrejsen i Schengen for mindst 95 % af de visumfri rejsende. Europas åbenhed sker ikke på bekostning af dets sikkerhed."

Kommissær for sikkerhedsunionen Julian King udtaler: "Terrorister og kriminelle er ligeglade med nationale grænser. Den eneste måde at bekæmpe dem på er gennem et effektivt samarbejde. Det vil ETIAS bidrage til Ved at opdage personer, der udgør problemer, og hindre dem i at komme hertil, vil vi også styrke Europas indre sikkerhed."

En ETIAS-tilladelse er ikke et visum. Det er en lettere og mere besøgsvenlig ordning. Statsborgere i visumliberaliseringslande vil stadig kunne rejse uden visum, men vil skulle indhente en enkel rejsetilladelse forud for deres indrejse i Schengenområdet. Det vil kunne bidrage til at identificere personer, som kan udgøre en risiko for irregulær migration eller en sikkerhedsrisiko, inden de ankommer til grænsen, og øge sikkerheden ved de ydre grænser væsentligt. ETIAS vil også afhjælpe en eksisterende mangel på oplysninger om visumfri rejsende ved at indsamle oplysninger, der kan være af afgørende betydning for medlemsstaternes myndigheder forud for deres ankomst ved grænsen til Schengenområdet. ETIAS er derfor et vigtigt skridt fremad i retning af stærkere og mere intelligente IT-systemer til grænsekontrol og sikkerhed. ETIAS vil også lette visumfritagne tredjelandsstatsborgeres passage over de ydre grænser. De rejsende vil få en pålidelig foreløbig angivelse af muligheden for indrejse i Schengenområdet, hvilket således vil reducere antallet af afslag på indrejse betragteligt.

For at afgøre om en anmodning om indrejse i EU skal udstedes eller afvises, vil et automatiseret system foretage forudgående kontroller i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Selv om den endelige beslutning om at tillade eller nægte indrejse altid vil blive truffet af de nationale grænsevagter, der foretager grænsekontrol i overensstemmelse med Schengengrænsekodeksen, vil forudgående kontrol af alle rejsende lette grænsekontrollen og sikre en koordineret og harmoniseret vurdering af visumfritagne tredjelandsstatsborgere.

ETIAS vil blive forvaltet af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i tæt samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og Europol. Agenturet eu-LISA vil udvikle og stå for den tekniske forvaltning af dette informationssystem.

ETIAS' nøglefunktioner vil være at:

  • kontrollere de oplysninger, som visumfritagne tredjelandsstatsborgere har indgivet via en onlineansøgning (såsom oplysninger om identitet, rejsedokumenter, bopæl, kontaktoplysninger osv.) forud for deres rejse til EU's ydre grænser, for at vurdere, om de udgør en risiko for irregulær migration, sikkerheden eller den offentlige sundhed
  • automatisk sammenholde hver ansøgning, der er indgivet via et websted eller en mobilapplikation, med andre IT-systemer (f.eks. SIS, VIS og Europols database, Interpols database, EES, Eurodac og ECRIS), en særlig ETIAS-observationsliste (oprettet af Europol) og målrettede, proportionelle og klart definerede screeningsregler for at afgøre, om der er konkrete indicier for eller en rimelig grund til at udstede eller afslå at udstede en rejsetilladelse
  • udstede rejsetilladelser. I tilfælde hvor der ikke er nogen resultater eller elementer, der kræver yderligere analyse, udstedes rejsetilladelsen automatisk i løbet af få minutter efter indgivelsen af ansøgningen.

Tilladelser vil blive indhentet ved en procedure, der er enkel, billig og hurtig. I langt de fleste tilfælde bør en tilladelse blive udstedt i løbet af få minutter. Tilladelsen, som det ikke vil tage mere end ti minutter at ansøge om, og som kun kræver et gyldigt rejsedokument, vil være gyldig i en periode på fem år og for flere rejser. Ansøgningsgebyret på 5 EUR vil kun blive pålagt alle ansøgere over 18 år.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har konstant været på dagsordenen, siden Juncker-Kommissionen startede – fra kommissionsformandens politiske retningslinjer fra juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand i september 2016. Formand Jean-Claude Juncker meddelte i sin tale, at Kommissionen i november vil fremsætte forslag om et europæisk system for rejseoplysninger (ETIAS) – et automatiseret system med henblik på at afgøre, hvem der vil få lov at rejse ind i EU. Oprettelsen af dette system er blevet yderligere prioriteret i Bratislavakøreplanen, som EU's 27 ledere har undertegnet og tilsluttet sig. Derved har de givet tilsagn om: "at oprette et system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS) for at gøre det muligt at foretage forudgående kontrol og, om nødvendigt, afslå indrejse for rejsende, som er fritaget for kravet om visum".

Den 28. april 2015 vedtog Kommissionen den europæiske dagsorden om sikkerhed. Den indeholder de vigtigste tiltag, der skal gennemføres for at sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden i Den Europæiske Union i perioden 2015-2020.

Siden vedtagelsen af dagsordenen om sikkerhed er der gjort betydelige fremskridt med dens gennemførelse. I november 2015 fremsatte Kommissionen et forslag til revision af direktivet om skydevåben, efterfulgt af en handlingsplan om skydevåben og sprængstoffer i december 2015. Hvad angår terrorisme, vedtog Kommissionen et nyt direktiv om bekæmpelse af terrorisme i december 2015 og en specifik handlingsplan for bekæmpelse af finansiering af terrorisme i februar 2016. I april fremsatte Kommissionen forslag om oprettelsen af et ind- og udrejsesystem og forelagde en meddelelse, som baner vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion. En fælles EU-certificeringsprocedure for udstyr til securityscreening inden for luftfarten blev desuden vedtaget i september.

Senest forelagde Kommissionen den 14. september 2016 meddelelsen "Øge sikkerheden i en verden med mobilitet", som bekræftede, at der er behov for at finde balancen mellem at sikre mobiliteten og øge sikkerheden og samtidig lette den lovlige indrejse i Schengenområdet uden visum. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning blev i øvrigt operationelt den 6. oktober, kun 9 måneder efter Kommissionens forslag i december, hvilket viser en klar vilje til at styrke forvaltningen og sikkerheden ved EU's ydre grænser.

Det, at Kommissionens formand Jean-Claude Juncker oprettede en særlig portefølje for sikkerhedsunionen under en kommissær i august 2016, viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at øge bekæmpelsen af terrortrusler.

Yderligere oplysninger

Forslag til forordning om oprettelse af et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser

Bilag

Gennemførlighedsundersøgelse om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser

NOTAT EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser: spørgsmål og svar

FAKTABLAD Et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser

Pressemeddelelse: Den europæiske dagsorden om sikkerhed: Anden statusrapport om fremskridtet mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Den europæiske dagsorden om sikkerhed

Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

IP/16/3674

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar