Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Komise navrhuje zřídit systém EU pro cestovní informace a povolení

Brusel 16. listopadu 2016

„Musíme vědět, kdo překračuje naše hranice. V listopadu navrhneme automatický systém pro určování, kdo bude smět do Evropy přicestovat. Tak se dozvíme, kdo do Evropy jede, ještě před tím, než sem vůbec dorazí.“ – předseda Komise Jean-Claude Juncker, projev o stavu Unie v roce 2016

Komise dnes předkládá návrh na zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) s cílem zesílit bezpečnostní kontroly cestujících, na které se nevztahuje vízová povinnost. Tento krok, který v září ohlásil předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie za rok 2016, je prvním realizovaným opatřením ze seznamu priorit stanoveného v Bratislavském plánu. ETIAS bude za účelem předběžné kontroly zaměřené na nelegální migraci a bezpečnostní riziko shromažďovat informace o všech osobách, které cestují do Evropské unie bez víza. Výsledkem má být efektivnější správa vnějších hranic EU, zvýšená vnitřní bezpečnost a zároveň jednodušší legální překračování schengenských hranic.

„Zabezpečení hranic a ochrana občanů jsou naší hlavní prioritou,“ prohlásil první místopředseda Komise Frans Timmermans. „ETIAS vyplní informační mezeru, neboť bude provádět křížovou kontrolu údajů předložených žadateli osvobozenými od vízové povinnosti ve všech ostatních evropských databázích. Tento systém bude navíc jednoduchý, rychlý, levný a účinný.“

„Systém ETIAS představuje chybějící článek naší správy hranic, který prováže migrační a bezpečnostní politiku a zjednoduší vstup do schengenského prostoru nejméně pro 95 % cestujících osvobozených od vízové povinnosti,“ uvedl komisař pro migraci a vnitřní věci Dimitris Avramopoulos. „Evropa nesmí být otevřená na úkor své bezpečnosti.“

„Teroristé a jiní zločinci si se státními hranicemi starosti nedělají a porazit je lze jedině cestou účinné spolupráce,“ doplnil komisař zodpovědný za bezpečnostní unii Julian King. „Systém ETIAS k tomu přispěje tím, že dokáže rozpoznat problémové jedince a zabránit jim v přicestování. Touto cestou zvýšíme vnitřní bezpečnost v Evropě.“

Povolení udělené v systému ETIAS není vízum, naopak se jedná o mírnější režim příznivější pro návštěvníky. Státní příslušníci zemí, s nimiž má Unie bezvízový styk, budou stále moci cestovat bez víz, ale před cestou do schengenského prostoru potřebují získat jednoduché cestovní povolení. To pomůže ještě před jejich příjezdem na hranici identifikovat osoby, které mohou představovat riziko nelegální migrace nebo bezpečnostní riziko, čímž se podstatně zlepší bezpečnost vnějších hranic. ETIAS také odstraní stávající nedostatek informací o osobách cestujících bez vízové povinnosti, protože bude informace potenciálně zásadního významu pro orgány členských států shromažďovat ještě před příjezdem těchto cestujících na schengenskou hranici. Systém ETIAS lze proto považovat za důležitý krok k silnějším a inteligentnějším informačním systémům pro hranice a bezpečnost. Systém také zjednoduší překračování vnější hranice pro státní příslušníky třetích zemí, na něž se nevztahuje vízová povinnost. Cestující budou již při plánování cesty s jistotou vědět, zda mohou vstoupit do schengenského prostoru, což podstatně sníží počet těch osob, kterým bude vstup odepřen.

Aby bylo možno rozhodnout, zda udělit povolení k cestě do EU, nebo tuto žádost zamítnout, provede automatizovaný systém předběžnou kontrolu, která bude plně respektovat základní lidská práva a ochranu osobních údajů. Ačkoli konečné rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí vstupu přijme vždy státní pohraniční stráž, která provádí hraniční kontroly podle Schengenského hraničního kodexu, usnadní předběžné ověření všech cestujících hraniční kontroly a zajistí koordinované a sjednocené posuzování státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti.

ETIAS bude spravovat Evropská pohraniční a pobřežní stráž v úzké spolupráci s příslušnými orgány členských států a Europolem. Vývoj a technickou správu tohoto informačního systému zajistí agentura eu-LISA.

Klíčové funkce systému ETIAS budou následující:

  • ověřovat informace předkládané státními příslušníky třetích zemí, na něž se nevztahuje vízová povinnost, prostřednictvím internetové aplikace ještě před cestou na vnější hranice EU. Cílem je posoudit, zda daná osoba představuje riziko z hlediska nelegální migrace, bezpečnosti nebo veřejného zdraví (jde např. o údaje o totožnosti, cestovním dokladu a bydlišti nebo kontaktní údaje);
  • automaticky zpracovat každou žádost podanou prostřednictvím internetových stránek nebo mobilní aplikace a zkontrolovat ji v ostatních informačních systémech EU (jako je SIS, VIS, databáze Europolu a databáze Interpolu, systém vstupu/výstupu, Eurodac, ECRIS) a podle zvláštního seznamu ETIAS (vedeného Europolem), a to na základě cílených, přiměřených a jasně vymezených kontrolních pravidel, aby se zjistilo, zda existují skutkové poznatky nebo opodstatněné důvody k vydání nebo zamítnutí cestovního povolení,
  • vydávat cestovní povolení – není-li nalezen žádný záznam nebo prvek vyžadující další analýzu, je cestovní povolení vydáno automaticky během několika minut po podání žádosti.

Získat povolení bude jednoduché, levné a rychlé – v naprosté většině případů bude jeho vydání otázkou minut. Vyplnit žádost zabere méně než deset minut a je k tomu potřeba pouze platný cestovní doklad. Povolení bude platné po dobu pěti let a pro opakované cesty. Poplatek ve výši 5 eur mají platit pouze žadatelé starší 18 let.

Souvislosti

Bezpečnost je od začátku funkčního období Junckerovy Komise neustále na pořadu jednání, ať se jedná o politické směry předsedy Junckera předložené v červenci 2014 či o jeho poslední projev o stavu Unie ze září 2016. V tomto projevu Jean-Claude Juncker ohlásil, že v listopadu Komise navrhne systém EU pro cestovní informace (ETIAS) – automatizovaný systém pro určování, kdo bude smět do schengenského prostoru přicestovat. Vytvoření tohoto systému bylo následně stanoveno jako jedna z priorit v Bratislavském plánu, schváleném a podepsaném vedoucími představiteli 27 zemí EU, kteří se zavázali „vytvořit systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), jenž umožní předem zkontrolovat cestující bez vízové povinnosti a v případě nutnosti jim odepřít vstup“.

Evropská komise přijala dne 28. dubna 2015 Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období 2015–2020.

Od přijetí zmíněného programu bylo dosaženo značného pokroku v jeho naplňování. V listopadu 2015 navrhla Komise revizi směrnice o střelných zbraních, po které následoval v prosinci 2015 akční plán proti střelným zbraním a výbušninám. Pokud jde o terorismus, v prosinci 2015 přijala Komise novou směrnici o boji proti terorismu a v únoru 2016 zveřejnila zvláštní akční plán pro zesílení boje proti financování terorismu. V dubnu navrhla Komise vytvoření systému vstupu/výstupu a vydala sdělení, které má položit základy účinné a skutečné bezpečnostní unie. V září byl dále schválen jednotný certifikační systém EU pro bezpečnostní zařízení letišť.

Jako svůj nejnovější počin představila Komise dne 14. září 2016 sdělení s názvem Posilování bezpečnosti ve světě mobility, ve kterém potvrzuje nutnost nalézt správnou rovnováhu mezi zajištěním mobility a posílením bezpečnosti a zároveň zjednodušit legální vstup osobám bez vízové povinnosti do schengenského prostoru. Kromě toho začala dne 6. října, tedy pouhých devět měsíců poté, co Komise navrhla v prosinci její zřízení, fungovat Evropská pohraniční a pobřežní stráž, což jasně dokládá odhodlání posílit vnější hranice EU a zvýšit jejich bezpečnost.

Skutečnost, že předseda Juncker vytvořil v srpnu 2016 zvláštní portfolio komisaře pro bezpečnostní unii, ukazuje, jaký význam Komise přikládá posílení reakce na teroristické hrozby.

Další informace

Návrh nařízení o zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení

Příloha

Studie proveditelnosti systému EU pro cestovní informace a povolení

MEMO: Systém EU pro cestovní informace a povolení: otázky a odpovědi

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Systém EU pro cestovní informace a povolení

Tisková zpráva: Evropský program pro bezpečnost: druhá zpráva o pokroku směrem k účinné a udržitelné bezpečnostní unii

Evropský program pro bezpečnost

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

IP/16/3674

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar