Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Onderwijs & opleiding in Europa: Investeringen trekken aan maar inclusie blijft een uitdaging

Brussel, 7 november 2016

Uit de Onderwijs- en opleidingsmonitor van de Commissie van dit jaar blijkt dat voor belangrijke EU-doelstellingen vooruitgang geboekt is, maar ook dat de lidstaten hun onderwijsstelsels relevanter en inclusiever moeten maken, in het bijzonder voor de integratie van pas aangekomen vluchtelingen en migranten.

Europa steunt op doeltreffende onderwijssystemen om jongeren uit te rusten met de vaardigheden die zij nodig hebben voor het leven als burger en voor de ontwikkeling van hun professionele loopbaan. Scholen, universiteiten en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding zijn het fundament van groei, werkgelegenheid, innovatie en sociale cohesie. In de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2016 die vandaag is gepubliceerd, analyseert de Europese Commissie de stand van zaken in de Europese Unie en in de nationale systemen en toont zij aan dat de lidstaten een tweeledige taak hebben: zorgen voor toereikende financiële investeringen en het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor jonge mensen met diverse achtergronden, met inbegrip van vluchtelingen en migranten. 

Tibor Navracsics, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport: "De onderwijsstelsels van Europa kunnen een sleutelrol spelen om belangrijke problemen zoals de aanhoudende jeugdwerkloosheid en de trage economische groei te helpen aanpakken, en ook bij nieuwe uitdagingen zoals de vluchtelingencrisis. Maar onderwijs kan die rol enkel vervullen als dit goede resultaten oplevert. Vandaag moeten we er meer dan ooit voor zorgen dat onderwijs jongeren in staat stelt actieve, onafhankelijk burgers te worden en zinvol werk te vinden. Dit is niet alleen een kwestie van duurzame groei en innovatie te waarborgen. Het is een kwestie van rechtvaardigheid."

De Commissie ondersteunt de lidstaten bij het hervormen en verbeteren van hun onderwijsstelsels door middel van beleidssamenwerking, benchmarking en financieringsprogramma's zoals ERASMUS +. De Monitor vormt een integrerend deel van dit werk. Door een breed scala aan beproefde beleidsmaatregelen voor te stellen en de dialoog te bevorderen, helpt de Monitor de lidstaten om verbeteringen in hun eigen onderwijsstelsel te stimuleren. 

Uit de meest recente gegevens van de Monitor (2014) over investeringen in onderwijs blijkt dat de overheidsuitgaven voor onderwijs in de EU opnieuw aantrekken, na drie opeenvolgende jaren te zijn gedaald. In de hele EU zijn de overheidsinvesteringen in onderwijs met 1,1 % per jaar gestegen. Voor ongeveer twee derde van de lidstaten werd een stijging opgetekend. In zes landen bedroeg deze toename meer dan 5 % (Bulgarije, Hongarije, Letland, Malta, Roemenië en Slowakije). Tien lidstaten daarentegen hebben hun onderwijsuitgaven in 2014 verminderd ten opzichte van 2013 (België, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Italië, Kroatië, Litouwen, Oostenrijk en Slovenië).

Toch zijn er meer inspanningen nodig om de onderwijsstelsels inclusiever te maken. Onderwijs is een krachtig instrument voor de integratie van jongeren met een migrantenachtergrond. Zij zijn nog steeds slechter af dan de autochtone bevolking. In 2015 kenden zij een hoger percentage voor schooluitval (19 %) en een lager percentage voor tertiair opleidingsniveau (36,4 %) dan de autochtone bevolking (respectievelijk 10,1 % en 39,4 %).

Dit wijst erop dat de lidstaten hun inspanningen moeten verdubbelen — vooral gezien de toename van het aantal vluchtelingen en migranten dat naar de EU komt (1,25 miljoen in 2015 ten opzichte van 400 000 in 2013). Ongeveer 30 % van de nieuwkomers is nog geen 18 jaar oud, en de meesten van hen zijn jonger dan 34 jaar. Gezien hun jonge leeftijd is onderwijs een bijzonder krachtig instrument om hun integratie in de samenleving te bevorderen.

Uit de Monitor blijkt dat verscheidene lidstaten hier al werk van maken. Het rapport noemt een aantal maatregelen, gaande van substantiële begrotingssteun aan specifieke en vernieuwende maatregelen om de lacunes in vaardigheden aan te pakken. Zo heeft Oostenrijk overgangsklassen ingericht in scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) en in het algemeen onderwijs. Duitsland wil meer dan 40 000 leraren en duizenden sociaal werkers in dienst nemen ter ondersteuning van 300 000 nieuwe plaatsen in het onderwijsstelsel, van voor- en vroegschoolse educatie en opvang tot BOO. Zweden heeft de regels voor de opvang en onderwijs voor pas aangekomen leerlingen gewijzigd, waarbij een systeem werd opgezet voor vroegtijdige beoordeling van vaardigheden (binnen twee maanden na aankomst op school). Finland heeft de financiële steun aan gemeenten voor het organiseren van voorbereidende cursussen sterk verhoogd. Frankrijk wil naast andere initiatieven een programma uitvoeren dat scholen openstelt voor ouders om integratie te doen slagen, en België heeft de capaciteit van de opvangklassen en het aantal taalleraren vergroot.

 Achtergrond

 De Onderwijs- en opleidingsmonitor 2016 van de Commissie is de vijfde editie van dit jaarlijks verslag waarin de evolutie van de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels wordt weergegeven door een brede reeks gegevens samen te brengen. De monitor geeft een overzicht van de vorderingen in Europa inzake de Europa 2020-kerndoelstellingen voor onderwijs als onderdeel van de ruimere EU-strategie voor banen en groei (link).

De Monitor analyseert de belangrijkste uitdagingen voor de Europese onderwijsstelsels en stelt beleidsmaatregelen voor waarmee deze beter kunnen inspelen op de behoeften van de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit verslag bestaat uit een transnationale vergelijking en 28 gedetailleerde landenverslagen. Er is ook een specifieke webpagina met aanvullende gegevens en informatie. Het investeringsplan voor Europa, Erasmus +, de Europese structuur- en investeringsfondsen, met inbegrip van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en Horizon 2020 helpen investeringen te stimuleren en steunen beleidsprioriteiten in het onderwijs.

Meer informatie

Onderwijs- en opleidingsmonitor 2016

Website van de Monitor

 

IP/16/3577

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar