Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionens förslag om fisket i Atlanten och Nordsjön för 2017

Bryssel den 27 oktober 2016

Inför rådsmötet med EU:s ministrar med ansvar för fiske i december, där medlemsstaterna kommer att förhandla om fiskekvoter i Atlanten och Nordsjön för 2017 lägger EU-kommissionen fram sitt förslag för sunda och hållbara fiskbestånd.

EU-kommissionen lägger idag fram sitt förslag till fiskekvoter för nästa år i Atlanten och Nordsjön. Det rör sig om den årliga planen för hur mycket fisk som EU:s fiskare ska få fånga i de viktigaste kommersiella fiskbestånden under nästa år, genom så kallade totala tillåtna fångstmängder eller TAC. Mot bakgrund av vetenskapliga utlåtanden föreslår EU-kommissionen att nuvarande fiskekvoter bibehålls eller höjs för 42 fiskbestånd som ligger på sunda nivåer och att kvoterna minskas för 28 bestånd med problematisk status.

– Vi har satt ett tydligt mål, säger EU-kommissionären med ansvar för fiskefrågor Karmenu Vella. Vi måste se till att alla bestånd så snart som möjligt kommer upp på sunda och hållbara nivåer så att vår fiskenäring kan överleva. Men EU-kommissionen kan inte ensam nå detta mål. Insatser från alla berörda parter krävs i den här processen. Vi föreslår ett ambitiöst program för 2017 och den enda vägen framåt är samarbete med fiskare, forskare och EU-ländernas myndigheter för att ta fram fungerande lösningar som leder till hållbart och lönsamt fiske.

Senare i höst kommer EU-kommissionen också att föreslå vissa tilläggskvoter för fiske som omfattas av landningsskyldigheten under 2017. De extra kvoterna tilldelas på grund av att fiskare inte längre kan kasta tillbaka den fisk som fångas oavsiktligt utan måste landa den. De tillåtna kvoterna höjs därför för att underlätta övergången till det nya systemet där fisk inte kastas tillbaka. De exakta tilläggskvoterna per fiske kommer att fastställas på grundval av vetenskapliga utlåtanden som beräknas vara tillgängliga i mitten av november, och på grundval av vilka kvantiteter som måste landas enligt de regionala utkastplanerna.

Förslaget omfattar bestånd som förvaltas dels av EU själv och dels gemensamt med länder utanför EU, exempelvis Norge, eller genom regionala fiskeriorganisationer för olika världshav. För många av bestånden pågår fortfarande internationella förhandlingar och vissa bestånd är under vetenskaplig utredning. För dessa bestånd kommer sifforna att fastställas i ett senare skede, när förhandlingarna med länderna utanför EU och inom regionala fiskeriorganisationer har slutförts.

Förslaget ska nu diskuteras och antas av medlemsstaternas ministrar vid rådsmötet för fiskefrågor i december. Kvoterna kommer att gälla från och med den 1 januari 2017.

Förslaget i detalj

EU-kommissionens mål för den nya gemensamma fiskeripolitiken är att alla bestånd ska fiskas på ett hållbart sätt, och inte överskrida ”maximalt hållbart uttag”. Ett fiske med ett maximalt uttag på hållbar nivå ger fiskenäringen möjlighet att ta upp största möjliga kvantiteter fisk och ändå bevara sunda fiskbestånd. De maximala fiskenivåerna i EU-kommissionens förslag är grundade på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices). I år har Ices lämnat utlåtanden om 34 bestånd.

  • Bestånd på hållbara nivåer

För vissa bestånd som redan ligger på maximalt hållbara uttagsnivåer, t.ex. marulk i sydliga vatten, tunga i Skagerrak/Kattegatt och tunga i västra delen av Engelska kanalen, föreslår EU-kommissionen höjda totala tillåtna fångstmängder. Höjda fångstmängder föreslås också för havskräfta i Kattegatt/Skagerrak, taggmakrill i Atlanten kring Iberiska halvön och kolja i Irländska sjön och Keltiska havet. En fortsatt ökning av den nordliga kummeln möjliggör också en ny kraftig höjning av de tillåtna fångstmängderna.

  • Bestånd som fiskas på ett ohållbart sätt

Men problem kvarstår för vissa arter. Torskbestånden minskar till exempel fortfarande i vattnen väster om Irland, i Keltiska sjön, i Biscayabukten och i Atlanten kring Iberiska halvön. Beståndet av tunga i Irländska sjön är mycket utsatt. Vetenskapliga utlåtanden talar för nollfångst för vitling i vattnen väster om Skottland och sänkningar föreslås för glasvarar och bleka i Keltiska sjön och Irländska sjön. För Kattegatt föreslås en sänkning för rödspätta.

De vetenskapliga utlåtandena om havsabborre är också mycket oroväckande. I EU-kommissionens förslag ingår åtgärder för förvaltning av havsabborre under 2017. Enligt dessa förvaltningsåtgärder ges vissa fiskemöjligheter till de småskaliga fiskare som är beroende av havsaborre, samtidigt som Ices rekommendation att skära ned de totala landningarna beaktas.

  • Bestånd för vilka det saknas vetenskapliga uppgifter

För bestånd där det inte går att uppskatta storleken på grund av bristfälliga uppgifter följer EU-kommissionens förslag utlåtandena från Ices, det vill säga minskningar och höjningar med högst 20 %. Efter ett gemensamt uttalande 2012 fastställdes lägre totala tillåtna fångstmängder för 26 bestånd där uppgifter saknades, med en fast nivå under fem år. För två av dessa bestånd tyder nya vetenskapliga utlåtanden på fortsatt minskning och de totala tillåtna fångstmängderna behöver därför minskas ytterligare. Det rör sig om skarpsill i Engelska kanalen och rödspätta i Keltiska havet och sydväst om Irland.

Mer information

Se nedanstående tabeller för närmare uppgifter om dagens förslag för Atlanten och Nordsjön.

Totala tillåtna fångstmängder samt kvoter

Frågor och svar om kommissionens förslag om fisket i Atlanten och Nordsjön för 2017

Vetenskapliga utlåtanden: De föreslagna totala tillåtna fångstmängderna grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

Berörda parter har också rådfrågats på grundval av kommissionens samrådsdokument

Fleråriga förvaltningsplaner

Karta över fiskeområden

Anmärkning: I tabellerna nedan anges bara sådana EU-bestånd som inte delas med länder utanför EU.

Tabell 1: Bestånd med förslag till höjd total tillåten fångstmängd (TAC)

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutgiltig TAC 2016

TAC 2017 (förslag)

Förändring av TAC: 2016 - 2017 (förslag)

Marulk

Lophius

VIIIc, IX, X och CECAF 34.1.1

2569

3955

54,0 %

Tunga

Solea solea

VIIe

979

1178

20,3 %

Tunga

Solea solea

IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32

391

534

36,6 %

Tunga

Solea solea

VIIfg

779

782

0,4 %

Kolja

Melanogrammus

VIIb-k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

7258

7751

6,8 %

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Unionens vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

3225

4130

28,1 %

Kummel (total TAC i nordliga vatten)

Merluccius

Total TAC i nordliga vatten (IIIa/IIa och IV/Vb, VI, VII, XII och XIV/VIIIabde)

108784

111865

2,8 %

Taggmakrill

Trachurus

IX

68583

73349

6,9 %

Havskräfta

Nephrops

IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

320

336

5,0 %

Havskräfta

Nephrops

IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32

11001

12715

15,6 %

Tabell 2: Bestånd utan ändringar av TAC[1]

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutgiltig TAC 2016

TAC 2017 (förslag)

Förändring av TAC: 2016 - 2017 (förslag)

Ansjovis

Engraulis

IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

10622

10622

0,0 %

Torsk

Gadus morhua

Kattegatt

370

370

0,0 %

Torsk

Gadus morhua

VIa; unionens vatten och internationella vatten i Vb öster om 12º 00′ W

0

0

0,0 %

Tunga

Solea solea

VIIIab

3420

3420

0,0 %

Bergtunga och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

IIa (EU), Nordsjön (EU)

6391

6391

0,0 %

Glasvarar

Lepidorhombus

Unionens vatten i IIa och IV

2639

2639

0,0 %

Rödspätta

Pleuronectes

VIIa

1098

1098

0,0 %

Piggvar och slätvar

Psetta maxima och Scopthalmus rhombus

Unionens vatten i IIa och IV

4488

4488

0,0 %

Tabell 3: Bestånd med förslag till minskad TAC

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutgiltig TAC 2016

TAC 2017 (förslag)

Förändring av TAC: 2016 - 2017 (förslag)

Marulk

Lophius

VII

33516

29534

-11,9 %

Marulk

Lophius

VIIIabde

8980

7914

-11,9 %

Birkelånga

Molva dypterigia

Internationella vatten i XII

446

357

-20,0 %

Trynfisk

Caproidae

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

42637

27288

-36,0 %

Torsk

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf

4565

1447

-68,3 %

Tunga

Solea solea

VIIa

40

7

-82,5 %

Tunga

Solea solea

VIId

3258

2257

-30,7 %

Guldlax

Argentina silus

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

4316

3453

-20,0 %

Kummel

Merluccius

VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

10674

6838

-35,9 %

Sill/Strömming

Clupea

VIa (S), VIIb, VIIc

1630

1360

-16,6 %

Sill/Strömming

Clupea

VIIa(1)

4575

4127

-9,8 %

Sill/Strömming

Clupea

VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) och VIIk(1)

15442

14467

-6,3 %

Sill/Strömming

Clupea harengus

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN(1)

4170

3480

-16,5 %

Glasvarar

Lepidorhombus

VIIIabde

1802

1513

-16,0 %

Glasvarar

Lepidorhombus

Unionens vatten och internationella vatten i Vb; VI

5214

4900

-6,0 %

Glasvarar

Lepidorhombus

VII

18254

13099

-28,2 %

Glasvarar

Lepidorhombus

VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

1363

1013

-25,7 %

Havskräfta

Nephrops

VIIIc

48

0

-100,0 %

Havskräfta

Nephrops

Unionens vatten i IIa och IV

13700

13686

-0,1 %

Rödspätta

Pleuronectes

VIIde

12446

10022

-19,5 %

Rödspätta

Pleuronectes

VIIfg

420

405

-3,6 %

Rödspätta

Pleuronectes

VIIhjk

135

108

-20,0 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Kattegatt

2347

2065

-12,0 %

Lyrtorsk, bleka

Pollachius pollachius

VIIIabde

1482

1186

-20,0 %

Lyrtorsk, bleka

Pollachius pollachius

VII

13495

10796

-20,0 %

Skarpsill

Sprattus

VIIde

5150

4120

-20,0 %

Vitling

Merlangius

VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

213

0

-100,0 %

Vitling

Merlangius

VIII

2540

2032

-20,0 %

Tabell 4: Bestånd som omfattas av sena utlåtanden och pågående förhandlingar

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutgiltig TAC 2016

Marulkfiskar

Lophiidae

Unionens vatten i IIa och IV

11267

Marulk

Lophius

VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

6375

Birkelånga

Molva dypterigia

Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

4746

Torsk

Gadus morhua

VIIa

146

Tunga

Solea solea

Unionens vatten i IIa och IV

13252

Sandskädda och skrubbskädda

Limanda limanda och Platichthys flesus

Unionens vatten i IIa och IV

18434

Kolja

Melanogrammus

Vb, VIa

6462

Kolja

Melanogrammus

VIIa

1654

Taggmakrill

Trachurus

Unionens vatten i IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

107168

Taggmakrill

Trachurus

Unionens vatten i IVb, IVc och VIId

11650

Taggmakrill

Trachurus

VIIIc

17235

Långa

Molva molva

Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

10297

Långa

Molva molva

IV (EU)

2912

Havskräfta

Nephrops

VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb

16524

Havskräfta

Nephrops

VII

23348

Havskräfta

Nephrops

VII – Porcupine Bank särskilda villkor

1850

Havskräfta

Nephrops

VIIIabde

3899

Vitlinglyra

Trisopterus esmarkii

IIIa, unionens vatten i IIa och IV

129000

Pigghaj

Squalus

Unionens vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

0

Pigghaj

Squalus

Unionens vatten i IIa och IV

0

Pigghaj

Squalus

Unionens vatten i IIIa

0

Tobisfiskar

Ammodytes

Unionens vatten i IIa, IIIa och IV

79219

Rockor

Rajidae

Unionens vatten i IIa och IV

1313

Rockor

Rajidae

Unionens vatten i IIIa

47

Rockor

Rajidae

Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k

8032

Rockor

Rajidae

Unionens vatten i VIII och IX

3420

Rockor

Rajidae

VIId

966

Skarpsill

Sprattus sprattus

Unionens vatten i IIa och IV

219500

Lubb

Brosme brosme

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

937

Vitling

Merlangius

VIIb–k

22778

Tabell 5: Bestånd för vilka TAC beslutas av ett enskilt medlemsland

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Beslut delegerat till

Sill/Strömming

Clupea

VI Clyde(1)

Förenade kungariket

Taggmakrill

Trachurus

Cecaf (Kanarieöarna)

Spanien

Taggmakrill

Trachurus

Cecaf (Madeira)

Portugal

Taggmakrill

Trachurus

X, Cecaf (Azorerna)

Portugal

Peneidaräkor

Penaeus

Franska Guyana

Frankrike

[1] I denna tabell [Tabell 2] ingår inte de bestånd som omfattas av det gemensamma uttalandet från rådet och kommissionen ang. uttandande om stabila bestånd (se rådets dokument PECHE 491, 15502/15.REV1). TAC för bestånd med begränsade uppgifter som omfattas av detta uttalande kommer att bibehållas i ytterligare två år, om inte uppfattningen om statusen för något av dessa bestånd ändras väsentligt under denna period.

IP/16/3504

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar