Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia navrhuje rybolovné možnosti na rok 2017 v Atlantiku a Severnom mori

Brusel 27. október 2016

V rámci prípravy na decembrové zasadnutie Rady rybárstvo, kde budú členské štáty rokovať o rybolovných kvótach v Atlantiku a Severnom mori na rok 2017, Komisia predkladá svoj návrh zameraný na dosiahnutie dobrého a udržateľného stavu populácií rýb.

Komisia dnes predkladá svoj návrh rybolovných kvót, ktoré budú na budúci rok platiť v Atlantiku a Severnom mori. Ide o ročný režim, v rámci ktorého sa stanovujú množstvá rýb z najdôležitejších komerčných populácií, ktoré môžu rybári z Európskej únie v budúcom roku uloviť. Tieto množstvá sa označujú aj ako celkový povolený výlov. Komisia na základe vedeckých odporúčaní, ktoré dostala, navrhuje udržať alebo zvýšiť súčasné rybolovné kvóty v prípade 42 populácií rýb v dobrom stave a znížiť výlov v prípade 28 populácií, ktorým sa darí horšie.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: „Náš cieľ je jasný: čo najskôr potrebujeme dosiahnuť dobrý stav a udržateľné úrovne všetkých populácií rýb tak, aby sme zabezpečili životaschopnosť nášho odvetvia rybolovu. Dosiahnutie tohto cieľa nezávisí iba od Komisie: základnými hybnými silami tohto procesu sú zainteresované strany. Na rok 2017 navrhujeme ambiciózny program a jedinou cestou, ako sa posunúť vpred, je spolupráca s rybármi, vedcami a štátnymi orgánmi pri hľadaní skutočných riešení, ktoré povedú k ekonomicky ziskovému a zároveň udržateľnému rybolovu.“

Koncom jesene Komisia navrhne aj niektoré dodatočné kvóty, tzv. navýšenia kvót, pre druhy rybolovu, na ktoré sa v roku 2017 bude vzťahovať povinnosť vylodiť úlovky. Tieto dodatočné kvóty sa udeľujú vzhľadom na to, že rybári už ryby, ktoré neboli ulovené zámerne, nemôžu odhadzovať, ale musia ich vylodiť. Preto sa povolené kvóty zvyšujú, aby sa uľahčil prechod na nový systém bez odhadzovania. Presné hodnoty navýšenia pre jednotlivé druhy rybolovu sa určia na základe vedeckých odporúčaní, ktorých predloženie sa očakáva v polovici novembra, a v závislosti od množstiev, ktoré sa majú vylodiť podľa regionálnych plánov pre odhadzovanie úlovkov.

Návrh sa vzťahuje na populácie, s ktorými hospodári výhradne EÚ, a populácie, s ktorými EÚ hospodári spoločne s tretími krajinami (napríklad s Nórskom), resp. vo svetových oceánoch v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva. Rokovania o mnohých z dotknutých populácií rýb na medzinárodnej úrovni ešte stále prebiehajú a pri niektorých populáciách sa čaká na vedecké odporúčania. V takýchto prípadoch sa údaje doplnia neskôr, hneď po skončení rokovaní s tretími krajinami a v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva.

Dnešný návrh bude predložený ministrom členských štátov na prerokovanie a prijatie na decembrovom zasadnutí Rady pre rybárstvo a má platiť od 1. januára 2017.

Podrobnosti návrhu

V rámci reformovanej spoločnej rybárskej politiky je cieľom Komisie dosiahnuť, aby sa všetky populácie lovili na udržateľnej úrovni (tzv. maximálny udržateľný výnos). Rybolov na úrovni maximálneho udržateľného výnosu umožňuje odvetviu rybolovu loviť najvyššie možné množstvo morských rýb a súčasne uchovať populácie rýb v dobrom stave. Komisia pri návrhu maximálnych úrovní rybolovu vychádza z vedeckých odporúčaní získaných od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES). Tento rok rada ICES vydala odporúčania pre 34 populácií.

  • Populácie na udržateľnej úrovni

V prípade niektorých populácií rýb v EÚ, ktoré sa už lovia na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (napríklad čertovité ryby v južných vodách, solea európska v oblasti Skagerrak a Kattegat a solea európska v západnej časti Lamanšského prielivu), Komisia navrhuje zvýšiť celkový povolený výlov. Zvýšenie sa navrhuje aj v prípade homára štíhleho v oblasti Kattegat a Skagerrak, stavridy ostrobokej v iberských vodách Atlantiku a tresky jednoškvrnnej v Írskom mori a Keltskom mori. Pokračovanie rastu severnej populácie merlúzy európskej takisto odôvodňuje podstatné zvýšenie jej celkového povoleného výlovu.

  • Populácie lovené neudržateľným spôsobom

Vývoj niektorých populácií je zároveň aj naďalej dôvodom na obavy. Napríklad pokračuje pokles populácií tresky škvrnitej západne od Írska, v Keltskom mori, v Biskajskom zálive a v iberských vodách Atlantiku. Silno ohrozená je populácia soley európskej v Írskom mori. Pre tresku merlang západne od Škótska sa odporúča nulový výlov a zníženia sa navrhujú pre kalkany rodu Lepidorhombus a tresku žltkavú v Keltskom mori a Írskom mori. V úžine Kattegat sa navrhuje obmedzenie výlovu platesy veľkej.

Veľmi znepokojujúce sú aj vedecké odporúčania pre moronu striebristú. Komisia preto do svojho návrhu zahrnula opatrenia na hospodárenie s moronou striebristou v roku 2017. Tieto opatrenia umožňujú určité rybolovné možnosti pre rybárov, ktorých živobytie závisí od maloobjemového tradičného rybolovu tejto populácie, ale zohľadňujú skutočnosť, že Medzinárodná rada pre výskum mora odporúča znížiť celkové vylodené úlovky morony striebristej.

  • Populácie, pre ktoré chýbajú vedecké údaje

V prípadoch, kde nie je dostatok údajov na spoľahlivý odhad veľkosti populácií, sa návrh Komisie riadi odporúčaniami Medzinárodnej rady pre výskum mora, podľa ktorých sa výlovy znižujú, prípadne zvyšujú maximálne o 20 %. V nadväznosti na spoločné vyhlásenie z roku 2012 bol celkový povolený výlov znížený pre 26 populácií rýb, za ktoré nebol k dispozícii dostatok údajov, pričom táto úroveň sa zachováva počas 5 rokov. Z aktualizovaného vedeckého odporúčania vyplýva, že stav dvoch z týchto populácií naďalej klesá a v súčasnosti je potrebné ďalšie zníženie celkového povoleného výlovu. Ide o šprotu severnú v Lamanšskom prielive a platesu veľkú v Keltskom mori a juhozápadne od Írska.

Ďalšie informácie

Podrobnosti o dnešných návrhoch pre Atlantik a Severné more sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Celkový povolený výlov a kvóty

Otázky a odpovede k rybolovným možnostiam v Atlantickom oceáne a Severnom mori, ktoré Komisia navrhuje na rok 2017

Vedecké odporúčanie: navrhované hodnoty celkového povoleného výlovu zodpovedajúcim spôsobom zohľadňujú vedecké odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF).

Konzultácie prebehli aj so zainteresovanými stranami na základe konzultačného dokumentu Komisie

Viacročné plány riadenia

Mapa rybolovných oblastí

Poznámka: Nasledujúce tabuľky obsahujú len tie populácie EÚ, s ktorými sa nehospodári spoločne s tretími krajinami.

Tabuľka 1: Populácie, v prípade ktorých sa navrhuje zvýšenie celkového povoleného výlovu (TAC)

Slovenské meno

Vedecké meno

Jednotka TAC

Konečný TAC v roku 2016

TAC na rok 2017 (návrh)

Zmena TAC: 2016 – 2017 (návrh)

čertovité

Lophius

zóny VIIIc, IX, X, oblasť CECAF 34.1.1

2 569

3 955

54,0 %

solea európska

Solea solea

zóna VIIe

979

1 178

20,3 %

solea európska

Solea solea

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

391

534

36,6 %

solea európska

Solea solea

zóny VIIf, VIIg

779

782

0,4 %

treska jednoškvrnná

Melanogrammus

zóny VIIb – VIIk, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

7 258

7 751

6,8 %

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

3 225

4 130

28,1 %

merlúza európska (súhrnný TAC v severných vodách)

Merluccius

súhrnný TAC v severných vodách (zóny IIIa/IIa a IV/Vb, VI, VII, XII a XIV/VIIIabde)

108 784

111 865

2,8 %

stavrida ostroboká

Trachurus

IX

68 583

73 349

6,9 %

homár štíhly

Nephrops

zóny IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

320

336

5,0 %

homár štíhly

Nephrops

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

11 001

12 715

15,6 %

Tabuľka 2: Populácie, v prípade ktorých sa TAC nemení[1]

Slovenské meno

Vedecké meno

Jednotka TAC

Konečný TAC v roku 2016

TAC na rok 2017 (návrh)

Zmena TAC: 2016 – 2017 (návrh)

sardela európska

Engraulis

zóny IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

10 622

10 622

0,0 %

treska škvrnitá

Gadus morhua

Kattegat

370

370

0,0 %

treska škvrnitá

Gadus morhua

zóna VIa, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb východne od 12º 00' z. z. d.

0

0

0,0 %

solea európska

Solea solea

zóny VIIIa, VIIIb

3 420

3 420

0,0 %

kambala malohlavá a platesa červená

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

zóna IIa (ES), Severné more (ES)

6 391

6 391

0,0 %

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

2 639

2 639

0,0 %

platesa veľká

Pleuronectes

zóna VIIa

1 098

1 098

0,0 %

kalkan veľký a kalkan hladký

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

vody Únie zón IIa a IV

4 488

4 488

0,0 %

Tabuľka 3: Populácie, v prípade ktorých sa navrhuje zníženie TAC

Slovenské meno

Vedecké meno

Jednotka TAC

Konečný TAC v roku 2016

TAC na rok 2017 (návrh)

Zmena TAC: 2016 – 2017 (návrh)

čertovité

Lophius

zóna VII

3 3516

2 9534

-11,9 %

čertovité

Lophius

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

8 980

7 914

-11,9 %

mieň modrý

Molva dypterygia

medzinárodné vody zóny XII

446

357

-20,0 %

ryby čeľade Caproidae

Caproidae

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

42 637

27 288

-36,0 %

treska škvrnitá

Gadus morhua

zóny VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF

4 565

1 447

-68,3 %

solea európska

Solea solea

zóna VIIa

40

7

-82,5 %

solea európska

Solea solea

zóna VIId

3 258

2 257

-30,7 %

striebristka severná

Argentina silus

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

4 316

3 453

-20,0 %

merlúza európska

Merluccius

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

10 674

6 838

-35,9 %

sleď atlantický

Clupea

zóny VIa (S), VIIb, VIIc

1 630

1 360

-16,6 %

sleď atlantický

Clupea

zóna VIIa(1)

4 575

4 127

-9,8 %

sleď atlantický

Clupea

zóny VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) a VIIk(1)

15 442

14 467

-6,3 %

sleď atlantický

Clupea harengus

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN(1)

4 170

3 480

-16,5 %

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 802

1 513

-16,0 %

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI

5 214

4 900

-6,0 %

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus

zóna VII

18 254

13 099

-28,2 %

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

1 363

1 013

-25,7 %

homár štíhly

Nephrops

zóna VIIIc

48

0

-100,0 %

homár štíhly

Nephrops

vody Únie zón IIa a IV

13 700

13 686

-0,1 %

platesa veľká

Pleuronectes

zóny VIId, VIIe

12 446

10 022

-19,5 %

platesa veľká

Pleuronectes

zóny VIIf, VIIg

420

405

-3,6 %

platesa veľká

Pleuronectes

zóny VIIh, VIIj, VIIk

135

108

-20,0 %

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Kattegat

2 347

2 065

-12,0 %

treska žltkavá

Pollachius pollachius

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 482

1 186

-20,0 %

treska žltkavá

Pollachius pollachius

zóna VII

13 495

10 796

-20,0 %

šprota severná

Sprattus

zóny VIId, VIIe

5 150

4 120

-20,0 %

treska merlang

Merlangius

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

213

0

-100,0 %

treska merlang

Merlangius

zóna VIII

2 540

2 032

-20,0 %

Tabuľka 4: Populácie, v prípade ktorých sa odporúčanie predloží neskôr alebo o ktorých prebiehajú rokovania

Slovenské meno

Vedecké meno

Jednotka TAC

Konečný TAC v roku 2016

čertovité

Lophiidae

vody Únie zón IIa a IV

11 267

čertovité

Lophius

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

6 375

mieň modrý

Molva dypterygia

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

4 746

treska škvrnitá

Gadus morhua

zóna VIIa

146

solea európska

Solea solea

vody Únie zón IIa a IV

13 252

limanda európska a platesa bradavičnatá

Limanda limanda a Platichthys flesus

vody Únie zón IIa a IV

18 434

treska jednoškvrnná

Melanogrammus

zóny Vb, VIa

6 462

treska jednoškvrnná

Melanogrammus

zóna VIIa

1 654

stavrida ostroboká

Trachurus

vody Únie zón IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

107 168

stavrida ostroboká

Trachurus

vody Únie zón IVb, IVc a VIId

11 650

stavrida ostroboká

Trachurus

zóna VIIIc

17 235

mieň veľký

Molva molva

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10 297

mieň veľký

Molva molva

zóna IV (EÚ)

2 912

homár štíhly

Nephrops

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

16 524

homár štíhly

Nephrops

zóna VII

23 348

homár štíhly

Nephrops

zóna VII (osobitné podmienky pre Porcupine Bank)

1 850

homár štíhly

Nephrops

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

3 899

treska koruškovitá

Trisopterus esmarkii

zóna IIIa, vody Únie zón IIa a IV

129 000

ostroň bieloškvrnitý

Squalus

vody Únie a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

0

ostroň bieloškvrnitý

Squalus

vody Únie zón IIa a IV

0

ostroň bieloškvrnitý

Squalus

vody Únie zóny IIIa

0

piesočnice

Ammodytes

vody Únie zón IIa, IIIa a IV

79 219

rajovité

Rajidae

vody Únie zón IIa a IV

1 313

rajovité

Rajidae

vody Únie zóny IIIa

47

rajovité

Rajidae

vody Únie zón VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k

8 032

rajovité

Rajidae

vody Únie zón VIII a IX

3 420

rajovité

Rajidae

zóna VIId

966

šprota severná

Sprattus sprattus

vody Únie zón IIa a IV

219 500

mieň lemovaný

Brosme brosme

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

937

treska merlang

Merlangius

zóny VIIb-k

22 778

Tabuľka 5: Populácie, v prípade ktorých určujú TAC jednotlivé členské štáty

Slovenské meno

Vedecké meno

Jednotka TAC

Členský štát, ktorý určuje TAC

sleď atlantický

Clupea

zóna VI Clyde(1)

Spojené kráľovstvo

stavrida ostroboká

Trachurus

oblasť CECAF (Kanárske ostrovy)

Španielsko

stavrida ostroboká

Trachurus

oblasť CECAF (Madeira)

Portugalsko

stavrida ostroboká

Trachurus

zóna X, oblasť CECAF (Azorské ostrovy)

Portugalsko

krevety rodu Penaeus

Penaeus

Francúzska Guyana

Francúzsko

[1] Táto tabuľka [Tabuľka 2] neobsahuje populácie uvedené v spoločnom vyhlásení Rady a Komisie pod názvom K vyhláseniam o stabilných populáciách (pozri dokument Rady PECHE 491, 15502/15 REV1). TAC pre populácie, pre ktoré nie je k dispozícii dosť údajov, uvedené v tomto vyhlásení, zostanú na rovnakej úrovni počas ďalších dvoch rokov, pokiaľ sa počas daného obdobia výrazne nezmení názor na ich stav.

IP/16/3504

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar