Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja proponuje uprawnienia do połowów na 2017 r. dla Atlantyku i Morza Północnego

Bruksela, 27 października 2016 r.

W ramach przygotowań do grudniowego posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa, podczas którego państwa członkowskie będą negocjować kwoty połowowe dla Atlantyku i Morza Północnego na rok 2017, Komisja przedkłada swój wniosek, który ma doprowadzić wszystkie stada ryb do stanu gwarantującego ich zdrowy i zrównoważony rozwój.

Komisja przedstawiła dziś wniosek dotyczący kwot połowowych na przyszły rok dla Atlantyku i Morza Północnego. Jest to coroczny plan dotyczący ilości ryb, jakie będą mogli w przyszłym roku odłowić rybacy w Unii Europejskiej z głównych zasobów ryb poławianych przemysłowo, zwany także „całkowitymi dopuszczalnymi połowami” (TAC). W oparciu o opinię naukową Komisja proponuje utrzymanie lub zwiększenie obecnych kwot połowowych dla 42 stad, które są w dobrej kondycji, i zmniejszenie połowów w przypadku 28 stad, których kondycja jest gorsza.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział: Nasz cel jest jasny: musimy jak najszybciej doprowadzić wszystkie stada ryb do stanu gwarantującego ich zdrowy i zrównoważony rozwój, aby europejski sektor rybołówstwa pozostał rentowny. Nie jest to zależne wyłącznie od Komisji: zainteresowane strony odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Proponujemy ambitny program na 2017 r. a jedyną szansą na jego realizację jest współpraca z rybakami, naukowcami i organami krajowymi przy opracowywaniu realnych rozwiązań prowadzących do połowów, które umożliwią prowadzenie zarazem zrównoważonego i ekonomicznie opłacalnego rybołówstwa.

Późną jesienią Komisja zaproponuje także kilka dodatkowych kwot, tzw. zwiększeń kwot połowów objętych obowiązkiem wyładunku w 2017 r. Te dodatkowe kwoty przyznaje się ze względu na to, że rybacy nie mogą już odrzucać przypadkowo złowionych ryb, lecz są zobowiązani do ich wyładunku. Zwiększa się zatem dostępną kwotę w celu ułatwienia przejścia na nowy system, w którym nie będzie odrzutów. Dokładne zwiększenia kwot dla każdego rodzaju połowów zostaną określone na podstawie opinii naukowych spodziewanych w połowie listopada i ilości, które muszą być wyładowywane w zależności od regionalnych planów w zakresie odrzutów.

Wniosek dotyczy zarówno stad zarządzanych wyłącznie przez UE, jak i stad zarządzanych wraz z państwami trzecimi, takimi jak Norwegia, czy też za pośrednictwem regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) na światowych oceanach. Jednak w odniesieniu do wielu spośród tych stad wciąż toczą się międzynarodowe negocjacje, a inne stada nadal czekają na opinię naukową. W takich przypadkach dane zostaną uzupełnione na późniejszym etapie, tj. po zakończeniu negocjacji z państwami trzecimi i właściwymi organizacjami regionalnymi (RFMO).

Dzisiejszy wniosek zostanie poddany dyskusji na forum właściwych ministrów państw członkowskich na grudniowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa i po przyjęciu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Szczegóły wniosku

Celem Komisji w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie stada poławiane były na poziomach zapewniających zrównoważenie, z poszanowaniem maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Utrzymanie połowów na maksymalnym podtrzymywalnym poziomie pozwala branży rybackiej na pozyskanie największej ilości ryb przy zachowaniu zdrowych stad. Komisja opiera propozycje umożliwiające pozyskanie jak największej ilości ryb na opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). W tym roku opinie naukowe ICES dotyczyły 34 stad.

  • Stada na zrównoważonym poziomie

W przypadku niektórych stad unijnych utrzymujących się na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, takich jak żabnicowate w wodach południowych, sola w cieśninie Skagerrak/Kattegat i sola w zachodniej części kanału La Manche, Komisja proponuje zwiększenie TAC. Zaproponowano również zwiększenie TAC w odniesieniu do homarca w cieśninie Kattegat/Skagerrak, ostroboków w atlantyckich wodach Półwyspu Iberyjskiego oraz plamiaka w Morzu Irlandzkim i w Morzu Celtyckim. Ciągły wzrost zasobów północnego stada morszczuka również uzasadnia zasadnicze zwiększenie TAC.

  • Stada poławiane na niezrównoważonym poziomie

Jednocześnie niektóre stada wciąż dają powody do niepokoju, np. nadal ulegają zmniejszeniu stada dorsza w wodach na zachód od Irlandii, w Morzu Celtyckim, w Zatoce Biskajskiej i w atlantyckich wodach Półwyspu Iberyjskiego. Zasoby soli w Morzu Irlandzkim są bardzo wrażliwe. W opinii dotyczącej witlinka w wodach na zachód od Szkocji zaleca się połowy o wyniku zerowym oraz proponuje się zmniejszenie połowów smuklic i rdzawca w Morzu Celtyckim i Morzu Irlandzkim. W cieśninie Kattegat proponuje się zmniejszenie połowów gładzicy.

Opinia naukowa na temat labraksa jest również bardzo niepokojąca. Komisja zawarła w swoim wniosku działania mające na celu zarządzanie połowami labraksa w roku 2017. Te środki zarządzania zapewniłyby pewne możliwości połowowe dla rybaków prowadzących działalność na niewielką skalę, którzy są uzależnieni od tych zasobów. Jednocześnie pozwalają one uwzględnić fakt, że ICES zaleca zmniejszenie całkowitego wyładunku labraksa.

  • Stada, w przypadku których brakuje danych naukowych

W odniesieniu do stad, których wielkości nie da się oszacować ze względu na brakujące dane, wniosek Komisji dostosowuje się do opinii ICES i zgodnie z nią zaleca stosowne zwiększenia lub zmniejszenia odpowiednich kwot, o nie więcej niż 20 proc. Po wydaniu wspólnego oświadczenia w 2012 dla 26 stad, w stosunku do których dostępne są ograniczone dane, TAC zostały ustalone na poziomie niższym, ale na okres 5 lat. W przypadku dwóch z tych stad ze zaktualizowanych opinii naukowych wynika, że ich liczebność dalej spada i konieczne jest dodatkowe zmniejszenie TAC. Dotyczy to szprota w wodach kanału La Manche i gładzicy w Morzu Celtyckim i w wodach na południowy zachód od Irlandii.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące dzisiejszych wniosków w odniesieniu do Atlantyku i Morza Północnego można znaleźć w tabelach poniżej.

TAC i kwoty

Najczęstsze pytania nt. wniosku Komisji określającego uprawnienia do połowów na 2017 r. na Atlantyku i Morzu Północnym

Opinia naukowa: Całkowity dopuszczalny połów został zaproponowany z uwzględnieniem opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF).

Przeprowadzono również konsultacje z zainteresowanymi stronami na podstawie dokumentu konsultacyjnego Komisji.

Wieloletnie plany zarządzania

Mapa obszarów połowowych

Uwaga: w tabelach poniżej wymieniono wyłącznie stada UE, które nie są eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi.

Tabela 1: Stada, wobec których proponuje się zwiększenie TAC

Nazwa zwyczajowa

Nazwa systematyczna

Obszar, którego dotyczy TAC

Ostateczny TAC w 2016 r.

TAC na 2017 r. (wniosek)

Proponowana zmiana TAC: 2016–2017 (wniosek)

Żabnicowate

Lophiidae

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2 569

3 955

54,0 %

Sola

Solea solea

VIIe

979

1 178

20,3 %

Sola

Solea solea

IIIa; wody Unii podrejonów 22–32

391

534

36,6 %

Sola

Solea solea

VIIfg

779

782

0,4 %

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

VIIb–k, VIII, IX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

7 258

7 751

6,8 %

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

3 225

4 130

28,1 %

Morszczuk (całkowity TAC północny)

Merluccius spp.

całkowity TAC północny (IIIa / IIa i IV / Vb, VI, VII, XII i XIV / VIIIabde)

108 784

111 865

2,8 %

Ostrobok

Trachurus trachurus

IX

68 583

73 349

6,9 %

Homarzec

Nephrops norvegicus

IX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

320

336

5,0 %

Homarzec

Nephrops norvegicus

IIIa; wody Unii podrejonów 22–32

11 001

12 715

15,6 %

Tabela 2: Stada, wobec których TAC nie ulega zmianie[1]

Nazwa zwyczajowa

Nazwa systematyczna

Obszar, którego dotyczy TAC

Ostateczny TAC w 2016 r.

TAC na 2017 r. (wniosek)

Proponowana zmiana TAC: 2016–2017 (wniosek)

Sardela europejska

Engraulis encrasicolus

IX i X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

10 622

10 622

0,0 %

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

cieśnina Kattegat

370

370

0,0 %

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

VIa; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb na wschód od 12º 00' W

0

0

0,0 %

Sola

Solea solea

VIIIab

3 420

3 420

0,0 %

Złocica i szkarłacica

Microstomus kitt oraz Glyptocephalus cynoglossus

IIa (WE), Morze Północne (WE)

6 391

6 391

0,0 %

Smuklice

Lepidorhombus spp.

wody Unii obszarów IIa oraz IV

2 639

2 639

0,0 %

Gładzica

Pleuronectes platessa

VIIa

1 098

1 098

0,0 %

Turot oraz nagład

Psetta maxima i Scopthalmus rhombus

wody Unii obszarów IIa oraz IV

4 488

4 488

0,0 %

Tabela 3: Stada, wobec których proponuje się zmniejszenie TAC

Nazwa zwyczajowa

Nazwa systematyczna

Obszar, którego dotyczy TAC

Ostateczny TAC w 2016 r.

TAC na 2017 r. (wniosek)

Proponowana zmiana TAC: 2016–2017 (wniosek)

Żabnicowate

Lophiidae

VII

33 516

29 534

-11,9 %

Żabnicowate

Lophiidae

VIIIabde

8 980

7 914

-11,9 %

Molwa niebieska

Molva dypterigia

wody międzynarodowe obszaru XII

446

357

-20,0 %

Kaprosz

Caproidae

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

42 637

27 288

-36,0 %

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF

4 565

1 447

-68,3 %

Sola

Solea solea

VIIa

40

7

-82,5 %

Sola

Solea solea

VIId

3 258

2 257

-30,7 %

Argentyna wielka

Argentina silus

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

4 316

3 453

-20,0 %

Morszczuk

Merluccius

VIIIc, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

10 674

6 838

-35,9 %

Śledź atlantycki

Clupea harengus

VIa (S), VIIb, VIIc

1 630

1 360

-16,6 %

Śledź atlantycki

Clupea harengus

VIIa(1)

4 575

4 127

-9,8 %

Śledź atlantycki

Clupea harengus

VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) i VIIk(1)

15 442

14 467

-6,3 %

Śledź atlantycki

Clupea harengus

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN(1)

4 170

3 480

-16,5 %

Smuklice

Lepidorhombus spp.

VIIIabde

1 802

1 513

-16,0 %

Smuklice

Lepidorhombus spp.

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; VI;

5 214

4 900

-6,0 %

Smuklice

Lepidorhombus spp.

VII

18 254

13 099

-28,2 %

Smuklice

Lepidorhombus spp.

VIIIc, IX oraz X; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

1 363

1 013

-25,7 %

Homarzec

Nephrops norvegicus

VIIIc

48

0

-100,0 %

Homarzec

Nephrops norvegicus

wody Unii obszarów IIa oraz IV

13 700

13 686

-0,1 %

Gładzica

Pleuronectes platessa

VIIde

12 446

10 022

-19,5 %

Gładzica

Pleuronectes platessa

VIIfg

420

405

-3,6 %

Gładzica

Pleuronectes platessa

VIIhjk

135

108

-20,0 %

Gładzica

Pleuronectes platessa

cieśnina Kattegat

2 347

2 065

-12,0 %

Rdzawiec

Pollachius pollachius

VIIIabde

1 482

1 186

-20,0 %

Rdzawiec

Pollachius pollachius

VII

13 495

10 796

-20,0 %

Szprot

Sprattus sprattus

VIIde

5 150

4 120

-20,0 %

Witlinek

Merlangius merlangus

VI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

213

0

-100,0 %

Witlinek

Merlangius merlangus

VIII

2 540

2 032

-20,0 %

Tabela 4: Stada, w odniesieniu do których opinia była opóźniona lub prowadzone są negocjacje

Nazwa zwyczajowa

Nazwa systematyczna

Obszar, którego dotyczy TAC

Ostateczny TAC w 2016 r.

Żabnicowate

Lophiidae

wody Unii obszarów IIa oraz IV

11 267

Żabnicowate

Lophiidae

VI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

6 375

Molwa niebieska

Molva dypterigia

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII

4 746

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

VIIa

146

Sola

Solea solea

wody Unii obszarów IIa oraz IV

13 252

Zimnica oraz stornia

Limanda limanda oraz Platichthys flesus

wody Unii obszarów IIa oraz IV

18 434

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Vb,VIa

6 462

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

VIIa

1 654

Ostrobok

Trachurus trachurus

wody Unii obszarów IIa, IVa; wody Unii obszarów VI, VIIa-c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

107 168

Ostrobok

Trachurus trachurus

wody Unii obszarów IVb, IVc oraz VIId

11 650

Ostrobok

Trachurus trachurus

VIIIc

17 235

Molwa

Molva molva

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10 297

Molwa

Molva molva

IV (UE)

2 912

Homarzec

Nephrops norvegicus

VI; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru Vb

16 524

Homarzec

Nephrops norvegicus

VII

23 348

Homarzec

Nephrops norvegicus

VII – Ławica Porcupine warunek specjalny

1 850

Homarzec

Nephrops norvegicus

VIIIabde

3 899

Okowiel

Trisopterus esmarki

IIIa; wody Unii obszarów IIa i IV

129 000

Koleń

Squalus acanthias

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

0

Koleń

Squalus acanthias

wody Unii obszarów IIa oraz IV

0

Koleń

Squalus acanthias

wody Unii obszaru IIIa

0

Dobijaki

Ammodytes

wody Unii obszarów IIa, IIIa oraz IV

79 219

Rajowate

Rajidae

wody Unii obszarów IIa oraz IV

1 313

Rajowate

Rajidae

wody Unii obszaru IIIa

47

Rajowate

Rajidae

wody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

8 032

Rajowate

Rajidae

wody Unii obszarów VIII oraz IX

3 420

Rajowate

Rajidae

VIId

966

Szprot

Sprattus sprattus

wody Unii obszarów IIa oraz IV

219 500

Brosma

Brosme brosme

wody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

937

Witlinek

Merlangius merlangus

VIIb–k

22 778

Tabela 5: Stada, dla których TAC są określane przez poszczególne państwa członkowskie

Nazwa zwyczajowa

Nazwa systematyczna

Obszar, którego dotyczy TAC

Państwo określające TAC

Śledź atlantycki

Clupea harengus

VI Clyde(1)

Zjednoczone Królestwo

Ostrobok

Trachurus trachurus

CECAF (Wyspy Kanaryjskie)

Hiszpania

Ostrobok

Trachurus trachurus

CECAF (Madera)

Portugalia

Ostrobok

Trachurus trachurus

X, CECAF (Azory)

Portugalia

Krewetki „Penaeus”

Penaeus spp.

Gujana Francuska

Francja

[1] Tabela ta [tabela 2] nie obejmuje stad ujętych we wspólnym oświadczeniu Rady i Komisji na temat stabilnych stad (zob. dokument Rady PECHE 491, 15502/15 REV1). TAC w odniesieniu do stad, dla których dostępne są ograniczone dane i które ujęto w tym oświadczeniu, zostaną utrzymane przez następne 2 lata, chyba że wiedza na temat stanu któregokolwiek z tych stad ulegnie znacznej zmianie w tym okresie.

IP/16/3504

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar