Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta ehdotus Atlantin ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2017

Bryssel 27. lokakuuta 2016

Komissio esittää – ennakoiden joulukuussa pidettävää kalastusneuvoston kokousta, jossa jäsenvaltiot neuvottelevat vuoden 2017 kalastuskiintiöistä Atlantilla ja Pohjanmerellä – ehdotuksensa terveistä ja kestävistä kalakannoista.

Komissio esittää tänään ehdotuksensa ensi vuoden kalastuskiintiöistä Atlantilla ja Pohjanmerellä. Tässä vuotuisessa menettelyssä vahvistetaan, kuinka paljon kalaa Euroopan unionin kalastajat voivat pyytää tärkeimmistä kaupallisista kalakannoista seuraavana vuonna (suurin sallittu saalis eli TAC). Komissio ehdottaa tieteellisten lausuntojen perusteella nykyisten kalastuskiintiöiden lisäämistä tai ennallaan säilyttämistä 42 terveen kalakannan kohdalla sekä saalismäärien vähentämistä 28:n heikosti pärjäävän kalakannan kohdalla.

”Tavoite on selkeä: kaikki kalakannat on mahdollisimman pian saatettava terveelle ja kestävälle tasolle, jotta EU:n kalastusala säilyy kannattavana”, toteaa ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella. ”Tämä ei riipu yksin komissiosta: sidosryhmät ovat olennaisessa asemassa tässä prosessissa. Komissio ehdottaa pitkälle tähtäävää ohjelmaa vuodeksi 2017, ja ainoa tapa edistyä on se, että työskennellään yhdessä kalastajien, tutkijoiden ja kansallisten viranomaisten kanssa sellaisten konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi, joiden avulla kalastus saadaan taloudellisesti kannattavaksi ja kestäväksi", komissaari jatkaa.

Myöhemmin tänä syksynä komissio esittää myös joitakin lisäkiintiöitä, niin kutsuttuja kiintiöiden täydennyksiä, purkamisvelvoitteen alaiseen kalastukseen vuonna 2017. Ylimääräiset kiintiöt myönnetään sen vuoksi, että kalastajat eivät enää voi heittää pois tahattomasti saaliiksi joutuneita kaloja, vaan ne on purettava aluksista maihin. Sallittua kiintiötä siis lisätään siirtymisen helpottamiseksi uuteen järjestelmään, jossa kaloja ei enää heitetä pois. Kalastuskiintiöiden tarkat täydennykset määritellään tieteellisten lausuntojen perusteella, joiden odotetaan valmistuvan marraskuun puolivälissä, sekä niiden määrien perusteella, jotka on purettava aluksesta maihin poisheitettyjen määrien alueellisten vähentämissuunnitelmien mukaisesti.

Ehdotus kattaa EU:n yksin hallinnoimat kalakannat sekä kannat, joita hallinnoidaan yhdessä muiden maiden kuten Norjan tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa maailman merillä. Monia tällaisia kantoja koskevat kansainväliset neuvottelut ovat vielä käynnissä, ja eräät kannat odottavat tieteellisiä lausuntoja. Näitä koskevat luvut lisätään myöhemmin, kun EU:n ulkopuolisten maiden ja alueellisten kalastusjärjestöjen kanssa käytävät neuvottelut on saatu päätökseen.

Tämänpäiväinen ehdotus toimitetaan joulukuun kalastusneuvoston kokoukseen jäsenvaltioiden ministerien keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttyä ehdotusta on tarkoitus soveltaa 1. tammikuuta 2017 alkaen.

Ehdotuksen sisältö

Komission tavoite uudistetussa yhteisessä kalastuspolitiikassa on saada kaikkien kantojen kalastus kestäväksi niin kutsutun kalastuksen kestävän enimmäistuoton mukaisesti. Kalastaminen kestävän enimmäistuoton (MSY) tasolla tarkoittaa sitä, että merestä voidaan kalastaa mahdollisimman paljon kalaa mutta säilyttää silti kalakantojen elinkelpoisuus. Komissio ehdottaa kalastuksen enimmäistasoja Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisten lausuntojen perusteella. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto on antanut tänä vuonna lausunnot 34 kalakannasta.

  • Kestävällä tasolla olevat kalakannat

Komissio ehdottaa eräiden sellaisten kalakantojen TACien korottamista, jotka ovat jo saavuttaneet kestävän enimmäistuoton tason. Tällaisia ovat esimerkiksi merikrotti eteläisillä vesillä, meriantura Skagerrakissa/Kattegatissa ja meriantura Englannin kanaalin länsiosassa. TACien korotuksia ehdotetaan niin ikään Skagerrakin/Kattegatin keisarihummerin, Iberian niemimaan Atlantin puoleisten vesien piikkimakrillin sekä Irlanninmeren ja Kelttienmeren koljan kantoihin. Pohjoisen kummeliturskakannan jatkuva kasvu antaa perusteen TACin tuntuvaan korottamiseen.

  • Kannat, joita kalastetaan kestämättömällä tavalla

Sitä vastoin eräät kannat antavat edelleen aihetta huoleen. Esimerkiksi turskakannat Irlannin länsipuolisilla vesillä, Kelttienmerellä, Biskajanlahdella ja Iberian niemimaan Atlantin puoleisilla vesillä vähentyvät edelleen. Irlanninmeren merianturan kanta on erittäin heikko. Skotlannin länsipuolen valkoturskalle suositellaan kalastuskieltoa, ja Irlanninmeren ja Kelttienmeren lasikampelan ja lyyraturskan saalismääriin ehdotetaan vähennyksiä. Kattegatin punakampelan saalismääriin ehdotetaan vähennyksiä.

Meribassia koskevat tieteelliset lausunnot ovat myös erittäin huolestuttavia. Komissio on sisällyttänyt ehdotukseensa toimenpiteitä, jotka koskevat meribassikannan hoitoa vuonna 2017. Kyseisillä hoitotoimenpiteillä mahdollistetaan meribassin kalastuksesta riippuvaisten pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastajien kalastusmahdollisuudet. Samalla niissä otetaan huomioon Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vähentää edelleen aluksista puretun kokonaissaaliin määrää.

  • Kannat, joista ei ole tieteellisiä tietoja

Silloin kun kalakannan koon arvioimiseksi ei ole tarpeeksi tietoa saatavilla, komission ehdotus noudattaa Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositusta enintään 20 prosentin leikkauksista tai lisäyksistä. Vuonna 2012 annetun yhteisen lausuman mukaisesti 26 kannalle, joista ei ollut riittäviä tieteellisiä tietoja, asetettiin viideksi vuodeksi alhaisempi TAC. Näistä kannoista kaksi on sellaisia, joiden kohdalla päivitetyt tieteelliset lausunnot osoittavat, että kannat ovat pienentyneet entisestään ja että TACia on nyt tarpeen vähentää edelleen. Kannat ovat Englannin kanaalin kilohaili sekä Kelttienmeren ja Irlannin lounaispuolisen alueen punakampela.

Lisätietoja

Nyt annetusta Atlantin ja Pohjanmeren kalastusta koskevasta ehdotuksesta on lisätietoja jäljempänä olevissa taulukoissa.

TACit ja kiintiöt

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2017 kalastusmahdollisuuksia Atlantilla ja Pohjanmerellä koskevasta komission ehdotuksesta

Tieteelliset lausunnot: Esitetyt suurimmat sallitut saaliit perustuvat Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalatalouskomitean (STECF) antamiin tieteellisiin lausuntoihin.

Myös alan sidosryhmiä on kuultu komission tausta-asiakirjan perusteella.

Monivuotiset hoitosuunnitelmat

Kartta kalastusalueista

Huom.: alla olevissa taulukoissa esitetään ainoastaan EU:n kalakannat, joita ei hallinnoida yhdessä muiden maiden kanssa.

Taulukko 1: Kannat, joiden TACeihin ehdotetaan korotuksia

Yleiskielinen nimi

Tieteellinen nimi

TAC-yksikkö

Lopullinen TAC v. 2016

TAC vuonna 2017 (ehdotus)

Muutos 2016–2017 (ehdotus)

Merikrotti

Lophius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2569

3955

54,0%

Meriantura

Solea solea

VIIe

979

1178

20,3 %

Meriantura

Solea solea

IIIa; unionin vedet osa-alueilla 22–32

391

534

36,6 %

Meriantura

Solea solea

VIIfg

779

782

0,4 %

Kolja

Melanogrammus

VIIb–k, VIII, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

7258

7751

6,8 %

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VIb, XII ja XIV

3225

4130

28,1 %

Kummeliturska (pohj. alueiden TACit)

Merluccius

Pohjoisten alueiden TACit (IIIa / IIa ja IV / Vb, VI, VII, XII ja XIV / VIIIabde)

108784

111865

2,8 %

Piikkimakrilli

Trachurus

IX

68583

73349

6,9 %

Keisarihummeri

Nephrops

IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

320

336

5,0 %

Keisarihummeri

Nephrops

IIIa; unionin vedet osa-alueilla 22–32

11001

12715

15,6 %

Taulukko 2: Kannat, joiden TACeihin ei esitetä muutoksia[1]

Yleiskielinen nimi

Tieteellinen nimi

TAC-yksikkö

Lopullinen TAC v. 2016

TAC vuonna 2017 (ehdotus)

Muutos 2016–2017 (ehdotus)

Sardelli

Engraulis

IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

10622

10622

0,0 %

Turska

Gadus morhua

Kattegat

370

370

0,0 %

Turska

Gadus morhua

VIa; unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb linjan 12°º00 W itäpuolella

0

0

0,0 %

Meriantura

Solea solea

VIIIab

3420

3420

0,0 %

Pikkupääkampela ja mustaeväkampela

Microstomus kitt ja Glyptocephalus cynoglossus

IIa (EY), Pohjanmeri (EY)

6391

6391

0,0 %

Lasikampelat

Lepidorhombus

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

2639

2639

0,0 %

Punakampela

Pleuronectes

VIIa

1098

1098

0,0 %

Piikkikampela ja silokampela

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

4488

4488

0,0 %

Taulukko 3: Kannat, joiden TACeja aiotaan alentaa

Yleiskielinen nimi

Tieteellinen nimi

TAC-yksikkö

Lopullinen TAC v. 2016

TAC vuonna 2017 (ehdotus)

Muutos 2016–2017 (ehdotus)

Merikrotti

Lophius

VII

33516

29534

-11,9 %

Merikrotti

Lophius

VIIIabde

8980

7914

-11,9 %

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterigia

Kansainväliset vedet alueella XII

446

357

-20,0 %

Karjukala

Caproidae

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

42637

27288

-36,0 %

Turska

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueilla

4565

1447

-68,3 %

Meriantura

Solea solea

VIIa

40

7

-82,5 %

Meriantura

Solea solea

VIId

3258

2257

-30,7 %

Kultakuore

Argentina silus

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

4316

3453

-20,0 %

Kummeliturska

Merluccius

VIIIc, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

10674

6838

-35,9 %

Silli

Clupea

VIa (S), VIIb, VIIc

1630

1360

-16,6 %

Silli

Clupea

VIIa (1)

4575

4127

-9,8 %

Silli

Clupea

VIIg (1), VIIh (1), VIIj (1) ja VIIk (1)

15442

14467

-6,3 %

Silli

Clupea harengus

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VIb ja VIaN (1)

4170

3480

-16,5 %

Lasikampelat

Lepidorhombus

VIIIabde

1802

1513

-16,0 %

Lasikampelat

Lepidorhombus

Unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb VI;

5214

4900

-6,0 %

Lasikampelat

Lepidorhombus

VII

18254

13099

-28,2 %

Lasikampelat

Lepidorhombus

VIIIc, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

1363

1013

-25,7 %

Keisarihummeri

Nephrops

VIIIc

48

0

-100,0 %

Keisarihummeri

Nephrops

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

13700

13686

-0,1 %

Punakampela

Pleuronectes

VIIde

12446

10022

-19,5 %

Punakampela

Pleuronectes

VIIfg

420

405

-3,6 %

Punakampela

Pleuronectes

VIIhjk

135

108

-20,0 %

Punakampela

Pleuronectes platessa

Kattegat

2347

2065

-12,0 %

Lyyraturska

Pollachius pollachius

VIIIabde

1482

1186

-20,0 %

Lyyraturska

Pollachius pollachius

VII

13495

10796

-20,0 %

Kilohaili

Sprattus

VIIde

5150

4120

-20,0 %

Valkoturska

Merlangius

VI; unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

213

0

-100,0 %

Valkoturska

Merlangius

VIII

2540

2032

-20,0 %

Taulukko 4: Kannat, joita koskevat tieteelliset lausunnot saadaan myöhemmin tai neuvottelut ovat vielä käynnissä

Yleiskielinen nimi

Tieteellinen nimi

TAC-yksikkö

Lopullinen TAC v. 2016

Merikrotti

Lophiidae

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

11267

Merikrotti

Lophius

VI; unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

6375

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterigia

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

4746

Turska

Gadus morhua

VIIa

146

Meriantura

Solea solea

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

13252

Kampelat

Limanda limanda & Platichthys flesus

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

18434

Kolja

Melanogrammus

Vb, VIa

6462

Kolja

Melanogrammus

VIIa

1654

Piikkimakrilli

Trachurus

Unionin vedet alueilla IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

107168

Piikkimakrilli

Trachurus

Unionin vedet alueilla IVb, IVc ja VIId

11650

Piikkimakrilli

Trachurus

VIIIc

17235

Molva

Molva molva

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

10297

Molva

Molva molva

IV (EU)

2912

Keisarihummeri

Nephrops

VI; unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb

16524

Keisarihummeri

Nephrops

VII

23348

Keisarihummeri

Nephrops

VII - Porcupinematalikko (erityisedellytys)

1850

Keisarihummeri

Nephrops

VIIIabde

3899

Harmaaturska

Trisopterus esmarki

IIIa, unionin vedet alueilla IIa ja IV

129000

Piikkihai

Squalus

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

0

Piikkihai

Squalus

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

0

Piikkihai

Squalus

Unionin vedet alueella IIIa

0

Tuulenkala

Ammodytes

Unionin vedet alueilla IIa, IIIa ja IV

79219

Rauskut

Rajidae

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

1313

Rauskut

Rajidae

Unionin vedet alueella IIIa

47

Rauskut

Rajidae

Unionin vedet alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

8032

Rauskut

Rajidae

Unionin vedet alueilla VIII ja IX

3420

Rauskut

Rajidae

VIId

966

Kilohaili

Sprattus sprattus

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

219500

Keila

Brosme brosme

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

937

Valkoturska

Merlangius

VIIb–k

22778

Taulukko 5: Kannat, joiden TACin jäsenvaltio määrittelee

Yleiskielinen nimi

Tieteellinen nimi

TAC-yksikkö

Jäsenvaltio

Silli

Clupea

VI Clyde (1)

Yhdistynyt kuningaskunta

Piikkimakrilli

Trachurus

CECAF (Kanariansaaret)

Espanja

Piikkimakrilli

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugali

Piikkimakrilli

Trachurus

X, CECAF (Azorit)

Portugali

Penaeus-suvun katkaravut

Penaeus

Ranskan Guayana

Ranska

[1] Taulukossa ei ole mukana kalakantoja, jotka sisältyvät neuvoston ja komission yhteiseen lausumaan vakaista kalakannoista (ks. neuvoston asiakirja PECHE 491, 15502/15 REV1). Näiden julkilausumaan sisältyvien kantojen, joita koskevat tiedot ovat puutteellisia, TACit säilytetään ennallaan seuraavan kahden vuoden ajan, ellei käsitys näiden kantojen tilasta muutu merkittävästi kyseisen kauden aikana.

IP/16/3504

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar