Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen fremlægger forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2017

Bruxelles, den 27. oktober 2016

Som forberedelse til fiskerimødet i Rådet i december, hvor medlemsstaterne skal forhandle om fiskekvoter i Atlanterhavet og Nordsøen for 2017 fremsætter Kommissionen sit forslag til, hvordan der opnås sunde og bæredygtige bestande.

Kommissionen fremsætter i dag sit forslag til fiskekvoter for næste år i Atlanterhavet og Nordsøen. Der er tale om den årlige regulering af, hvor store mængder EU-fiskerne kan fange af de vigtigste kommercielle fiskebestande næste år, også kaldet samlede tilladte fangstmængder (TAC'er). Kommissionen foreslår på grundlag af den videnskabelige rådgivning, den har modtaget, at opretholde eller forhøje de gældende fiskekvoter for 42 bestande, som er i en sund tilstand, og at reducere fangsterne af 28 bestande, som er i en dårlig tilstand.

Kommissæren for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler: "Vores mål er klart. Vi skal hurtigst muligt sørge for, at alle bestande er sunde og udnyttes bæredygtigt, således at fiskerisektoren forbliver levedygtig. Det er ikke op til Kommissionen alene at nå målet. De berørte parter spiller en afgørende rolle i disse bestræbelser. Vi foreslår et ambitiøst program for 2017, og den eneste vej frem er at arbejde sammen med fiskerne, de videnskabelige eksperter og de nationale myndigheder om at udarbejde konkrete løsninger, som fører til et både økonomisk rentabelt og bæredygtigt fiskeri.

Kommissionen har desuden til hensigt senere på efteråret at foreslå supplerende kvoter for fiskerier, der bliver omfattet af landingsforpligtelsen i 2017. Disse supplerende kvoter tildeles med den begrundelse, at fiskerne ikke længere må smide de fisk ud, som de fanger utilsigtet, men derimod skal lande dem. Den tilladte kvote forhøjes derfor for at lette overgangen til den nye ordning, som forbyder udsmid. Hvor meget kvoterne suppleres med i de enkelte fiskerier fastsættes på grundlag af den videnskabelige rådgivning, som forventes at foreligge medio november, og på grundlag af de mængder, der skal landes ifølge i de regionale planer for udsmid.

Forslaget omfatter bestande, der forvaltes af EU alene, og bestande, der forvaltes sammen med lande uden for EU, som f.eks. Norge, eller bestande i verdenshavene, som forvaltes af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er). De internationale drøftelser om mange af de berørte bestande er endnu ikke afsluttet, og for nogle bestandes vedkommende venter man stadig på den videnskabelige rådgivning. Når forhandlingerne med landene uden for EU og RFFO'erne er afsluttet, vil tallene for disse bestande blive tilføjet.

Forslaget vil blive forelagt for medlemsstaternes fiskeriministre med henblik på drøftelse og vedtagelse på Rådets fiskerimøde i december og anvendelse fra den 1. januar 2017.

Forslagets indhold

I overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik efter reformen er det Kommissionens mål, at alle bestande befiskes på bæredygtige niveauer under overholdelse af det maksimale bæredygtige udbytte (MSY). Hvis der fiskes på et niveau svarende til det maksimale bæredygtige udbytte (MSY), opnås der det størst mulige udbytte, samtidig med at bestandene forbliver sunde. Kommissionens forslag om de mængder, der maksimalt må fanges, er udarbejdet på grundlag af videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). I år har ICES udarbejdet rådgivning for 34 bestande.

  • Bestande, der befiskes bæredygtigt

Kommissionen foreslår en forhøjelse af TAC'erne for de EU-bestande, som allerede befiskes efter princippet om MSY, som f.eks. havtaske i de sydlige farvande, almindelig tunge i Skagerrak/Kattegat og tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal. Der foreslås også TAC-forhøjelser for jomfruhummer i Kattegat/Skagerrak, hestemakrel i havområdet ud for den iberiske halvø og kuller i Det Irske Hav og Det Keltiske Hav. Eftersom bestanden af nordlig kulmule er i fortsat vækst, berettiger det endnu en betydelig forhøjelse af TAC'en for denne bestand.

  • Bestande, der ikke befiskes bæredygtigt

Samtidig er der visse bestande, som stadig giver anledning til bekymring, f.eks. torskebestandene, som fortsat er i tilbagegang i farvandene vest for Irland, i Det Keltiske Hav, i Biscayabugten og i havområdet ud for den iberiske halvø. Bestanden af tunge i Det Irske Hav er meget sårbar. Den videnskabelige rådgivning for hvilling vest for Skotland lyder på nulfangst, og der foreslås nedsættelser af TAC'erne for glashvarrearter og lubbe i Det Keltiske Hav og Det Irske Hav. Der foreslås en nedsættelse af TAC'en for rødspætte i Kattegat.

Den videnskabelige rådgivning for havbars er ligeledes alarmerende. Kommissionen har i sit forslag inkluderet foranstaltninger til forvaltning af havbars i 2017. Ifølge disse foranstaltninger afsættes der begrænsede fiskerimuligheder til småfiskere, der er afhængige af denne bestand, dog under hensyntagen til rådgivningen fra ICES, om at de samlede landinger af havbars bør reduceres.

  • Bestande, som der mangler videnskabelige data om

For de bestande, som der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om til at foretage en korrekt vurdering af deres størrelse, afspejler Kommissionens forslag anbefalingen fra ICES om at forhøje eller reducere TAC'erne med højst 20 %. Som følge af en fælles erklæring i 2012 blev der for 26 bestande, som der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om, fastsat lavere TAC'er, som blev opretholdt i fem år. Den seneste videnskabelige rådgivning viser, at to af disse bestande er gået yderligere tilbage, og at der derfor nu er behov for en yderligere TAC-reduktion. Der er tale om brisling i Den Engelske Kanal og rødspætte i Det Keltisk Hav og sydvest for Irland.

Yderligere oplysninger

Nedenstående tabeller indeholder nærmere oplysninger om forslagene for Atlanterhavet og Nordsøen

TAC'er og kvoter:

Spørgsmål og svar om Kommissionens forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 2017

Videnskabelig rådgivning: De foreslåede TAC'er er på behørig vis baseret på den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF).

De forskellige interesseparter er også blevet hørt på grundlag af Kommissionens høringsdokument

Flerårige forvaltningsplaner

Kort over fiskeriområder

Bemærk: Tabellerne nedenfor indeholder kun EU-bestande, som ikke deles med tredjelande

Tabel 1: Bestande, for hvilke der foreslås højere TAC'er

Dansk navn

Videnskabeligt navn

TAC-enhed

endelig TAC i 2016

TAC i 2017 (Forslag)

TAC-ændring: 2016 - 2017 (Forslag)

Havtaske

Lophius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2569

3955

54,0 %

Almindelig tunge

Solea solea

VIIe

979

1 178

20,3 %

Almindelig tunge

Solea solea

IIIa; EU-farvande i underafsnit 22-32

391

534

36,6 %

Almindelig tunge

Solea solea

VIIf, g

779

782

0,4 %

Kuller

Melanogrammus

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

7 258

7 751

6,8 %

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

3 225

4 130

28,1 %

Kulmule (samlede nordlige TAC'er)

Merluccius

samlede nordlige TAC'er (IIIa / IIa og IV / Vb, VI, VII, XII og XIV / VIIIa, b, d, e)

108 784

111 865

2,8 %

Hestemakrel

Trachurus

IX

68 583

73 349

6,9 %

Jomfruhummer

Nephrops

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

320

336

5,0 %

Jomfruhummer

Nephrops

IIIa; EU-farvande i underafsnit 22-32

11 001

12 715

15,6 %

Tabel 2: Bestande, for hvilke TAC'en forbliver uændret[1]

Dansk navn

Videnskabeligt navn

TAC-enhed

endelig TAC i 2016

TAC i 2017 (Forslag)

TAC-ændring: 2016 - 2017 (Forslag)

Ansjos

Engraulis

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

10 622

10 622

0,0 %

Torsk

Gadus morhua

Kattegat

370

370

0,0 %

Torsk

Gadus morhua

VIa; EU-farvande og internationale farvande i Vb øst for 12º00'V

0

0

0,0 %

Almindelig tunge

Solea solea

VIIIa, b

3 420

3 420

0,0 %

Rødtunge og skærising

Microstomus kitt og Glyptocephalus cynoglossus

IIa (EU), Nordsøen (EU)

6 391

6 391

0,0 %

Glashvarrearter

Lepidorhombus

EU-farvande i IIa og IV

2 639

2 639

0,0 %

Rødspætte

Pleuronectes

VIIa

1 098

1 098

0,0 %

Pighvar og slethvar

Psetta maxima og Scopthalmus rhombus

EU-farvande i IIa og IV

4 488

4 488

0,0 %

Tabel 3: Bestande, for hvilke der foreslås lavere TAC'er

Dansk navn

Videnskabeligt navn

TAC-enhed

endelig TAC i 2016

TAC i 2017 (Forslag)

TAC-ændring: 2016 - 2017 (Forslag)

Havtaske

Lophius

VII

33 516

29 534

-11,9 %

Havtaske

Lophius

VIIIa, b, d, e

8 980

7 914

-11,9 %

Byrkelange

Molva dypterygia

Internationale farvande i XII

446

357

-20,0 %

Havgalt

Caproidae

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

42 637

27 288

-36,0 %

Torsk

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF

4 565

1 447

-68,3 %

Almindelig tunge

Solea solea

VIIa

40

7

-82,5 %

Almindelig tunge

Solea solea

VIId

3 258

2 257

-30,7 %

Guldlaks

Argentina silus

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

4 316

3 453

-20,0 %

Kulmule

Merluccius

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

10 674

6838

-35,9 %

Sild

Clupea

VIa (S), VIIb og VIIc

1 630

1 360

-16,6 %

Sild

Clupea

VIIa 1)

4 575

4 127

-9,8 %

Sild

Clupea

VIIg 1), VIIh 1), VIIj 1) og VIIk 1)

15 442

14 467

-6,3 %

Sild

Clupea harengus

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN 1)

4 170

3 480

-16,5 %

Glashvarrearter

Lepidorhombus

VIIIa, b, d, e

1 802

1 513

-16,0 %

Glashvarrearter

Lepidorhombus

EU-farvande og internationale farvande i Vb; VI

5 214

4 900

-6,0 %

Glashvarrearter

Lepidorhombus

VII

18 254

13 099

-28,2 %

Glashvarrearter

Lepidorhombus

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

1 363

1 013

-25,7 %

Jomfruhummer

Nephrops

VIIIc

48

0

-100,0 %

Jomfruhummer

Nephrops

EU-farvande i IIa og IV

13 700

13 686

-0,1 %

Rødspætte

Pleuronectes

VIId, e

12 446

10 022

-19,5 %

Rødspætte

Pleuronectes

VIIf, g

420

405

-3,6 %

Rødspætte

Pleuronectes

VIIh, j, k

135

108

-20,0 %

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Kattegat

2 347

2 065

-12,0 %

Lubbe

Pollachius pollachius

VIIIa, b, d, e

1 482

1 186

-20,0 %

Lubbe

Pollachius pollachius

VII

13 495

10 796

-20,0 %

Brisling

Sprattus

VIId, e

5 150

4 120

-20,0 %

Hvilling

Merlangius

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

213

0

-100,0 %

Hvilling

Merlangius

VIII

2 540

2 032

-20,0 %

Tabel 4: Bestande, for hvilke rådgivningen foreligger senere, eller som fortsat er genstand for forhandlinger

Dansk navn

Videnskabeligt navn

TAC-enhed

endelig TAC i 2016

Havtaske

Lophiidae

EU-farvande i IIa og IV

11 267

Havtaske

Lophius

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

6 375

Byrkelange

Molva dypterygia

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

4 746

Torsk

Gadus morhua

VIIa

146

Almindelig tunge

Solea solea

EU-farvande i IIa og IV

13 252

Ising og skrubbe

Limanda limanda & Platichthys flesus

EU-farvande i IIa og IV

18 434

Kuller

Melanogrammus

Vb, VIa

6 462

Kuller

Melanogrammus

VIIa

1 654

Hestemakrel

Trachurus

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i XII og XIV

107 168

Hestemakrel

Trachurus

EU-farvande i IVb, IVc og VIId

11 650

Hestemakrel

Trachurus

VIIIc

17 235

Lange

Molva molva

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

10 297

Lange

Molva molva

IV (EU)

2 912

Jomfruhummer

Nephrops

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb

16 524

Jomfruhummer

Nephrops

VII

23 348

Jomfruhummer

Nephrops

VII - særlig betingelse Porcupine Bank

1 850

Jomfruhummer

Nephrops

VIIIa, b, d, e

3 899

Sperling

Trisopterus esmarkii

IIIa, EU-farvande i IIa og IV

129 000

Almindelig pighaj

Squalus

EU-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

0

Almindelig pighaj

Squalus

EU-farvande i IIa og IV

0

Almindelig pighaj

Squalus

EU-farvande i IIIa

0

Tobis

Ammodytes

EU-farvande i IIa, IIIa og IV

79 219

Rokker

Rajidae

EU-farvande i IIa og IV

1 313

Rokker

Rajidae

EU-farvande i IIIa

47

Rokker

Rajidae

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

8 032

Rokker

Rajidae

EU-farvande i VIII og IX

3 420

Rokker

Rajidae

VIId

966

Brisling

Sprattus sprattus

EU-farvande i IIa og IV

219 500

Brosme

Brosme brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

937

Hvilling

Merlangius

VIIb-k

22 778

Tabel 5: Bestande, for hvilke TAC'erne tildeles specifikke medlemsstater

Dansk navn

Videnskabeligt navn

TAC-enhed

Tildet

Sild

Clupea

VI Clyde 1)

Det Forenede Kongerige

Hestemakrel

Trachurus

CECAF(De Kanariske Øer)

Spanien

Hestemakrel

Trachurus

CECAF(Madeira)

Portugal

Hestemakrel

Trachurus

X,CECAF(Azorerne)

Portugal

Rejer (Penaeusarter)

Peneaeus

Fransk Guyana

Frankrig

[1] Denne tabel [tabel 2] omfatter ikke de bestande, der indgår i den fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen "Ad erklæring om stabile bestande" (se Rådets dokument PECHE 491, 15502/15 REV1). TAC'erne for bestande, som der ikke foreligger tilstrækkelige data om, og som indgår i erklæringen, vil blive fastholdt i yderligere 2 år, medmindre vurderingen af en eller flere af disse bestandes status ændres væsentligt i denne periode.

IP/16/3504

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar