Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje rybolovná práva v Atlantiku a Severním moři na rok 2017

Brusel 27. října 2016

V rámci přípravy prosincového zasedání Rady ve složení pro rybolov, na němž budou členské státy projednávat rybolovné kvóty v Atlantiku a Severním moři na rok 2017, předloží Komise svůj návrh týkající se populací ryb, jež budou v dobrém stavu a na udržitelných úrovních.

Komise dnes předkládá navrhované rybolovné kvóty na příští rok pro Atlantik a Severní moře. Jedná se o roční režim týkající se množství ryb, které mohou v následujícím roce odlovit rybáři Evropské unie z hlavních komerčních populací ryb (také nazývaný „celkové přípustné odlovy“). Komise na základě obdržených vědeckých doporučení navrhuje, aby byly zachovány nebo navýšeny stávající rybolovné kvóty u 42 populací v dobrém stavu. V případě 28 populací, jejichž stav není uspokojivý, by měl být odlov snížen.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „Náš cíl je jasný: potřebujeme zajistit, aby všechny populace byly co možná nejdříve v dobrém stavu a na udržitelných úrovních, aby odvětví našeho rybolovu mohlo zůstat životaschopné. Jeho dosažení nezávisí pouze na Komisi. Zásadní úlohu v tomto procesu mají příslušné zúčastněné strany. Pro rok 2017 navrhujeme ambiciózní program a jedinou možností dalšího postupu je spolupráce s rybáři, vědci a orgány členských států při hledání skutečných řešení, jejichž výsledkem bude rybolov jak ekonomicky výnosný, tak udržitelný.“

Komise později během podzimu rovněž navrhne některé dodatečné kvóty (tzv. navýšenou kvótu) pro rybolov, jehož se v roce 2017 bude týkat povinnost vykládky. Tyto zvláštní kvóty se poskytují z toho důvodu, že rybáři už nemohou vyhazovat ryby ulovené neúmyslně, ale musí je vykládat. Povolená kvóta se tedy navyšuje v zájmu usnadnění přechodu na nový systém bez výmětů. Přesné navýšení pro příslušný druh rybolovu bude určeno na základě vědeckých doporučení, která by měla být vydána v polovině listopadu, a na základě množství, jež je třeba podle regionálních plánů výmětů vykládat.

Návrh se týká jak populací řízených výhradně Evropskou unií, tak populací řízených společně se třetími zeměmi (např. s Norskem) nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu ve všech světových oceánech. Mezinárodní jednání ohledně mnohých dotčených populací stále probíhají a k některým populacím mají být vydána vědecká doporučení. Konkrétní údaje ohledně daných populací budou dodány později, tj. po skončení jednání se třetími zeměmi a v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu.

Příslušní ministři členských států předloží dnešní návrh, jenž by měl platit od 1. ledna 2017, na prosincovém zasedání Rady ve složení pro rybolov.

Podrobnosti návrhu

Cílem Komise podle reformované společné rybářské politiky je, aby všechny populace byly loveny na udržitelné úrovni a s ohledem na maximální udržitelný výnos rybolovu. Rybolov na úrovních maximálního udržitelného výnosu umožňuje rybářům nejvyšší možné úlovky, aniž by však ohrozili stav rybích populací. Komise na základě vědeckých doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) navrhuje maximální úrovně rybolovu. Doporučení rady ICES se letos týkají 34 populací.

  • Populace ryb na udržitelných úrovních

Komise navrhuje zvýšit celkové přípustné odlovy některých rybích populací, které již dosahují úrovní maximálního udržitelného výnosu: jedná se například o ďasy rodu Lophius v jižních vodách, jazyk obecný v Skagerraku a Kattegatu a ryby z čeledi jazykovitých v západní části Lamanšského průlivu. Zvýšení se rovněž navrhuje pro humra severského v Kattegatu a Skagerraku, kranase (rodu Trachurus) v iberských vodách Atlantského oceánu a tresku jednoskvrnnou v Irském moři a v Keltském moři. Nepřetržitý nárůst populace štikozubce severního rovněž odůvodňuje další zásadní zvýšení celkového přípustného odlovu.

  • Populace ryb lovené neudržitelným způsobem

Současně je nutné podotknout, že o stav některých populací je stále třeba mít stále obavy – např. stav populace tresky obecné setrvale klesá západně od Irska, v Keltském moři, v Biskajském zálivu a v iberských vodách Atlantského oceánu. Velmi zranitelná je také populace jazyka obecného v Irském moři. Pro tresku bezvousou v oblasti západně od Skotska se doporučuje nulový odlov a pro pakambaly rodu Lepidorhombus a tresku sajdu v Keltském moři se navrhuje odlov snížit. V Kattegatu je součástí návrhu omezení odlovu platýse evropského.

Velmi alarmující jsou rovněž vědecká doporučení ohledně mořčáka evropského. Komise do svého návrhu zařadila opatření týkající se řízení populace mořčáka evropského pro rok 2017. Těmito opatřeními týkajícími se řízení by se poskytla některá rybolovná práva rybářům věnujícím se drobnému rybolovu, kteří jsou závislí na této populaci, přičemž se však zohledňuje skutečnost, že Mezinárodní rada pro průzkum moří doporučuje snížit celkové vykládky mořčáka evropského.

  • Populace ryb, pro něž nejsou dostupné vědecké údaje

V případech, kdy nelze velikost populace kvůli nedostatku kvalitních údajů řádně odhadnout, se návrh Komise řídí doporučením Mezinárodní rady pro průzkum moří, která radí snížit nebo zvýšit celkový přípustný odlov maximálně o 20 %. Na základě společného prohlášení z roku 2012 byl u 26 populací, o nichž jsou k dispozici jen omezené údaje, stanoven nižší celkový přípustný odlov, jenž však bude zachován po dobu pěti let. U dvou z těchto populací aktualizovaná vědecká doporučení prokazují, že jejich stav dále klesl a že je v současné době zapotřebí celkový přípustný odlov ještě snížit. Toto opatření se týká šprota obecného v Lamanšském průlivu, platýse evropského v Keltském moři a jihozápadně od Irska.

Další informace

Podrobnosti o dnešních návrzích pro Atlantik a Severní moře naleznete v níže uvedených tabulkách.

Celkové přípustné odlovy a kvóty:

Otázky a odpovědi ohledně návrhu Komise týkajícího se rybolovných práv v Atlantiku a Severním moři na rok 2017:

Vědecká doporučení: Celkové přípustné odlovy náležitě zohledňují vědecká doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR).

Na základě konzultačního dokumentu Komise rovněž proběhla konzultace se zúčastněnými stranami

Víceleté plány řízení

Mapa rybářských oblastí

Pozn.: Níže uvedené tabulky obsahují pouze populace EU nesdílené se třetími zeměmi.

Tabulka 1: Populace, pro něž je navrhováno zvýšení celkového přípustného odlovu

Obecný název

Vědecký název

Oblast celkového přípustného odlovu

Konečný celkový přípustný odlov v roce 2016

Celkový přípustný odlov na rok 2017 (návrh)

Změna celkového přípustného odlovu: 2016–2017 (návrh)

Ďas

Lophius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2569

3955

54,0 %

Jazyk obecný

Solea solea

VIIe

979

1178

20,3 %

Jazyk obecný

Solea solea

IIIa vody Unie subdivizí 22-32

391

534

36,6 %

Jazyk obecný

Solea solea

VIIfg

779

782

0,4 %

Treska

Melanogrammus

VIIb-k, VIII, IX and X vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

7258

7751

6,8 %

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

3225

4130

28,1 %

Štikozubec (celkový přípustný odlov v Severním moři)

Merluccius

celkové přípustné odlovy v Sev. m. (IIIa/IIa a IV/Vb, VI, VII, XII a XIV/VIIIa, b, d, e)

108784

111865

2,8 %

Kranas

Trachurus

IX

68583

73349

6,9 %

Humr

Nephrops

IX a X vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

320

336

5,0 %

Humr

Nephrops

IIIa vody Unie subdivizí 22-32

11001

12715

15,6 %

Tabulka 2: Populace beze změn celkového přípustného odlovu[1]

Obecný název

Vědecký název

Oblast celkového přípustného odlovu

Konečný celkový přípustný odlov v roce 2016

Celkový přípustný odlov na rok 2017 (návrh)

Změna celkového přípustného odlovu: 2016–2017 (návrh)

Sardel

Engraulis

IX a X vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

10622

10622

0,0 %

Treska obecná

Gadus morhua

Kattegat

370

370

0,0 %

Treska obecná

Gadus morhua

VIa vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb východně od 12º 00' z. d.

0

0

0,0 %

Jazyk obecný

Solea solea

VIIIa, b

3420

3420

0,0 %

Platýs červený a platýs šedohnědý

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

IIa (ES), Severní moře (ES)

6391

6391

0,0 %

Pakambala

Lepidorhombus

vody Unie oblastí IIa a IV

2639

2639

0,0 %

Platýs

Pleuronectes

VIIa

1098

1098

0,0 %

Pakambala velká a pakambala východoatlantská

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

vody Unie oblastí IIa a IV

4488

4488

0,0 %

Tabulka 3: Populace, pro něž je navrhováno snížení celkového přípustného odlovu

Obecný název

Vědecký název

Oblast celkového přípustného odlovu

Konečný celkový přípustný odlov v roce 2016

Celkový přípustný odlov na rok 2017 (návrh)

Změna celkového přípustného odlovu: 2016–2017 (návrh)

Ďas

Lophius

VII

33516

29534

-11,9 %

Ďas

Lophius

VIIIa, b, d, e

8980

7914

-11,9 %

Mník modrý

Molva dypterigia

Mezinárodní vody oblasti XII

446

357

-20,0 %

Drsnatcovití

Caproidae

vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

42637

27288

-36,0 %

Treska obecná

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X vody Unie oblasti CECAF

4565

1447

-68,3 %

Jazyk obecný

Solea solea

VIIa

40

7

-82,5 %

Jazyk obecný

Solea solea

VIId

3258

2257

-30,7 %

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

4316

3453

-20,0 %

Štikozubec

Merluccius

VIIIc, IX a X vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

10674

6838

-35,9 %

Sleď

Clupea

VIa (S), VIIb, VIIc

1630

1360

-16,6 %

Sleď

Clupea

VIIa(1)

4575

4127

-9,8 %

Sleď

Clupea

VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) a VIIk(1)

15442

14467

-6,3 %

Sleď obecný

Clupea harengus

vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN(1)

4170

3480

-16,5 %

Pakambala

Lepidorhombus

VIIIa, b, d, e

1802

1513

-16,0 %

Pakambala

Lepidorhombus

vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; VI

5214

4900

-6,0 %

Pakambala

Lepidorhombus

VII

18254

13099

-28,2 %

Pakambala

Lepidorhombus

VIIIc, IX a X vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

1363

1013

-25,7 %

Humr

Nephrops

VIIIc

48

0

-100,0 %

Humr

Nephrops

vody Unie oblastí IIa a IV

13700

13686

-0,1 %

Platýs

Pleuronectes

VIId, e

12446

10022

-19,5 %

Platýs

Pleuronectes

VIIfg

420

405

-3,6 %

Platýs

Pleuronectes

Viih, j, k

135

108

-20,0 %

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Kattegat

2347

2065

-12,0 %

Treska sajda

Pollachius pollachius

VIIIa, b, d, e

1482

1186

-20,0 %

Treska sajda

Pollachius pollachius

VII

13495

10796

-20,0 %

Šprot

Sprattus

VIId, e

5150

4120

-20,0 %

Treska

Merlangius

VI vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

213

0

-100,0 %

Treska

Merlangius

VIII

2540

2032

-20,0 %

Tabulka 4: Populace, pro něž bude vědecké stanovisko vydáno později nebo o nichž probíhají nyní jednání

Obecný název

Vědecký název

Oblast celkového přípustného odlovu

Konečný celkový přípustný odlov v roce 2016

Ďas

Lophiidae

vody Unie oblastí IIa a IV

11267

Ďas

Lophius

VI vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

6375

Mník modrý

Molva dypterigia

vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

4746

Treska obecná

Gadus morhua

VIIa

146

Jazyk obecný

Solea solea

vody Unie oblastí IIa a IV

13252

Limanda obecná a platýs bradavičnatý

Limanda limanda a Platichthys flesus

vody Unie oblastí IIa a IV

18434

Treska

Melanogrammus

Vb, VIa

6462

Treska

Melanogrammus

VIIa

1654

Kranas

Trachurus

vody Unie oblasti IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí XII a XIV

107168

Kranas

Trachurus

vody Unie oblastí IVb, IVc a VIId

11650

Kranas

Trachurus

VIIIc

17235

Mník mořský

Molva molva

vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

10297

Mník mořský

Molva molva

IV (EU)

2912

Humr

Nephrops

VI vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb

16524

Humr

Nephrops

VII

23348

Humr

Nephrops

VII – za zvláštních podmínek v oblasti Porcupine Bank

1850

Humr

Nephrops

VIIIa, b, d, e

3899

Treska Esmarkova

Trisopterus esmarki

IIIa, vody Unie oblastí IIa a IV

129000

Ostroun obecný

Squalus

vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

0

Ostroun

Squalus

vody Unie oblastí IIa a IV

0

Ostroun

Squalus

Vody Unie oblasti IIIa

0

Smaček

Ammodytes

vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV

79219

Rejnokovití

Rajidae

vody Unie oblastí IIa a IV

1313

Rejnokovití

Rajidae

Vody Unie oblasti IIIa

47

Rejnokovití

Rajidae

vody Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–c a VIIe–k

8032

Rejnokovití

Rajidae

vody Unie oblastí VIII a IX

3420

Rejnokovití

Rajidae

VIId

966

Šprot obecný

Sprattus sprattus

vody Unie oblastí IIa a IV

219500

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

937

Treska

Merlangius

VIIb–k

22778

Tabulka 5: Populace, pro které celkový přípustný odlov určují jednotlivé členské státy

Obecný název

Vědecký název

Oblast celkového přípustného odlovu

Delegováno na

Sleď

Clupea

VI Clyde (1)

Spojené království

Kranas

Trachurus

oblast CECAF (Kanárské ostrovy)

Španělsko

Kranas

Trachurus

oblast CECAF (Madeira)

Portugalsko

Kranas

Trachurus

X, oblast CECAF (Azory)

Portugalsko

Garnela

Penaeus

Francouzská Guyana

Francii

[1] Tato tabulka (tabulka č. 2) nezahrnuje populace uvedené ve společném prohlášení Rady a Komise „K prohlášení o stabilních populacích“ (viz dokument Rady PECHE 491, 15502/143 REV1). Celkové přípustné odlovy pro populace, o nichž jsou k dispozici jen omezené údaje, které jsou uvedeny ve zmíněném prohlášení, budou zachovány po dobu dalších 2 let, pokud během tohoto období nedojde k výrazné změně stanoviska ohledně stavu některé z těchto populací.

IP/16/3504

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar