Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя предложение за възможностите за риболов през 2017 г. в Атлантическия океан и Северно море

Брюксел, 27 октомври 2016 r.

В рамките на подготовката за заседанието на Съвета по рибарство през декември, на което държавите членки ще договорят квотите за риболов в Атлантическия океан и Северно море за 2017 г., Комисията представя предложението си за жизнеспособни и устойчиви запаси.

Днес Комисията представя своето предложение относно риболовните квоти в Атлантическия океан и Северно море за следващата година. Това е годишната схема за количеството риба от основните търговски рибни запаси, което може да бъде уловено през следващата година от рибарите в Европейския съюз, известно още като общ допустим улов (ОДУ). Въз основа на получените научни становища Комисията предлага да се запазят или да се увеличат квотите за 42 запаса в добро състояние и да се намали уловът за 28 запаса, които са в лошо състояние.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: „Нашата цел е ясна — трябва да възстановим доброто и устойчиво състояние на всички запаси възможно най-скоро, за да може нашата риболовна промишленост да остане жизнеспособна. Това не зависи само от Комисията. Заинтересованите страни играят решаваща роля в този процес. Предлагаме амбициозна програма за 2017 г. и единственият начин да продължим напред е да работим с рибарите, учените и националните органи, за да разработим реални решения, водещи до икономически рентабилен и устойчив риболов“.

По-късно тази есен Комисията ще предложи също така някои допълнителни квоти, т.нар. „допълване на квотите“, за запасите, попадащи в обхвата на задължението за разтоварване през 2017 г. Тези допълнителни квоти се предоставят поради факта, че рибарите вече не могат да изхвърлят рибата, уловена по случайност, а трябва да я разтоварват на брега. Допустимата квота съответно се увеличава, за да се улесни преходът към новата система без изхвърляне на улов. Точният размер на допълването на квотите за всеки вид запас ще бъде определен въз основа на научни становища, които ще бъдат готови в средата на ноември, както и според количествата, които трябва да се разтоварват в съответствие с регионалните планове за премахване на изхвърлянето на улов.

Предложението обхваща запасите, управлявани само от ЕС, и запасите, управляваните заедно с държави извън Съюза, като Норвегия, или чрез регионални организации за управление на рибарството в световния океан. Международните преговори за много от засегнатите запаси все още са в ход, а за някои от запасите се очаква представянето на научни становища. Стойностите за тях ще бъдат включени на по-късен етап, след приключване на преговорите със страните извън ЕС и с регионалните организации за управление на рибарството.

Днешното предложение ще бъде представено за обсъждане от министрите на държавите от ЕС на заседанието на Съвета по рибарство през декември. То ще започне да се прилага от 1 януари 2017 г.

Какво включва предложението

Целта на Комисията в рамките на реформираната обща политика в областта на рибарството е риболовът за всички запаси да се осъществява по устойчив начин, като не се надхвърля максималния устойчив улов. Риболовът на равнища в съответствие с максималния устойчив улов (МУУ) позволява на риболовната промишленост да лови възможно най-големи количества риба от морето, като същевременно се запазва доброто състояние на рибните запаси. Комисията предлага максималните равнища за улова въз основа на научни становища, получени от Международния съвет за изследване на морето (ICES). Тази година бяха получени становища от ICES за 34 запаса.

  • Запаси на устойчиви равнища

За някои запаси, които вече са на равнища на МУУ, като например морския дявол в южноевропейските води, обикновения морски език в Скагерак/Категат и морския език в Западния Ламанш, Комисията предлага да се увеличи ОДУ. Предложени са увеличения и за норвежкия омар в Скагерак/Категат, сафрида във водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров и пикшата в Ирландско море и в Келтско море. Непрекъснатото нарастване на популацията на северна мерлуза също оправдава новото значително повишаване на ОДУ.

  • Запаси, експлоатирани по неустойчив начин

В същото време някои запаси все още пораждат безпокойство. Така например запасите от треска на запад от Ирландия, в Келтско море, в Бискайския залив и в атлантическите води около Иберийския полуостров продължават да намаляват. Запасите от морски език в Ирландско море са изключително уязвими. Становището за меджид на запад от Шотландия е за нулев улов, а за улова на мегрим и сребриста сайда в Келтско и Ирландско море са предложени намаления. Предложено е намаление на улова на писия в Категат.

Научните становища за лаврака също са тревожни. В своето предложение Комисията е включила мерки за управление на лаврака през 2017 г. Чрез тези мерки ще се дадат определени възможности за риболов на дребните рибари, които зависят от този запас, но също се взема под внимание фактът, че ICES съветва да се прекрати изцяло разтоварването на сушата на лаврак.

  • Запаси, за които липсват научни данни

В случаите, в които наличните данни не позволяват точна оценка на размера на запасите, предложението на Комисията е съобразено със становището на ICES, т.е. намаления или увеличения с максимум 20%. В съответствие с общо становище от 2012 г., за 26 запаса, за които има недостатъчни данни, бяха определени по-ниски нива на ОДУ за срок от 5 години. За 2 от тези запаси актуализираните научни становища показват, че запасите са намалели допълнително и че към настоящия момент е необходимо допълнително намаляване на ОДУ. Това се отнася за цацата в Ламанша и писията в Келтско море и на югозапад от Ирландия.

За повече информация

Вижте таблиците по-долу за подробности относно днешното предложение за Атлантическия океан и Северно море

ОДУ и квоти

Въпроси и отговори във връзка с предложението на Комисията за възможностите за риболов през 2017 г. в Атлантическия океан и Северно море

Научни становища: предложените равнища на ОДУ са съобразени с научните становища на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

Проведена е и консултация със заинтересованите лицадокумент на Комисията за консултация

Многогодишни планове за управление

Карта на риболовните зони

Забележка: в таблиците по-долу са включени само запасите на ЕС, които не са споделени с други страни.

Таблица 1: Запаси, за които се предлага увеличение на ОДУ

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

Окончателен ОДУ през 2016 г.

ОДУ през 2017 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2016 – 2017 г. (предложение)

Морски дявол

Lophius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2569

3955

54,0 %

Обикновен морски език

Solea solea

VIIe

979

1178

20,3 %

Обикновен морски език

Solea solea

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

391

534

36,6 %

Обикновен морски език

Solea solea

VIIfg

779

782

0,4 %

Пикша

Melanogrammus

VIIb-k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

7258

7751

6,8 %

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

3225

4130

28,1 %

Мерлуза (общ ОДУ в северните води)

Merluccius

Общ ОДУ в северните води (IIIa / IIa и IV/Vb, VI, VII, XII и XIV/VIIIabde)

108784

111865

2,8 %

Сафрид

Trachurus

IX

68583

73349

6,9 %

Норвежки омар

Nephrops

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

320

336

5,0 %

Норвежки омар

Nephrops

IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

11001

12715

15,6 %

Таблица 2: Запаси без промяна на ОДУ[1]

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

Окончателен ОДУ през 2016 г.

ОДУ през 2017 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2016 – 2017 г. (предложение)

Хамсия

Engraulis

IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

10622

10622

0,0 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

Категат

370

370

0,0 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

VIa; води на Съюза и международни води от Vb на изток от 12º 00′ з.д.

0

0

0,0 %

Обикновен морски език

Solea solea

VIIIab

3420

3420

0,0 %

Малоуста писия и червена писия

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

IIa (EC), Северно море (EC)

6391

6391

0,0 %

Мегрим

Lepidorhombus

води на Съюза от IIa и IV

2639

2639

0,0 %

Морска писия

Pleuronectes

VIIa

1098

1098

0,0 %

Калкан и средиземноморски калкан

Psetta maxima и Scopthalmus rhombus

води на Съюза от IIa и IV

4488

4488

0,0 %

Таблица 3: Запаси, за които се предлага намаление на ОДУ

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

Окончателен ОДУ през 2016 г.

ОДУ през 2017 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2016 – 2017 г. (предложение)

Морски дявол

Lophius

VII

33516

29534

-11,9 %

Морски дявол

Lophius

VIIIabde

8980

7914

-11,9 %

Синя молва

Molva dypterigia

международни води от XII

446

357

-20,0 %

Капрова риба

Caproidae

води на Съюза и международни води от VI, VIІ и VIІІ

42637

27288

-36,0 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF

4565

1447

-68,3 %

Обикновен морски език

Solea solea

VIIa

40

7

-82,5 %

Обикновен морски език

Solea solea

VIId

3258

2257

-30,7 %

Атлантическа аргентина

Argentina silus

води на Съюза и международни води от V, VІ и VІІ

4316

3453

-20,0 %

Мерлуза

Merluccius

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

10674

6838

-35,9 %

Херинга

Clupea

VIa (S), VIIb, VIIc

1630

1360

-16,6 %

Херинга

Clupea

VIIa(1)

4575

4127

-9,8 %

Херинга

Clupea

VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) и VIIk(1)

15442

14467

-6,3 %

Херинга

Clupea harengus

води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN(1)

4170

3480

-16,5 %

Мегрим

Lepidorhombus

VIIIabde

1802

1513

-16,0 %

Мегрим

Lepidorhombus

води на Съюза и международни води от Vb; VI;

5214

4900

-6,0 %

Мегрим

Lepidorhombus

VII

18254

13099

-28,2 %

Мегрим

Lepidorhombus

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

1363

1013

-25,7 %

Норвежки омар

Nephrops

VIIIc

48

0

-100,0 %

Норвежки омар

Nephrops

води на Съюза от IIa и IV

13700

13686

-0,1 %

Морска писия

Pleuronectes

VIIde

12446

10022

-19,5 %

Морска писия

Pleuronectes

VIIfg

420

405

-3,6 %

Морска писия

Pleuronectes

VIIhjk

135

108

-20,0 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

Категат

2347

2065

-12,0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

VIIIabde

1482

1186

-20,0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

VII

13495

10796

-20,0 %

Цаца

Sprattus

VIIde

5150

4120

-20,0 %

Меджид

Merlangius

VI; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

213

0

-100,0 %

Меджид

Merlangius

VIII

2540

2032

-20,0 %

Таблица 4: Запаси, за които по-късно се очаква научно становище или се водят преговори

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

Окончателен ОДУ през 2016 г.

Морски дявол

Lophiidae

води на Съюза от IIa и IV

11267

Морски дявол

Lophius

VI; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

6375

Синя молва

Molva dypterigia

води на Съюза и международни води от Vb, VI, VII

4746

Атлантическа треска

Gadus morhua

VIIa

146

Обикновен морски език

Solea solea

води на Съюза от IIa и IV

13252

Лиманда и писия

Limanda limanda и Platichthys flesus

води на Съюза от IIa и IV

18434

Пикша

Melanogrammus

Vb, VIa

6462

Пикша

Melanogrammus

VIIa

1654

Сафрид

Trachurus

води на Съюза от IIa, IVа; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на Съюза и международни води от Vb; международни води от XII и XIV

107168

Сафрид

Trachurus

води на Съюза от IVb, IVc и VIId

11650

Сафрид

Trachurus

VIIIc

17235

Молва

Molva molva

води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

10297

Молва

Molva molva

IV (ЕС)

2912

Норвежки омар

Nephrops

VI; води на Съюза и международни води от Vb

16524

Норвежки омар

Nephrops

VII

23348

Норвежки омар

Nephrops

VII — специални условия за Porcupine Bank

1850

Норвежки омар

Nephrops

VIIIabde

3899

Норвежки паут

Trisopterus esmarki

IIIa, води на Съюза от IIa и IV

129000

Черноморска бодлива акула

Squalus

води на Съюза и международни води от I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV

0

Черноморска бодлива акула

Squalus

води на Съюза от IIa и IV

0

Черноморска бодлива акула

Squalus

води на Съюза от IIIa

0

Пясъчница

Ammodytes

води на Съюза от IIa, IIIa и IV

79219

Морски лисици

Rajidae

води на Съюза от IIa и IV

1313

Морски лисици

Rajidae

води на Съюза от IIIa

47

Морски лисици

Rajidae

води на Съюза от VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

8032

Морски лисици

Rajidae

води на Съюза от VIII и IX

3420

Морски лисици

Rajidae

VIId

966

Цаца

Sprattus sprattus

води на Съюза от IIa и IV

219500

Менек

Brosme brosme

води на Съюза и международни води от V, VІ и VІІ

937

Меджид

Merlangius

VIIb-k

22778

Таблица 5: Запаси, за които определянето на ОДУ е делегирано на отделни държави членки

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

Делегирано на

Херинга

Clupea

VI Clyde(1)

Обединеното кралство

Сафрид

Trachurus

CECAF (Канарски острови)

Испания

Сафрид

Trachurus

CECAF (Мадейра)

Португалия

Сафрид

Trachurus

X, CECAF (Азорски острови)

Португалия

Скариди от рода Penaeus

Penaeus

Френска Гвиана

Франция

[1] В таблицата (Таблица 2) не са включени запасите, посочени в Съвместното изявление на Съвета и на Комисията по отношение на изявлението за стабилните запаси (вж. документ PECHE 491, 15502/15 REV1 на Съвета). ОДУ за включените в това изявление запаси, за които има ограничена информация, ще се запази за още 2 години, освен ако през този период становището за състоянието на тези запаси претърпи съществена промяна.

IP/16/3504

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar