Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt ingrijpende hervorming van EU-vennootschapsbelasting voor

Straatsburg, 25 oktober 2016

Vandaag heeft de Commissie plannen aangekondigd om tot een ingrijpende hervorming over te gaan van de wijze waarop in de eengemaakte markt belastingen op vennootschappen worden geheven. Op die manier wil zij een groeivriendelijk en eerlijk vennootschapsbelastingstelsel tot stand brengen.

Vandaag heeft de Commissie plannen aangekondigd om tot een ingrijpende hervorming over te gaan van de wijze waarop in de eengemaakte markt belastingen op vennootschappen worden geheven. Op die manier wil zij een groeivriendelijk en eerlijk vennootschapsbelastingstelsel tot stand brengen. De gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB), die is geherkalibreerd in het kader van een breder pakket van hervormingen van de vennootschapsbelasting, zal het makkelijker en goedkoper maken om op de interne markt zaken te doen, en tevens als een krachtig instrument ter bestrijding van belastingontwijking fungeren.

De CCCTB is voor het eerst ter tafel gekomen in 2011 en had ten doel de eengemaakte markt voor het bedrijfsleven te versterken. Hoewel de lidstaten reeds grote vorderingen hebben gemaakt ten aanzien van tal van kernonderdelen van het eerdere CCCTB-voorstel, zijn zij er niet in geslaagd een definitief akkoord te bereiken. Na de standpunten van de lidstaten, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het Europees Parlement te hebben ingewonnen, hebben we thans de bedrijfsvriendelijke elementen van het eerdere voorstel versterkt om aldus grensoverschrijdende vennootschappen te helpen de kosten en de administratieve rompslomp te verminderen, en om tevens de innovatie te ondersteunen. De geherlanceerde CCCTB zal in Europa ook zorgen voor een gelijk speelveld voor multinationals door het sluiten van achterpoortjes om belastingen te ontwijken.

Met twee andere voorstellen wordt beoogd het huidige mechanisme ter beslechting van geschillen over dubbele belastingheffing in de EU te verbeteren en bestaande antimisbruikregels aan te scherpen. Al deze maatregelen samen zullen een eenvoudig en bedrijfsvriendelijk belastingklimaat scheppen.

Vicevoorzitter Dombrovskis verklaarde: "Het belastingbeleid moet de EU-doelstellingen van economische groei en sociale rechtvaardigheid ondersteunen. De voorstellen van vandaag zijn bedoeld om de groei en de investeringen te stimuleren, het bedrijfsleven te ondersteunen en de eerlijkheid te verzekeren. Onder het huidige vennootschapsbelastingstelsel wordt schuldfinanciering van vennootschappen begunstigd boven financiering met eigen vermogen. Het verminderen van deze fiscale bevoordeling van vreemd boven eigen vermogen is een belangrijk onderdeel van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie en onderstreept onze vastberadenheid om dit project te realiseren."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, zei in dit verband het volgende: "Door het CCCTB-voorstel nieuw leven in te blazen, willen we in één klap de bezorgdheden van zowel bedrijven als burgers aanpakken. De vele gesprekken die ik als commissaris voor belastingen heb gehad, hebben tot een kristalheldere conclusie geleid: vennootschappen hebben behoefte aan eenvoudiger fiscale regels in de EU. Tegelijkertijd moeten we nog verder gaan in onze strijd tegen belastingontwijking, die thans een echt verschil begint te maken. De ministers van Financiën dienen dit ambitieuze en dringende pakket met een onbevangen blik te bekijken. Het zal immers resulteren in een solide belastingstelsel voor de eenentwintigste eeuw

Om snel vooruitgang te kunnen boeken, is de CCCTB opgesplitst in een beter beheersbaar proces in twee stappen. Over de gemeenschappelijke heffingsgrondslag kan spoedig overeenstemming worden bereikt om zo de belangrijkste voordelen voor ondernemingen en lidstaten te ontsluiten. Kort daarna zou de consolidatie kunnen worden ingevoerd, waardoor alle voordelen van het volledige stelsel zouden kunnen worden benut.

  1. De gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)

Dankzij de CCCTB zullen vennootschappen voor het eerst over één enkel rulebook beschikken voor de berekening van hun belastbare winsten in de gehele EU. Anders dan het eerdere voorstel van 2011 zal het nieuwe vennootschapsbelastingstelsel:

- verplicht zijn voor grote multinationale groepen, die het best in staat worden geacht om aan agressieve fiscale planning te doen. Op die manier wordt gewaarborgd dat vennootschappen met mondiale inkomsten van meer dan 750 miljoen EUR per jaar worden belast waar zij hun winsten daadwerkelijk behalen;

- achterpoortjes sluiten waarvan momenteel wordt gebruikgemaakt door voor fiscale doeleinden met winsten te schuiven;

- vennootschappen ertoe aanmoedigen hun activiteiten met eigen vermogen en via de markten te financieren in plaats van op schuldfinanciering een beroep te doen;

- innovatie ondersteunen door te voorzien in fiscale stimuleringsmaatregelen voor werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) welke met de reële economische activiteit verband houden.

Vennootschapsbelastingtarieven vallen niet onder de CCCTB: deze blijven tot de nationale soevereiniteit behoren. Met de invoering van de CCCTB zal echter een transparanter, efficiënter en eerlijker systeem voor de berekening van de heffingsgrondslag van grensoverschrijdende vennootschappen tot stand worden gebracht, wat in een ingrijpende hervorming van de vennootschapsbelasting in de gehele EU zal uitmonden.

De CCCTB zal in een verbetering van de eengemaakte markt voor het bedrijfsleven resulteren

Vennootschappen zullen thans van één enkele reeks regels kunnen gebruikmaken en bij hun nationale belastingdienst een belastingaangifte voor al hun EU-activiteiten kunnen indienen. Dankzij de CCCTB zou jaarlijks 8 % minder tijd aan nalevingsactiviteiten moeten worden besteed, terwijl het opzetten van een dochteronderneming 67 % minder tijd zou kosten, waardoor het voor vennootschappen, waaronder kmo's, gemakkelijker wordt om in het buitenland actief te worden.

Groeivriendelijke activiteiten, zoals O&O-investeringen en financiering met eigen vermogen, zullen worden gestimuleerd, wat de verwezenlijking van de ruimere doelstellingen van het bevorderen van groei, werkgelegenheid en investeringen in de hand zal werken. Als de CCCTB eenmaal volledig operationeel is, kan hij de totale investeringen in de EU met niet minder dan 3,4 % doen toenemen.

Vennootschappen zullen in staat zijn in de ene lidstaat gemaakte winsten met in een andere lidstaat geleden verliezen te verrekenen. Fiscale belemmeringen, zoals dubbele belasting, zullen worden weggenomen en de CCCTB zal de fiscale zekerheid verhogen door in een stabiel en transparant EU-breed vennootschapsbelastingstelsel te voorzien.

De CCCTB zal belastingontwijking helpen tegengaan

De CCCTB zal een einde maken aan tussen nationale stelsels bestaande incongruenties die thans door agressieve fiscale planners worden uitgebuit. De CCCTB zal ook een einde maken aan verrekenprijzen en preferentiële regelingen, die vandaag de belangrijkste instrumenten vormen om belastingen te ontwijken. Het CCCTB-voorstel bevat ook solide antimisbruikmaatregelen om vennootschappen te beletten winsten naar landen buiten de EU over te hevelen. Aangezien de CCCTB verplicht zal worden gesteld voor de grootste multinationale groepen die in de EU actief zijn, zullen de vennootschappen waarvoor het risico van agressieve fiscale planning het grootst is, niet in staat zijn pogingen tot grootschalige belastingontwijking te ondernemen.

De CCCTB zal de groei, de werkgelegenheid en de investeringen in de EU ondersteunen

De CCCTB zal in solide en voorspelbare regels, een eerlijk en gelijk speelveld en minder kosten en administratieve lasten voor vennootschappen resulteren. Daardoor zal de EU een aantrekkelijker markt worden voor het doen van investeringen en het ontplooien van bedrijfsactiviteiten. De opnieuw gelanceerde CCCTB zal ook O&O, een belangrijke groeimotor, ondersteunen. Vennootschappen zullen immers kunnen rekenen op een superaftrek van hun O&O-kosten, wat vooral ten goede zal komen aan jonge en innovatieve vennootschappen die ervoor kiezen van het nieuwe stelsel gebruik te maken.

Tot slot zullen in het kader van de CCCTB stappen worden ondernomen om de bevoordeling van vreemd boven eigen vermogen aan te pakken door in een aftrek voor nieuw eigen vermogen te voorzien. Voortaan zal immers een vast percentage (bestaande uit een risicovrije rentevoet en een risicopremie) aan nieuw eigen vermogen van vennootschappen elk jaar fiscaal aftrekbaar worden. Onder de huidige marktvoorwaarden zou het percentage 2,7 % bedragen. Dat zal vennootschappen ertoe aanmoedigen stabielere financieringsbronnen aan te boren en zich tot kapitaalmarkten te wenden, conform de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie. Ook zou dit voordelen opleveren wat de financiële stabiliteit betreft, omdat bedrijven met een stevigere kapitaalbasis minder gevoelig zouden zijn voor schokken.

2. Beslechting van geschillen over dubbele belasting

De Commissie heeft ook een beter mechanisme voor de beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU voorgesteld. Dubbele belastingheffing vormt een belangrijke hinderpaal voor het bedrijfsleven, die tot onzekerheid, onnodige kosten en kasstroomproblemen aanleiding geeft. Momenteel zijn er in de EU 900 geschillen over dubbele belasting in behandeling, waarmee een bedrag van naar schatting 10,5 miljard EUR is gemoeid. De Commissie heeft voorgesteld de huidige geschillenbeslechtingsmechanismen aan te passen, zodat deze beter op de behoeften van het bedrijfsleven inspelen. Deze mechanismen zullen met name op een breder scala aan zaken betrekking hebben en lidstaten zullen tevens welomschreven termijnen in acht moeten nemen waarbinnen zij over een bindende oplossing voor de dubbele belasting overeenstemming moeten bereiken.

  1. Aanpakken van hybride mismatches met landen van buiten de EU

Het derde voorstel van het vandaag gepresenteerde pakket bevat nieuwe maatregelen om vennootschappen te beletten bepaalde, als hybride mismatches bekendstaande, verschillen tussen de belastingstelsels van de lidstaten en van de landen van buiten de EU uit te buiten om aan belastingen te ontsnappen. Hybride mismatches doen zich voor wanneer landen er verschillende regels op na houden voor het heffen van belastingen over bepaalde inkomsten of op bepaalde entiteiten. Vennootschappen kunnen daarvan misbruik maken om in geen van beide landen belastingen te betalen. Met de in juli vastgestelde anti-ontgaansrichtlijn worden reeds binnen de EU bestaande mismatches aangepakt. Het voorstel van vandaag maakt het plaatje compleet door mismatches met landen van buiten de EU aan te pakken. Het voorstel is er overigens gekomen op vraag van de lidstaten zelf.

Daarnaast bevat het pakket zowel een overkoepelende mededeling, waarin de politieke en economische beweegredenen achter de voorstellen worden toegelicht, als een effectbeoordeling van de CCCTB en van het geschillenbeslechtingsmechanisme.

Al deze wetgevingsvoorstellen zullen thans ter raadpleging aan het Europees Parlement en ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd.

 

Nadere informatie:

Vragen en antwoorden over de CCCTB

Overkoepelende mededeling over de CCCTB

Meer informatie over de CCCTB

Filmpje: "CCCTB – it's good for Europe"

TAXUD op YouTube

IP/16/3471

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Videos