Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea energetică și politicile climatice: impulsionarea tranziției Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Bruxelles, 20 iulie 2016

Comisia a prezentat astăzi un pachet de măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economiei europene.

Comisia se străduiește să asigure competitivitatea pe mai departe a Uniunii Europene în condițiile în care modelul economic social global a suferit modificări în urma apelului lansat de Acordul de la Paris privind schimbările climatice de a face tranziția către o economie modernă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Propunerile de astăzi stabilesc principii directoare clare și echitabile, care să le permită statelor membre să se pregătească pentru viitor și să asigure în continuare competitivitatea Europei. Aceste propuneri se înscriu în contextul uniunii energetice și al unei politici privind schimbările climatice orientate spre viitor.

În 2014, Uniunea și-a asumat un angajament clar, acela de a reduce în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, în toate sectoarele economiei. Propunerile de astăzi prezintă obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 privind emisiile de gaze cu efect de seră ale statelor membre, în calitatea lor de contribuitori la politicile climatice ale UE. Obiectivele respective privesc sectoarele transporturilor, construcțiilor, agriculturii, deșeurilor, amenajării teritoriului și silviculturii (a se vedea fișa informativă MEMO/16/2499 și fișa informativă MEMO/16/2496). Noul cadru se bazează pe principiile echității, solidarității, eficienței costurilor și integrității mediului. Toate statele membre sunt vizate, întrucât ele vor fi cele cărora le va reveni în primul rând responsabilitatea de a decide asupra manierei în care trebuie puse în aplicare măsurile necesare pentru a putea îndeplini obiectivul convenit pentru 2030. Comisia prezintă, de asemenea, o strategie privind mobilitatea cu emisii scăzute, pe baza căreia vor fi elaborate măsuri la nivelul UE referitoare la vehiculele cu emisii zero sau scăzute și la combustibilii alternativi cu emisii reduse (a se vedea fișa informativă MEMO/16/2497).

Maroš Šefčovič, vicepreședintele UE responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „Promisiunea uniunii energetice este pe cale să se realizeze. Prin reforma propusă anul trecut a schemei de comercializare a certificatelor de emisii și prin propunerea de astăzi referitoare la obiectivele pentru statele membre în materie de emisii de gaze cu efect de seră, consacrăm în legislație cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și, totodată, ancorăm ferm sistemul nostru de transporturi pe traiectoria către zero emisii. Pachetul prezentat astăzi demonstrează faptul că ne mobilizăm toate politicile pentru a construi economia competitivă, circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe care am promis-o în Strategia privind uniunea energetică.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a afirmat: „Această strategie nu privește numai transporturile și emisiile, ci ar trebui considerată drept o altă fațetă a eforturilor noastre de a moderniza economia europeană și de a consolida piața internă. Strategia definește priorități-cheie referitoare la pașii de parcurs în direcția asigurării mobilității cu emisii scăzute și oferă orientări clare investitorilor viitori. Ea contribuie la îndeplinirea obiectivelor noastre care nu se modifică în timp - dorim să creăm condiții favorabile pentru ca sectorul nostru industrial să devină mai competitiv și să fie capabil să furnizeze locuri de muncă de calitate.”

Miguel Arias Cañete, comisarul UE pentru politici climatice și energie, a declarat: „UE și-a asumat un obiectiv ambițios de reducere a emisiilor și sunt convins că, prin eforturile colective ale tuturor statelor membre, acest obiectiv poate fi atins. Obiectivele obligatorii naționale pe care le propunem sunt echitabile, flexibile și realiste. Ele creează stimulente în măsură să atragă investiții în sectoare precum transporturile, agricultura, clădirile și gestionarea deșeurilor. Prin aceste propuneri, arătăm că ne-am îndeplinit agenda și că ne ținem promisiunile.

Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale Europei se datorează sectorului transporturilor, care reprezintă una dintre cauzele principale ale poluării aerului. Tranziția către o mobilitate cu emisii reduse este, prin urmare, esențială pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale UE în materie de politici climatice și pentru îmbunătățirea calității vieții în orașele noastre. Este, de asemenea, o oportunitate de a moderniza economia UE și de a asigura pe mai departe competitivitatea sectorului industrial european. Strategia pe care am adoptat-o astăzi prezintă o foaie de parcurs către mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și va accelera schimbările în această direcție.”

În UE, se fac deja eforturi pentru ca investițiile private să fie corelate cu obiectivele în materie de politici climatice și de eficiență a resurselor. Instrumentele financiare ale UE contribuie într-o măsură importantă la finanțarea politicilor climatice. Peste 50 % din investițiile aprobate până în prezent sunt relevante pentru obiectivele climatice. Ca parte a Planului de investiții pentru Europa, Fondul european pentru investiții strategice își va atinge probabil obiectivul de a mobiliza cel puțin 315 miliarde EUR ca investiții suplimentare în economia reală până la jumătatea anului 2018. În plus, Comisia depune eforturi susținute pentru a asigura alinierea cheltuielilor din bugetul UE la obiectivele climatice. Cel puțin 20 % din bugetul actual al UE este explicit legat de climă.

 

Context

În octombrie 2014, șefii de stat sau de guvern din UE au stabilit un obiectiv obligatoriu de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii interne cu cel puțin 40 % până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990. Toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la realizarea acestor reduceri ale emisiilor. Pentru ca acțiunile în acest sens să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor, sectorul industrial și cel energetic care intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) vor trebui să își reducă emisiile cu 43 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005. Alte sectoare ale economiei, precum transporturile, construcțiile, agricultura, deșeurile, amenajarea teritoriului și silvicultura ar trebui să își reducă emisiile cu 30 % până în 2030 comparativ cu nivelul din 2005.

Împreună, propunerea de anul trecut de revizuire a schemei UE de comercializare a emisiilor (EU ETS) și propunerile legislative de astăzi în domeniul politicilor climatice vor ghida tranziția Europei către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și vor răspunde angajamentelor asumate de țările din Uniunea Europeană în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Comisia va începe să lucreze la Planul de acțiune privind mobilitatea cu emisii scăzute astfel încât să poată prezenta fără întârziere inițiativele rămase. Până la sfârșitul anului, Comisia intenționează, de asemenea, să prezinte noi inițiative în domeniul surselor regenerabile de energie, al eficienței energetice și al pieței interne a energiei, care fac parte din Strategia privind uniunea energetică.

 

Informații suplimentare:

Site-ul internet de știri al DG CLIMA (care include documente juridice):

Textul Strategiei europene privind mobilitatea cu emisii scăzute - fișa informativă și analiza justificativă pot fi consultate aici.

Fișa informativă: Întrebări și răspunsuri privind propunerea Comisiei de reducere obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru statele membre (2021-2030)

Fișa informativă: Întrebări și răspunsuri privind propunerea de integrare a sectorului amenajării teritoriului în cadrul UE de politici privind clima și energia pentru 2030

Fișa informativă: Întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia europeană privind mobilitatea cu emisii scăzute

 

Tabel: Obiectivele propuse și accesul la noile mecanisme de flexibilitate

 

2030 target compared to 2005

Maximum annual flexibility

(as a % of 2005 emissions)

One-off flexibility from Emissions Trading System to Effort Sharing Regulation

Flexibility from land use sector to Effort Sharing Regulation*

LU

-40%

4%

0.2%

SE

-40%

2%

1.1%

DK

-39%

2%

4.0%

FI

-39%

2%

1.3%

DE

-38%

 

0.5%

FR

-37%

 

1.5%

UK

-37%

 

0.4%

NL

-36%

2%

1.1%

AT

-36%

2%

0.4%

BE

-35%

2%

0.5%

IT

-33%

 

0.3%

IE

-30%

4%

5.6%

ES

-26%

 

1.3%

CY

-24%

 

1.3%

MT

-19%

2%

0.3%

PT

-17%

 

1.0%

EL

-16%

 

1.1%

SI

-15%

 

1.1%

CZ

-14%

 

0.4%

EE

-13%

 

1.7%

SK

-12%

 

0.5%

LT

-9%

 

5.0%

PL

-7%

 

1.2%

HR

-7%

 

0.5%

HU

-7%

 

0.5%

LV

-6%

 

3.8%

RO

-2%

 

1.7%

BG

0%

 

1.5%

*Estimate, limit is expressed in absolute million tonnes over 10 years.

 

IP/16/2545

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar