Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Energetikos sąjunga ir klimato politika: Europa sparčiau taps mažatarše ekonomika

Briuselis, 2016 m. liepos 20 d.

Šiandien Komisija paskelbė priemones, kurios padės sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį visuose Europos ekonomikos sektoriuose.

Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos davė postūmį modernizuoti ekonomiką ir pagrįsti ją mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, taigi pasaulio socialinis ir ekonomikos modelis kinta. Komisija dirba, kad tokiomis aplinkybėmis ES liktų konkurencinga. Šiandienos pasiūlymuose nustatyti aiškūs ir nešališki bendrieji principai, padėsiantys valstybėms narėms pasirengti ateičiai ir išsaugoti Europos konkurencingumą. Tai neatsiejama nuo energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos.

2014 m. ES aiškiai įsipareigojo iki 2030 m. visuose ekonomikos sektoriuose kolektyviai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 40 %, palyginti su 1990 m. Šiandienos pasiūlymuose nurodyti metiniai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 2021–2030 m. rodikliai, kuriuos valstybės narės, vykdydamos ES klimato politiką, privalo pasiekti transporto, pastatų, žemės ūkio, atliekų, žemės naudojimo ir miškininkystės sektoriuose (žr. suvestinę MEMO/16/2499 ir suvestinę MEMO/16/2496). Naujoji sistema pagrįsta teisingumo, solidarumo, ekonominio racionalumo ir aplinkosauginio naudingumo principais. Ji aktuali visoms valstybėms narėms, nes kaip tik jos spręs, kaip įgyvendinti priemones siekiant sutarto 2030 m. tikslo. Be to, Komisija skelbia mažataršio judumo strategiją, kurioje nurodo kryptį, kaip ES mastu remti mažataršes ir visai netaršias transporto priemones ir alternatyvų mažataršį kurą (žr. suvestinę MEMO/16/2497).

Už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Ševčovičius sakė: „Energetikos sąjunga atneša rezultatų.2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją įtvirtiname teisės aktais: pernai paskelbėme apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reformą, o šiandien priimtas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio rodiklių pasiūlymas. Be to, ES transporto sistemai duodame aiškią kryptį – ateityje visiškai išvengti taršos. Šiandien priimtas dokumentų rinkinys rodo, kad energetikos sąjungos strategijoje pažadėtai konkurencingai, žiedinei ir mažaanglei ekonomikai sukurti imamės visų mūsų politikos priemonių.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Ši strategija – ne vien apie transportą ir šiltnamio dujas. Ji yra dar vieną mūsų pastanga modernizuoti Europos ekonomiką ir sustiprinti mūsų vidaus rinką. Joje apibrėžiami pagrindiniai prioritetai siekiant mažataršio judumo ir duodamos aiškios gairės būsimiems investuotojams. Strategija padeda siekti mūsų tikslų, kurie lieka nepakitę: norime sudaryti sąlygas savo pramonei tapti konkurencingesne ir kurti kokybiškas darbo vietas.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas ES Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete sakė: „ES siekia smarkiai sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Esu įsitikinęs, kad kolektyvinėmis visų valstybių narių pastangomis tai įmanoma. Siūlome nacionalinius privalomus tikslus, kurie teisingi, lankstūs ir realistiški. Jie leidžia tinkamai skatinti investicijas į transporto, žemės ūkio, pastatų ir atliekų tvarkymo sektorius. Šie pasiūlymai yra ženklas, kad vykdome, kas užsibrėžta, ir tesime savo pažadus.“

Už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc sakė: „Transporto priemonės išmeta ketvirtadalį Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir yra pagrindinė oro taršos priežastis. Todėl norint pasiekti ES plataus užmojo tikslus klimato srityje ir pagerinti gyvenimo mūsų miestuose kokybę būtina pereiti prie mažataršio judumo. Jis taip pat atvers galimybę modernizuoti ES ekonomiką ir palaikyti Europos pramonės konkurencingumą. Šiandien priimtoje strategijoje nusakomi būdai siekti mažataršio judumo ir suteikiamas postūmis šiems pokyčiams.“

Europos Sąjungoje privačios investicijos jau pradėtos derinti prie klimato kaitos ir efektyvaus išteklių naudojimo tikslų. ES finansinės priemonės labai prisideda prie kovos su klimato kaita finansavimo. Daugiau kaip 50 % iki šiol patvirtintų investicijų susiję su rūpesčiu dėl klimato. Investicijų plane Europai numatytas Europos strateginių investicijų fondas į realiąją ekonomiką sėkmingai pritraukia papildomas investicijas. Iki 2018 m. vidurio jų suplanuota bent 315 mlrd. EUR. Be to, Komisija intensyviai dirba, kad ES biudžetas būtų vykdomas atsižvelgiant į klimato politikos tikslus. Ne mažiau kaip 20 proc. dabartinio ES biudžeto lėšų tiesiogiai susieta su klimato politika.

 

Pagrindiniai faktai

2014 m. spalio mėn. ES valstybių ir vyriausybių vadovai nustatė privalomą visoje ES ekonomikoje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo vidaus tikslą – iki 2030 m. bent 40 proc., palyginti su 1990 m. Visi ekonomikos sektoriai turėtų prisidėti prie išmetamų teršalų kiekio mažinimo. Norint veikti ekonomiškai racionaliai, pramonės ir elektros energijos sektoriuose, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), išmetamas teršalų kiekis iki 2030 m. turi būti sumažintas 43 proc., palyginti su 2005 m. Kituose ekonomikos sektoriuose (transporto, pastatų, žemės ūkio, atliekų tvarkymo, žemės naudojimo ir miškininkystės) iki 2030 m. išmetamų teršalų kiekį reikėtų sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m.

Šiandien priimti pasiūlymai dėl klimato politikos teisės aktų kartu su praėjusių metų pasiūlymu dėl ES ATLPS peržiūros padės Europai persiorientuoti į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir įvykdyti Europos Sąjungos šalių įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Komisija pradės rengti mažataršio judumo veiksmų planą, kad nedelsdama paskelbtų likusias iniciatyvas. Iki metų pabaigos Komisija taip pat ketina pristatyti kitas energetikos sąjungos strategijai priklausančias iniciatyvas: dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energijos vartojimo efektyvumo ir energijos vidaus rinkos.

 

Daugiau informacijos

Klimato politikos GD naujienų svetainė (ten skelbiami ir teisiniai dokumentai)

Europos mažataršio judumo strategijos tekstas. Informacijos suvestinė ir patvirtinamoji analizė skelbiama čia.

Informacijos suvestinė. Klausimai ir atsakymai apie Komisijos pasiūlymą dėl valstybėms narėms privalomo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 2021–2030 m.

Informacijos suvestinė. Klausimai ir atsakymai dėl pasiūlymo įtraukti žemės naudojimo sektorių į ES 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją

Informacijos suvestinė. Klausimai ir atsakymai apie Europos mažataršio judumo strategiją

 

Lentelė. Siūlomi tikslai ir naujos lankstumo galimybės

 

2030 target compared to 2005

Maximum annual flexibility

(as a % of 2005 emissions)

One-off flexibility from Emissions Trading System to Effort Sharing Regulation

Flexibility from land use sector to Effort Sharing Regulation*

LU

-40%

4%

0.2%

SE

-40%

2%

1.1%

DK

-39%

2%

4.0%

FI

-39%

2%

1.3%

DE

-38%

 

0.5%

FR

-37%

 

1.5%

UK

-37%

 

0.4%

NL

-36%

2%

1.1%

AT

-36%

2%

0.4%

BE

-35%

2%

0.5%

IT

-33%

 

0.3%

IE

-30%

4%

5.6%

ES

-26%

 

1.3%

CY

-24%

 

1.3%

MT

-19%

2%

0.3%

PT

-17%

 

1.0%

EL

-16%

 

1.1%

SI

-15%

 

1.1%

CZ

-14%

 

0.4%

EE

-13%

 

1.7%

SK

-12%

 

0.5%

LT

-9%

 

5.0%

PL

-7%

 

1.2%

HR

-7%

 

0.5%

HU

-7%

 

0.5%

LV

-6%

 

3.8%

RO

-2%

 

1.7%

BG

0%

 

1.5%

*Estimate, limit is expressed in absolute million tonnes over 10 years.

 

IP/16/2545

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar