Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Stärka de lagliga vägarna: kommissionen föreslår en gemensam EU-ram för vidarebosättning

Bryssel den 13 juli 2016

EU-kommissionen föreslår en EU-ram för vidarebosättning för att fastställa en gemensam europeisk vidarebosättningspolitik. Man vill sörja för välordnade och säkra vägar till Europa för personer som behöver internationellt skydd.

EU-kommissionen föreslår en EU-ram för vidarebosättning för att fastställa en gemensam europeisk vidarebosättningspolitik. Man vill sörja för välordnade och säkra vägar till Europa för personer som behöver internationellt skydd. Förslaget är en del av kommissionens reform av det gemensamma europeiska asylsystemet och den långsiktiga politiken för en bättre migrationshantering som fastställts i den europeiska migrationsagendan. Det bidrar också till genomförandet av det nya resultatinriktade ramavtalet för partnerskap för samarbete med viktiga ursprungs- och transitländer som kommissionen lade fram den 7 juni.

–Vi måste stärka våra gemensamma insatser när det gäller att tillhandahålla internationellt skydd, bland annat genom att flyktingar vidarebosätts inom EU på ett säkert och välordnat sätt. Tillfälliga system har hittills gett vissa resultat, men de nya förfaranden som läggs fram idag innebär att vi kommer att samarbeta med de nationella regeringarna på ett tidigt stadium för att stärka och sammanföra insatserna och få detta att fungera på ett bättre sätt. Medlemsländerna avgör hur många personer som behöver vidarebosättas varje år och de kommer att få ekonomiskt stöd från EU:s budget för att omvandla sina beslut till åtgärder. På detta sätt kan EU på ett bra sätt leva upp till sitt gemensamma ansvar vad gäller att visa solidaritet med länder utanför EU och hjälpa dem med ett stort antal människor som flyr från krig och förföljelse, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

–Dagens förslag är ett stort steg i att erbjuda lagliga vägar för de personer som behöver komma till EU på ett säkert sätt och få skydd. Förslaget är en central del av ett större mål som ska sörja för skydd av de skyddsbehövande, minska incitamenten för irreguljär migration och skydda migranter från att exploateras av nätverk för människosmuggling och från farliga resor till Europa. Genom en permanent ram med harmoniserade metoder kan vi få snabbare förfaranden, vilket gör att vi stegvis kan utöka våra gemensamma åtaganden kring vidarebosättning. EU öppnar här ett verkligt rättsligt fönster och strävar efter att stänga den irreguljära bakvägen, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

Dagens förslag ger en permanent ram med ett enhetligt förfarande för vidarebosättning inom EU. Det är medlemsländerna som avgör hur många människor som kommer att vidarebosättas varje år, men gemensamt kommer EU att kunna påverka mer genom att samordna de nationella insatserna och agera tillsammans. Den framtida ramen för vidarebosättning kommer att genomföras genom EU:s årliga planer för vidarebosättning som antas av rådet och genomförs med hjälp av riktade EU-system för vidarebosättning som antas av kommissionen. EU:s årliga planer för vidarebosättning kommer att ge de breda geografiska prioriteringarna för vidarebosättningen och det totala högsta antalet människor som ska vidarebosättas under det kommande året grundat på medlemsländernas och de associerade Schengenländernas deltagande i och bidrag till den specifika årliga planen för vidarebosättning.

EU:s ram för vidarebosättning fastställer vilka kriterier som bör beaktas när man fastställer de regioner eller länder utanför EU varifrån vidarebosättning sker, till exempel antalet personer som behöver internationellt skydd i tredjeländer, de allmänna förbindelserna mellan EU och dessa länder och hur väl de samarbetat på asyl- och migrationsområdet, även hur deras asylsystem har utvecklats och hur samarbetet fungerat kring irreguljär migration, återtagande och återsändande.

Genom den nya ramen får vi gemensamma standardiserade förfaranden för urvalet och behandlingen av personer som söker vidarebosättning. Ramen ger också gemensamma kriterier för vidarebosättning i EU enligt de riktade EU-systemen för vidarebosättning, gemensamma grunder för att utesluta sökande och vilken typ av vidarebosättningsförfarande (ordinarie eller påskyndat förfarande) som kan användas.

För att stödja medlemsländernas insatser för vidarebosättning enligt de riktade EU-systemen avsätter kommissionen 10 000 euro för varje person som vidarebosatts. Pengarna kommer från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif). Vidarebosättningar utanför unionens ram för vidarebosättning kommer inte att få ekonomiskt stöd från EU.

Storbritannien och Irland får delta i genomförandet av förordningen om de väljer att göra det i enlighet med de relevanta protokoll som bifogats fördragen. Danmark deltar inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

Bakgrund

Den 13 maj 2015 föreslog Europeiska kommissionen en långtgående strategi genom den europeiska migrationsagendan som lade grunden för kommissionens arbete med att ta itu med både den omedelbara och långsiktiga utmaningen att hantera migrationsflödena på ett ändamålsenligt och övergripande sätt. Agendan fastställde också att det behövdes en gemensam strategi för att bevilja fördrivna personer skydd genom vidarebosättning.

Den 8 juni 2015 utfärdade kommissionen en rekommendation om ett europeiskt vidarebosättningssystem och därefter enades man genom stats- och regeringschefernas slutsatser under rådsmötet den 20 juli 2015 om att, genom multilaterala och nationella system, vidarebosätta 22 504 personer som var i tydligt behov av internationellt skydd.

Den 15 december 2015 utfärdade kommissionen en rekommendation om ett frivilligt humanitärt mottagandesystem tillsammans med Turkiet. Enligt uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016 aktiveras ett frivilligt humanitärt mottagandesystem så fort de irreguljära gränspassagerna från Turkiet till EU har upphört eller åtminstone har minskat avsevärt och varaktigt.

Den 6 april 2016 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett meddelande som inledde förfarandet för att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet och för att inrätta ett strukturerat system för vidarebosättning som utgör en ram för unionens politik för vidarebosättning och tillhandahåller en gemensam strategi för säkra och lagliga inresor till EU för personer som behöver internationellt skydd.

Efter detta meddelande la kommissionen fram ett första paket med reformer den 4 maj 2016. I paketet ingick förslag om att inrätta ett hållbart och rättvist Dublinsystem, stärka Eurodacsystemet och inrätta en verklig europeisk asylbyrå.

Kommissionen rapporterar regelbundet om framstegen med vidarebosättning. En första rapport om omplacering och vidarebosättning antogs den 16 mars. Den andra, tredje och fjärde rapporten antogs den 12 april, den 18 maj, respektive den 15 juni. Den femte rapporten om omplacering och vidarebosättning har antagits i dag.

Läs mer

Vanliga frågor: Att inrätta en EU-ram för vidarebosättning:

Förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

Pressmeddelande: Att slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet: mot en effektiv, rättvis och human asylpolitik

Vanliga frågor: Att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD - Asylförfaranden: att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD - Kvalificering: att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD - Mottagningsvillkor: att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet

FAKTABLAD - Det gemensamma europeiska asylsystemet

Pressmeddelande: Omplacering och vidarebosättning – Den positiva trenden fortsätter, men mer behöver göras

Pressmeddelande: EU-kommissionen aviserar ny partnerskapsram för migration – förstärkt samarbete med tredjeländer för att på ett bättre sätt hantera migration

Pressmeddelande: Mot ett hållbart och rättvist gemensamt europeiskt asylsystem

Pressmeddelande:Kommissionen lägger fram alternativ för att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet och ta fram säkra och lagliga vägar till Europa

Rådets slutsatser om vidarebosättning av 20 000 personer i behov av internationellt skydd

Pressmeddelande: Ett frivilligt humanitärt mottagandesystem tillsammans med Turkiet för flyktingar från Syrien

Kommissionens rekommendation om ett frivilligt humanitärt mottagandesystem för flyktingar från Syrien som vistas i Turkiet

Uttalande från EU och Turkiet den av 18 mars 2016

Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland

IP/16/2434

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar