Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Seaduslike võimaluste parandamine: Komisjon teeb ettepaneku luua ühine ELi ümberasustamisraamistik

Brüssel, 13. juuli 2016

Euroopa Komisjon esitab täna ettepaneku ELi ümberasustamisraamistiku kohta, et luua ühine Euroopa ümberasustamispoliitika, millega tagada rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele seaduslikud ja turvalised võimalused Euroopasse saabuda.

Euroopa Komisjon esitab täna ettepaneku ELi ümberasustamisraamistiku kohta, et luua ühine Euroopa ümberasustamispoliitika, millega tagada rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele seaduslikud ja turvalised võimalused Euroopasse saabuda. Ettepanek moodustab osa komisjonipoolsest Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformist ja Euroopa rände tegevuskavas sätestatud pikaajalisest paremast rändehalduspoliitikast. Sellega aidatakse ka rakendada komisjoni poolt 7. juunil esitletud uut, tulemustele suunatud partnerlusraamistikku koostöö tegemiseks peamiste kolmandate päritolu- ja transiidiriikidega.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Me peame suurendama jõupingutusi pakkuda rahvusvahelist kaitset, sealhulgas asustama põgenikud ELi ümber turvaliselt ja seaduslikult. Erakorralised kavad on andnud mõningaid tulemusi, kuid täna esitatud uute menetluste raames hakkame tegema riikide valitsustega varases etapis koostööd, et suurendada ja konsolideerida jõupingutusi ning tõhustada kaitse pakkumist. Liikmesriigid otsustavad ise, kui palju inimesi tuleks igal aastal ümber asustada ja neile antakse ELi eelarvest otsuste elluviimiseks toetust. Nii saab EL tõhusalt täita oma kollektiivset vastutust ja näidata üles solidaarsust kolmandate riikidega ning aidata neil tulla toime sõja ja tagakiusamise eest põgenevate inimeste hulgaga.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „Tänane ettepanek on tähtis edasiminek selles, kuidas pakkuda kaitset vajavatele inimestele seaduslikke võimalusi jõuda turvaliselt ELi ja see kaitse ka saada. Meie suurem eesmärk on tagada vajajatele kaitse, vähendada ebaseadusliku rände stiimuleid ja kaitsta rändajaid ebaseaduslikult üle piiri toimetavate võrgustike poolse ärakasutamise ja Euroopasse saabumise ohtlike teekondade eest. Ühtlustatud tegevuspõhimõtteid hõlmava alalise raamistiku loomisega saame tagada kiiremad menetlused, mis võimaldavad ühiselt täita lubadusi rohkem inimesi ümber asustada. EL avab ehtsa seadusliku akna ja üritab sulgeda ebaseadusliku tagaukse.“

Tänase ettepanekuga nähakse ELi-üleseks ümberasustamiseks ette alaline ühtlustatud menetlustega raamistik. Seda, kui palju inimesi igal aastal ümber asustada, otsustavad endiselt liikmesriigid, kuid EL suudab ühiselt saavutada parema tulemuse, kooskõlastades selleks riikide jõupingutusi ja tegutsedes tervikuna. Tulevase ümberasustamisraamistiku elluviimiseks võtab nõukogu igal aastal vastu ELi ümberasustamiskava, mida rakendatakse komisjoni vastu võetavate sihtotstarbelisemate ELi ümberasustamisskeemidega. ELi ümberasustamise aastakavades esitatakse eelispiirkonnad, kust ümberasustamine laias laastus toimuma hakkab, samuti järgneval aastal ümber asustatavate isikute maksimaalne koguarv vastavalt liikmesriikide ja assotsieerunud Schengeni riikide osalusele ja osamaksetele konkreetse iga-aastase ümberasustamiskava alusel.

ELi ümberasustamisraamistikus on sätestatud ümberasustamise piirkondade või kolmandate riikide valiku kriteeriumid, näiteks kolmandas riigis viibivate rahvusvahelist kaitset vajavate isikute koguarv, ELi üldsuhted kolmandate riikidega, nende koostöö tõhusus varjupaiga- ja rändevaldkonnas, sealhulgas riikliku varjupaigasüsteemi loomine ja koostöö ebaseadusliku rände, tagasivõtu ja tagasisaatmise küsimustes.

Uue ELi ümberasustamisraamistikuga luuakse ümberasustamiskandidaatide valiku ja kohtlemise ühised standardmenetlused. Selles on täpsustatud ka ühised kriteeriumid sihtotstarbeliste ELi ümberasustamisskeemide alusel ELi ümberasustamiseks sobivate isikute kohta, esitatud kandidaatide väljajätmise ühised alused ja kasutatav ümberasustamismenetlus (kas tava- või kiirmenetlus).

Toetamaks liikmesriikide jõupingutusi sihtotstarbeliste ELi kavade alusel eraldab komisjon ELi eelarvest iga ümber asustatud isiku kohta 10 000 eurot. Raha eraldatakse ELi Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist. Väljaspool liidu ümberasustamisraamistikku toimuvaid ümberasustamisi liidu eelarvest ei toetata.

Ühendkuningriik ja Iirimaa võivad kooskõlas aluslepingutele lisatud asjakohaste protokollidega soovi korral määruse rakendamises osaleda. Taani ei osale käesoleva määruse vastuvõtmisel ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

Taust

13. mail 2015 tegi Euroopa Komisjon Euroopa rände tegevuskavas ettepaneku põhjalikuks strateegiaks, millega pandi alus komisjoni järjepidevale tegevusele rändevoogude vahetuks ja pikaajaliseks tõhusaks juhtimiseks ja osutati vajadusele võtta vastu ühine lähenemisviis kaitset vajavatele põgenikele kaitse andmiseks ümberasustamise kaudu.

8. juunil 2015 esitas komisjon soovituse Euroopa ümberasustamiskava kohta, millele järgnesid 20. juulil 2015 nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused 22 504 ilmselgelt rahvusvahelist kaitset vajava isiku ümberasustamise kohta mitmepoolsete ja riiklike kavade kaudu.

15. detsembril 2015 esitas komisjon soovituse, mis käsitleb vabatahtlikku põgenike humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kava Türgiga. ELi ja Türgi 18. märtsi 2016. aasta avalduse kohaselt käivitatakse vabatahtlik humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kava, kui Türgi ja ELi vahel ebaseaduslikud piiriületused lõpevad või need märkimisväärselt ja jätkusuutlikult kahanevad.

6. aprillil 2016 avaldas Euroopa Komisjon teatise, millega käivitati Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform ja struktureeritud ümberasustamissüsteemi loomine, et tuua ühtsesse raamistikku kokku liidu ümberasustamisalased tegevuspõhimõtted ja pakkuda ühist lähenemisviisi rahvusvahelist kaitset vajavate isikute turvaliseks ja seaduslikuks saabumiseks liitu.

Teatise järel esitas komisjon 4. mail 2016 esimese reformipaketi. Pakett sisaldas ettepanekuid luua jätkusuutlik ja õiglane Dublini süsteem, tugevdada Eurodaci süsteemi ning luua tõeline Euroopa Liidu Varjupaigaamet.

Komisjon annab ümberasustamise valdkonnas saavutatu kohta korrapäraselt aru. Esimene aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta võeti vastu 16. märtsil. Teine, kolmas ja neljas aruanne võeti vastu vastavalt 12. aprillil, 18. mail, ja 15. juunil. Viies aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta võeti vastu täna.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused: ELi ümberasustamisraamistiku loomine

Määrus, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014

Pressiteade: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi lõpuleviimine: tulemusliku, õiglase ja inimliku varjupaigapoliitika suunas

Korduma kippuvad küsimused: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT – Varjupaigamenetlused: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT – Miinimumnõuded: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT – Vastuvõtutingimused: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform

TEABELEHT – Euroopa ühine varjupaigasüsteem

Pressiteade: Ümberpaigutamine ja ümberasustamine: positiivsetest tulemustest olenemata tuleb veel pingutada

Pressiteade: Komisjon loob uue rändepartnerluse raamistiku tegemaks kolmandate riikidega tihedamat koostööd, et rännet paremini hallata

Pressiteade: Jätkusuutliku ja õiglase Euroopa ühise varjupaigasüsteemi suunas

Pressiteade: Komisjon esitab ettepanekud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimiseks ning turvaliste ja seaduslike sisserändevõimaluste avardamiseks

Nõukogu järeldused 20 000 rahvusvahelist kaitset vajava isiku ümberasustamise kohta

Pressiteade: Vabatahtlik Süüria põgenike humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kava Türgiga

Komisjoni soovitus Türgis asuvaid Süüria põgenikke käsitleva vabatahtliku humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kava kohta

ELi ja Türgi avaldus, 18. märts 2016.

Ettepanek: nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsust (EL) nr 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks

IP/16/2434

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar