Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Улесняване на законната миграция — Комисията предлага създаване на обща рамка на ЕС за презаселване

Брюксел, 13 юли 2016 r.

Днес Европейската комисия предлага рамка на ЕС за презаселване, с която се създава обща европейска политика за презаселване, за да се осигури организирано и безопасно влизане в Европа на хората, които се нуждаят от международна закрила.

Днес Европейската комисия предлага рамка на ЕС за презаселване, с която се създава обща европейска политика за презаселване, за да се осигури организирано и безопасно влизане в Европа на хората, които се нуждаят от международна закрила. Предложението е част от програмата на Комисията за реформа на общата европейска система за убежище и от дългосрочната политика за по-добро управление на миграцията, залегнала в европейската програма за миграцията. Предложението ще допринесе също така за прилагането на новата, ориентирана към резултати рамка за партньорство за сътрудничество с ключови трети държави на произход и на транзитно преминаване, представена от Комисията на 7 юни.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Трябва да засилим действията си за предоставяне на международна закрила, а това включва презаселването на бежанци в Европа по безопасен и организиран начин. Специалните схеми доведоха до известни резултати, но новите процедури, предложени днес, ще ни позволят да работим с националните правителства от самото начало за обединяване на усилията и постигане на още по-добри резултати. Държавите от ЕС ще решават колко души трябва да бъдат презаселени всяка година и ще получават финансова подкрепа от бюджета на ЕС, за да превърнат решенията си в реалност. Това е ефективен начин за ЕС да изпълни своята колективна отговорност и да демонстрира своята солидарност със страните извън Съюза, като им помага да се справят с големия брой хора, бягащи от война и преследване“.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днешното предложение е голяма стъпка напред в усилията ни да предлагаме законни начини за безопасно влизане в ЕС и закрила на хората, които се нуждаят от това. Предложението е неразделна част от по-общата цел да се гарантира защита на нуждаещите се, да се ограничат стимулите за незаконна миграция и да се закрилят мигрантите от експлоатация от трафиканти на хора и от опасни пътувания до Европа. Създаването на постоянна рамка с хармонизирани практики ще ни позволи да ускорим процедурите и постепенно да увеличим съвместните си ангажименти за презаселване. По този начин ЕС отваря истински законен прозорец в опит да затвори незаконната задна вратичка“.

Днешното предложение ще осигури постоянна рамка с единна процедура за презаселване в рамките на ЕС. Държавите членки ще продължават да решават колко души да бъдат презаселени всяка година, но ЕС ще постигне по-голямо въздействие чрез координиране на националните усилия и чрез единни колективни действия. Бъдещата рамка за презаселване ще се прилага чрез годишните планове на ЕС за презаселване, приети от Съвета и привеждани в действие чрез целенасочени схеми на ЕС за презаселване, приети от Комисията. В годишните планове на ЕС за презаселване ще се определят общите географски приоритети — от кои държави ще се извършва презаселването и колко души най-много ще бъдат презаселени през следващата година въз основа на участието и приноса на държавите от Съюза и асоциираните държави от Шенген в конкретния годишен план.

В рамката на ЕС за презаселване са посочени критериите, които трябва да се вземат предвид при определяне на регионите или държавите извън Съюза, от които ще се извършва презаселване, като например броя на лицата, нуждаещи се от международна закрила в трети държави, цялостните отношения на ЕС с трети държави и ефективното им сътрудничество в областта на убежището и миграцията, включително развитието на тяхната система за убежище и сътрудничеството в областта на незаконната миграция, обратното приемане и връщането.

С новата рамка на ЕС за презаселване ще бъде установен общ набор от стандартни процедури за подбор и третиране на кандидатите за презаселване. В рамката се определят също така общи критерии за допустимост за презаселване в ЕС по целевите схеми на Съюза за презаселване, общи основания за изключване на кандидати и видът процедура (обикновена или експресна), която може да се използва.

За да подпомогне усилията на държавите членки за презаселване по целевите схеми на ЕС, Комисията ще предостави 10 000 евро от бюджета на Съюза за всяко презаселено лице. Средствата ще бъдат отпуснати от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ). Презаселването, което не се извършва по рамката на Съюза, няма да се финансира от неговия бюджет.

Обединеното кралство и Ирландия могат да участват в прилагането на регламента по свой избор съгласно съответните протоколи, приложени към Договорите. Дания не участва в приемането на регламента и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

Контекст

На 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи широкообхватна стратегия чрез европейската програма за миграцията, в която се полагат основите за продължаващата работа на Комисията за справяне с непосредствените и дългосрочните предизвикателства, свързани с ефективното и цялостното управление на миграционните потоци, и се отчита необходимостта от общ подход за предоставяне на закрила на нуждаещи се от нея разселени лица чрез презаселване.

На 8 юни 2015 г. Европейската комисия публикува препоръка за Европейска схема за презаселване, последвана от заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. за презаселване чрез многостранни и национални схеми на 22 504 лица, безспорно нуждаещи се от международна закрила.

На 15 декември 2015 г. Комисията публикува препоръка за доброволна схема с Турция за хуманитарно приемане. Според изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. доброволната хуманитарна схема за приемане ще бъде задействана след като незаконните преминавания между Турция и ЕС бъдат прекратени или поне значително и трайно намалени.

На 6 април 2016 г. Европейската комисия публикува съобщение, с което даде начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище и за създаване на структурирана система за презаселване, която съответства на политиката на Съюза за презаселване и предоставя общ подход за безопасно и законно влизане в ЕС на лицата, нуждаещи се от международна закрила.

След това съобщение Комисията представи първия пакет от реформи на 4 май 2016 г. Пакетът съдържаше предложения за създаване на устойчива и справедлива система от Дъблин, укрепване на системата „Евродак“ и създаване на истинска европейска агенция за убежището.

Комисията редовно докладва за напредъка, постигнат по отношение на презаселването. На 16 март бе приет първи доклад за преместването и презаселването. Вторият, третият и четвъртият доклад бяха приети съответно на 12 април, 18 май и 15 юни. Днес бе приет петият доклад за преместването и презаселването.

За повече информация

Често задавани въпроси: Създаване на рамка на ЕС за презаселване

Регламент за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

Съобщение за медиите: Завършване на реформата на общата европейска система за убежище — към ефективна, справедлива и хуманна политика в областта на убежището

Често задавани въпроси: Реформиране на общата европейска система за убежище

Информационен документ — Процедури за предоставяне на убежище: реформиране на общата европейска система за убежище

Информационен документ — Признаване: реформиране на общата европейска система за убежище

Информационен документ — Условия на приемане: реформиране на общата европейска система за убежище

Информационен документ — Обща европейска система за убежище

Съобщение за медиите: Преместване и презаселване — положителната тенденция продължава, но са необходими още усилия

Съобщение за медиите: Комисията обявява нова рамка за партньорство в областта на миграцията: засилено сътрудничество с трети държави за по-добро управление на миграцията

Съобщение за медиите: Към устойчива и справедлива обща европейска система за предоставяне на убежище

Съобщение за медиите:Комисията представя варианти за реформиране на общата европейска система за убежище и за разработване на безопасни и законни възможности за миграция в Европа

Заключения на Съвета относно презаселването на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила

Съобщение за медиите: Доброволна схема с Турция за хуманитарно приемане на бежанци от Сирия

Препоръка на Комисията за създаване на доброволна схема за хуманитарно приемане в полза на бежанци от Сирия, пребиваващи в Турция

Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.

Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

IP/16/2434

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar