Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija pastiprina noteikumus pārredzamības jomā, lai cīnītos pret terorisma finansēšanu, nodokļu apiešanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Strasbūrā, 2016. gada 5. jūlijā

Komisija šodien ir pieņēmusi priekšlikumu, kura mērķis ir vēl vairāk pastiprināt ES noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, lai vērstos pret terorisma finansēšanu un palielinātu pārredzamību attiecībā uz uzņēmumu un trastu patiesajiem īpašniekiem.

Žana Kloda Junkera vadītā Komisija ir noteikusi cīņu pret nodokļu apiešanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu par vienu no savām prioritātēm. Ar šodien ierosinātajām izmaiņām vērsīsies pret jauniem terorisma finansēšanas veidiem, palielinās pārredzamību cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un palīdzēs pastiprināt cīņu pret nodokļu apiešanu.

Šis Komisijas priekšlikums ir pirmā iniciatīva nolūkā īstenot 2016. gada februārī pieņemto rīcības plānu par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu, kā arī daļa no plašākiem centieniem veicināt pārredzamību nodokļu jomā un vērsties pret nodokļu režīmu ļaunprātīgu izmantošanu. Šā iemesla dēļ mēs vienlaikus arī iesniedzam paziņojumu, ar ko mēs reaģējam uz nesenajiem „Panamas dokumentu” atklājumiem.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: „Šodien iesniegtie priekšlikumi palīdzēs valstu iestādēm izsekot cilvēkus, kuri slēpj savas finanses, lai izdarītu tādus noziegumus kā terorisms. Dalībvalstis varēs iegūt un apmainīties ar būtisku informāciju par to, kam patiesībā pieder uzņēmumi vai trasti, kurš tiešsaistē nodarbojas ar valūtu tirdzniecību un kurš izmanto priekšapmaksas kartes. Informācijas publiskošanai par to, kurš ir patiesais uzņēmumu un trastu īpašnieks, būtu jābūt arī spēcīgai atturošai ietekmei uz potenciāliem nodokļu nemaksātājiem.”

Vera Jourova, ES komisāre tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos, teica:

Šodien mēs nākam klajā ar stingrākiem noteikumiem pārredzamības jomā, lai nepieļautu terorisma finansēšanu un pastiprinātu mūsu cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodokļu apiešanu. Ceturtās Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas atjaunināšana novērsīs Eiropā visas nepilnības, kuru dēļ teroristi, noziedznieki vai jebkurš cits mēģina ļaunprātīgi izmantot nodokļu jomas noteikumus, lai finansētu savas darbības. Labāka sadarbība šo problēmu apkarošanā dos jūtamu rezultātu.”  

Ceturtās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu paketes pieņemšana 2015. gada maijā ir uzskatāma par ievērojamu sasniegumu, ar ko ir paredzēts uzlabot ES pasākumu iedarbīgumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un teroristu darbību finansēšanas ierobežošanas jomā. Šajos tiesību aktos ir noteikti augsti standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, piemēram, prasība dalībvalstīm ieviest uzņēmumu un dažu trastu faktisko īpašnieku valsts reģistrus. Dalībvalstis ir apņēmušās īstenot minēto tiesību aktu paketi ātrāk nekā sākotnēji plānots – vēlākais 2016. gada beigās.  

Terorisma finansēšanas apkarošana

Kā paziņots rīcības plānā par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu, Komisija ierosina izmaiņas, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu terorisma darbību finansēšanai.

  • ES finanšu izlūkošanas vienību pilnvaru palielināšana un to sadarbības veicināšana – finanšu izlūkošanas vienībām pieejamās informācijas apjoms tiks palielināts, un tām būs pieejama informācija, kas iekļauta centralizētos bankas kontu un maksājumu kontu reģistros un centrālās datu izguves sistēmās, kuras dalībvalstīm būs jāievieš, lai noteiktu bankas kontu un maksājumu kontu īpašnieku identitāti.
  • Ar virtuālām valūtām saistīto terorisma finansēšanas risku novēršana – lai nepieļautu virtuālo valūtu ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas nolūkā, Komisija ierosina attiecināt Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu arī uz virtuālo valūtu maiņas platformām un „maka turēšanas” (custodian wallet) pakalpojuma sniedzējiem. Šīm vienībām būs jāpiemēro klienta uzticamības pārbaudes brīdī, kad virtuālā valūta tiek apmainīta pret īsto valūtu, tādējādi izbeidzot ar šādu apmaiņu saistīto anonimitāti.
  • Ar anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem (piemēram, priekšapmaksas kartēm) saistīto risku novēršana – Komisija arī ierosina ierobežot ar priekšapmaksas kartēm veikto anonīmo maksājumu izmantošanu, samazinot identifikācijas prasību robežvērtību no 250 līdz 150 eiro un paplašinot prasības par klientu pārbaudēm. Šajā saistībā ir ņemti vērā samērīguma apsvērumi, īpašu uzmanību veltot tam, kā šīs kartes izmanto finansiāli neaizsargāti iedzīvotāji.
  • Rūpīgākas augsta riska trešo valstu pārbaudes – kā paredzēts ceturtajā Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā, Komisija ierosina saskaņot pārbaužu sarakstu, kas piemērojams valstīm, kurās pastāv trūkumi saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas režīmiem. Bankām būs jāveic papildu pārbaudes („uzticamības pārbaudes pasākumi”) attiecībā uz finanšu plūsmām no šīm valstīm. Minēto valstu saraksts, kas atbilst Finanšu darījumu darba grupas (FATF) izstrādātajam sarakstam, procesuālu iemeslu dēļ oficiāli tiks pieņemts 14. jūlijā.

Stingrāki noteikumi pārredzamības jomā ar mērķi nepieļaut nodokļu apiešanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Pasākumi, kas ieviesti ar ceturto Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu, tiks pastiprināti ar šodien pieņemto priekšlikumu, paredzot šādas izmaiņas:

  • pilnīga publiska piekļuve faktisko īpašnieku reģistriem – dalībvalstis publiskos konkrētu informāciju no faktisko īpašnieku reģistriem par uzņēmumiem un ar uzņēmējdarbību saistītiem trastiem. Informācija par visiem pārējiem trastiem tiks iekļauta valsts reģistros un būs pieejama personām, kurām ir leģitīma interese. Reģistros tiks iekļauti faktiskie īpašnieki, kam pieder 10 % īpašumtiesību tādos konkrētos uzņēmumos, kuru gadījumā pastāv risks, ka tos var izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un nodokļu nemaksāšanai. Visu pārējo uzņēmumu gadījumā minētā robežvērtība paliek 25 % apmērā;
  • reģistru savstarpējā savienojamība – priekšlikumā ir paredzēta tieša reģistru savstarpējā savienojamība ar mērķi atvieglināt dalībvalstu sadarbību;
  • iestādēm pieejamās informācijas paplašināšana – Komisija ir ierosinājusi, ka esošajiem, kā arī jauniem kontiem būtu jāpiemēro uzticamības pārbaudes. Tādējādi netiks pieļauts, ka konti, kas, iespējams, tiek izmantoti nelikumīgām darbībām, netiek atklāti. Rūpīgākas pārbaudes un stingrāki noteikumi attieksies arī uz pasīviem uzņēmumiem un trastiem – piemēriem tādiem, kas atklāti „Panamas dokumentos”.

Pamatinformācija

Ceturtā Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva tika pieņemta 2015. gada 20. maijā. Rīcības plānā par cīņu pret teroristu finansēšanu Eiropas Komisija aicināja dalībvalstis saīsināt direktīvas faktiskās transponēšanas termiņu, izdarot to līdz 2016. gada beigām.

Šodien iesniegtie grozījumi attiecas gan uz terorisma finansēšanu, gan uz pārredzamības jautājumiem un ir mērķtiecīgi un samērīgi, lai veiktu dažas steidzamas izmaiņas esošajā regulējumā. Komisija mudina dalībvalstis ņemt vērā šodien ierosinātos mērķtiecīgos grozījumus, transponējot ceturto Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu.

Ierosināto juridisko noteikumu atjaunināšanu pieņems Eiropas Parlaments un Ministru Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Attiecībā uz ES sarakstu, kurā iekļautas augsta riska trešās valstis, kurās pastāv stratēģiska rakstura trūkumi saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / terorisma finansēšanas novēršanas režīmiem, saskaņā ar ceturto Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu Komisija ir pilnvarota pieņemt šādu sarakstu trīs reizes gadā. Komisija ņems vērā darbu, ko starptautiskā līmenī ir veikusi Finanšu darījumu darba grupa. ES turpinās rīkoties visās attiecīgajās politikas jomās, ko skar konkrētā jurisdikcija, tostarp nodrošinot sadarbību attīstības jomā; galīgais mērķis šajā saistībā ir panākt iepriekš minēto valstu atbilstību noteikumiem un svītrošanu no saraksta. Minētais saraksts ir deleģētais akts, kas arī tiks iesniegts Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar parasto procedūru.

Abas iniciatīvas tiek īstenotas saskaņā rīcības plānu par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu; Komisija šo rīcības plānu pieņēma 2016. gada 2. februārī.

Papildu informācija

Ceturtās Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas grozījumi

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

IP/16/2380

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar