Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio vahvistaa avoimuutta koskevia sääntöjä puuttuakseen terrorismin rahoitukseen, veronkiertoon ja rahanpesuun

Strasbourg 5. heinäkuuta 2016

Komissio on hyväksynyt tänään ehdotuksen, jolla vahvistetaan rahanpesun torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä, jotta voidaan torjua terrorismin rahoitusta ja lisätä avoimuutta yritysten ja rahastojen tosiasiallisista omistussuhteista.

Yksi Junckerin komission painopistealoista on veronkierron, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta. Tänään ehdotetut muutokset koskevat uusia keinoja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, avoimuuden lisäämistä rahanpesun torjumiseksi ja veronkierron torjunnan edistämistä.

Tämä komission ehdotus on ensimmäinen aloite helmikuussa 2016 hyväksytyn terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi, ja se on myös osa laajempia pyrkimyksiä lisätä verotuksen avoimuutta ja torjua verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä. Tämän vuoksi esitämme samanaikaisesti myös tiedonannon, jossa käsitellään Panama-papereihin liittyviä paljastuksia.

”Tänään annetut ehdotukset auttavat kansallisia viranomaisia paljastamaan henkilöt, jotka pyrkivät salaamaan raha-asiansa tehdäkseen rikoksia, kuten terroritekoja”, komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi. ”Jäsenvaltiot voivat saada ja vaihtaa tärkeitä tietoja siitä, kuka todella omistaa yritykset ja rahastot, kuka käy kauppaa virtuaalirahalla ja kuka käyttää ennalta maksettuja kortteja. Tietojen julkistamisella siitä, ketkä ovat yritysten ja rahastojen takana, on myös vahva ennaltaehkäisevä vaikutus mahdollisiin veronkiertäjiin”, varapuheenjohtaja Timmermans lisäsi.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vera Jourová puolestaan totesi näin:

Tänään esitämme tiukempia avoimuutta koskevia sääntöjä, joilla pyritään lopettamaan terrorismin rahoitus ja tehostamaan rahanpesun ja veronkierron torjuntaa. Neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin päivityksellä estetään mahdolliset porsaanreiät, joita hyväksi käyttäen terroristit, rikolliset tai muut yrittävät rahoittaa toimintaansa.Komissaari Jourován mukaan yhteistyö mainittujen seikkojen torjunnassa edistää kyseisten ongelmien ratkaisua.  

Toukokuussa 2015 hyväksytyllä neljännellä rahanpesun torjuntapaketilla parannettiin merkittävästi rahanpesuun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan kohdistuvien EU:n toimien tuloksellisuutta. Siinä asetetaan tiukat normit rahanpesun estämiseksi, kuten jäsenvaltioiden velvollisuus ottaa käyttöön yritysten ja joidenkin rahastojen tosiasiallisia edunsaajia koskevat kansalliset rekisterit. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan paketin täytäntöön nopeammin kuin alun perin suunniteltiin, viimeistään vuoden 2016 lopussa.  

Terrorismin rahoituksen torjunta

Terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti komissio ehdottaa muutoksia sen estämiseksi, että rahoitusjärjestelmää käytetään terroritoiminnan rahoittamiseen:

  • Lisätään EU:n rahanpesun selvittelykeskusten valtuuksia ja helpotetaan niiden välistä yhteistyötä: rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla olevan tiedon määrää laajennetaan, ja ne saavat käyttöönsä tietoja keskitetyistä pankki- ja maksutilirekistereistä ja keskitetyistä tiedonhakujärjestelmistä, jotka jäsenvaltioiden on perustettava pankki- ja maksutilien haltijoiden tunnistamiseksi
  • Puututaan virtuaalirahaan liittyviin terrorismin rahoitusriskeihin: jotta virtuaalirahan väärinkäyttö rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen voidaan estää, komissio ehdottaa rahanpesunvastaisen direktiivin soveltamisalan ulottamista virtuaalirahan vaihtopalveluihin ja lompakkopalvelun tarjoajiin. Näiden tahojen on ryhdyttävä soveltamaan asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyviä tarkastuksia, kun virtuaalirahaa vaihdetaan oikeaan rahaan; näin tällainen rahanvaihto ei olisi enää anonyymiä.
  • Puututaan riskeihin, jotka liittyvät nimettömänä käytettäviin ennalta maksettuihin maksuvälineisiin (esim. ennalta maksetut kortit): komissio ehdottaa myös ennalta maksetuilla korteilla nimettöminä tehtävien maksujen vähentämistä alentamalla tunnistamiskynnystä 250:stä eurosta 150:een euroon ja laajentamalla asiakkaan tunnistamisvaatimuksia. Suhteellisuusperiaate on otettu huomioon ja erityistä huomiota on kiinnitetty taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten korttien käyttöön.
  • Riskialttiisiin kolmansiin maihin sovellettavat tehokkaammat tarkastukset: Neljännellä rahanpesunvastaisella direktiivillä annettujen valtuuksien perusteella komissio aikoo yhdenmukaistaa luettelon tarkastuksista, joita sovelletaan maissa, joissa on puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä. Pankkien on suoritettava kyseisistä maista peräisin olevien rahoitusvirtojen lisätarkastuksia (asiakkaan tuntemisvelvollisuus). Maiden luettelo, joka vastaa rahanpesunvastaisen toimintaryhmän luetteloa, hyväksytään menettelyllisistä syistä virallisesti 14. heinäkuuta.

Tiukemmat avoimuussäännöt veronkierron ja rahanpesun estämiseksi

Tänään annetulla ehdotuksella vahvistetaan neljännellä rahanpesunvastaisella direktiivillä käyttöön otetut toimenpiteet seuraavasti:

  • Tosiasiallisia edunsaajia koskevan rekisterin täysi julkisuus: jäsenvaltioiden on julkistettava tietyt tiedot yritysten ja yrityksiin liittyvien rahastojen tosiasiallisia edunsaajia koskevista rekistereistä. Tiedot kaikista muista rahastoista sisällytetään kansallisiin rekistereihin, ja ne ovat niiden osapuolten saatavilla, jotka voivat osoittaa asian koskevan niiden oikeutettua etua. Rekistereihin merkitään tosiasialliset edunsaajat, joilla on 10 prosentin omistusosuus yrityksissä, joiden osalta on olemassa riski, että niitä käytetään rahanpesuun ja veronkiertoon. Kynnysarvo kaikkien muiden yritysten osalta on edelleen 25 prosenttia.
  • Rekisterien yhteenliittäminen: ehdotuksessa esitetään rekistereiden suoraa yhteenliittämistä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön helpottamiseksi.
  • Laajennetaan viranomaisten käytettävissä olevia tietoja: komissio on ehdottanut, että nykyisiin ja uusiin tileihin olisi sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyviä tarkastuksia. Näin estetään mahdollisesti laittomaan toimintaan käytettävien tilien jääminen havaitsematta. Panama-papereissa mainittujen kaltaisiin passiivisiin yrityksiin ja rahastoihin sovelletaan myös tehokkaampaa valvontaa ja tiukempia sääntöjä.

Tausta:

Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi hyväksyttiin 20. toukokuuta 2015. Euroopan komissio kehotti terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevassa toimintasuunnitelmassaan jäsenvaltioita saattamaan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään suunniteltua aikaisemmin, vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tänään esitetyt muutokset koskevat sekä terrorismin rahoitusta että avoimuuteen liittyviä kysymyksiä, ja ne ovat kohdennettuja ja oikeasuhteisia, jotta olemassa oleviin puitteisiin voidaan tehdä joitakin kiireellisiä muutoksia. Komissio kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon tänään ehdotetut kohdennetut muutokset, kun ne saattavat neljättä rahanpesunvastaista direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät lainsäädännön ehdotetun päivityksen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Suuririskisiä kolmansia maita, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissään, koskevan EU:n luettelon osalta komissiolle annettiin neljännellä rahanpesunvastaisella direktiivillä valtuudet hyväksyä tällainen luettelo kolme kertaa vuodessa. Komissio ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän kansainvälisellä tasolla tekemän työn. EU jatkaa yhteistyötä asianomaisten lainkäyttöalueiden kanssa kaikilla asiaankuuluvilla politiikan aloilla, mukaan lukien kehitysyhteistyön kautta. Perimmäisenä tavoitteena on, että maat noudattavat sääntöjä ja että ne poistetaan luettelosta. Luettelo on delegoitu säädös, joka esitetään myös neuvostolle ja Euroopan parlamentille tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Molemmat aloitteet ovat osa terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka komissio hyväksyi 2. helmikuuta 2016.

Lisätietoja:

Neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin muutos

Kysymykset ja vastaukset

Tietosivu

IP/16/2380

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar