Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen styrker reglerne for gennemsigtighed for at bekæmpe finansiering af terrorisme, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge

Strasbourg, den 5. juli 2016

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag for yderligere at styrke EU-reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bekæmpe finansieringen af terrorisme og skabe større klarhed over, hvem der reelt ejer selskaberne og trusterne.

Juncker-Kommissionen har gjort bekæmpelsen af skatteundgåelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme til én af sine prioriterede opgaver. De ændringer, der foreslås i dag, skal tackle de nye metoder, der anvendes til at finansiere terrorisme på, øge gennemsigtigheden for bedre at kunne bekæmpe hvidvaskning af penge og bidrage til at styrke bekæmpelsen af skatteundgåelse.

Dette forslag fra Kommissionen er det første initiativ til gennemførelse af handlingsplanen med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme fra februar 2016 og er samtidig en del af en større indsats, der gøres for at fremme gennemsigtigheden på skatteområdet og forhindre skattemanipulation. Derfor fremlægges der sideløbende hermed også en meddelelse som reaktion på de seneste afsløringer i Panama-papirerne.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Det forslag, der fremlægges i dag, vil hjælpe de nationale myndigheder med at finde frem til de personer, som skjuler deres formuer med henblik på at begå kriminalitet, såsom terrorisme. Medlemsstaterne vil kunne indhente og udveksle vitale oplysninger om, hvem der virkelig ejer selskaber eller truster, som handler med virtuel valuta og benytter forudbetalte kort. Det bør have en stor afskrækkende virkning for potentielle skatteunddragere, at oplysningerne om, hvem der står bag selskaber og truster, gøres offentlige."

Věra Jourová, der er EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler:

"Vi foreslår i dag skrappere regler om gennemsigtighed for at sætte en stopper for finansiering af terrorisme og øge bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. Ajourføringen af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge vil forhindre, at terrorister, kriminelle eller andre, der forsøger at udnytte skatteregler til at finansiere deres aktiviteter, finder smuthuller i Europa. Et bedre samarbejde om bekæmpelsen af disse problemer vil gøre forskellen."  

Vedtagelsen af den fjerde pakke til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i maj 2015 udgjorde et vigtigt skridt i retning af en mere effektiv indsats i EU for at bekæmpe hvidvaskning af udbytte fra kriminelle handlinger og finansiering af terrorisme. Med pakken sættes høje standarder for forebyggelsen af hvidvaskning af penge, såsom kravet om, at medlemsstaterne skal indføre nationale registre over de reelle ejere af selskaber og af visse truster. Medlemsstaterne har indvilget i at gennemføre pakken hurtigere end først planlagt, nemlig senest inden udgangen af 2016.  

Bekæmpelse af finansiering af terrorisme

I overensstemmelse med handlingsplanen med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme foreslår Kommissionen ændringer, som skal forhindre, at det finansielle system anvendes til at finansiere terrorvirksomhed:

  • Styrkelse af EU’s finansielle efterretningsenheders beføjelser og fremme af deres indbyrdes samarbejde: De finansielle efterretningsenheder vil få adgang til et bredere spektrum af oplysninger, og de vil få adgang til oplysninger i centrale registre over bank- og betalingskonti og centrale systemer for dataudtræk, som medlemsstaterne skal indføre for at identificere indehavere af bank- og betalingskonti.
  • Bekæmpelse af finansiering af terrorisme i forbindelse med virtuel valuta: Kommissionen foreslår, at platforme til veksling af virtuel valuta og enheder, der varetager transaktioner med virtuel valuta, de såkaldte "wallet providers", bliver omfattet af direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Dette skal forhindre, at virtuel valuta kan misbruges til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. De skal anvende kundelegitimationskontrol, når de veksler virtuel valuta til fysisk valuta, således at denne valutaveksling ikke længere kan ske anonymt.
  • Håndtering af risici i forbindelse med anonyme forudbetalte instrumenter (f.eks. forudbetalte kort): Kommissionen foreslår også at mindske brugen af anonyme betalinger ved hjælp af forudbetalte kort ved at sænke grænsen for krav om identifikation fra 250 EUR til 150 EUR og udvide kravene om kundekontrol. Der er taget hensyn til ønsket om rimelighed, navnlig hvad angår økonomisk dårligt stillede borgeres brug af disse kort.
  • Større kontrol af risikofyldte tredjelande: Kommissionen foreslår at harmonisere liste over, hvilken kontrol der skal gælde lande, hvis regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er mangelfulde, i overensstemmelse med de beføjelser, den tillægges ved fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Banker skal foretage ekstra kontrol ("kundlegitimation") af finansielle strømme fra disse lande. Listen over tredjelandene, som afspejler listen fra Den Finansielle Aktionsgruppe, vedtages formelt den 14. juli.

Skrappere gennemsigtighedsregler skal forhindre skatteunddragelse og hvidvaskning af penge

Gennem følgende ændringer vil forslaget styrke de foranstaltninger, der blev indført ved det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge:

  • Fuld offentlig adgang til registre over reelle ejere: Medlemsstaterne offentliggør visse oplysninger i registrene over reelle ejere af selskaber og forretningsrelaterede truster. Oplysninger om alle andre truster vil fremgå af de nationale registre og være til rådighed for de parter, som kan godtgøre, at de har en legitim interesse. Reelle ejere med en andel på 10 % i visse selskaber, som udgør en risiko for at blive benyttet til hvidvaskning og skatteunddragelse, vil desuden skulle opføres i registret. Den aktuelle grænse på 25 % opretholdes for alle andre selskaber.
  • Sammenkobling af registrene: Ifølge forslaget skal registrene kobles sammen, således at medlemsstaternes samarbejde bliver lettere.
  • Flere oplysninger skal stilles til rådighed for myndighederne: Kommissionen har foreslået, at både gældende og nye konti skal underkastes behørig kontrol. Dette vil forhindre, at konti, der kan benyttes til ulovlige aktiviteter, undslipper kontrol. Passive selskaber og truster, som f.eks. dem, der fremhæves i Panama-papirerne, vil også blive genstand for øget kontrol og strengere regler.

Baggrund:

Det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge blev vedtaget den 20. maj 2015. Europa-Kommissionen opfordrede i sin handlingsplan om bekæmpelse af terrorisme medlemsstaterne til at fremskynde datoen for gennemførelsen af direktivet i national lovgivning inden udgangen af 2016.

De ændringer, der foreslås i dag, både for at bekæmpe finansiering af terrorisme og løse problemer med utilstrækkelig gennemsigtighed, er målrettede og egnede til at foretage visse hastende ændringer af de gældende regler. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at tage højde for de målrettede ændringer, der foreslås i dag, når de gennemfører det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i national lovgivning.

Den foreslåede ajourføring af retsreglerne skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Hvad angår EU's liste over tredjelande i højrisikogruppen, som har strategiske mangler i deres regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, fik Kommissionen ved fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge beføjelse til at vedtage en sådan liste tre gange om året. Kommissionen vil tage hensyn til det arbejde, der gøres på internationalt plan af Den Finansielle Aktionsgruppe. EU vil fortsat samarbejde med de pågældende lande inden for alle relevante politikområder, herunder gennem udviklingssamarbejdet, idet det vigtigste mål er, at de efterlever reglerne og kan fjernes fra listen. Listen er en delegeret retsakt, som også vil blive forelagt Rådet og Europa-Parlamentet som led i den almindelige procedure.

Begge initiativer er en del af gennemførelsen af handlingsplanen med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme, som Kommissionen vedtog den 2. februar 2016.

Yderligere oplysninger:

Ændring af fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Spørgsmål og svar

Faktablad

IP/16/2380

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar