Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvis beskattning: Kommissionen fastställer nästa steg för att öka skattetransparensen och bekämpa skattefusk

Strasbourg den 5 juli 2016

Kommissionen annonserade i dag nya steg i sin kampanj för att öka skattetransparensen i syfte att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande i EU, med hänsyn till de problem som nyligen uppmärksammats i media under benämningen Panama Papers.

Dessa avslöjanden har visat hur hemliga företag och konton kan användas för att gömma undan intäkter och tillgångar utomlands, ofta för skatteflykt och andra olagliga syften. Väsentliga framsteg har redan gjorts på EU-nivå för att bekämpa sådan hantering, inklusive nya regler för att stoppa artificiella skatteuppgörelser och öppenhetskrav för finansiella konton, förhandsbesked i skattefrågor och multinationella företags verksamhet. Det finns dock fortfarande kryphål i skatteramverket som måste hanteras för att förhindra skattefusk och olagliga finansiella flöden.

Parallellt med dagens förslag till ändring av det fjärde direktivet mot penningtvätt lägger kommissionen fram ett meddelande som anger prioriteringar för vårt arbete för rättvisare, mer transparent och mer effektiv beskattning.

Skatteflykt kan kosta det offentliga åtskilliga miljoner euro per år, säger vice-ordförande Valdis Dombrovskis med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Det är begripligt att individer och företag vill att beskattningen ska vara rättvisare och mer effektiv. För att nå dit arbetar vi på europeisk nivå för att göra systemet mer transparent, vilket gör det svårare för eventuella skatteflyktingar att flytta sina vinster. Skandalen med Panamadokumenten bidrog till bättre fokusering och att skynda på det arbetet.

Dessa nya läckor visade på kryphål som fortfarande låter skatteflyktingar gömma medel utomlands, säger kommissionär Pierre Moscovici, som har ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. Dessa kryphål måste avlägsnas och vårt arbete för att eliminera skattefusk måste intensifieras. Kommissionen är fast besluten att förbättra öppenheten och förtroendet för beskattningen. Vi har redan kommit en bra bit på väg och nu måste vi gå vidare.EU:s kampanj för skattetransparens fortsätter.

Viktiga åtgärder omfattar:

Att ge skattemyndigheter den information de behöver: För att upptäcka skatteflyktingar måste skattemyndigheter känna till den som i slutändan tjänar på varje företag, trust och fond. Men idag är den informationen inte alltid tillgänglig för medlemsstaternas skattemyndigheter i hela EU. Kommissionen föreslog idag att skattemyndigheter ges tillgång till nationell information om penningtvätt, särskilt information om verkligt ägande och tillbörlig aktsamhet. Detta lagstiftningsförslag innebär en ändring av direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning.

Utöka informationen som är tillgänglig för myndigheter: Kommissionen har föreslagit att befintliga liksom nya konton bör bli föremål för kontroller av tillbörlig aktsamhet. Detta kommer att förhindra att konton som eventuellt används för olaglig verksamhet undgår upptäckt. Passiva företag och fonder, t.ex. sådana som framhävs i Panamadokumenten, kommer också att omfattas av ökad kontroll och strängare regler. Dessa föreslagna ändringar av penningtvättsdirektivet bör antas av Europaparlamentet och rådet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Öka den gränsöverskridande transparensen för verkligt ägande: Eftersom skatteflykt och skatteundandragande är av internationell natur måste skattetransparensen också vara gränsöverskridande. Kommissionen kommer att undersöka hur medlemsstaterna skulle kunna utbyta nationella uppgifter automatiskt om verkliga ägare av företag och truster med potentiella skatteeffekter.

Förbättra tillsynen av skatterådgivares verksamhet: Det står nu klart att vissa skatterådgivare och finansförmedlare har spelat en central roll för att underlätta skatteflykt.Kommissionen kommer att undersöka hur skatterådgivares verksamhet kan belysas bättre och effektivt avskräcka dem som främjar och möjliggör aggressiv skatteplanering.

Främja god förvaltning i skattefrågor globalt och hantera icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner: EU förfogar över ett antal verktyg för att främja god förvaltning i skattefrågor globalt, till exempel avtal med tredjeländer och utvecklingsbistånd. Medlemsstaterna har redan godkänt förslaget om att upprätta en EU-förteckning över tredjeländer som inte respekterar de standarder för god förvaltning i skattefrågor som kommissionen fastställt i sin externa strategi för effektiv beskattning. Det förberedande arbetet med denna förteckning förväntas ha en stark avskräckande effekt på tredjeländer som aktivt uppmuntrar skadliga skattemetoder eller vägrar att respektera internationella standarder för god förvaltning. Kommissionen arbetar för närvarande med rådets uppförandekodgrupp för att fastställa de mest relevanta länderna att undersöka enligt detta förfarande, i syfte att färdigställa en första EU-förteckning redan under 2017.

Skydd av anmälare: Många fall av skatteflykt och skatteundandragande har nyligen uppmärksammats tack vare anmälare. Europaparlamentet och andra grupper från det civila samhället har anhållit om förstärkta åtgärder för att skydda dem som avslöjar sådan verksamhet i allmänhetens intresse. Befintlig EU-lagstiftning omfattar skydd av anmälare inom sektorsspecifik lagstiftning, till exempel om marknadsmissbruk. Kommissionen kommer att bedöma behovet av horisontella eller ytterligare sektorsspecifika åtgärder för att stärka skyddet av anmälare.

Nästa steg

Förslaget om tillgång till information för skattemyndigheter (en ändring av direktivet om administrativt samarbete i skattefrågor) kommer att föreläggas Europaparlamentet för samråd och rådet för antagande. Dessa föreslagna ändringar av penningtvättsdirektivet bör antas av Europaparlamentet och rådet som medlagstiftare. Kommissionen kommer att driva de åtgärder som anges i meddelandet under de närmaste månaderna och fastställa lämpliga åtgärder på EU-nivå som ska vidtas för var och en av dem.

För ytterligare information se:

Meddelande om ytterligare åtgärder för ökad transparens och för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande

Frågor och svar om dagens meddelande

Mer information om skattetransparens

 

IP/16/2354

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar