Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Teisingas apmokestinimas. Komisija nustato tolesnius mokesčių skaidrumo didinimo ir kovos su piktnaudžiavimu mokesčiais veiksmus

Strasbūras, 2016 m. liepos 5 d.

Šiandien Europos Komisija, atsižvelgdama į neseniai žiniasklaidoje paskelbtų Panamos dokumentų atskleistas problemas, nusprendė, kokių tolesnių veiksmų imsis mokesčių skaidrumui kovoje su mokesčių slėpimu ir vengimu ES padidinti.

Žiniasklaidoje paviešinti faktai parodė, kaip slaptos kompanijos ir sąskaitos gali būti naudojamos pajamoms ir turtui užsienyje nuslėpti, paprastai, siekiant išvengti mokesčių ir neteisėtai veiklai. ES lygmeniu jau padaryta didelė pažanga kovojant su tokia praktika, pavyzdžiui, priimtos naujos dirbtinių mokestinių susitarimų blokavimo taisyklės, patvirtinti finansinių sąskaitų, sprendimų dėl mokesčių ir tarptautinių įmonių veiklos skaidrumo reikalavimai. Vis dėlto mokesčių sistemoje dar yra spragų, kurias reikia užlopyti ir taip užkirsti kelią mokestiniam piktnaudžiavimui bei neteisėtiems finansiniams srautams.

Kartu su šiandieniniu pasiūlymu iš dalies pakeisti Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą Komisija taip pat skelbia komunikatą, kuriame išdėstyti teisingesnės, skaidresnės ir veiksmingesnės mokesčių sistemos kūrimo prioritetai.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Kiekvienais metais mokesčių vengimas valstybių biudžetams kainuoja milijonus eurų. Suprantama, jog žmonės ir įmonės nori, kad mokesčiai būtų kuo teisingesni ir veiksmingesni. Todėl turime dirbti drauge visos Europos mastu, kad padarytume mokesčių sistemą skaidresnę ir kaip galima labiau sumažintume galimybes išvengti mokesčių perkeliant pelną svetur. Panamos dokumentų skandalas padėjo susitelkti ir paspartinti šį darbą.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: „Neseniai žiniasklaidoje paskelbti dokumentai išryškino spragas, kuriomis naudojantis užsienyje slepiamas turtas ir taip išvengiama mokesčių. Turime jas užtaisyti ir dar atkakliau kovoti su mokesčių vengimu. Komisija yra pasiryžusi padaryti mokesčių sistemą atviresnę ir taip sustiprinti pasitikėjimą ja. Esame jau daug nuveikę, bet dabar atėjo metas žengti toliau. ES mokesčių skaidrumo kampanija tęsiasi.“

Svarbiausi veiksmai

Mokesčių institucijoms reikiamos informacijos teikimas. Kad nustatytų mokesčius slepiančius asmenis, mokesčių institucijos turi žinoti, kas yra galutinis kiekvienos bendrovės, patikos ar kitokio fondo naudos gavėjas. Deja, šiuo metu ši informacija valstybių narių mokesčių institucijoms visoje ES ne visada prieinama. Šiandien Komisija pasiūlė, kad mokesčių institucijoms būtų suteikta prieiga prie nacionalinių kovos su pinigų plovimu institucijų turimos informacijos, visų pirma apie tikruosius turto savininkus ir išsamius patikrinimus. Šis teisėkūros pasiūlymas – dalinis Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje pakeitimas.

Valdžios institucijų prieinamumo prie informacijos pagerinimas. Komisija pasiūlė, kad tiek esamos, tiek naujos sąskaitos būtų išsamiai tikrinamos. Tai padėtų užtikrinti, kad sąskaitos, galbūt naudojamos neteisėtai veiklai, neliktų nepastebėtos. Pasyvios bendrovės ir fondai, kaip kad atskleisti Panamos dokumentuose, bus taip pat atidžiau tikrinami ir jų veikla bus griežčiau reglamentuojama. Europos Parlamentas ir Taryba turėtų šiuos siūlomus dalinius Kovos su pinigų plovimu direktyvos pakeitimus priimti įprasta teisėkūros procedūra.

Tarpvalstybinio tikrosios turto nuosavybės skaidrumo didinimas. Kadangi mokesčių slėpimas ir vengimas vykdomas tarptautiniu mastu, mokesčių skaidrumas taip pat turi peržengti valstybių sienas. Komisija išnagrinės, kaip valstybės narės galėtų automatiškai keistis svarbia mokestine informacija apie tikruosius įmonių ir patikos fondų savininkus.

Mokesčių konsultantų veiklos priežiūros gerinimas. Išaiškėjo, kad kai kurie mokesčių konsultantai ir finansų tarpininkai suvaidino pagrindinį vaidmenį mokesčių slėpimo skandale.Komisija išnagrinės, kaip mokesčių konsultantų veiklą padaryti skaidresnę ir veiksmingiau atgrasyti nuo agresyvaus mokesčių planavimo skatinimo ir palankių sąlygų tam sudarymo.

Gero mokesčių valdymo visame pasaulyje skatinimas ir kova su nebendradarbiaujančiomis mokesčių srityje šalimis. ES turi nemažai priemonių geram mokesčių srities valdymui skatinti visame pasaulyje, kaip antai susitarimai su trečiosiomis šalimis ir paramos vystymuisi programos. Valstybės narės jau pritarė idėjai sudaryti trečiųjų šalių, kurios nesilaiko gero mokesčių valdymo standartų, ES sąrašą, kaip nustatyta Komisijos parengtoje Veiksmingo apmokestinimo išorės strategijoje. Tikimasi, kad parengiamasis šio sąrašo sudarymo darbas turės didelį atgrasomąjį poveikį trečiosioms šalims, kurios aktyviai skatina mokesčių vengimo praktiką arba atsisako laikytis tarptautinių gero valdymo standartų. Šiuo metu Komisija drauge su Tarybos Elgesio kodekso grupe nustato geriausiai kriterijus atitinkančias šalis, kad 2017 m. galėtų pateikti pirmą tokį ES sąrašą.

Informatorių apsauga. Pastaruoju metu daug mokesčių slėpimo ir vengimo atvejų padėjo atskleisti informatoriai. Europos Parlamentas ir kitos pilietinės visuomenės grupės paragino imtis priemonių geresnei asmenų, atskleidžiančių nusižengimus viešajam interesui, apsaugai užtikrinti. Dabartinėje ES teisėje numatyta sektorinė teisinė informatorių apsauga, pvz., piktnaudžiavimo rinka srityje. Komisija įvertins, ar reikalingos horizontalios arba papildomos sektorinės priemonės informatorių apsaugai pagerinti.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymas dėl mokesčių institucijų prieigos prie informacijos (dalinis Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje pakeitimas) bus pateiktas Europos Parlamentui apsvarstyti ir Tarybai priimti. Siūlomus dalinius Kovos su pinigų plovimu direktyvos pakeitimus Europos Parlamentas ir Taryba turėtų priimti įprasta teisėkūros procedūra. Per kelis ateinančius mėnesius Komisija pradės įgyvendinti Komunikate išdėstytas priemones ir nustatys, kokių ES masto veiksmų geriausia imtis.

Daugiau informacijos

Komunikatas dėl tolesnių skaidrumo didinimo bei kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu priemonių

Klausimai ir atsakymai dėl šiandienos komunikato

Daugiau informacijos apie mokesčių skaidrumą

 

IP/16/2354

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar