Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õiglane maksustamine. Euroopa Komisjon kavandab uusi samme maksustamise läbipaistvuse suurendamiseks ja maksudest kõrvalehoidmise tõkestamiseks

Strasbourg, 5. juuli 2016

Komisjon tutvustas täna järgmisi maksustamise läbipaistvuse suurendamise kampaania meetmeid, millega võideldakse maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu ELis ning mille puhul võetakse arvesse hiljuti meedias kajastatud probleeme seoses nn Panama dokumendilekkega.

Dokumendilekkest tulenevad paljastused näitasid, kuidas on võimalik varjatud äriühinguid ja kontosid kasutada sissetuleku ja varade peitmiseks ning et sageli tehakse seda ka maksudest kõrvalehoidmiseks ja muudel ebaseaduslikel eesmärkidel. ELi tasandil on juba tehtud olulisi edusamme sellise tegevuse vastu võitlemisel, sealhulgas on kehtestatud uued eeskirjad kunstlike maksukorralduste tõkestamise ja finantskontode läbipaistvusnõuete, maksualaste siduvate eelotsuste ning hargmaiste ettevõtjate tegevuse kohta. Siiski on maksuraamistikus veel lünki, mis tuleb kõrvaldada, et vältida maksudest kõrvalehoidmist ja ebaseaduslikke rahavooge.

Lisaks tänasele ettepanekule muuta neljandat rahapesuvastast direktiivi, esitab komisjon ka teatise, milles määratakse kindlaks Euroopas õiglasema, läbipaistvama ja tõhusama maksustamise nimel tehtava töö prioriteedid.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Maksudest kõrvalehoidmine läheb avaliku sektori eelarve jaoks igal aastal maksma mitu miljonit eurot. Seega on arusaadav, et inimesed ja ettevõtjad tahavad maksustamise muuta õiglasemaks ja tõhusamaks. Selleks tehakse Euroopa tasandil koostööd, et muuta süsteem läbipaistvamaks ja raskendada võimalikel maksudest hoidujate jaoks kasumi mujale kantimist. Panama dokumentide skandaal on aidanud probleemile keskenduda ja sellealast tööd kiirendada.“

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis omalt poolt järgmist: „Tänu hiljuti lekitatud infole on tuvastatud seaduslünki, mille tõttu saavad maksudest hoidujad endiselt vahendeid mujale peita. Need lüngad tuleb kõrvaldada ja meetmeid maksudest kõrvalehoidmise vältimiseks tuleb intensiivistada. Komisjon on otsustanud muuta maksustamise valdkonda avatumaks ja usaldusväärsemaks. Selleks on juba tehtud suuri jõupingutusi ja nüüd on aeg astuda veelgi otsustavamaid samme. ELi kampaania maksustamise läbipaistvuse suurendamiseks jätkub.“

Peamised meetmed on järgmised.

Maksuhalduritele vajaliku teabe andmine. Selleks et maksudest kõrvalehoidjaid tuvastada, peavad maksuhaldurid teadma, kes on iga äriühingu, usaldusfondi või fondi puhul tegelikud tulusaajad. Selline teave ei ole liikmesriikide maksuhalduritele kogu ELis alati kättesaadav. Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku, mille kohaselt peaks maksuhalduritel olema juurdepääs riiklikule rahapesuvastasele teabele, eelkõige teabele tulusaavate omanike ja hoolsusmeetmete kohta. Kõnealuse seadusandliku ettepaneku eesmärk on muuta maksustamisalase halduskoostöö direktiivi.

Ametiasutustele kättesaadava teabe ulatuse laiendamine. Komisjon on teinud ettepaneku, et nii olemasolevate kui ka uute kontode suhtes tuleks rakendada hoolsusmeetmeid. Nii ei jää kontod, mida võidakse kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks, avastamata. Ka Panama dokumentides välja toodud passiivsete äriühingute ja usaldusfondide suhtes hakatakse kohaldama tõhusamat kontrolli ja rangemaid norme. Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid seadusandliku tavamenetluse raames need ettepanekud rahapesuvastase direktiivi muutmiseks vastu võtma.

Suurendada piiriülest läbipaistvust tulusaavate omanike kohta. Arvestades, et maksudest kõrvalehoidmine ja maksustamise vältimine on rahvusvaheline probleem, peaks ka maksude läbipaistvus olema piiriülene. Komisjon uurib, kuidas liikmesriigid saaksid automaatselt vahetada võimaliku maksundusalase mõjuga riiklikku teavet äriühingute ja usaldusfondide tegelike tulusaajate kohta.

Parandada järelevalvet maksunõustajate tegevuse üle. Nüüd on selge, et teatavatel maksunõustajatel ja finantsvahendajatel on olnud keskne roll maksudest kõrvalehoidmise hõlbustamisel.Komisjon uurib, kuidas saada suuremat selgust maksunõustajate tegevuse kohta ja võtta tõhusaid hoiatavaid meetmeid nende suhtes, kes edendavad ja võimaldavad agressiivset maksuplaneerimist.

Edendada head maksuhaldustava kogu maailmas ja lahendada probleem koostööd mittetegevate jurisdiktsioonidega. ELi käsutuses on mitmeid vahendeid, et edendada head maksuhaldustava kogu maailmas, nagu näiteks lepingud kolmandate riikidega ja arenguabi. Liikmesriigid on juba toetanud ideed luua ELi loetelu kolmandatest riikidest, kes ei järgi hea maksuhaldustava nõudeid, nagu on esitatud komisjoni teatises tõhusa maksustamise välisstrateegia kohta. Ettevalmistaval tööl kõnealuse loetelu koostamiseks on eeldatavasti tugev hoiatav mõju kolmandatele riikidele, kes soodustavad maksudest kõrvalehoidmist või keelduvad järgimast rahvusvahelisi hea maksuhaldustava nõudeid. Komisjon teeb koostööd nõukogu käitumisjuhendi töörühmaga, et selle protsessi käigus kõige rangemalt jälgitavad riigid kindlaks määrata ja saada ELi esimene loetelu valmis 2017. aastal.

Rikkumisest teatajate kaitse. Tänu rikkumistest teatajatele on viimasel ajal avalikustatud arvukaid maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise juhtumeid. Euroopa Parlament ja muud kodanikuühiskonna rühmad on kutsunud üles võtma tugevamaid meetmeid nende kaitseks, kes toovad sellise väärteo avalikes huvides päevavalgele. Kehtivate ELi õigusaktidega on ette nähtud rikkumisest teatajate kaitse valdkondlikes õigusaktides, näiteks seoses turu kuritarvitamisega. Komisjon hindab, kas on vaja horisontaalseid või täiendavaid valdkondlikke meetmeid, et suurendada rikkumisest teatajate kaitset.

Järgmised sammud

Maksuhaldurite juurdepääsu teabele käsitlev ettepanek (maksustamisalase halduskoostöö direktiivi muutmise kohta) esitatakse Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks. Euroopa Parlament ja nõukogu kui kaasseadusandjad peaksid rahapesuvastase direktiivi muutmisettepaneku vastu võtma. Komisjon jätkab kõnealuses teatises kavandatud meetmete rakendamist järgnevatel kuudel ja määrab nende hulgas kindlaks kõige asjakohasemad ELi tasandi meetmed.

Lisateabe saamiseks vt:

Teatis täiendavate meetmete kohta läbipaistvuse suurendamiseks ning maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemiseks

Küsimused ja vastused tänase teatise kohta

Täiendav teave maksustamise läbipaistvuse kohta

 

IP/16/2354

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar