Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fair beskatning: Kommissionen præsenterer de næste initiativer, den vil tage for at øge gennemsigtigheden og bekæmpe misbrug på skatteområdet.

Strasbourg, den 5. juli 2016

Kommissionen har i dag præsenteret de næste initiativer, den vil tage for at få skabt øget gennemsigtighed på skatteområdet i kampen mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU på baggrund af de problemer, den seneste tids afsløringer i medierne har afdækket i forbindelse med de såkaldte Panama-papirer.

Disse afsløringer har tydeligt vist, hvordan hemmelige selskaber og bankkonti kan bruges til at skjule indtægter og formuer i udlandet, ofte for at undgå at betale skat eller med andre ulovlige formål. Der er på EU-plan allerede gjort meget for at bekæmpe denne praksis, bl. a. med nye regler mod skattekonstruktioner samt regler om oplysningskrav angående bankkonti, skatteafgørelser og multinationale selskabers aktiviteter. Men der er stadigvæk smuthuller, som må elimineres for at forhindre misbrug af skattereglerne og ulovlige pengestrømme.

Sideløbende med sit forslag om en ændring af fjerde hvidvaskdirektiv har Kommissionen i dag også fremlagt en meddelelse om de prioriterede mål i indsatsen for en mere fair, gennemsigtig og effektiv beskatning.

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, som har ansvar for euroen og den sociale dialog, udtalte: "Skatteunddragelse kan koste statskasserne mange millioner euro hvert år. Der er et helt forståeligt ønske i befolkningen og erhvervslivet om en mere fair og mere effektiv beskatning. Derfor arbejder vi i EU på at gøre systemet mere gennemsigtigt og gøre det vanskeligt for potentielle skattesnydere at flytte deres formuer til udlandet. Skandalen med Panama-papirerne har været med til at skærpe vores fokus og øge tempoet i vores arbejde."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, sagde: "Den seneste tids afsløringer har tydeligt vist, at der fortsat findes smuthuller, der sætter skattesnydere i stand til at skjule deres formuer i andre lande. Disse smuthuller må lukkes, og vi må intensivere vores bestræbelser på at bekæmpe skatteunddragelse. Kommissionen er fast besluttet på at få skabt større åbenhed og mere tillid på beskatningsområdet. Vi er allerede nået et godt stykke på denne vej, og tiden er nu inde til at gå endnu længere. EU fortsætter sin indsats for større gennemsigtighed på skatteområdet."

Blandt de vigtigste foranstaltninger kan nævnes:

Sikre, at skattemyndighederne får de oplysninger, de har brug for: For at kunne afsløre skattesnydere må skattemyndighederne vide, hvem der i sidste ende er ejeren af hvert selskab og hver fond. Det er imidlertid oplysninger, som EU-landenes skattemyndigheder ikke altid har i dag. Kommissionen har i dag forslået, at skattemyndighederne skal have adgang til de nationale oplysninger, der er registreret inden for rammerne af hvidvaskdirektivet, især oplysninger om reelle ejere og due diligence-oplysninger. Forslaget fremsættes som en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Give myndighederne adgang til flere oplysninger: Kommissionen har foreslået, at både eksisterende og nye bankkonti bør være genstand for due diligence-kontroller. Dermed undgår man, at konti, der potentielt bruges til ulovlige aktiviteter, slipper uden om søgelyset. Passive selskaber og fonde af den type, der blev afsløret i Panama-papirerne, vil også bliver underlagt øget kontrol og skærpede regler. Disse forslag til ændringer af hvidvaskdirektivet vil skulle vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Øge den grænseoverskridende gennemsigtighed omkring de reelle ejere: Eftersom skatteunddragelse og skatteundgåelse har en international dimension, må den gennemsigtighed, der skal skabes, også være grænseoverskridende. Kommissionen vil se nærmere på, hvordan der kan indføres en ordning med automatisk udveksling mellem medlemsstaterne af de nationale oplysninger om de reelle ejere af selskaber og fonde mv., der kan have skattemæssig relevans.

Bedre tilsyn med skatterådgivere: Det står nu klart, at visse skatterådgivere og finansielle formidlere har spillet en central rolle ved at facilitere skatteunddragelse.Kommissionen vil se nærmere på, hvordan man kan få bedre indblik i skatterådgiveres aktiviteter og effektivt afholde dem fra at bistå med aggressiv skatteplanlægning.

Fremme god forvaltningspraksis på skatteområdet overalt i verden og tackle manglende samarbejdsvilje i nogle jurisdiktioner: EU har en righoldig værktøjskasse, når det drejer sig om at fremme god skatteforvaltning på det globale plan, bl.a. i forbindelse med aftaler med tredjelande og udviklingsbistand. Medlemsstaterne har allerede bakket op om tanken om at opstille en EU-liste over tredjelande, der ikke overholder de standarder for god skatteforvaltningspraksis, som Kommissionen opstillede i sin Eksterne strategi for effektiv beskatning. Det forberedende arbejde med denne liste ventes at få en kraftigt afskrækkende virkning over for de tredjelande, der aktivt tilskynder til skatteunddragelse eller nægter at overholde de internationale standarder for god skattepraksis. Kommissionen arbejder nu sammen med Rådets Adfærdskodeksgruppe på at indkredse de mest relevante lande, der bør screenes, og målet er at have en første EU-liste parat i 2017.

Beskytte informanter: Mange tilfælde af skatteunddragelse og skatteundgåelse er for nylig kommet frem i lyset takket være de såkaldte whistleblowers. Europa-Parlamentet og andre grupper i civilsamfundet har slået til lyd for en mere effektiv beskyttelse af dem, der i offentlighedens interesse afslører sådanne ulovligheder. Den nuværende EU-lovgivning indeholder regler om beskyttelse af whistleblowers i visse sektorer, det er f. eks. tilfældet med lovgivningen om markedsmisbrug. Kommissionen vil se på, om der er behov for tværgående lovgivning eller eventuelt yderligere sektorlovgivning for at øge beskyttelsen af whistleblowers.

De næste skridt

Forslaget angående skattemyndighedernes adgang til oplysninger (ved en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet) vil blive forelagt Europa-Parlamentet til høring og Rådet til vedtagelse. De foreslåede ændringer af hvidvaskdirektivet vil skulle vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet som de to lovgivningsinstanser. Kommissionen vil gå videre med de foranstaltninger, der er skitseret i meddelelsen, i løbet af de kommende måneder og afgøre, hvordan de bedst kan føres ud i livet på EU-plan.

Yderligere oplysninger findes i:

Meddelelse om yderligere foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse.

Spørgsmål og svar om dagens meddelelse

Flere oplysninger om gennemsigtighed på skatteområdet

 

IP/16/2354

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar