Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spravedlivé zdanění: Komise podniká další kroky k větší transparentnosti v oblasti daní a v boji proti zneužívání daňového systému

Štrasburk 5. července 2016

Komise dnes stanovila další kroky v rámci své kampaně ke zvýšení transparentnosti v daňové oblasti, kterou chce v EU bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Zohledňuje při tom problémy, na něž nedávno upozornila média v Panamských dokumentech.

Média ukázala, jakým způsobem lze využít tajných společností a účtů ke skrývání příjmů a majetku v daňových rájích, často za účelem daňových úniků a jiných nezákonných cílů. Při potírání takovýchto praktik již bylo na úrovni EU dosaženo významného pokroku. Mimo jiné byla zavedena nová pravidla pro blokování vykonstruovaných opatření, která jsou vytvářena pouze pro účely danění, dále požadavky na transparentnost finančních účtů, daňová rozhodnutíčinnost nadnárodních společností. Stále však v oblasti daňového rámce existují nedostatky, které je třeba odstranit, aby se zabránilo zneužívání daňového systému a nezákonným finančním tokům.

Souběžně s dnešním návrhem na změnu čtvrté směrnice o boji proti praní peněz předkládá Komise také sdělení, v němž stanoví priority svého úsilí o dosažení spravedlivějšího, transparentnějšího a efektivnějšího zdaňování.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog, k tomu řekl: „Vyhýbání se daňové povinnosti může stát naše peněženky každoročně mnoho milionů eur. Je pochopitelné, že lidé a podniky chtějí, aby byly daně spravedlivější a efektivnější. Spolupracujeme proto na evropské úrovni, aby se transparentnost celého systému zvýšila a aby to ti, kdo se chtějí dopustit daňového úniku a přesunout své zisky jinam, neměli jednoduché. Skandál s Panamskými dokumenty tomuto úsilí napomohl a naši práci urychlil.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici dodal: „Nedávná odhalení upozornila na mezery v legislativě, kvůli kterým je stále možné skrývat své zisky v daňových rájích. Tyto mezery je třeba odstranit a  naše opatření proti zneužívání daňového systému je třeba zintenzivnit. Komise je odhodlána vnést do oblasti daní větší transparentnost a více důvěry. Urazili jsme již dlouhou cestu, ale nyní musíme jít ještě dál. Kampaň EU zaměřená na transparentnost v daňové oblasti pokračuje.“

Mezi klíčová opatření patří:

Přístup daňových orgánů k informacím, které potřebují: Aby se mohly zaměřit na daňové úniky, musejí daňové orgány znát skutečného majitele společnosti, svěřenského či jiného fondu. V současné době však tyto informace daňové orgány členských států v celé EU nemají vždy k dispozici. Komise dnes navrhla, aby daňové orgány měly přístup k vnitrostátním informacím v oblasti boje proti praní peněz, zejména k informacím o skutečném vlastnictví a k informacím týkajícím se hloubkových prověrek. Tento legislativní návrh má podobu změny směrnice o správní spolupráci v oblasti daní.

Více informací příslušným orgánům: Komise navrhla, aby se na stávající i nové účty vztahovaly hloubkové prověrky. To umožní odhalit účty, které by případně mohly být použity k nezákonné činnosti. Větší kontrole a přísnějším pravidlům budou podléhat také pasivní společnosti a svěřenské fondy, jako jsou ty, které se objevily v Panamských dokumentech. Tyto navrhované změny směrnice o boji proti praní peněz by měly Evropský parlament a Rada přijmout řádným legislativním postupem.

Předávání informací o skutečném vlastnictví mezi jednotlivými státy: Vzhledem k mezinárodní povaze daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem je třeba daňovou transparentnost rozšířit i přes hranice. Komise prověří, jakým způsobem by si mohly členské státy automaticky vyměňovat vnitrostátní informace o skutečných majitelích společností a svěřenských fondů, které by mohly mít daňový dopad.

Větší kontrola daňových poradců: Nyní je již zřejmé, že při usnadňování daňových úniků sehrávají ústřední úlohu někteří daňoví poradci a finanční zprostředkovatelé.Komise prověří, jak lépe kontrolovat jejich činnost, a vypracuje účinná odrazující opatření zaměřená proti těm, kdo podporují a umožňují agresivní daňové plánování.

Prosazování řádné správy daní na celém světě a boj proti nespolupracujícím daňovým jurisdikcím: Na podporu řádné správy daní v celosvětovém měřítku disponuje EU řadou nástrojů. Jedná se například o dohody se třetími zeměmi či rozvojovou pomoc. Členské státy se již vyslovily pro vytvoření unijního seznamu třetích zemí, které nedodržují standardy řádné správy daní, jak uvedla Komise ve své vnější strategii pro efektivní zdanění. Očekává se, že přípravné práce na tomto seznamu budou mít silný odrazující účinek vůči třetím zemím, které aktivně podporují nekalé daňové praktiky či odmítají dodržovat mezinárodní standardy řádné správy daní. Komise nyní spolu s Radou, konkrétně s její Skupinou pro kodex chování, zjišťuje země, které je v rámci tohoto procesu nejvíce třeba prověřit, tak aby byl první seznam EU k dispozici již v roce 2017.

Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů): Mnoho případů daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem nedávno vyšlo najevo díky oznamovatelům. Evropský parlament i další skupiny občanské společnosti vyzývají k přijetí přísnějších opatření na ochranu osob, které ve veřejném zájmu poukáží na nezákonné jednání. Stávající právní předpisy EU obsahují ochranu oznamovatelů v odvětvových právních předpisech, například v souvislosti se zneužíváním trhu. Komise posoudí, zda jsou zapotřebí horizontální či další odvětvová opatření, aby se ochrana oznamovatelů ještě zvýšila.

Další kroky

Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí bude předložen návrh týkající se přístupu k informacím pro daňové orgány (změna směrnice o správní spolupráci v oblasti daní). Evropský parlament a Rada by měly schválit jakožto společní normotvůrci navrhované změny směrnice o boji proti praní peněz. Komise bude v nadcházejících měsících konkretizovat opatření uvedená ve sdělení a určí, na jaké nejvhodnější úrovni EU jednotlivá opatření přijme.

Bližší informace:

Sdělení o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem

Otázky a odpovědi k dnešnímu sdělení

Více informací o daňové transparentnosti

 

IP/16/2354

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar