Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Справедливо данъчно облагане — Комисията набелязва следващите стъпки към увеличаване на прозрачността на данъчното облагане и борба с данъчните злоупотреби

Страсбург, 5 юли 2016 r.

Днес Комисията представи следващите стъпки в кампанията си за повишаване на прозрачността на данъчното облагане с цел борба срещу избягването на плащане на данъци в ЕС, отчитайки проблемите, подчертани в неотдавнашните медийни разкрития, известни като „Панамски документи“.

От разкритията стана ясно как тайни дружества и сметки могат да бъдат използвани за укриване на доходи и активи в офшорни зони, често с цел избягване на плащането на данъци и други незаконни цели. На равнище ЕС вече е постигнат значителен напредък за борба с подобни практики, който включва нови правила за блокиране на изкуствените данъчни режими и изисквания за прозрачност на финансовите сметки, данъчните становища и дейностите на многонационалните дружества. Въпреки това все още има пропуски в данъчната рамка, които трябва да бъдат отстранени, за да се избегнат данъчните злоупотреби и незаконните финансови потоци.

Успоредно с днешното предложение за изменение на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, Комисията представя и съобщение, в което се определят приоритетите за работата, насочена към постигане на по-справедливо, по-прозрачно и по-ефективно данъчно облагане.

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Избягването на данъчно облагане може да струва на обществеността милиони евро всяка година. Разбираемо е, че хората и предприятията искат данъчното облагане да бъде по-справедливо и по-ефективно. В тази връзка ние работим заедно на европейско равнище, за да се повиши прозрачността на системата и съответно да стане по-трудно за лицата, евентуално избягващи данъци, да местят своите печалби на друго място. Скандалът с „Панамските документи“ помогна за съсредоточаване на вниманието и ускоряване на работата по този въпрос.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Неотдавнашните разкрития хвърлиха светлина върху пропуски, които все още позволяват на лицата, избягващи данъци, да укриват средства в офшорни зони. Тези пропуски трябва да бъдат отстранени, а нашите мерки за справяне с данъчните злоупотреби трябва да бъдат засилени. Комисията е решена да въведе повече откритост и повече доверие в областта на данъчното облагане. Вече изминахме дълъг път и сега е време да отидем още по-далеч. Кампанията на ЕС за прозрачност на данъчното облагане продължава.“

Основните действия включват:

Предоставяне на необходимата информация на данъчните органи: За да бъдат разкрити лицата, укриващи данъци, данъчните органи трябва да познават крайния собственик на всяко дружество, тръст и фонд. Понастоящем тази информация обаче не винаги е на разположение на данъчните органи в страните от ЕС. Днес Комисията предложи данъчните органи да имат достъп до националната информация относно борбата срещу прането на пари, по-специално до информацията за действителните собственици и надлежната проверка. Настоящото законодателно предложение представлява изменение на Директивата относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Разширяване на обхвата на информацията, която е на разположение на компетентните органи: Комисията предложи съществуващите, както и новите финансови сметки да подлежат на надлежни проверки. Това ще предотврати укриването на сметки, които евентуално се използват за незаконни дейности. Пасивните дружества и тръстовете, подобни на посочените в „Панамските документи“, също ще подлежат на по-строг контрол и по-строги правила. Предложените изменения на Директивата относно борбата с изпирането на пари следва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Повишаване на трансграничната прозрачност относно действителните собственици: Като се има предвид международното естество на укриването и избягването на данъци, данъчната прозрачност трябва също да се разпростира отвъд националните граници. Комисията ще проучи как държавите членки биха могли да обменят автоматично своята национална информация за действителните собственици на дружества и тръстове с потенциални данъчни последици.

Подобряване на надзора на дейностите на данъчните консултанти: Вече стана ясно, че някои данъчни консултанти и финансови посредници играят централна роля за улесняване на избягването на данъци.Комисията ще проучи как да се хвърли повече светлина върху дейностите на данъчните консултанти и да се създадат ефективни възпиращи мерки за тези, които насърчават и предоставят възможности за агресивно данъчно планиране.

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане в световен мащаб и справяне с данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие: ЕС разполага с редица инструменти за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане в световен мащаб, като споразумения с трети държави и помощ за развитие. Държавите членки вече одобриха идеята за съставяне на списък на ЕС на третите държави, които не спазват стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане, определени от Комисията в нейната външна стратегия за ефективно данъчно облагане. Подготвителната работа по този списък се очаква да има силно възпиращ ефект върху третите държави, които активно насърчават неправомерните данъчни практики или отказват да спазват международните стандарти за добро управление. Понастоящем Комисията работи с групата „Кодекс за поведение“ на Съвета с цел идентифициране на най-подходящите страни, които да бъдат проучени в рамките на този процес, за да може първият списък на ЕС да е готов през 2017 г.

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности: Много случаи на укриване и избягване на данъци в последно време излязоха наяве благодарение на действията на лица, сигнализиращи за нередности. Европейският парламент и други групи на гражданското общество призоваха за по-строги мерки за защита на лицата, които разкриват такива нередности в името на обществения интерес. Действащото право на ЕС съдържа разпоредби за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в секторното законодателство, например относно пазарната злоупотреба. Комисията ще оцени необходимостта от хоризонтални или допълнителни секторни мерки, за да се повиши защитата на лицата, сигнализиращи за нередности.

Следващи стъпки

Предложението за достъп до информация за данъчните органи (изменение на Директивата относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане) ще бъде представено на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Предложените изменения на Директивата относно борбата с изпирането на пари следва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета като съзаконодатели. През идните месеци Комисията ще продължи да работи по мерките, включени в съобщението, и ще определи най-подходящите действия, които да бъдат предприети на европейско равнище за всяка от тях.

За повече информация вижте:

Съобщение относно допълнителни мерки за повишаване на прозрачността и борбата срещу укриването и избягването на данъци

Въпроси и отговори за днешното съобщение

Повече информация за прозрачността на данъчното облагане

 

IP/16/2354

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar