Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

Страсбург, 2 февруари 2016 r.

Европейската комисия представя днес план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма.

Неотдавнашните терористични нападения в Европейския съюз и извън него демонстрираха необходимостта от засилени и координирани европейски ответни действия за борба с тероризма. В Европейската програма за сигурност се посочват редица области, в които борбата с финансирането на тероризма следва да се засили. Представеният днес мащабен план за действие ще доведе до засилени и незабавни действия в отговор на настоящите предизвикателства, като се опира на съществуващите правила на ЕС и ги допълва, където е необходимо. Посредством конкретни мерки той ще адаптира или ще предложи допълнителни правила за справяне с новите заплахи.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Трябва да прекъснем притока на ресурси, които терористите използват за извършване на бруталните си престъпления. Като разкриваме и пресичаме финансирането на терористичните мрежи, можем да ограничим възможностите им за придвижване, за закупуване на оръжие и експлозиви, за планиране на атаки и за разпространяване на омраза и страх онлайн. През следващите месеци Комисията ще актуализира и доразработи правилата и инструментите на ЕС посредством целенасочени мерки за справяне с възникващи заплахи и за подпомагане на националните органи да засилят борбата с финансирането на тероризма и да си сътрудничат в по-голяма степен при пълно зачитане на основните права. За да постигнем резултати срещу финансирането на тероризма и за да защитим сигурността на гражданите на ЕС, от огромно значение е да работим заедно.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „С представения днес план за действие правим решителна крачка, за да сложим край на финансирането на тероризма. В идните месеци предстои представянето на законодателни предложения. Трябва да отрежем достъпа на терористите до финансови средства, да създадем възможност за органите да проследяват по-добре финансовите потоци, за да предотвратяват мащабни атаки, като тези в Париж миналата година, и да гарантираме, че изпирането на пари и финансирането на тероризма се санкционират във всички държави членки. Искаме да подобрим надзора върху разнообразието от финансови средства, използвани от терористите — от парични средства и културни артефакти до виртуални валути и анонимни предплатени карти, като същевременно се предотврати налагането на ненужни пречки за функционирането на плащанията и финансовите пазари за обикновените, спазващи закона граждани.“

Планът за действие ще се съсредоточи върху две основни направления:

 • Проследяване на терористи посредством движението на парични средства и осуетяване на прехвърлянето на средства и други активи от тях;
 • Прекъсване на източниците на приходи, използвани от терористичните организации, като основна цел е разбиването на капацитета им да набират средства.

Предотвратяване на движението на средства и идентифициране на финансиране за тероризъм

Терористите са въвлечени в редица законни и незаконни дейности, за да финансират терористични актове. Проследяването на финансовите потоци може да помогне за идентифицирането и преследването на терористични мрежи. Новите финансови инструменти и начини за плащане създават и нови слабости, които трябва да бъдат преодолени. Блокирането на възможностите за финансиране на тероризма е от съществено значение за сигурността, но мерките в тази област може да се отразят и на живота и икономическата дейност на гражданите и предприятията в целия ЕС. Ето защо предложенията на Комисията ще се стремят да установят баланс между необходимостта от повишаване на сигурността и необходимостта от защита на основните права, включително защитата на личните данни и икономическите свободи.  

Приетият през май 2015 г. четвърти пакет за борба с изпирането на пари представлява значителна стъпка към по-голяма ефективност на усилията на ЕС за борба с изпирането на пари от престъпна дейност, а така също и към възпрепятстване на финансирането за терористични дейности. Сега той трябва да бъде бързо приложен от държавите членки. Комисията приканва държавите членки да поемат ангажимент това да стане до края на 2016 г. През декември 2015 г. Комисията представи предложение за директива относно борбата с тероризма, в което се инкриминират финансирането на тероризма и финансирането на набирането, обучението и пътуването за терористични цели. Сега Комисията предлага допълнителни начини за справяне със злоупотребите с финансовата система, извършвани с цел финансиране на тероризма.

Най-късно до края на второто тримесечие на 2016 г. ще предложим редица целенасочени изменения на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари в следните области:

 • Осигуряване на солидни предпазни мерки спрямо финансовите потоци от високорискови трети държави: Комисията ще измени Директивата, за да включи списък на всички задължителни проверки (мерки за комплексна проверка), които финансовите институции следва да извършват по отношение на финансовите потоци от държави със стратегически слабости в националната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Чрез прилагането на едни и същи мерки във всички държави членки ще се предотврати наличието на „вратички“ в Европа, благодарение на които терористите ръководят операции от държави с по-ниско равнище на защита;
 • Увеличаване на правомощията на звената за финансово разузнаване на ЕС и улесняване на сътрудничеството между тях: обхватът на информацията, до която звената за финансово разузнаване имат достъп, ще бъде разширен в съответствие с най-новите международни стандарти;
 • Централни национални регистри на банковите и платежните сметки или централни системи за извличане на данни във всички държави членки: Директивата ще бъде изменена, за да предостави назвената за финансово разузнаване по-лесен и по-бърз достъп до информация относно притежателите на банкови и платежни сметки;
 • Отстраняване на рисковете от финансиране на тероризма, свързани с виртуалните валути: за да се предотврати злоупотребата с тях с цел изпиране на пари и финансиране на тероризма, Комисията предлага платформите за обмен на виртуални валути да бъдат включени в приложното поле на Директивата относно борбата с изпирането на пари, така че тези платформи да трябва да прилагат мерки за комплексна проверка на клиента при обмена на виртуални за реални валути, като така се слага край на анонимността при подобен обмен;
 • Отстраняване на рисковете, свързани с анонимните предплатени инструменти (напр. предплатени карти): Комисията предлага намаляване на праговете за идентифициране и разширяване на изискванията за проверка на клиента. Принципът на пропорционалност ще бъде взет надлежно предвид, по-специално по отношение на използването на тези карти от финансово уязвими граждани.

Други мерки ще включват:

 • Постигане на по-голяма ефективност на транспонирането от ЕС на мерките на ООН за замразяване на активи и подобряване на достъпа на финансовите институции и икономическите оператори от ЕС до списъците на ООН до края на 2016 г. Комисията ще направи също така оценка на необходимостта от специфичен режим на ЕС за замразяване на активи на терористи;
 • Инкриминиране на изпирането на пари: цялостна и обща за целия ЕС дефиниция на престъпленията и санкциите, свързани с изпирането на пари, ще отстрани пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество за борба с изпирането на пари;
 • Ограничаване на рисковете, свързани с разплащания в брой: чрез законодателно предложение относно незаконното движение на парични средства, Комисията ще разшири обхвата на съществуващия регламент, за да включва парични средства, доставяни чрез превоз на товари или поща и да позволява на органите да действат при по-ниски суми в брой при наличието на съмнения за незаконна дейност;
 • Оценка на допълнителните мерки за проследяване на финансирането на тероризма: Комисията ще проучи необходимостта от допълнителна система на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма, която следи например за плащанията в рамките на ЕС, които не са обхванати от Програмата на ЕС и САЩ за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ).

Прекъсване на източниците на приходи за терористичните организации

Незаконната търговия от окупираните области понастоящем е основен източник на приходи за терористичните организации, в това число търговията с предмети с културна стойност и незаконната търговия с дива флора и фауна. Терористите могат да имат приходи и от търговията със законни стоки. Комисията и Европейската служба за външна дейност ще предоставят техническа помощ на държавите от Близкия изток и Северна Африка за борба с трафика на предмети с културна стойност, както и подкрепа на трети държави за спазването на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН в тази област. Държавите в Близкия изток, Северна Африка и Югоизточна Азия ще получат подкрепа и за засилване на борбата с финансирането на тероризма.

През 2017 г. Комисията ще представи законодателно предложение за укрепване на правомощията на митническите органи с цел противодействие на финансирането на тероризма по линия на търговията със стоки, например чрез борба с незаконните печалби от прикриване на търговски сделки, неверни данни за стойността на стоките и фиктивни фактури.

Друго предложение ще се занимае с незаконната търговия с предмети с културна стойност с цел включване в обхвата на действащото законодателство на по-голям брой държави.

Следващи стъпки

В плана за действие се изброяват редица конкретни мерки, които ще бъдат незабавно приложени на практика от Комисията. Други ще последват през идните месеци. Всички представени днес действия следва да бъдат осъществени до края на 2017 г. (вж. подробния график в информационния документ).

Контекст

Европейската програма за сигурност подчертава необходимостта от мерки за справяне с финансирането на тероризма по по-ефективен и всеобхватен начин. Предприетите през изминалата година мерки включват наказателните санкции за финансиране на тероризма, въведени с предложение за директива относно борбата срещу тероризма, и подписването от страна на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма. В Заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 20 ноември и на Съвета по икономически и финансови въпроси от 8 декември, както и на Европейския съвет от 18 декември 2015 г., се подчертава необходимостта от допълнително активизиране на работата в тази област. В същото време резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН на 17 декември 2015 г., която е насочена по-специално към финансирането на Даеш и разширява обхвата на досегашния режим на санкции спрямо „Ал Кайда“, показва солиден консенсус в световен мащаб за действия срещу финансирането на тероризма.

За повече информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Борба с финансирането на тероризма

План за действие на Европейската комисия с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

Въпроси и отговори

Европейска програма за сигурност

IP/16/202

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar