Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår nya regler för e-handel som ska hjälpa konsumenter och företag att dra full nytta av den inre marknaden

Bryssel den 25 maj 2016

EU-kommissionen lägger i dag fram ett åtgärdspaket för att göra det möjligt för konsumenter och företag att köpa och sälja varor och tjänster på nätet enklare och säkrare i hela EU.

EU-kommissionen når resultat med sina strategier för den digitala inre marknaden och den inre marknaden, och lägger i dag fram en trestegsplan för att stärka e-handeln genom åtgärder mot geoblockering, för billigare och effektivare gränsöverskridande paketleveranser samt för stärkt kundförtroende genom bättre skydd och tillsyn.

– Alltför ofta får folk inte tillgång till de bästa erbjudandena när de handlar på nätet, eller så avstår de helt från att handla i andra EU-länder för att leveransen kostar för mycket eller för att de oroar sig för hur de ska kunna hävda sina rättigheter om något går fel. Vi vill lösa de problem som hindrar konsumenter och företag från att utnyttja möjligheterna att köpa och sälja varor och tjänster på nätet, säger Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.

– Förslaget om geoblockering är rätt avvägning mellan konsumenternas intresse att kunna handla på nätet utanför hemlandet och företagens intresse av rättssäkerhet. Jag är övertygad om att vår modell, där vi tar hänsyn till olika branschers särdrag, kommer att stärka den gränsöverskridande e-handeln i EU, säger digitalkommissionär Günther H. Oettinger.

– Särbehandling av EU-konsumenter för att dela upp marknaderna efter nationsgränser hör inte hemma på den inre marknaden. Med tydligare regler, skärpt tillsyn och billigare paketleveranser gör vi det lättare för konsumenter och företag, särskilt små och medelstora, att ta vara på fördelarna med EU:s inre marknad och den gränsöverskridande e-handeln, säger näringskommissionär Elżbieta Bieńkowska.

– Alldeles för många européer tvekar att handla på nätet, eftersom de inte känner till sina rättigheter eller tror att det är svårt att få rätt. Jag vill att konsumenterna ska handla på nätet med lika stort förtroende som överallt annars. Vi ska vässa konsumentskyddsmyndigheterna, så att de kan hävda konsumenternas rätt på nätet och ta itu med oseriösa aktörer. Dagens paket är ett viktigt steg mot att anpassa konsumentskyddet till nätet och skapa rättssäkerhet för näringsidkarna, säger justitiekommissionär Věra Jourová.

Dagens e-handelspaket består av:

  • Ett lagförslag mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grundval av nationalitet, bostadsort eller etableringsort.
  • Ett lagförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster som ska öka insynen i prissättningen och förbättra tillsynen.  
  • Ett lagförslag för att stärka tillsynen över konsumenternas rättigheter och ge vägledning för att klargöra bland annat vad som är otillbörliga affärsmetoder på nätet.

Stoppa geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet eller bostadsort

Kommissionen föreslår att det införs lagar för att se till att konsumenter som vill köpa varor och tjänster i ett annat EU-land, oavsett om det är på nätet eller personligen, inte diskrimineras i fråga om priser, köp eller betalningsvillkor, om detta inte är objektivt motiverat av t.ex. moms eller vissa allmänintressen.

När du som konsument går in i en butik ett annat EU-land ber inte ägaren att få se din legitimation för att låta dig handla eller ändra pris eller villkor. Men på nätet hindras konsumenter alldeles för ofta från att få tillgång till erbjudanden i andra länder,till exempel genom att de omdirigeras till en webbplats för ett visst land eller genom att de måste betala med ett bankkort från ett visst land. Sådan diskriminering hör inte hemma på den inre marknaden.

Även om principen om icke-diskriminering redan gäller enligt tjänstedirektivet, och kommissionen har tillämpat den på sektorer som biluthyrningsföretag och nöjesparker, kommer företagen och konsumenterna att gynnas av ökad rättssäkerhet om vilka metoder som är tillåtna och vilka som inte är det. Förordningen kommer att ge denna rättssäkerhet och är tillämplig på varor och tjänster både på och utanför nätet.

För att undvika orimligt mycket administration för företagen är de enligt förordningen inte skyldiga att leverera varor i hela EU, och företag som är så små att de nationella momströsklarna inte gäller för dem behöver inte följa en del av reglerna.

Billigare, effektivare gränsöverskridande paketleveranser

Den förordning som föreslås i dag kommer att öka insynen i prissättningen och tillsynen över gränsöverskridande paketleveranser så att konsumenter och detaljhandlare kan dra nytta av billiga leveranser och praktiska returmöjligheter även till och från avlägsna regioner.

Konsumenter och småföretag säger att problem med paketleveranser, särskilt höga avgifter för gränsöverskridande leveranser, hindrar dem från att sälja och köpa mer i EU. Postföretagens priser för att leverera ett litet paket till ett annat EU-land är ofta så mycket som fem gånger högre än inrikespriserna, utan något uppenbart samband med de faktiska kostnaderna.

Förordningen kommer att främja konkurrens genom ökad pristransparens. Kommissionen föreslår inte ett tak för leveranspriser. Prisreglering är den sista utvägen, om fri konkurrens inte ger tillfredsställande resultat. Kommissionen ska utvärdera framstegen 2019 och se om ytterligare åtgärder behövs.

Förordningen ger de nationella tillsynsmyndigheterna de uppgifter de behöver för att kunna övervaka de gränsöverskridande marknaderna och kontrollera prisernas storlek och kostnadsinriktning. Den främjar också konkurrensen genom att kräva öppet, icke-diskriminerande tillträde för tredje man till gränsöverskridande pakettjänster och infrastruktur. Kommissionen kommer att offentliggöra de ordinarie priserna för leverantörer av samhällsomfattande tjänster för att öka konkurrensen och insynen i taxorna.

Förslaget kompletterar branschens självreglering för att förbättra kvaliteten och underlätta för gränsöverskridande pakettjänster.

Öka konsumenternas förtroende för e-handel

Den föreslagna översynen av förordningen om konsumentskyddssamarbete ska ge ökade befogenheter åt de nationella myndigheterna för att tillvarata konsumenternas rättigheter. De kommer att kunna:

  • kontrollera om webbplatser geoblockerar konsumenter eller har försäljningsvillkor som inte stämmer med EU:s regler (t.ex. ångerrätt),
  • beordra att bluffwebbplatser omedelbart tas ned,
  • begära information från domänregistratorer och banker för att identifiera ansvariga näringsidkare.

Vid EU-omfattande överträdelser av konsumenträttigheter kommer kommissionen att kunna samordna gemensamma insatser med nationella tillsynsmyndigheter för att stoppa dessa metoder. Det innebär med andra ord snabbare skydd för konsumenterna, vilket sparar tid och resurser för EU-länderna och företagen.

Kommissionen lägger också fram en uppdaterad vägledning om otillbörliga affärsmetoder, bland annat för att möta den digitala världens utmaningar. Vägledningen förklarar hur direktivet om otillbörliga affärsmetoder ska tillämpas Till exempel måste en webbplattform som kan betraktas som en näringsidkare och som gör reklam för eller säljer varor, tjänster eller digitalt innehåll till konsumenter se till att dess egna affärsmetoder överensstämmer helt med EU:s konsumentlagstiftning. Plattformarna ska tydligt uppge att reglerna om otillbörliga affärsmetoder inte gäller för privatpersoner som säljer varor, och sökmotorer måste tydligt skilja mellan betalda annonser och äkta sökresultat.

Den nya vägledningen innehåller också två uppsättningar självregleringsprinciper som de berörda parterna enats om: dels ska jämförelseverktyg bättre följa direktivet, dels ska reglerna mot otillbörliga affärsmetoder tillämpas bättre mot vilseledande och ogrundade miljöpåståenden.

Bakgrund

Dagens e-handelspaket kompletterar två lagsförslag om digitalt innehåll respektive om försäljning på nätet och annan distansförsäljning av varor, som kommissionen lade fram i december 2015, och det kommande momsförenklingsförslaget som planeras till hösten 2016.

Samtidigt med e-handelspaketet lägger kommissionen i dag fram nya audiovisuella EU-regler och en strategi för nätplattformar.  

Mer information

Meddelandet Ett helhetsgrepp på gränsöverskridande e-handel till nytta för enskilda och företag i EU

Frågor och svar: Främja e-handeln i EU

Förslag till förordning om att ta itu med omotiverad geografisk blockering och andra former av diskriminering på grund av säte eller hemvist eller nationalitet på den inre marknaden

Förslag till förordning om gränsöverskridande pakettjänster

Förslag till översyn av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Vägledning om tillämpning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder  

 

IP/16/1887

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar