Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt nieuwe regels voor e-handel voor om consumenten en ondernemingen te helpen ten volle van de eengemaakte markt te profiteren

Brussel, 25 mei 2016

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen voorgesteld waarmee consumenten en ondernemingen gemakkelijker en veiliger producten en diensten in de hele EU online kunnen kopen en verkopen.

Als onderdeel van haar strategieën voor de digitale eengemaakte markt en de eengemaakte markt heeft de Commissie een drieledig plan gepresenteerd voor de bevordering van e-handel, door geoblocking aan te pakken, grensoverschrijdende pakketbezorging betaalbaarder en efficiënter te maken en het vertrouwen van de consument te vergroten door betere bescherming en handhaving.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt: "Het komt maar al te vaak voor dat consumenten worden buitengesloten van de beste aanbiedingen op het internet of besluiten om geen producten in het buitenland te bestellen omdat de bezorgkosten te hoog zijn of omdat ze niet weten waar ze aanspraak op kunnen maken als er iets mis gaat bij de bezorging. Wij willen ervoor zorgen dat consumenten en ondernemingen ten volle gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de online koop en verkoop van producten en diensten biedt".

Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Met het initiatief betreffende geoblocking is een juist evenwicht gevonden tussen het belang van de consumenten, zodat zij in heel Europa online kunnen winkelen, en dat van ondernemingen, die hiermee voldoende rechtszekerheid krijgen. Als we genoeg aandacht besteden aan de typische kenmerken van elke sector ben ik ervan overtuigd dat we hiermee de grensoverschrijdende e-handel in de EU op de juiste manier kunnen ondersteunen."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, voegde daaraan toe: "Discriminatie van EU-consumenten waarbij markten volgens nationale grenzen worden versnipperd, hoort niet thuis in de eengemaakte markt. Met duidelijkere regels, betere handhaving en betaalbaardere grensoverschrijdende pakketbezorging wordt het voor de consumenten en ondernemingen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, gemakkelijker om de eengemaakte markt van de EU en grensoverschrijdende e-handel ten volle te benutten."

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Te veel Europeanen twijfelen over aankopen op het internet omdat zij hun rechten niet kennen of denken dat die rechten moeilijk te handhaven zijn. Ik wil dat consumenten net zoveel vertrouwen hebben in aankopen online als in aankopen offline. Wij zullen de autoriteiten voor consumentenbescherming beter bewapenen tegen frauduleuze praktijken zodat zij de consumentenrechten online beter kunnen handhaven. Het vandaag voorgestelde pakket is een belangrijke stap richting de juiste consumentenbescherming in de onlinewereld en richting rechtszekerheid voor handelaren."

Het pakket e-handel bestaat uit:

  • een wetgevingsvoorstel om onterechte geoblocking en andere vormen van discriminatie op grond van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging aan te pakken;
  • een wetgevingsvoorstel over grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten om de transparantie van de prijzen en het toezicht door de regelgever te verbeteren;  
  • een wetgevingsvoorstel om de handhaving van consumentenrechten te versterken en richtsnoeren om onder andere te verduidelijken wat in de digitale wereld als oneerlijke handelspraktijk wordt beschouwd.

Voorkomen van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit of woonplaats

De Commissie stelt wetgeving voor die ervoor moet zorgen dat consumenten die producten of diensten in een ander EU-land willen kopen, zowel online als offline, niet worden gediscrimineerd wat de toegang tot voorwaarden voor prijzen, verkoop of betaling betreft, tenzij daar gegronde redenen voor bestaan zoals btw of bepaalde wettelijke bepalingen van algemeen belang.

Wanneer een consument een winkel in een ander EU-land binnenloopt, hoeft hij zich niet te legitimeren zodat de verkoper de aankoop kan goedkeuren of de prijzen of voorwaarden kan aanpassen. Maar online wordt consumenten de toegang tot aanbiedingen in andere landen maar al te vaak ontzegd, doordat zij bijvoorbeeld naar een landspecifieke website worden doorverwezen of met een creditcard of betaalkaart uit een bepaald land moeten betalen. In de eengemaakte markt is geen plek voor dergelijke discriminatie.

Hoewel het beginsel van niet-discriminatie reeds in het kader van de dienstenrichtlijn is vastgesteld en door de Commissie is toegepast in dienstensectoren als de autoverhuur of attractieparken, hebben zowel ondernemingen als consumenten baat bij meer rechtszekerheid over welke praktijken zijn toegestaan en welke niet. De verordening verschaft deze rechtszekerheid en handhaafbaarheid voor online en offline producten en diensten.

Om te voorkomen dat ondernemingen te veel worden belast, legt de verordening geen verplichtingen op om in de hele EU te bezorgen en worden kleine ondernemingen die onder een nationale btw-drempel blijven van sommige bepalingen vrijgesteld.

Betaalbaardere en efficiëntere grensoverschrijdende pakketbezorging

De vandaag voorgestelde verordening verbetert de transparantie van prijzen van en het overzicht door de regelgever op grensoverschrijdende pakketbezorging, zodat consumenten en handelaren kunnen profiteren van betaalbare bezorgdiensten en handige retourmogelijkheden, ook in afgelegen gebieden.

Consumenten en kleine ondernemingen klagen over problemen met pakketbezorging, met name hoge bezorgkosten bij grensoverschrijdende bezorging, waardoor zij niet vaker aan- of verkopen doen in andere EU-landen. De prijzen die postbedrijven aanrekenen om kleine pakketten in andere lidstaten te bezorgen zijn vaak tot vijf keer zo hoog als prijzen voor binnenlandse bezorging, zonder dat er een duidelijk verband lijkt te zijn met de daadwerkelijke kosten.

De verordening zal concurrentie versterken door te zorgen voor grotere transparantie van prijzen. De Commissie stelt geen maximale bezorgprijzen voor. Prijsregulering wordt alleen gebruikt als laatste redmiddel wanneer eerlijke concurrentie niet tot de gewenste resultaten leidt. In 2019 zal de Commissie bekijken welke vooruitgang er is geboekt en of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

De verordening verschaft nationale regelgevers in de postsector de noodzakelijke gegevens voor het toezicht op grensoverschrijdende markten en de controle van de betaalbaarheid en kostenoriëntatie van prijzen. Door transparante en niet-discriminerende toegang van derden tot grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en -infrastructuur te vereisen zal de concurrentie worden bevorderd. De Commissie zal prijslijsten van de aanbieders van universele diensten publiceren om de concurrentie en de transparantie van tarieven te verhogen.

Het voorstel vormt een aanvulling op zelfreguleringsinitiatieven van postbedrijven om de kwaliteit en het gemak van grensoverschrijdende pakketbezorging te verbeteren.

Groter vertrouwen van de consument in e-handel

Met de voorgestelde herziening van de verordening samenwerking consumentenbescherming krijgen de nationale autoriteiten meer bevoegdheden om de consumentenrechten beter te kunnen handhaven. Zo krijgen zij de bevoegdheid om:

  • te controleren of websites consumenten geoblocken of voorwaarden na verkoop aanbieden die in strijd zijn met de EU-regels (zoals het recht op bedenktijd);
  • websites waarop oplichtingspraktijken staan onmiddellijk te laten blokkeren, en
  • gegevens op te vragen van domeinbeheerders en banken om de identiteit van de verantwoordelijke handelaar te kunnen achterhalen.

Bij EU-brede schendingen van de consumentenrechten kan de Commissie gemeenschappelijke maatregelen coördineren met de nationale handhavingsautoriteiten om dergelijke praktijken te stoppen. Zo worden consumenten sneller beschermd, en besparen de lidstaten en ondernemingen tijd en middelen.

De Commissie publiceert eveneens een geactualiseerd richtsnoer over oneerlijke handelspraktijken, onder andere om de uitdagingen van de digitale wereld aan te kunnen pakken. De toepassing van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken wordt verduidelijkt. Zo moet een online platform dat als "handelaar" wordt beschouwd en goederen, diensten of digitale inhoud aan consumenten verkoopt of daar reclame voor maakt, ervoor zorgen dat de eigen handelspraktijken volledig voldoen aan de Europese consumentenwetgeving. Platforms moeten duidelijk vermelden dat regels over oneerlijke handelspraktijken niet gelden voor particulieren die goederen verkopen, en zoekmachines moeten betaalde resultaten duidelijk onderscheidbaar maken van de normale zoekresultaten.

Het herziene richtsnoer bevat eveneens twee reeksen van zelfreguleringsbeginselen die door de belanghebbenden zijn overeengekomen: één ter ondersteuning van vergelijkingsinstrumenten om beter aan de richtlijn te kunnen voldoen, en de andere om te helpen bij de handhaving van regels voor oneerlijke handelspraktijken tegen misleidende en ongefundeerde milieuclaims.

Achtergrond

Het pakket e-handel vormt een aanvulling op twee wetgevingsvoorstellen betreffende de levering van digitale inhoud en betreffende onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen die de Commissie in december 2015 heeft voorgesteld, alsook op het geplande voorstel voor de vereenvoudiging van btw dat in het najaar van 2016 wordt verwacht.

Evenwijdig aan het pakket e-handel heeft de Commissie vandaag geactualiseerde EU-voorschriften voor de audiovisuele sector en haar doelgerichte aanpak voor onlineplatforms gepresenteerd.  

Meer informatie

Mededeling betreffende een alomvattende benadering voor het stimuleren van grensoverschrijdende e-handel voor Europese burgers en ondernemingen

Vragen en antwoorden: Versterken van e-handel in de EU

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van onterechte geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van woonplaats of plaats van vestiging of nationaliteit binnen de eengemaakte markt

Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

Voorstel voor een herziening van de Verordening samenwerking consumentenbescherming

Richtsnoer voor de toepassing van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken  

 

IP/16/1887

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar